Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište

NN 121/2020 (6.11.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište

Ministarstvo poljoprivrede

2364

Na temelju članka 61. stavka 9. Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 68/18, 115/18, 98/19 i 32/20), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU NAKNADA ZA ŠUMU I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište (»Narodne novine«, br. 12/20) u članku 13. stavku 2. riječi: »istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina« zamjenjuju se riječima: »eksploatacije mineralnih sirovina«.

U stavku 4. iza riječi: »radi« dodaju se riječi: »istraživanja u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina te«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, naknada za šumsko zemljište u svrhu osnivanja prava služnosti radi izgradnje i održavanja infrastrukture, na vrijeme dok postoji razumna svrha radi koje je osnovano pravo služnosti, za površine do 0,05 ha, izraženo u kunama, obračunava se po formuli:

Nz = 10 · P

gdje su:

Nz – naknada za šumsko zemljište

P – površina služnosti.«

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7. riječi »stavcima 1. i 2.« zamjenjuju se riječima »stavcima 1., 2. i 6.«

Članak 2.

Iza članka 13. dodaje se članak 13.a koji glasi:

»Članak 13.a

(1) Iznimno od članka 13. ovoga Pravilnika, naknada za šumsko zemljište u svrhu osnivanja prava služnosti radi izgradnje i održavanja infrastrukture, koja se osniva na vrijeme dok postoji razumna svrha radi koje je osnovano pravo služnosti, obračunava se po formuli:

Nz = Tvz · P

gdje su:

Nz – naknada za šumsko zemljište

Tvz – tržišna vrijednost šumskog zemljišta

P – površina služnosti

(2) Naknada za šumsko zemljište obračunata sukladno stavku 1. ovoga članka, izračunava se na način da se utvrđeni iznos umanji za 50 %.

(3) Tržišnu vrijednost šumskog zemljišta iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje stalni sudski vještak za područje šumarstva, kojeg angažira tijelo državne uprave nadležno za poslove šumarstva.«

Članak 3.

Nedovršeni postupci obračuna naknade za šumsko zemljište u svrhu osnivanja prava služnosti radi istraživanja u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina te radi izgradnje i održavanja infrastrukture, koja se osniva na vrijeme dok postoji razumna svrha radi koje je osnovano pravo služnosti, započeti na temelju akata o osnivanju prava služnosti donesenih do dana stupanja na snagu ovoga pravilnika, dovršit će se sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/71

Urbroj: 525-11/0588-20-2

Zagreb, 2. studenoga 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.