Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora vatrogastva Hrvatske vatrogasne zajednice

NN 111/2020 (14.10.2020.), Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora vatrogastva Hrvatske vatrogasne zajednice

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA

2197

Na temelju članka 107. stavka 3. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 125/19), glavni vatrogasni zapovjednik donio je

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O INSPEKCIJSKIM NADZORIMA I PODUZETIM MJERAMA INSPEKTORA VATROGASTVA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora vatrogastva Hrvatske vatrogasne zajednice (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se sadržaj, oblik i način vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama koji vode inspektori vatrogastva Hrvatske vatrogasne zajednice (u daljnjem tekstu: inspektori).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Svaki inspektor vodi očevidnik o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama temeljem obavljenih nadzora za svaku kalendarsku godinu posebno.

Članak 3.

Očevidnik o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora (u daljnjem tekstu: Očevidnik) vodi se u elektroničkom obliku, popunjava se na dan izvršenja nadzora redoslijedom poduzetih radnji u provedbi inspekcijskog nadzora i na dan naknadno poduzetih radnji na pojedinačnim obrascima (Prilog 1.) koji sadrže podatke iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) Očevidnik se sastoji od zaglavlja i podataka o obavljenim nadzorima.

(2) Zaglavlje sadrži sljedeće podatke:

a) Naziv nadležnog tijela i ustrojstvene jedinice u kojoj se obavljaju poslovi inspekcije vatrogastva

b) Očevidnik o inspekcijskim nadzorima za godinu _________ obavljanja nadzora.

c) Ime i prezime inspektora iz članka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Očevidnik sadrži sljedeće podatke o obavljenom nadzoru:

1. Redni broj nadzora

2. Županija (na području koje je vršen nadzor)

3. Naziv nadzirane osobe

4. OIB nadzirane osobe

5. Sjedište nadzirane osobe i adresa ispostave ukoliko je ispostava ustrojena

6. Odgovorna osoba nadzirane osobe

7. Temelj inspekcijskog nadzora uz navođenje – Inspekcijski nadzor obavljen (redovni ili izvanredni temeljem naloga, brojčana oznaka i datum naloga/u slučaju smrtne, teške ili druge ozljede nastale na vatrogasnoj intervenciji, broj ili oznaka obavijesti/kod poslodavca u slučaju utvrđene profesionalne bolesti vatrogasca, broj ili oznaka obavijesti)

8. Datum inspekcijskog nadzora

9. Brojčana oznaka zapisnika

10. Utvrđene nepravilnosti

11. Brojčana oznaka i datum rješenja

12. Izvršene mjere naložene rješenjem

13. Brojčana oznaka i datum obavijesti i optužnog prijedloga/prekršajnog naloga/pisane naredbe

14. Rješenje/presuda prekršajnog/Visokog prekršajnog suda

15. Upravni spor (napomene, radnje, odluka)

16. Prijava nadležnom tijelu

17. Napomene.

Članak 5.

(1) Očevidnik se zaključuje, ispisuje i objedinjuje sukladno propisima o uredskom poslovanju krajem godine za koju se vodi i pohranjuje trajno.

(2) Nakon ispisa, zadnju stranicu očevidnika inspektor vlastoručno potpisuje.

Članak 6.

(1) Postupak koji se vodi po obavljenom nadzoru, a nije završen u tekućoj godini za koju se vodi Očevidnik i nastavlja se voditi u narednoj ili narednim godinama, podaci o istome se prenose i upisuju u obrazac naziva »Preneseni podaci iz ______ godine« (Prilog 2.).

(2) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka vodi se na kraju Očevidnika u onoj godini u kojoj je postupak završen i čini njegov sastavni dio te sadrži podatke:

1. Redni broj nadzora (počevši od broja jedan pa nadalje slijedom)

2. Županija (na području koje je vršen nadzor)

3. Naziv nadzirane osobe

4. Sjedište nadzirane osobe, adresa ispostave

5. Odgovorna osoba nadzirane osobe

6. Datum inspekcijskog nadzora

7. Izvršene mjere naložene rješenjem

8. Rješenje/presuda prekršajnog/Visokog prekršajnog suda

9. Upravni spor (napomene, radnje, odluka)

10. Napomene.

Članak 7.

Godišnja izvješća o obavljenim inspekcijskim nadzorima izrađuju se prema podacima iz Očevidnika.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-03/05

Urbroj: 444-05/01-20-1

Zagreb, 8. listopada 2020.

Glavni vatrogasni zapovjednik
Slavko Tucaković, univ. spec. oec., v. r.

PRILOG 1.

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
Služba za inspekcijski nadzor I./Služba za inspekcijski nadzor II.

KLASA: ________________

URBROJ: ________________

(mjesto), (datum)

Očevidnik o inspekcijskim nadzorima za godinu _______

Viši/a inspektor/ica/Inspektor/ica__________u__________
(ime i prezime)(mjesto rada, npr. Bjelovar)

Redni broj nadzora
Županija
Naziv nadzirane osobe
OIB nadzirane osobe
Sjedište nadzirane osobe, adresa ispostave
Odgovorna osoba nadzirane osobe
Inspekcijski nadzor obavljen (redovni/izvanredni temeljem naloga, brojčana oznaka i datum naloga/u slučaju smrtne, teške ili druge ozljede nastale na vatrogasnoj intervenciji, broj ili oznaka obavijesti/kod poslodavca u slučaju utvrđene profesionalne bolesti vatrogasca, broj ili oznaka obavijesti)
Datum inspekcijskog nadzora
Brojčana oznaka zapisnika
Utvrđene nepravilnosti
Brojčana oznaka i datum rješenja
Izvršene mjere naložene rješenjem
Brojčana oznaka i datum obavijesti i optužnog prijedloga/prekršajnog naloga/pisane naredbe
Rješenje/presuda prekršajnog/Visokog prekršajnog suda
Upravni spor (napomene, radnje, odluka)
Prijava nadležnom tijelu
Napomene

Ime i prezime, potpis
* na zadnjoj stranici očevidnika

PRILOG 2.

Preneseni podaci iz ______________ godine
Redni broj nadzora
Županija
Naziv nadzirane osobe
Sjedište nadzirane osobe, adresa ispostave
Odgovorna osoba nadzirane osobe
Datum inspekcijskog nadzora
Izvršene mjere naložene rješenjem
Rješenje/presuda prekršajnog/Visokog prekršajnog suda
Upravni spor (napomene, radnje, odluka)
Napomene

Ime i prezime, potpis
* na zadnjoj stranici svih prenesenih podataka