Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«

NN 111/2020 (14.10.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«

Ministarstvo poljoprivrede

2192

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17 i 14/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE »RIBARSKE LUKE, ISKRCAJNA MJESTA, BURZE RIBA I ZAKLONIŠTA«

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa« (»Narodne novine«, broj 3/18, 64/18, 38/19 i 106/19), u članku 2. stavku 1. točki b) iza riječi: »korisniku« dodaju se riječi: »te razdoblju od petnaest godina u slučaju iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika«.

Nakon točke c) dodaje se nova točka d) koja glasi:

»d) »Grupa radova« – građevinski radovi, instalacije vodovoda i odvodnje, elektroinstalacije, strojarske instalacije i ostale grupe radova u skladu sa odobrenim troškovnikom«.

Dosadašnje točke od d) do s) postaju točke e) do t).

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Prihvatljiva su ulaganja vezana uz poboljšanje infrastrukture ribarskih luka i iskrcajnih mjesta, uključujući ulaganja u objekte za prikupljanje otpada i morskih otpadaka, u cilju povećanja kvalitete, kontrole i sljedivosti iskrcanih proizvoda, uključujući olakšavanje usklađenosti s obvezom iskrcaja svog ulova u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, te člankom 8. stavkom 2. točke (b) Uredbe (EU) br. 1379/2013 te kako bi se dodala vrijednost nedovoljno korištenim komponentama ulova, povećanja energetske učinkovitosti, doprinošenja zaštiti okoliša i poboljšanja zaštite na radu i radnih uvjeta.

(2) Ulaganja iz stavka 1. ovoga članka uključuju ulaganja u modernizaciju ribarske luke i iskrcajnog mjesta vezana za iskrcaj ulova, kao što su:

a) ulaganja u infrastrukturu i/ili objekte i/ili druge zahvate u prostoru i/ili opremanje ribarske luke i iskrcajnog mjesta za poboljšanje uvjeta za prihvat i/ili smještaj ribarskih plovila

b) ulaganja u infrastrukturu i/ili objekte i/ili druge zahvate u prostoru i/ili opremanje ribarske luke i iskrcajnog mjesta za poboljšanje uvjeta za iskrcaj ulova i/ili kontrolu i/ili sljedivost i/ili kvalitetu iskrcanog ulova, uključujući neželjeni ulov i ulov koji podliježe obvezi iskrcaja

c) ulaganja u infrastrukturu i/ili objekte i/ili druge zahvate u prostoru i/ili opremanje ribarske luke i iskrcajnog mjesta za poboljšanje uvjeta zaštite okoliša i prirode i energentske učinkovitosti, uključujući gospodarenje i/ili zbrinjavanje morskog i drugog otpada i/ili otpadnih voda

d) ulaganja u infrastrukturu i/ili objekte i/ili druge zahvate u prostoru i/ili opremanje ribarske luke i iskrcajnog mjesta za poboljšanje sigurnosti, zdravlja, higijene i radnih uvjeta

e) druga ulaganja u infrastrukturu i/ili objekte i/ili druge zahvate u prostoru i/ili opremu koja su povezana s funkcionalnošću ribarske luke i iskrcajnog mjesta.

(3) Prihvatljivi troškovi su troškovi nabave radova i/ili roba i/ili opreme i/ili usluga u okviru ulaganja iz stavka 2. ovoga članka koji su povezani s funkcionalnošću ribarske luke i iskrcajnog mjesta, uključujući:

a) građevinski i drugi radovi vezani za pristanište i prostor za privez i smještaj ribarskih plovila, uključujući gradnju i/ili rekonstrukciju gata, opskrbu električnom energijom i vodom i slični troškovi

b) oprema i/ili strojevi i/ili uređaji i/ili sustavi vezani za prihvat i /ili smještaj ribarskih plovila, uključujući za privez ribarskih plovila, za opskrbu električnom energijom i vodom i slični troškovi

c) građevinski i drugi radovi vezani za prostor i/ili objekte za iskrcaj ulova i popratne aktivnosti vezane za iskrcaj ulova, kao što je rukovanje i/ili očuvanje i/ili skladištenje iskrcanog ulova, uključujući pristupni prostor i pristupne puteve, prostor za utovar iskrcanog ulova u svrhu prijevoza do objekata za daljnju proizvodnju ili krajnjeg kupca/potrošača, prostor i/ili objekte i/ili druge zahvate u prostoru u svrhu proizvodnje i/ili distribucije leda i slični troškovi

d) oprema i/ili strojevi i/ili uređaji i/ili sustavi i/ili usluge vezani za iskrcaj ulova i popratne aktivnosti vezane za iskrcaj ulova, uključujući za iskrcaj, očuvanje i rukovanje iskrcanim ulovom, povećanje kvalitete, vaganje, za proizvodnju i opskrbu ledom, sljedivost i slično

e) građevinski i drugi radovi vezani za prostor i/ili objekte za unaprjeđenje zaštite okoliša i prirode i energetske učinkovitosti, uključujući objekte i/ili spremnike za odlaganje otpada, sustave za zbrinjavanje otpadnih voda i slični troškovi

