Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu

NN 122/2020 (9.11.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2374

Na temelju članka 47. stavka 9., a u svezi s člankom 47. stavkom 5. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, broj 33/2006, 38/2009, 87/2009, 18/2011, 80/2013, 56/2016 i 121/2019) ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVLAŠTENI PRIJEVOZ NA LINIJAMA U JAVNOM POMORSKOM PRIJEVOZU

Članak 1.

(1) U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu (»Narodne novine«, broj 41/17) u članku 2. stavku 3. iza točke 8. dodaju se točke 9. i 10. koje glase:

»9. osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta 80 % ili više, hrvatski ratni vojni invalidi sa 100 % tjelesnog oštećenja te osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100 % i gluhoslijepe osobe sa 100 % tjelesnog oštećenja, te osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju kojima je utvrđen III. ili IV. stupanj funkcionalnog oštećenja, na trajektnim linijama, uključujući i osobno vozilo kojim se navedene osobe prevoze.

10. djeca s teškoćama u razvoju I. ili II. stupnja funkcionalnog oštećenja s prebivalištem na otoku, trajektnim linijama.«.

(2) Iza stavka 3. istoga članka dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Pratitelj osobe s invaliditetom i djeteta s teškoćama u razvoju iz stavka 3. točaka 9 i 10. ovoga članka ostvaruje pravo na besplatni prijevoz, osim kada ostvaruje pravo na besplatan prijevoz u skladu s posebnim propisima.«.

(3) Dosadašnji stavak 4. istoga članka koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi:

»Pravo na povlašteni prijevoz na državnim linijama korisnici iz stavaka 2. i 3. ovoga članka (u daljnjem tekstu: korisnici) ostvaruju na temelju Otočne iskaznice za pomorski prijevoz putnika, Otočne iskaznice za pomorski prijevoz vozila i vinjete, studentske isprave, iskaznice za pomorski prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju (u daljnjem tekstu: Iskaznica za OSI), te izdane putne karte, ako ovim Pravilnikom za određene kategorije korisnika nije drugačije određeno.«.

(4) Dosadašnji stavci 5. do 7. istoga članka postaju stavci 6. do 8.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. riječ: »sezonske« zamjenjuje se riječju »izvansezonske«.

Članak 3.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Umirovljenici i osobe starije od 65 godina s prebivalištem na otoku, ostvaruju pravo na jedno besplatno polazno-povratno putovanje dnevno na svim linijama uključujući i na linijama i relacijama navedenim u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, a koji se primjenjuju na njihov otok prebivališta i to na zbirni broj dnevnih polazno-povratnih putovanja na mjesečnoj razini, ovisno o broju dana u mjesecu.«.

(2) Stavci 3. i 4. istoga članka brišu se.

Članak 4.

(1) U članku 11. stavku 1. iza brojke 2. dodaju se riječi: »stavka 2. i stavka 3. točaka 1. do 7.«.

(2) U stavku 2. istoga članka iza brojke 2. dodaju se riječi: »stavka 2. i stavka 3. točaka 1. do 7.«.

Članak 5.

(1) U članku 13. stavku 7. iza riječi: »poništenja« dodaje se riječ: »produljenja,«.

(2) U istom članku briše se stavak 8.

(3) Dosadašnji stavak 9. istoga članka postaje stavak 8.

Članak 6.

Iza članka 18. dodaju se novi naslov i članci 18.a, 18.b, 18.c, 18.d i 18.e koji glase

»Iskaznice za OSI«

Članak 18.a

(1) Radi ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz korisnicima iz članka 2. stavka 3. točaka 9. i 10. ovoga Pravilnika, izdaje se Iskaznica za OSI, uz koju je korisnik dužan posjedovati i odgovarajuću putnu kartu u fizičkom ili u elektroničkom obliku. Prilikom ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz, brodar je dužan izdati, a korisnik je dužan posjedovati odgovarajuću putnu kartu.

(2) