Pravilnik o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

NN 118/2020 (28.10.2020.), Pravilnik o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2297

Na temelju članka 142. točka 10. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADA ZA RAD HRVATSKE AGENCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se visine naknada koje plaćaju:

a) zračni prijevoznici po toni prevezene robe/tereta u civilnom zračnom prometu (u daljnjem tekstu: HACZ robna naknada) i

b) putnici u civilnom zračnom prometu u odlasku (u daljnjem tekstu: HACZ putnička naknada).

(2) Naknade iz stavka 1. ovoga članka služe kao sredstva za obavljanje i razvoj djelatnosti Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija).

(3) Naziv naknada iz stavka 1. ovoga članka na engleskom jeziku je: Croatian Civil Aviation Agency Tax (CCAA Tax).

Pojmovi i kratice

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku definirani su Zakonom o zračnom prometu.

(2) Kratica »HACZ« u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo.

HACZ robna naknada

Članak 3.

(1) Naknada koju plaćaju zračni prijevoznici po toni prevezene robe/tereta u linijskom i povremenom zračnom prijevozu u odlasku obračunato po kg stvarne težine, iznosi 0,01 EUR.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, HACZ robna naknada ne plaća se za:

a) tranzitne pošiljke i

b) pošiljke robe/tereta oslobođene od plaćanja usluga prijevoza.

Izvješća operatora aerodroma o prevezenoj robi/teretu

Članak 4.

(1) Operator aerodroma dužan je Agenciji dostaviti podatke o prevezenoj robi/teretu u linijskom i povremenom zračnom prijevozu u odlasku iz zračne luke (stvarna težina izražena u kg), po pojedinom zračnom prijevozniku, na način da se mora odvojeno prikazati roba/teret:

a) prijevoznika kojima naplatu svih usluga operator aerodroma obavlja periodično, na temelju ugovora, a putem posebnog računa u kojem su usluge obračunate ukupno za sve letove (tog prijevoznika u tom razdoblju). Obrazac Izvješća o ostvarenom prijevozu robe/tereta u zračnom prometu (Obrazac HACZ-Car) nalazi se u Dodatku 1. ovoga Pravilnika.

b) prijevoznika kojima se usluge naplaćuju za svaki let pojedinačno, odmah po slijetanju, ili neposredno prije polijetanja zrakoplova (Aircraft Handling Charge Note). Obrazac Izvješća o naplaćenim naknadama temeljem Aircraft Handling Charge Note – roba/teret (Obrazac HACZ-Car-AHCN) nalazi se u Dodatku 2. ovoga Pravilnika.

(2) Izvješća iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati prikaz prevezene robe/tereta u odlasku, po kategorijama:

a) roba/teret s početnim polazištem u (toj) zračnoj luci

b) roba/teret u transferu (na toj zračnoj luci),

c) roba/teret u tranzitu (na toj zračnoj luci) i

d) roba/teret oslobođena od plaćanja usluga prijevoza.

(3) Izvješća iz stavaka 1. ovoga članka za obračunsko razdoblje od 30 dana operator aerodroma dužan je dostaviti Agenciji najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka obračunskog razdoblja.

(4) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka dostupni su na internetskim stranicama Agencije.

Naplata HACZ robne naknade

Članak 5.

(1) Na temelju Izvješća iz članka 4. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, Agencija ispostavlja račune zračnim prijevoznicima s rokom plaćanja od 30 dana od dana ispostavljanja računa.

(2) Na temelju Izvješća iz članka 4. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika, Agencija za naplaćenu HACZ robnu naknadu ispostavlja račun operatoru aerodroma, s rokom plaćanja od 30 dana od dana ispostavljanja računa.

(3) HACZ robna naknada je neoporeziva i ne predstavlja prihod zračnog prijevoznika i operatora aerodroma već je to prolazna stavka koju zračni prijevoznici i operatori aerodroma naplaćuju u svoje ime, a za račun Agencije.

HACZ putnička naknada

Članak 6.

(1) Zračni prijevoznici dužni su u cijenu prijevozne karte obračunati putničku naknadu koju plaćaju putnici u međunarodnom civilnom zračnom prometu u odlasku, a koja iznosi 1,37 EUR, a u domaćem i transfernom odlasku 0,68 EUR.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, HACZ putničku naknadu ne plaćaju:

a) tranzitni putnici

b) putnici sa servis kartama (ID 00, ID 90) i

c) djeca do 2 godine (INF).

Izvješća operatora aerodroma o broju putnika u odlasku

Članak 7.

