Odluka o porezima Grada Čakovca

NN 119/2020 (30.10.2020.), Odluka o porezima Grada Čakovca

Grad Čakovec

2334

Na temelju čl. 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« 115/16 i 101/17) te članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 1/14, 1/18, 3/18 – proč. tekst i 1/20) Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 26. sjednici održanoj 20. listopada 2020. donosi

ODLUKU O POREZIMA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza Grada Čakovca, stope i visine poreza, način obračuna i plaćanja te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Grada Čakovca su:

1. Prirez porezu na dohodak

2. Porez na potrošnju

3. Porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Stopa prireza porezu na dohodak iznosi 10 %.

2. Porez na potrošnju

Članak 4.

Stopa poreza na potrošnju iznosi 3 %.

Članak 5.

Nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na potrošnju je Upravni odjel za financiranje Grada Čakovca.

3. Porez na korištenje javnih površina

Članak 6.

Javnom površinom smatra se svaka površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima: javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice, biciklističke staze, pješačke staze i prolazi, trgovi, tržnice, igrališta, parkirališta, groblja, parkovne i zelene površine u naselju, rekreacijske površine i sl.

Članak 7.

Visina poreza na korištenje javnih površina utvrđuje se kako slijedi:

Za izgradnju ili popravak zgrada i drugih objekata kao i za odlaganje građevnog materijala1,00 kn/m²
Za postavu zabavne radnje1,20 kn/m²
Za postavljeni štand u ulici Josipa Kozarca – staro sajmište360,00 kn mjesečno
Za postavljeni štand (osim u ulici Josipa Kozarca – staro sajmište)4,00 kn/m² dnevno
Za prodaju putem pokretnih prodavača koji robu prodaju iz posebno uređenog i opremljenog vozila40,00 kn po danu
prolaza kroz Grad
Za postavljeni kiosk u Ulici Josipa Kozarca – staro sajmište480,00 kn mjesečno
Za postavljeni kiosk (osim u Ulici Josipa Kozarca – staro sajmište)1.300,00 kn mjesečno
Za postavljeni kiosk za prodaju tiskovina u Ulici V. Morandinija (kod tržnice)1.500,00 kn mjesečno
Za postavljeni kiosk za prodaju tiskovina u Ulici T. Masaryka (kod Macanovog doma)1.200,00 kn mjesečno
Za postavljeni kiosk za prodaju tiskovina (ostale lokacije u Gradu)1.000,00 kn mjesečno
Za postavljanje reklamnih panoa, natpisnih tabli i sl.300,00 kn godišnje
Za postavljanje osvijetljenih CL vitrina te reklamnih panoa velikoplošnog formata3.240,00 kn godišnje
Za korištenje javne površine ispred i oko trgovina, kioska i ugostiteljskih objekata2,00 kn/m² dnevno
Za korištenje javne površine u svrhu postave otvorene ugostiteljske terase u razdoblju 1. 4. – 31. 10.2,00 kn/m² dnevno
Za korištenje javne površine u svrhu postave otvorene ugostiteljske terase te izložbeno-prodajnih klupa u razdoblju od 1. 11. – 31. 3.0,75 kn/m² dnevno
Za korištenje javne površine u svrhu postave ugostiteljske terase zatvorenog tipa (zimska terasa)1,50 kn/m² dnevno
Za pečenje i prodaju plodina, šećerne vune i balona3,20 kn/m² dnevno
Za reklamne table u pokretu (hodajuće reklame, reklame na biciklu i sl.)100,00 kn dnevno
Za druge nespomenute namjene5,00 kn/m² dnevno

Članak 8.

Za razdoblje korištenja javne površine koje je kraće od 30 dana, a za kategorije gdje je porez utvrđen po m² dnevno, minimalna obračunska površina je 10 m².

Visina poreza utvrđena ovom Odlukom smatra se početnim iznosom poreza kada se za korištenje javne površine provodi natječaj.

Naknada za uporabu javnih gradskih površina za vrijeme održavanja manifestacija u organizaciji Turističke zajednice Grada Čakovca (Međimurski fašnik, Dan Grada, Antunovo, Porcijunkulovo i Advent), ne može biti niža od poreza navedenog u tablici. Visinu naknade utvrđuje gradonačelnik posebnim Zaključkom za svaku pojedinu manifestaciju.

Porez na korištenje javnih površina ne plaća se za korištenje površina za koje se Gradu plaća zakupnina ili neka druga naknada na temelju posebnog ugovora.

U slučajevima kada se javne površine koriste u humanitarne i druge svrhe od javnog interesa porez se ne naplaćuje.

Članak 9.

Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza. Iznimno, porez za koje se izdaje godišnje rješenje, plaća se u 4 jednaka obroka, od kojih prvi dospijeva u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza.

Članak 10.

Nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na korištenje javnih površina je Upravni odjel za financiranje Grada Čakovca.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Čakovca, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021., osim odredbi čl. 3. koje se primjenjuju od prvog dana u mjesecu nakon mjeseca kad je predmetna odluka objavljena u »Narodnim novinama«.

Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima (Sl. gl. Grada Čakovca 1/17, 5/17, 5/18 i 5/20).

Klasa: 021-05/20-01/73

Urbroj: 2109/2-02-20-06

Čakovec, 20. listopada 2020.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Jurica Horvat, v. r.