Pravilnik o minimalnoj radnoj i zaštitnoj opremi, odjeći i obući inspektora vatrogastva

NN 111/2020 (14.10.2020.), Pravilnik o minimalnoj radnoj i zaštitnoj opremi, odjeći i obući inspektora vatrogastva

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA

2196

Na temelju članka 99. stavka 3. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 125/19), glavni vatrogasni zapovjednik donosi

PRAVILNIK

O MINIMALNOJ RADNOJ I ZAŠTITNOJ OPREMI, ODJEĆI I OBUĆI INSPEKTORA VATROGASTVA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom o minimalnoj radnoj i zaštitnoj opremi, odjeći i obući inspektora vatrogastva (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se izgled, rokovi trajanja i način uporabe radne i zaštitne opreme, odjeće i obuće koju su obvezni nositi inspektori vatrogastva Hrvatske vatrogasne zajednice (u daljnjem tekstu: inspektori).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Pod radnom i zaštitnom opremom, odjećom i obućom (u daljnjem tekstu: odora) u smislu članka 1. ovoga Pravilnika podrazumijeva se odora koju inspektori koriste prilikom obavljanja poslova redovitih inspekcijskih nadzora i odora koju inspektori koriste prilikom obavljanja nadzora u slučaju smrtne i teške ili druge ozljede nastale na vatrogasnoj intervenciji.

(2) Inspektori ne smiju nositi odoru izvan državne službe i obavljanja poslova iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

(1) Odoru koju inspektori koriste prilikom obavljanja poslova redovitih inspekcijskih nadzora čini vjetronepropusna i vodonepropusna jakna tamnoplave boje.

(2) Ispod jakne nosi se civilna odjeća.

(3) Uz jaknu iz stavka 1. ovoga članka inspektorima se mogu osigurati i radne cipele.

Članak 4.

Sastavni dijelovi odore koju inspektori koriste prilikom obavljanja nadzora u slučaju smrtne i teške ili druge ozljede nastale na vatrogasnoj intervenciji jesu:

1. zaštitna kaciga

2. vjetronepropusna i vodonepropusna radna jakna tamnoplave boje

3. vjetronepropusne i vodonepropusne radne hlače tamnoplave boje

4. zaštitne rukavice

5. zaštitne vodonepropusne cipele za zaštitu gležnja, sa zaštitnom kapicom i donjim dijelom otpornim na proboj

6. baterijska svjetiljka.

Članak 5.

Jakna iz članka 3. i članka 4. ovoga Pravilnika na svojoj straž­njoj strani nosi otisnut bijeli fluorescentni natpis:

»HVZ
INSPEKCIJA«.

Članak 6.

(1) Inspektori zadužuju dijelove odore s rokovima uporabe kako slijedi:

NAZIVPripadajuća količina po inspektoru/kom.Rok
uporabe
vjetronepropusna i vodonepropusna jakna1 komad4 godine
zaštitna kaciga1 komad5 godina
vjetronepropusna i vodonepropusna radna jakna1 komad4 godine
vjetronepropusne i vodonepropusne radne hlače1 komad4 godine
zaštitne rukavice1 komaddo uništenja
zaštitne vodonepropusne cipele za zaštitu gležnja, sa zaštitnom kapicom i donjim dijelom otpornim na proboj1 komad2 godine
baterijska svjetiljka1 komaddo uništenja

(2) Nakon većeg oštećenja ili potpunog uništenja, odnosno nakon dotrajalosti, mogu se zamijeniti dijelovi odore prema stavku 1. ovoga članka.

Članak 7.

(1) Inspektor kojemu prestane državna služba u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici ili koji bude raspoređen na drugo službeničko mjesto, prilikom primitka rješenja o prestanku državne službe ili o rasporedu na drugo službeničko mjesto, dužan je odoru vratiti.

(2) Kod prestanka radnog odnosa radi smrti inspektora ili odlaska u mirovinu, odora se može zadržati.

Članak 8.

(1) Hrvatska vatrogasna zajednica vodi evidenciju o izdanim i vraćenim odorama.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. ime i prezime službenika

2. radno mjesto

3. antropološke mjere službenika

4. broj cipela

5. pojedini dio odore koji je službenik zadužio, količinu, datum zaduženja

6. pojedini dio odore koji je službenik vratio, količinu, datum vraćanja

7. rubrika za napomene.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-03/04

Urbroj: 444-05/01-20-1

Zagreb, 7. listopada 2020.

Glavni vatrogasni zapovjednik
Slavko Tucaković, univ. spec. oec., v. r.