Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja

NN 117/2020 (26.10.2020.), Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

2289

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 25. listopada 2020. godine, donosi

ODLUKU

O NUŽNIM EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA KOJIMA SE OGRANIČAVAJU OKUPLJANJA I UVODE DRUGE NUŽNE EPIDEMIOLOŠKE MJERE I PREPORUKE RADI SPRJEČAVANJA PRIJENOSA BOLESTI COVID-19 PUTEM OKUPLJANJA

I.

S obzirom na epidemiološku situaciju i mogući prijenos bolesti COVID-19 sve osobe na području Republike Hrvatske obvezne su pridržavati se stroge mjere fizičkog distanciranja, svih propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te nužnih epidemioloških mjera propisanih ovom Odlukom.

II.

Stroga mjera fizičkog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru i 1,5 metar na otvorenom prostoru.

III.

Nužne epidemiološke mjere koje se nalažu ovom Odlukom su:

– zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je više od 50 osoba na jednom mjestu

– na svadbenim svečanostima može biti prisutno najviše 30 osoba

– na pogrebima, posljednjim ispraćajima i polaganjima urni može biti prisutno najviše 30 osoba

– na ostalim privatnim svečanostima može biti prisutno najviše 15 osoba

– sportska natjecanja mogu se održavati samo bez gledatelja

– javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 22,00 sata, osim svadbenih svečanosti koje mogu trajati najdulje do 00,00 sata

– okupljanja i svečanosti koje se održavaju u ugostiteljskim objektima mogu trajati najdulje do kraja radnog vremena tog ugostiteljskog objekta utvrđenog odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kojom se privremeno uređuje rad i ograničava radno vrijeme ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga

– obveza dostavljanja obavijesti o održavanju javnih događanja, okupljanja i svečanosti na kojima se očekuje dolazak više od 30 osoba nadležnoj službi civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite

– obveza vođenja pisane evidencije sudionika na svim javnim događanjima, okupljanjima i svečanostima na kojima je prisutno više od 15 osoba

– zabrana prodaje alkoholnih pića u vremenu od 00,00 sata do 6,00 sati

– obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na otvorenom prostoru kada nije moguće održavati fizičku distancu od najmanje 1,5 metar

– obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski prilikom ulaska i boravka na grobljima.

Obavijest iz stavka 1. podstavka 8. ove točke dostavlja se putem elektroničke pošte županijskog centra 112, najkasnije 48 sati prije održavanja javnog događanja ili okupljanja, a obvezno sadrži: svrhu, mjesto, dan i vrijeme održavanja te podatke o kontakt-osobi i navod o očekivanom broju sudionika.

Evidenciju iz stavka 1. podstavka 9. ove točke organizatori javnih događanja ili okupljanja obvezni su čuvati najmanje 14 dana.

Ako se utvrdi da je netko od sudionika okupljanja zaražen virusom SARS-CoV-2, organizator okupljanja je obvezan u najkraćem roku, evidenciju iz stavka 1. podstavka 9. ove točke, dostaviti teritorijalno nadležnoj službi civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskog centra 112.

Nužne epidemiološke mjere iz stavka 1. ove točke određuju se u trajanju od 14 dana.

IV.

Protuepidemijske mjere iz točke III. stavka 1. podstavaka 1., 8. i 9. ove Odluke ne odnose se na:

– profesionalne umjetničke izvedbe i programe

– kino projekcije,

– vjerske obrede

– izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima.

V.

Popis adresa elektroničke pošte županijskih centara 112 nalazi se u Prilogu 1. ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

VI.

Poslodavci su obvezni zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah.

VII.

Daje se preporuka poslodavcima:

– smanjiti fizički kontakt između zaposlenika, kad god je to moguće

– uvesti rad od kuće, kad je to moguće s obzirom na narav posla

– uvesti klizno radno vrijeme gdje je to moguće

– organizirati rad u smjenama, odnosno skupinama gdje je to moguće

– smanjiti broj fizičkih sastanaka na najmanju moguću mjeru.

VIII.

Kontrolu provedbe ove Odluke i kontrolu pridržavanja preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo provodit će službenici Ravnateljstva civilne zaštite, inspektori Državnog inspektorata, policijski službenici i stožeri civilne zaštite.

IX.

Ako je posebnom odlukom za područje pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave određena blaža epidemiološka mjera od mjera propisanih ovom Odlukom, primjenjuje se ova Odluka.

X.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (»Narodne novine« broj 51/20, 54/20, 55/20, 56/20, 59/20, 63/20 i 67/20), Odluka o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od pedeset sudionika za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (»Narodne novine« broj 80/20, 111/20 i 113/20) i Odluka o ograničavanju društvenih okupljanja (»Narodne novine« broj 111/20).

XI.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 27. listopada 2020.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-20-199

Zagreb, 25. listopada 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

PRILOG 1.

Županijski centarMail adresa
ŽC 112 Bjelovar (MUP CZ)bjelovar112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Čakovec (MUP CZ)cakovec112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Dubrovnik (MUP CZ)dubrovnik112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Gospić (MUP CZ)gospic112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Karlovac (MUP CZ)karlovac112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Koprivnica (MUP CZ)koprivnica112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Krapina (MUP CZ)krapina112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Osijek (MUP CZ)osijek112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Pazin (MUP CZ)pazin112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Požega (MUP CZ)pozega112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Rijeka (MUP CZ)rijeka112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Sisak (MUP CZ)sisak112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Slavonski Brod (MUP CZ)slavonskibrod112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Split (MUP CZ)split112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Šibenik (MUP CZ)sibenik112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Varaždin (MUP CZ)varazdin112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Virovitica (MUP CZ)virovitica112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Vukovar (MUP CZ)vukovar112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Zadar (MUP CZ)zadar112@civilna-zastita.hr
ŽC 112 Zagreb (MUP CZ)zagreb112@civilna-zastita.hr