(1) Operator aerodroma dužan je Agenciji dostaviti Izvješće o broju putnika u civilnom zračnom prometu u odlasku iz zračne luke, po pojedinom zračnom prijevozniku, na način da se odvojeno moraju prikazati putnici:

a) prijevoznika kojima naplatu svih usluga operator aerodroma obavlja periodično, na temelju ugovora, a putem posebnog računa u kojem su usluge obračunate ukupno za sve letove (tog prijevoznika u tom razdoblju). Obrazac Izvješća o ostvarenom prijevozu putnika u zračnom prometu (Obrazac HACZ-Pax) nalazi se u Dodatku 3. ovoga Pravilnika.

b) prijevoznika kojima se usluge naplaćuju za svaki let pojedinačno, odmah po slijetanju, ili neposredno prije polijetanja zrakoplova (Aircraft Handling Charge Note). Obrazac Izvješća o naplaćenim naknadama temeljem Aircraft Handling Charge Note – putnici (Obrazac HACZ-Pax-AHCN) nalazi se u Dodatku 4. ovoga Pravilnika.

(2) Izvješća iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati prikaz prevezenih putnika u odlasku, po kategorijama:

1. putnici u tuzemnom (domaćem) prometu:

a) s početnim polazištem u (toj) zračnoj luci

b) u transferu (na toj zračnoj luci)

c) u tranzitu (na toj zračnoj luci)

d) sa servis kartama (ID 00 i ID 90)

e) djeca do 2 godine (INF).

2. putnici u inozemnom (međunarodnom) prometu:

a) s početnim polazištem u (toj) zračnoj luci

b) u transferu (na toj zračnoj luci)

c) u tranzitu (na toj zračnoj luci)

d) sa servis kartama (ID 00 i ID 90)

e) djeca do 2 godine (INF).

(3) Izvješća iz stavka 1. ovoga članka za obračunsko razdoblje od 30 dana operator aerodroma dužan je dostaviti Agenciji najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka obračunskog razdoblja.

(4) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka dostupni su na internetskim stranicama Agencije.

Naplata HACZ putničke naknade

Članak 8.

(1) Na temelju Izvješća iz članka 7. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, Agencija ispostavlja račune zračnim prijevoznicima s rokom plaćanja od 30 dana od dana ispostavljanja računa.

(2) Na temelju Izvješća iz članka 7. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika, Agencija će za naplaćenu HACZ putničku naknadu ispostaviti račun operatoru aerodroma, s rokom plaćanja od 30 dana od dana ispostavljanja računa.

(3) HACZ putnička naknada neoporeziva je i ne predstavlja prihod zračnog prijevoznika i operatora aerodroma već je to prolazna stavka koju zračni prijevoznici ili operatori aerodroma naplaćuju u svoje ime, za račun Agencije.

Preračunavanje naknada

Članak 9.

(1) Na temelju ispostavljenog računa domaći zračni prijevoznici i operatori aerodroma naknade propisane odredbama ovoga Pravilnika uplaćuju u kunama na žiroračun Agencije.

(2) Naknade iz stavka 1. ovog članka Agencija preračunava primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke za EUR važeći na dan izdavanja računa.

(3) Obračun i naplata naknada inozemnim zračnim prijevoznicima može se obaviti u svakoj konvertibilnoj valuti na način da se cijene izražene u EUR – ima preračunavaju u željenu valutu po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan ispostavljanja računa.

(4) Na temelju ispostavljenog računa inozemni zračni prijevoznici naknade propisane odredbama ovoga Pravilnika uplaćuju na devizni račun Agencije.

Neplaćanje HACZ robnih i putničkih naknada

Članak 10.

(1) U slučaju neplaćanja dospjelih HACZ robnih i putničkih nak­nada, Agencija je ovlaštena protiv zračnih prijevoznika i operatora aerodroma pokrenuti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave, kao ovrhovoditelj po Ovršnom zakonu i poduzeti odgovarajuće mjere propisane Zakonom o zračnom prometu.

(2) U slučaju zakašnjelog plaćanja naknada iz stavka 1. ovog članka, Agencija je ovlaštena obračunati zakonsku zateznu kamatu.

Dodaci

Članak 11.

(1) Dodaci 1. – 4. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(2) Dodaci iz stavka 1. ovoga članka su:

a) Dodatak 1: obrazac HACZ-Car

b) Dodatak 2: obrazac HACZ-Car-AHCN

c) Dodatak 3: obrazac HACZ-Pax

d) Dodatak 4: obrazac HACZ-Pax-AHCN.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 12.

HACZ robna naknada za mjesec prosinac 2020. godine, a za koju se zračnim prijevoznicima ispostavlja račun u siječnju 2021. godine, obračunat će se u iznosu iz članka 3. Naredbe o utvrđivanju visine naknade za rad Agencije za civilno zrakoplovstvo (»Narodne novine«, broj 40/10).

Članak 13.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Naredba o utvrđivanju visine naknade za rad Agencije za civilno zrakoplovstvo (»Narodne novine« broj, 40/10).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 011-01/20-01/93

Urbroj: 530-07-1-1-20-2

Zagreb, 20. listopada 2020.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

DODATAK 1.

DODATAK 2.

DODATAK 3.

DODATAK 4.