f) oprema i/ili strojevi i/ili uređaji i/ili sustavi i/ili usluge vezani unaprjeđenje zaštite okoliša i prirode i energetske učinkovitosti, uključujući za prikupljanje i obradu otpadnih voda, rukovanje, gospodarenje i odlaganje otpada, za smanjenje potrošnje energije i slični troškovi

g) građevinski i drugi radovi vezani za prostor i/ili objekte za unaprjeđenje zaštite, sigurnosti, zdravlja, higijene i radnih uvjeta, uključujući prostore i/ili objekte za rukovanje, održavanje i pohranu ribolovnih alata i opreme, sanitarne prostorije, prostorije i/ili objekte vezane za sustave sigurnosti i zaštite kao što je zaštita od požara, signalizacija, nadzor i osvjetljenje ribarske luke i iskrcajnog mjesta i slični troškovi

h) oprema i/ili strojevi i/ili uređaji i/ili sustavi i/ili usluge za unaprjeđenje zaštite, sigurnosti, zdravlja, higijene i radnih uvjeta, uključujući za zaštitu od požara, video nadzor, rasvjetu, za rukovanje teretom, za rukovanje i održavanje ribolovnih alata i opreme, za poboljšanje zdravlja i higijenskih uvjeta i slični troškovi.

(4) Prihvatljivi su troškovi i opći troškovi do gornje granice od 12 posto ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja, i to: troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj (konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu) i troškovi pripreme projektne tehničke dokumentacije.

(5) Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u razdoblju prihvatljivosti koje se definira Natječajem, izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu u skladu sa člankom 19. ovoga Pravilnika.«.

Članak 3.

U članku 6. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Detaljne odredbe za primjenu uvjeta prihvatljivosti iz stavka 2. ovoga članka propisane su Pravilima prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, u skladu sa Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/288 оd 17. prosinca 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu vremenskog razdoblja i datuma za neprihvatljivost zahtjeva (SL L 51, 24. 2. 2015.) te Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/2252 оd 30. rujna 2015. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/288 u pogledu razdoblja neprihvatljivosti zahtjeva za potporu iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L 321, 5. 12. 2015.). Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo dostupna su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi – smjernice/).«.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. brišu se.

Članak 4.

U članku 7. stavku 11. riječi: »točke f)« zamjenjuju se riječima: »točke g)«.

U stavku 13. riječi: »točke l)« zamjenjuju se riječima: »točke m)«.

Članak 5.

U članku 17. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Troškovi obuhvaćeni Zahtjevom za isplatu moraju:

a) biti u cijelosti plaćeni i u skladu sa odobrenim troškovima kako je navedeno u važećoj Odluci o dodjeli sredstava odnosno Odluci o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava iz članka 14. stavka 6. ovoga Pravilnika

b) iznimno od točke a) ovoga stavka, za troškove radova dozvoljena su odstupanja u iznosu od najviše 20% unutar grupe radova u odnosu na iznos odobren važećom Odlukom o dodjeli sredstava odnosno Odlukom o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava iz članka 14. stavka 6. ovoga Pravilnika

c) operacija odnosno dijelovi operacije u slučaju iz stavka 3. ovoga članka, fizički završena/i u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu.«.

Nakon stavka 7. dodaju se novi stavci 8., 9. i 10. koji glase:

»(8) Odstupanja iz stavka 7. točke b) ovoga članka dozvoljena su pod uvjetom da su u skladu sa ostalim uvjetima i kriterijima prihvatljivosti propisanima ovim Pravilnikom, uključujući usklađenost sa Zakonom o javnoj nabavi, a što utvrđuje Upravljačko tijelo u okviru administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu.

(9) U slučaju odstupanja iz stavka 7. točke b) ovoga članka, korisnik nije obvezan podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena iz članka 14. ovoga Pravilnika, ali je obvezan dostaviti informaciju i obrazloženje uz Zahtjev za isplatu.

(10) Stavak 9. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju odstupanja kod kojih je potrebna izmjena ugovora o javnoj nabavi.«.

Dosadašnji stavci 8. do 15. postaju stavci 11. do 18.

U dosadašnjem stavku 13. koji postaje stavak 16. riječi: »stavka 10.« zamjenjuju se riječima: »stavka 13.«.

Članak 6.

U članku 19. stavku 1. riječi: »točkama b), f) i l)« zamjenjuju se riječima: »točkama b), g) i m)«.

Iza riječi »Zahtjeva za potporu« riječ: »te« zamjenjuje se riječju: »i«.

Iza riječi: »Pravilnika« dodaju se riječi: »te tijekom razdoblja od petnaest godina u slučaju iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika.«.

U stavku 3. riječi: »točke l)« zamjenjuju se riječima: »točke m)«.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/17-01/902
Urbroj: 525-13/0786-20-14
Zagreb, 30. rujna 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.