Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

NN 112/2020 (15.10.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Ministarstvo poljoprivrede

2210

Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18 i 42/20) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE PROMIDŽBA NA TRŽIŠTIMA TREĆIH ZEMALJA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2023. GODINE

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (»Narodne novine«, broj 16/19) u članku 3. iza točke 9. dodaje se točka 10. koja glasi:

»10) Ponuditelj je poslovni subjekt koji je dostavio ponudu roba i usluga korisniku ili podnositelju za predmetno ulaganje.«

Članak 2.

U članku 7. iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

(6) Iznimno od odredbi stavaka 3. i 4. ovoga članka u slučaju kad je to opravdano s obzirom na učinke operacije, na zahtjev korisnika, potpora za operaciju može se produljiti na razdoblje nakon isteka pet godina, ali ne nakon 15. listopada 2023. godine.

(7) Program promidžbe može se nastaviti provoditi na tržištu određene treće zemlje i nakon isteka treće, odnosno pete godine trajanja projekta, ali u okviru novog projekta pod uvjetom da se novim projektom provodi program promidžbe na drugom segmentiranom tržištu iste treće zemlje. Drugo segmentirano tržište podrazumijeva sljedeće razine:

– zemljopisnu i/ili ustrojstveno teritorijalnu i/ili državnu ili regionalnu cjelinu unutar treće zemlje;

– vrstu ili tip tržišta na kojem se provodi promidžba, podrazumijevajući: maloprodajno u odnosu na veleprodajno tržište ili off trade maloprodaju (trgovine – supermarketi, marketi, trgovine alkoholnim pićima i slično) u odnosu na on trade maloprodaju (barovi, restorani i slično).

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 8.

Članak 3.

Iza članka 9. dodaje se članak 9a s naslovom iznad njega koji glasi:

»Sukob interesa

Članak 9.a

(1) Sukobom interesa smatra se:

– kad predstavnici korisnika ili podnositelja koji obavljaju upravljačke poslove i druge osobe koje imaju utjecaj na odlučivanje pri odabiru ponuditelja roba i usluga u okviru projekta, obavljaju upravljačke poslove kod ponuditelja te da s njima povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) obavljaju upravljačke poslove kod ponuditelja

– ukoliko osoba koja obavlja upravljačke poslove kod korisnika ili podnositelj i druge osobe koje imaju utjecaj na odlučivanje pri odabiru ponuditelja su vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5 % kod ponuditelja te da s njim povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe su vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5 % kod ponuditelja i

– kad su predstavnici korisnika ili podnositelja povezane osobe s ponuditeljevim podizvođačima za robe i usluge koje on koristi u okviru projekta, te kada su predstavnici korisnika ili podnositelja povezane osobe s konzultantskom tvrtkom ili fizičkom osobom koja je u svojstvu konzultanta u ime podnositelja pripremala prijavu, Plan aktivnosti i ostalu projektnu dokumentaciju, a na jednak način povezane kao i u podstavku 1. i 2. ovoga stavka.

(2) Uz prijavu na Natječaj podnositelj je obvezan podnijeti Izjavu o nepostojanju sukoba interesa iz stavka 1. ovoga članka, koju u sklopu natječaja formira Agencija.

(3) Ako se u bilo kojem trenutku, u razdoblju nakon podnošenja prijave na Natječaj do isteka roka od pet godina nakon dana konačne isplate sredstava navedenog u Potvrdi o završenom ulaganju, utvrdi postojanje sukoba interesa iz stavka 1. ovoga članka Agencija će u skladu s tijekom projekta donijeti Odluku o odbijanju zahtjeva za odobrenje, isplatu ili poništenje projekta, a u slučaju isplaćene potpore donosi Odluku o povratu financijskih sredstava potpore.«

Članak 4.

