Pravilnik o podacima koje mora sadržavati izvješće inspektora vatrogastva o događaju koji je prouzročio smrt radnika

NN 111/2020 (14.10.2020.), Pravilnik o podacima koje mora sadržavati izvješće inspektora vatrogastva o događaju koji je prouzročio smrt radnika

Hrvatska vatrogasna zajednica

2195

Na temelju članka 106. stavka 5. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 125/19), glavni vatrogasni zapovjednik donosi

PRAVILNIK

O PODACIMA KOJE MORA SADRŽAVATI IZVJEŠĆE INSPEKTORA VATROGASTVA O DOGAĐAJU KOJI JE PROUZROČIO SMRT RADNIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o podacima koje mora sadržavati izvješće inspektora vatrogastva o događaju koji je prouzročio smrt radnika (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se sadržaj izvješća inspektora vatrogastva Hrvatske vatrogasne zajednice (u daljnjem tekstu: inspektor) o događaju na vatrogasnoj intervenciji koji je prouzročio smrt radnika.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Inspektor je obvezan obaviti nadzor i sačiniti izvješće u slučaju smrtne ozljede nastale na vatrogasnoj intervenciji, odmah nakon primitka obavijesti o nastanku takvoga događaja od poslodavca, vatrogasca, policije ili liječnika koji je vatrogascu pružio prvu medicinsku pomoć.

Inspektor je obvezan o događaju koji je prouzročio smrt radnika, najkasnije u roku od 24 sata od primljene obavijesti o događaju i obavljenog nadzora izvijestiti svoga čelnika.

Članak 3.

Izvješće iz članka 2. ovoga Pravilnika vodi se na propisanom obrascu (Prilog) e sadrži podatke o događaju, smrtno stradalom radniku, ozlijeđenom radniku, vlastita opažanja inspektora te opis zatečenog stanja.

a) Podaci o događaju obuhvaćaju najmanje:

– mjesto i vrijeme gdje i kada se ozljeda dogodila

– opis ozljede koja se dogodila (smrtna, teška sa smrtnom posljedicom, skupna sa smrtno stradalim ili sl.)

– kada i na koji način je inspektor obaviješten o nastalom događaju

– kada je inspektor došao na mjesto događaja

– podaci o osobi koja je zapovijedala vatrogasnom intervencijom (ime i prezime, godina rođenja, postrojba, funkcija)

b) Podaci o smrtno stradalom radniku odnosno ozlijeđenom radniku obuhvaćaju najmanje:

– ime i prezime

– mjesto i datum rođenja

– državljanstvo

– broj osobne iskaznice

– naziv i sjedište poslodavca

– zvanje

– zanimanje/naziv poslova/radno mjesto

– naznaku pri obavljanju kojih poslova je radnik stradao

– težina ozljede (smrtna, teška, lagana)

– uzrok i način nastanka ozljede

c) Inspektor vlastitim opažanje utvrđuje najmanje:

– osobe zatečene na mjestu događaja, suradnici ozlijeđenog, predstavnici poslodavca (ime i prezime, funkcija)

– činjenicu jesu li na mjestu događaja očevid obavljali službenici Ministarstva unutarnjih poslova ili nekog drugog tijela državne uprave

– vatrogasna vozila, uređaje, opremu, sredstva za gašenje, alate, vatrogasnu opremu i druga sredstva koja su se koristila na vatrogasnoj intervenciji

– zaštitnu i drugu osobna oprema korištenu na vatrogasnoj intervenciji

– jesu li i od koga uzete izjave je li provedeno ispitivanje sudionika vatrogasne intervencije

– jesu li izuzeti predmeti s mjesta događaja, koji (naziv i oznaka), od strane koga i gdje se nalaze

d) Inspektor nedvojbeno, kratko i sažeto opisuje događaj te nalazi li se smrtno stradali radnik na mjestu događaja prilikom dolaska inspektora.

Članak 4.

Obrazac izvješća iz članka 2. ovog Pravilnika može se koristiti prilikom obavljanja nadzora u slučaju teške ili druge ozljede nastale na vatrogasnoj intervenciji.

Članak 5.

Nakon obavljenog nadzora inspektor je dužan čelniku dostaviti cjelovito izvješće.

Članak 6

Ovaj Pravilnik se jednako primjenjuje na sve vatrogasce vatrogasnih postrojbi i vatrogasnih organizacija i vatrogasce u gospodarstvu koji neposredno obavljaju vatrogasnu djelatnost.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-03/03

Urbroj: 444-05/01-20-1

Zagreb, 7. listopada 2020.

Glavni vatrogasni zapovjednik
Slavko Tucaković, univ. spec. oec., v. r.

PRILOG

Obrazac izvješća o događaju koji je prouzročio smrt radnika

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
Služba za inspekcijski nadzor I./Služba za inspekcijski nadzor II.
(adresa)

KLASA: ________________

URBROJ: ________________

(mjesto), (datum)

GLAVNI VATROGASNI ZAPOVJEDNIK

(adresa)

IZVJEŠĆE
O DOGAĐAJU KOJI JE PROUZROČIO SMRT RADNIKA

(a) Podaci o događaju
mjesto i vrijeme gdje i kada se ozljeda dogodila
opis ozljede koja se dogodila (smrtna, teška sa smrtnom posljedicom, skupna sa smrtno stradalim ili sl.)
kada i na koji način je inspektor obaviješten o nastalom događaju
kada je inspektor došao na mjesto događaja
podaci o osobi koja je zapovijedala vatrogasnom intervencijom (ime i prezime, godina rođenja, postrojba, funkcija)

(b) Podaci za svakog ozlijeđenog radnika

(broj stupaca prema potrebi)

ime i prezime


mjesto i datum rođenja


državljanstvo


broj osobne iskaznice


naziv i sjedište poslodavca


zvanje


zanimanje/naziv poslova/ radno mjesto


naznaku pri obavljanju kojih poslova je radnik stradao


težina ozljede (smrtna, teška, lagana)


uzrok i način nastanka ozljede


(c) Inspektor vlastitim opažanje utvrđuje najmanje:
osobe zatečeni na mjestu događaja, suradnici ozlijeđenog, predstavnici poslodavca (ime i prezime, funkcija)
činjenicu jesu li na mjestu događaja očevid obavljali službenici Ministarstva unutarnjih poslova ili nekog drugog tijela državne uprave
vatrogasna vozila, uređaje, opremu, sredstva za gašenje, alate, vatrogasnu opremu i druga sredstva koja su se koristila na vatrogasnoj intervenciji
zaštitna i druga osobna oprema korištena na vatrogasnoj intervenciji
jesu li i od koga uzete izjave
jesu li izuzeti predmeti s mjesta događaja, koji (naziv i oznaka), od strane koga i gdje se nalaze
(d) Kratki, sažet i nedvojben opis događaj te navod je li smrtno stradali radnik bio na mjestu događaja prilikom dolaska inspektora.Inspektor
____________
(ime i prezime)
____________
(potpis)