Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici

NN 111/2020 (14.10.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici

Ministarstvo unutarnjih poslova

2191

Na temelju članka 111. stavka 5. i članka 113. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11 – pročišćeni tekst, 91/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19) i članka 125. stavka 1. točke 1. Zakona o sudovima za mladež (»Narodne novine« broj 84/11, 143/12, 148/13, 56/15 i 126/19) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIJAMU I POSTUPANJU S UHIĆENIKOM I PRITVORENIKOM TE O EVIDENCIJI PRITVORENIKA U PRITVORSKOJ POLICIJSKOJ JEDINICI

Članak 1.

U Pravilniku o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici (»Narodne novine« broj 88/09, 78/14, 123/16 i 50/19) članak 10. mijenja se i glasi:

»Članak 10.

Policijski službenik uhićenika upoznaje s njegovim pravima sukladno članku 7. stavku 2. točkama 1. do 4. Zakona o kaznenom postupku, a ako je uhićenik maloljetnik i sukladno članku 53.a Zakona o sudovima za mladež.

Pouku iz stavka 1. ovoga članka uhićeniku je potrebno dati na njemu razumljiv način.

Ako je uhićenik maloljetnik mora mu se osigurati branitelj, o njegovu uhićenju policija će odmah obavijestiti roditelja, skrbnika ili centar za socijalnu skrb, a dok traje njegovo uhićenje omogućit će mu se komunikacija s roditeljem ili drugom osobom koja o njemu skrbi, osim, ako je to protivno njegovim najboljim interesima ili ako je to nužno radi zaštite interesa postupka ili drugih važnih interesa.

Ako postoji hitna potreba da se otklone ozbiljne i teške posljedice za život, slobodu ili tjelesni integritet osobe ili za otklanjanjem opasnosti da će se sakriti ili uništiti dokazi, državni odvjetnik može naložiti policiji odgodu obavještavanja branitelja i obitelji ili druge osobe koju uhićenik odredi, samo dok za to postoje razlozi, a najduže 12 sati od trenutka uhićenja.

Iznimno, u pouci iz stavka 1. ovoga članka, ne mora se izreći točan naziv kažnjivog djela, već ga je dovoljno pobliže odrediti ako je osoba zatečena u počinjenju tog djela.

Kad je uhićenik gluha ili nijema osoba ili osoba s drugim poteškoćama u komunikaciji omogućit će joj se stručna pomoć osobe koja raspolaže znanjem o ispravnom načinu komunikacije s takvim uhićenikom.

Kad je uhićenik u takvom stanju da ne može shvatiti značenje pouke iz stavka 1. ovoga članka (teško alkoholizirana, duševno bolesna osoba i dr.) ili je u trajnom stanju pružanja otpora ili se otpor opravdano očekuje, davanje pouke odgodit će se do prestanka takvog stanja.

Uhićenik vlastoručno potpisuje Pouku o pravima uhićenika te se originalni primjerak Pouke uz Izvješće o uhićenju i dovođenju u pritvorsku jedinicu dostavlja pritvorskom nadzorniku.

U slučaju da uhićenik odbije potpisati Pouku o pravima uhićenika, policijski službenik će to u Pouci zabilježiti.

Ako je uhićeniku uručen pisani prijevod Pouke o pravima uhićenika isti će se, uz prijevod Izvješća o uhićenju i dovođenju u pritvorsku policijsku jedinicu, dostaviti pritvorskom nadzorniku zajedno s primjercima na hrvatskom jeziku.

Ako je uhićenik maloljetna osoba, Pouku o pravima maloljetnog uhićenika će uz njega vlastoručno potpisati i njegov roditelj odnosno skrbnik, stručni radnik centra za socijalnu skrb ili druga odgovarajuća odrasla osoba sukladno odredbama Zakona o sudovima za mladež.

Pouka o pravima maloljetnog uhićenika uručuje se ili dostavlja i roditelju ili skrbniku ili drugoj odgovarajućoj odrasloj osobi sukladno odredbama Zakona o sudovima za mladež.

Kada uhićenik izjavi da ne razumije ili je očito da ne razumije hrvatski jezik, angažirat će se prevoditelj za jezik kojim govori uhićenik.

Obrazac Pouke o pravima uhićenika iz ovoga članka te Obrazac Pouke o pravima maloljetnog uhićenika iz stavka 11. ovoga članka tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.«.

Članak 2.

U članku 34. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Osobni podaci u evidenciji iz stavka 1. ovoga članka čuvaju se sukladno rokovima propisanim Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima.«.

Članak 3.

U članku 52. stavku 1. riječi: »posebno osposobljen policijski službenik za kaznenopravnu zaštitu djece i maloljetnika« zamjenjuju se riječima: »policijski službenik za mladež«.

Članak 4.

Obrasci Pouke o pravima uhićenika, Izvješća o uhićenju i dovođenju u pritvorsku policijsku jedinicu i Pritvorskog zapisnika tiskani uz Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici (»Narodne novine« broj 50/19) zamjenjuju se obrascima koju su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/43
Urbroj: 511-01-152-20-9
Zagreb, 6. listopada 2020.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

PRILOG 1

PRILOG 2

PRILOG 3

PRILOG 4