Odluka o određivanju i objavi prodajnih cijena prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca i numizmatičkih kompleta

NN 114/2020 (19.10.2020.), Odluka o određivanju i objavi prodajnih cijena prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca i numizmatičkih kompleta

Hrvatska narodna banka

2245

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 13. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 14. listopada 2020. donio je

ODLUKU

O ODREĐIVANJU I OBJAVI PRODAJNIH CIJENA PRIGODNOGA ZLATNOGA I SREBRNOGA KOVANOG NOVCA I NUMIZMATIČKIH KOMPLETA

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se određivanje i objava prodajnih cijena prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca i numizmatičkih kompleta koje se primjenjuju pri neposrednoj prodaji od strane Hrvatske narodne banke te određivanje prodajnih cijena prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca i numizmatičkih kompleta koje se primjenjuju pri neposrednoj prodaji od strane ovlaštenog prodavatelja.

Članak 2.

(1) Prodajne cijene prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca i numizmatičkih kompleta koje se primjenjuju pri neposrednoj prodaji od strane Hrvatske narodne banke određuju se cjenikom Hrvatske narodne banke (u nastavku teksta: Cjenik) koji donosi guverner Hrvatske narodne banke.

(2) Posebnom odlukom kojom se odlučuje o izdavanju i prodaji pojedinačnog izdanja prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca i numizmatičkih kompleta Savjet Hrvatske narodne banke može odlučiti i o pravnoj osobi koja će prodavati navedeno izdanje na svojim prodajnim mjestima (ovlašteni prodavatelj). Ovlašteni prodavatelj prodaje navedeno izdanje po prodajnoj cijeni koju samostalno odredi pod uvjetima koje tom odlukom odredi Savjet Hrvatske narodne banke.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka ovlašteni prodavatelj dužan je određivati prodajnu cijenu izdanja prigodnoga zlatnoga kovanog novca koje je utvrđeno u Službenom listu Europske unije kao investicijsko zlato u Republici Hrvatskoj tako da ispunjava uvjete utvrđene zakonom kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost za investicijsko zlato.

(4) Prodajna cijena određena Cjenikom ne primjenjuje se pri prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca i numizmatičkih kompleta na prodajnim mjestima ovlaštenih prodavatelja ni pri prodaji koja se odvija na sekundarnom tržištu.

(5) Iznimno od stavaka 2. do 4. ovog članka, ako je odlukom Savjeta Hrvatske narodne banke utvrđeno da će izdanje prodavati i Hrvatska narodna banka i ovlašteni prodavatelj, na prodaju navedenog izdanja na prodajnim mjestima ovlaštenog prodavatelja primjenjuje se prodajna cijena iz Cjenika.

Članak 3.

(1) Cjenik sadržava sljedeće podatke:

– o izdanome prigodnom zlatnom i srebrnom kovanom novcu i numizmatičkim kompletima Hrvatske narodne banke prema njihovu pojedinačnom izdanju

– naznaku smatra li se izdani prigodni zlatni kovani novac investicijskim zlatom prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost i

– prodajnu cijenu koja se primjenjuje pri neposrednoj prodaji od strane Hrvatske narodne banke.

(2) Podaci iz stavka 1. podstavka 1. ovog članka minimalno obuhvaćaju podatke koji su raspoloživi u skladu s odgovarajućom odlukom Savjeta Hrvatske narodne banke o izdavanju prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca ili numizmatičkoga kompleta, i to:

– nazivu izdanja

– godini izdanja

– apoenu

– masi

– promjeru

– kovini i

– čistoći kovine.

(3) Prodajna cijena iz stavka 1. podstavka 3. ovog članka iskazuje se u Cjeniku kao:

– cijena u kunama bez iskazanog PDV-a

– iznos PDV-a u kunama (ako je primjenjivo) i

– cijena u kunama uključujući PDV (ako je primjenjivo).

Članak 4.

(1) Hrvatska narodna banka objavit će Cjenik na svojoj internetskoj stranici i na svojem prodajnom mjestu.

(2) Cijene iskazane u Cjeniku primjenjuju se od dana objave Cjenika prema stavku 1. ovog članka.

Članak 5.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti:

– Odluka o načinu određivanja i objave prodajnih cijena Hrvatske narodne banke za izdani prigodni zlatni i srebrni kovani novac i numizmatičke komplete (»Narodne novine«, br. 109/2017.) i

– Cjenik donesen na temelju Odluke o načinu određivanja i objave prodajnih cijena Hrvatske narodne banke za izdani prigodni zlatni i srebrni kovani novac i numizmatičke komplete (»Narodne novine«, br. 109/2017.), osim u dijelu iz stavaka 3. i 4. ovog članka koji ostaje na snazi do stupanja na snagu Cjenika donesenog na temelju ove Odluke.

