Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima

NN 118/2020 (28.10.2020.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima

HRVATSKI SABOR

2296

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. listopada 2020.

Klasa: 011-01/20-01/92

Urbroj: 71-10-01/1-20-2

Zagreb, 22. listopada 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA

Članak 1.

U Zakonu o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 76/13., 30/14., 130/17. i 39/19.) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim se Zakonom uređuju sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda, radnje koje u okviru ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda provode proizvođači građevnih proizvoda te prijavljena i odobrena tijela, dokumenti ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda, zahtjevi za prijavljena i odobrena tijela, postupak prijave, obveze prijavljenih i odobrenih tijela, obveze i zahtjevi za imenovanje tijela za tehničko ocjenjivanje i druga pitanja bitna za stavljanje na tržište ili stavljanje na raspolaganje na tržište građevnih proizvoda.«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim Zakonom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:

– Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (Tekst značajan za EGP) (SL L 218, 13. 8. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 765/2008),

– Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 88, 4. 4. 2011.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 305/2011),

– Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 568/2014 оd 18. veljače 2014. o izmjeni Priloga V. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda (SL L 157, 27. 5. 2014.),

– Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 574/2014 оd 21. veljače 2014. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o predlošku za sastavljanje izjave o svojstvima građevnih proizvoda (SL L 159, 28. 5. 2014.),

– Uredbe (EU) 2019/515 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 764/2008 (Tekst značajan za EGP) (SL L 91/1, 29. 3. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/515),

– Uredbe (EU) 2019/1020 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive 2004/42/EZ i uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EU) br. 305/2011 (Tekst značajan za EGP) (SL L 169/1, 25. 6. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/1020).«.

Članak 3.

U članku 42. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Hrvatska tehnička ocjena donosi se s rokom važenja do donošenja usklađene tehničke specifikacije ili hrvatske norme ili do donošenja tehničkog propisa za građevni proizvod koji je predmetom izdane hrvatske tehničke ocjene.«.

Članak 4.

U članku 54. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Građevni proizvodi na koje se ne odnosi Uredba (EU) br. 305/2011, a zakonito su stavljeni na tržište u drugoj državi članici Europske unije ili Turskoj, ili građevni proizvodi koji su podrijetlom i zakonito stavljeni na tržište u državi EFTA-e koja je ugovorna stranka Sporazuma o EGP-u, smatraju se kompatibilnima u pogledu primjene Uredbe (EU) 2019/515 od 19. ožujka 2019. o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 764/2008.«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Ako gospodarski subjekt koji stavlja građevni proizvod iz stavka 1. ovoga članka na raspolaganje na tržište unutar granica Republike Hrvatske ne dostavi izjavu o uzajamnom priznavanju u skladu s Uredbom (EU) 2019/515, dostavlja dokumentaciju i informacije u skladu s člankom 5. stavcima 5. i 6. Uredbe (EU) 2019/515.

(4) Izjava o uzajamnom priznavanju te dokumentacija i informacije iz stavka 3. ovoga članka moraju biti pisane na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.

(5) Postupci i pravila u smislu primjene Uredbe (EU) 2019/515, a koji se odnose na stavljanje na raspolaganje na tržište unutar granica Republike Hrvatske na proizvode iz stavka 1. ovoga članka, propisuju se pravilnikom iz članka 55. ovoga Zakona.«.

Članak 5.

U članku 55. iza podstavka 13. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaje se podstavak 14. koji glasi:

» – postupke i pravila za utvrđivanje jesu li građevni proizvodi u neusklađenom području, a koji se stavljaju na raspolaganje na tržište na području Republike Hrvatske, zakonito stavljeni na tržište države članice iz koje se distribuiraju i jesu li javni interesi Republike Hrvatske adekvatno zaštićeni u skladu s člankom 36. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.«.

Članak 6.

U članku 58. stavku 1. iza riječi: »za provedbu ovoga Zakona« dodaju se riječi: »te Uredbe (EU) br. 305/2011«.

U stavku 2. iza riječi: »za provedbu ovoga Zakona« dodaju se riječi: »te Uredbe (EU) br. 305/2011«.

Članak 7.

Članak 59. briše se.

Članak 8.

U članku 61. stavku 8. riječi: »iz stavka 5. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 7. ovoga članka«.

Članak 9.

U članku 63. riječi: »člancima 27. do 29. Uredbe (EZ) br. 765/2008« zamjenjuju se riječima: »člancima 25. do 28. Uredbe (EU) 2019/1020«.

Članak 10.

U članku 69. stavku 1. iza podstavka 11. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se podstavci 12., 13. i 14. koji glase:

» – suprotno članku 54. stavku 2. ovoga Zakona ne osigura prateću dokumentaciju s propisanim podacima,

– suprotno članku 54. stavku 3. ovoga Zakona ne dostavi na zahtjev nadležnog inspektora izjavu o uzajamnom priznavanju odnosno dokumentaciju i informacije u skladu s člankom 5. stavcima 5. i 6. Uredbe (EU) 2019/515,

– suprotno članku 54. stavku 4. ovoga Zakona ne osigura na hrvatskom jeziku latiničnim pismom izjavu o uzajamnom priznavanju odnosno dokumentaciju i informacije.«.

Članak 11.

Hrvatska tehnička ocjena važeća na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, a za koju se utvrdi da za građevni proizvod koji je predmetom izdane hrvatske tehničke ocjene nije donesena usklađena tehnička specifikacija niti hrvatska norma niti tehnički propis, smatra se hrvatskom tehničkom ocjenom donesenom u skladu s rokom važenja iz članka 3. ovoga Zakona.

Članak 12.

Ministar će pravilnik iz članka 4. ovoga Zakona donijeti u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 13.

Ovaj Zakon notificiran je u skladu s Direktivom (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (kodificirani tekst) (Tekst značajan za EGP).

Članak 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 9. ovoga Zakona koji stupa na snagu 16. srpnja 2021.

Klasa: 022-03/20-01/102

Zagreb, 16. listopada 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.