Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma

NN 118/2020 (28.10.2020.), Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2298

Na temelju članka 142. točka 8. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se minimalno vrijeme otvorenosti aerodroma za koje je izdana Svjedodžba aerodroma.

(2) Minimalno vrijeme otvorenosti odnosi se na razdoblje od 25. listopada 2020. godine do 27. ožujka 2021. godine.

(3) Aerodromi iz stavka 1. ovog članka su:

1. Aerodrom Brač

2. Zračna luka Dubrovnik

3. Zračna luka Franjo Tuđman

4. Zračna luka Lošinj

5. Zračna luka Osijek

6. Zračna luka Pula

7. Zračna luka Rijeka

8. Zračna luka Split

9. Zračna luka Zadar.

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) aerodrom – određeno područje (uključujući sve zgrade, instalacije i opremu) na zemlji ili na vodi, nepokretnoj strukturi uz obalu ili plutajućoj strukturi, namijenjeno u cijelosti ili djelomično za kretanje, slijetanje, uzlijetanje i boravak zrakoplova

2) vrijeme – mjesno vrijeme

3) vrijeme otvorenosti – vrijeme od početka do završetka rada aerodromskih službi utvrđenih propisima

4) Svjedodžba aerodroma – svjedodžba izdana sukladno:

a) Uredbi Komisije (EU) 139/2014 o utvrđivanju zahtjeva i administrativnih postupaka u vezi s aerodromima (SL L 44, 14. 2. 2014.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena i pripadajućim dokumentima Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA) ili

b) Članku 75. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) i članku 4. Pravilnika o izdavanju svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma (»Narodne novine«, broj 14/16).

Vrijeme otvorenosti

Članak 3.

(1) Aerodromi iz članka 1. stavka 3. ovoga Pravilnika moraju biti otvoreni:

Tablica 1-1. Vrijeme otvorenosti aerodroma

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, operator aerodroma može, uslijed okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19, odrediti drugačije vrijeme otvorenosti od onog naznačenog u Tablici 1-1, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa. Operator aerodroma obavezan je drugačije vrijeme otvorenosti objaviti na način uobičajen u zračnom prometu.

Otvorenost izvan naznačenog vremena otvorenosti

Članak 4.

(1) Aerodrom Brač bit će otvoren izvan vremena otvorenosti naznačenog u Tablici 1-1 na zahtjev koji se treba podnijeti u radnom vremenu Aerodroma Brač minimalno dvadeset i četiri (24) sata prije leta na jedan od načina kako slijedi:

1. e-mail: ppr@airport-brac.hr,

2. fax: +385 (0) 21 559 722 ili

3. SITA komunikacijski sustav na adresu BWKAPXH,

izvan rada Službe kontrole zračnog prometa (ATS) kao nekontrolirani aerodrom za zrakoplove do MTOM 20000 kg.

(2) Aerodrom Brač bit će otvoren izvan vremena otvorenosti naznačenog u Tablici 1-1 na zahtjev koji se treba podnijeti u radnom vremenu Aerodroma Brač minimalno četrdeset i osam (48) sati prije leta na jedan od načina kako slijedi:

1. e-mail: ppr@airport-brac.hr,

2. fax: +385 (0) 21 559 722 ili

3. SITA komunikacijski sustav na adresu BWKAPXH,

izvan rada Službe kontrole zračnog prometa (ATS) kad je aerodrom nekontrolirani za zrakoplove preko MTOM 20000 kg.

Članak 5.

(1) Zračna luka Dubrovnik bit će otvorena izvan vremena otvorenosti naznačenog u Tablici 1-1 za sve letove kojima je usuglašen red letenja sukladno Uredbi Vijeća (EEZ-a) br. 95/93 od 18. siječnja 1993. o zajedničkim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice (SL L 14, 22. 1. 1993) i IATA kalendaru aktivnosti koji se odnosi na regulirane zračne luke.

(2) Zračna luka Dubrovnik bit će otvorena izvan vremena otvorenosti naznačenog u Tablici 1-1 samo uz suglasnost Zračne luke Dubrovnik na zahtjev predan putem SITA komunikacijskog sustava na adresu DBVAPXH minimalno dvadeset i četiri (24) sata prije leta.

Članak 6.

Zračna luka Lošinj bit će otvorena izvan vremena otvorenosti naznačenog u Tablici 1-1 na zahtjev koji se treba podnijeti u radnom vremenu Zračnog pristaništa Mali Lošinj minimalno dvadeset i četiri (24) sata prije leta na jedan od načina kako slijedi:

1. tel. +385 (0) 51 231 666,

2. fax: +385 (0) 51 235 148 ili

3. e-mail: info@airportmalilosinj.hr.

Članak 7.

Zračna luka Osijek bit će otvorena izvan vremena otvorenosti naznačenog u Tablici 1-1 na zahtjev predan u radnom vremenu Zračne luke Osijek putem SITA komunikacijskog sustava na adresu OSIAPXH ili na e-mail: opc@osijek-airport.hr minimalno dvadeset i četiri (24) sata prije leta.

Članak 8.

Zračna luka Pula bit će otvorena izvan vremena otvorenosti naznačenog u Tablici 1-1 na zahtjev predan putem SITA komunikacijskog sustava na adresu PUYAPXH i/ili e-mail: operations@airport-pula.hr minimalno dvadeset i četiri (24) sata prije leta.

Članak 9.

Zračna luka Rijeka bit će otvorena izvan vremena otvorenosti naznačenog u Tablici 1-1 na zahtjev:

1. predan u radnom vremenu Zračne luke Rijeka jedan (1) sat prije leta putem SITA komunikacijskog sustava na adresu RJKAPXH, e-mail: operations@rijeka-airport.hr ili fax: +385 (0) 51 841 236

2. predan izvan radnog vremena Zračne luke Rijeka na e-mail: operations@rijeka-airport.hr ili na sljedeće brojeve: mob: +385 99 267 5581, mob: +385 99 265 5655, mob: +385 99 525 8909 ili mob: +385 99 545 9069 uz potvrdu operativne službe Zračne luke Rijeka.

Članak 10.

Zračna luka Split bit će otvorena izvan vremena otvorenosti naznačenog u Tablici 1-1 samo uz suglasnost Zračne luke Split na zahtjev predan putem SITA komunikacijskog sustava na adresu SPUAPXH do dvadeset i jedan (21) sat.

Članak 11.

Zračna luka Zadar bit će otvorena izvan vremena otvorenosti naznačenog u Tablici 1-1 na zahtjev koji se treba podnijeti putem SITA komunikacijskog sustava na adresu ZADAPXH ili na e-mail: groundops@zadar-airport.hr do dvadeset (20) sati.

Stupanje na snagu

Članak 12.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma (»Narodne novine«, broj 37/20).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se u razdoblju navedenom u članku 1. stavku 2. ovoga Pravilnika.

Klasa: 011-01/20-01/24

Urbroj: 530-07-1-1-20-5

Zagreb, 21. listopada 2020.

Ministar
Oleg Butković, v. r.