U članku 10. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Agencija za plaćanja Natječajem iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje dokumentaciju koju podnositelj mora dostaviti uz prijavu na Natječaj, te u cilju ubrzavanja postupka obrade prijava Natječajem može utvrditi dokumentaciju za koju podnositelj nema mogućnost naknadno dostavljati dopune, ispravke ili davati dodatna obrazloženja.«

Članak 5.

U članku 15. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Prikupljene ponude moraju biti izražene u eurima (EUR) ili u hrvatskim kunama (HRK). Ponuditelj i/ili podizvođač/podugovaratelj mora biti registriran za djelatnost za koju je izdao ponudu.«.

U stavku 7. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – neovisnost ponuda (podnositelj ne smije pribavljati ponude od ponuditelja roba, radova i/ili usluga, s kojima je u sukobu interesa, uključivo i ponuditeljeve podizvođače za robe i usluge koje on koristi u okviru projekta. Na ponudi mora biti navedeno da li u provedbi ulaganja sudjeluju podizvođači/podugovaratelji te ako sudjeluju, isti moraju biti navedeni na način da ih se može identificirati)«.

Podstavak 3. mijenja se i glasi:

» – da su ponude važeće na dan podnošenja prijave, da u ponudama mora biti naznačeno razdoblje valjanosti ponude te da su potpisane i ovjerene od strane ponuditelja (ponude moraju biti realne i odražavati tržišne cijene te na istima trebaju biti jasno naznačeni iznosi sa i bez PDV-a. Ponude moraju biti detaljno specificirane. Iznos odabrane ponude mora biti jasno povezan s iznosom iz Plana aktivnosti.).«

Stavak 14. briše se.

Dosadašnji stavci od 15. do 18. postaju stavci od 14. do 17.

Članak 6.

U članku 25. stavak 8. briše se.

Dosadašnji stavci 9. i 10. postaju stavci 8. i 9.

Članak 7.

U Prilogu I. točki 2. podtočka 2.14. mijenja se i glasi:

»2.14. troškovi vina koji se koriste u promidžbene svrhe (vrednovani po cijeni proizvodnje ukoliko je raspoloživ takav podatak), u protivnom za vino:

– sa zaštićenom oznakom koristi se podatak iz, po godištu, posljednjeg Kataloga kalkulacija poljoprivredne proizvodnje (Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva) – Poglavlje – Vino sa ZOI – srednja cijena,

– za vina bez zaštićene oznake, a sa oznakom sorte, koristi se podatak o cijeni za stolno vino iz, po godištu, posljednjeg Priopćenja Državnog zavoda za statistiku o cijenama u poljoprivredi.«

U točki 4. podtočka 4.14. mijenja se i glasi:

»4.14. troškovi vina koji se koriste u promidžbene svrhe (vrednovani po cijeni proizvodnje ukoliko je raspoloživ takav podatak), u protivnom za vino:

– sa zaštićenom oznakom koristi se podatak iz, po godištu, posljednjeg Kataloga kalkulacija poljoprivredne proizvodnje (Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva) – Poglavlje – Vino sa ZOI – srednja cijena,

– za vina bez zaštićene oznake, a s oznakom sorte, koristi se podatak o cijeni za stolno vino iz o godištu, posljednjeg Priopćenja Državnog zavoda za statistiku o cijenama u poljoprivredi.«

Članak 8.

Na kraju Priloga III. dodaju se riječi: »Napomena: označavanje ulaganja provodi se prije svega na mjestima na kojima je isticanje znaka uočljivo, odnosno primjereno je koristiti oznaku na mjestu gdje se odvija promidžba, na tiskanom promotivnom materijalu web stranicama, promotivnim spotovima/filmovima, pri oglašavanju u tisku, TV-u i radiju, te internetu odnosno u vanjskom oglašavanju na reklamnim panoima.«

Članak 9.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se u skladu s odredbama Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (»Narodne novine«, broj 16/19).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/04

Urbroj: 525-07/0132-20-3

Zagreb, 28. rujna 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.