Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje narančina trnovitoga štitastog moljca – Aleurocanthus spiniferus (Quaintance)

NN 111/2020 (14.10.2020.), Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje narančina trnovitoga štitastog moljca – Aleurocanthus spiniferus (Quaintance)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2193

Na temelju članka 7. stavka 1. točke 5. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 127/19), ministrica poljoprivrede donosi

ODLUKU

O ODREĐIVANJU DEMARKIRANIH PODRUČJA U KOJIMA SE PROVODE MJERE ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE NARANČINA TRNOVITOGA ŠTITASTOG MOLJCA – ALEUROCANTHUS SPINIFERUS (QUAINTANCE)

I.

Određuju se demarkirana područja u kojima je obvezno provođenje mjera navedenih u članku 17. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23. 11. 2016.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2016/2031).

II.

Temeljem članka 18. Uredbe (EU) br. 2016/2031 određuju se demarkirana područja iz točke I. ove Odluke, a obuhvaćaju zaraženo područje koje obuhvaća katastarsku općinu u kojoj je utvrđena prisutnost karantenskog štetnog organizma Unije narančina trnovitoga štitastoga moljca – Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) te sigurnosno područje širine najmanje 2 km računajući od granice zaraženog područja, koje obuhvaća više susjednih katastarskih općina koje okružuju zaraženo područje.

III.

Popis općina i katastarskih općina koje čine zaraženo područje te popis općina i katastarskih općina koje čine sigurnosno područje u demarkiranim područjima iz točke I. ove Odluke nalazi se u Prilogu 1. koji je tiskan uz ovu Odluku i njezin je sastavni dio.

IV.

Karte demarkiranih područja iz točke I. ove Odluke nalaze se u Prilogu 2. koji je tiskan uz ovu Odluku i njezin je sastavni dio.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-20/20-01/23

Urbroj: 525-07/0131-20-3

Zagreb, 29. rujna 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

POPIS OPĆINA I KATASTARSKIH OPĆINA KOJE ČINE DEMARKIRANA PODRUČJA ZA KARANTENSKI ŠTETNI ORGANIZAM UNIJE, NARANČIN TRNOVITI ŠTITASTI MOLJAC – Aleurocanthus spiniferus (Quaintance)

Tablica 1:     Popis općina i katastarskih općina koje čine zaraženo područje u demarkiranim područjima za karantenski štetni organizam Unije Aleurocanthus spiniferus (Quaintance)

ŽupanijaOpćinaKatastarska općina
Dubrovačko-neretvanskaKonavleVitaljina
Ljuta
Đurinići
Splitsko-dalmatinskaJelsaVrisnik
MilnaMilna

Tablica 2:     Popis općina i katastarskih općina koje čine sigurnosno područje u demarkiranim područjima za karantenski štetni organizam Unije Aleurocanthus spiniferus (Quaintance)

ŽupanijaOpćinaKatastarska općina
Dubrovačko-neretvanskaKonavlePločice
Pavlje Brdo
Vodovađa
Dubravka
Dunave
Popovići
Gruda
Lovorno
Pridvorje
Zastolje
Radovčići
Kuna Konavoska
Splitsko-dalmatinskaJelsaJelsa
Pitve
Vrbanj
Dol
Stari Grad
Svirče
Vrbovska
ŠoltaGornje Selo
MilnaBobovišća
NerežišćaNerežišća
Dračevica
SutivanSutivan


PRILOG 2.

KARTE DEMARKIRANIH PODRUČJA

Karta 1: Demarkirana područja u Republici Hrvatskoj

Karta 2: Demarkirana područja u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Karta 3: Demarkirana područja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji