Uredba o izmjeni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata

NN 119/2020 (30.10.2020.), Uredba o izmjeni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2308

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. listopada 2020. donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNOG INSPEKTORATA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata (»Narodne novine«, broj 97/20), u tablici Okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika u Državnom inspektoratu, koja je sastavni dio Uredbe, u točkama 2.1.13., 2.2.13, 2.3.13. i 2.4.13. naziv službe: »Služba inspekcije zaštite okoliša i vodopravne inspekcije« zamjenjuje se nazivom službe: »Služba za nadzor zaštite okoliša i vodopravne inspekcije«.

Članak 2.

Glavni državni inspektor, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Državnog inspektorata s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/82

Urbroj: 50301-05/27-20-3

Zagreb, 29. listopada 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.