(2) Guverner Hrvatske narodne banke donijet će Cjenik iz članka 2. stavka 1. ove Odluke najkasnije u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

(3) Cjenik donesen na temelju Odluke o načinu određivanja i objave prodajnih cijena Hrvatske narodne banke za izdani prigodni zlatni i srebrni kovani novac i numizmatičke komplete (»Narodne novine«, br. 109/2017.) ostaje na snazi do stupanja na snagu Cjenika donesenog na temelju ove Odluke, u dijelu koji se odnosi na prodajne cijene izdanja prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca i numizmatičkih kompleta koja na dan stupanja na snagu ove Odluke Hrvatska narodna banka prodaje neposredno, i to:

– 350. obljetnica osnivanja Sveučilišta u Zagrebu, 1669. – 2019., godina izdanja 2020.

– 25. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, 1995. – 2020., godina izdanja 2020.

– 25. obljetnica vojno-redarstvene operacije Bljesak, 1995. – 2020., godina izdanja 2020.

– 75. obljetnica Dana pobjede nad fašizmom, 1945. – 2020., godina izdanja 2020.

– 100. obljetnica završetka Prvoga svjetskog rata 1918. – 2018., godina izdanja 2018.

– 200. obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera 1815. – 2015., godina izdanja 2015.

– Republika Hrvatska članica Europske unije 1. VII. 2013., godina izdanja 2013.

– Slava Raškaj, godina izdanja 2000.

– 500. obljetnica rođenja Jurja Julija Klovića, godina izdanja 1998.

– 100. obljetnica rođenja kardinala Alojzija Stepinca, godina izdanja 1998.

– Vukovar, godina izdanja 1997.

– XXVI. Olimpijske igre u Atlanti, godina izdanja 1996.

– Dan državnosti Republike Hrvatske 30. svibnja 1990. – 1995., godina izdanja 1995.

– Zlatni dukat »Hrvatski kraljevski grad Knin«, godina izdanja 1995.

– Zlatni dukat »Ruđer Bošković«, godina izdanja 1994.

– komplet 12 novčanica hrvatskog dinara (HRD), godina izdanja 1996.

– komplet 9 novčanica kune (HRK), godina izdanja 1996.

– komplet prigodnih optjecajnih novčanica od 20 i 10 kuna, godina izdanja 2014.

– numizmatički komplet optjecajnoga kovanog novca RH kuna i lipa, godine izdanja 1993., 1994., 1995., 1996., 1998., 1999., 2005., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2014., 2015., 2016., 2017. i 2018.

– numizmatički komplet prigodnoga optjecajnoga kovanog novca RH kuna i lipa, godine izdanja 1994. – 1996.

– numizmatički komplet optjecajnoga kovanog novca RH kuna i lipa, godina izdanja 2019.

– numizmatički komplet prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna, godine izdanja 2011. i 2013.

– komplet optjecajnoga kovanog novca RH kuna i lipa izdanje 1993., godina izdanja 1995.

(4) Osim izdanja prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca i numizmatičkih kompleta iz stavka 3. ovog članka, Cjenik donesen na temelju Odluke o načinu određivanja i objave prodajnih cijena Hrvatske narodne banke za izdani prigodni zlatni i srebrni kovani novac i numizmatičke komplete (»Narodne novine«, br. 109/2017.) ostaje na snazi do stupanja na snagu Cjenika donesenog na temelju ove Odluke, i u dijelu koji se odnosi na prodajnu cijenu izdanja prigodnoga zlatnoga kovanog novca Andrija Mohorovičić, godina izdanja 2008., čiju cijenu određuje Hrvatska narodna banka, a koja neposredno prodaju Hrvatska narodna banka i Hrvatski novčarski zavod.

(5) Od dana stupanja na snagu ove Odluke, prodajnu cijenu izdanja prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca i numizmatičkih kompleta koja su izdana prije stupanja na snagu ove Odluke, a nisu u neposrednoj prodaji Hrvatske narodne banke, samostalno određuje ovlašteni prodavatelj. Ako je riječ o prigodnom zlatnom kovanom novcu koji je za tu kalendarsku godinu u Službenom listu Europske unije utvrđen kao investicijsko zlato u Republici Hrvatskoj, ovlašteni prodavatelj dužan je odrediti prodajnu cijenu za to izdanje tako da ispunjava uvjete utvrđene zakonom kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost za investicijsko zlato.

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. studenoga 2020. godine.

O. br. 418-2450-010/10-20/BV

Zagreb, 14. listopada 2020.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Boris Vujčić, v. r.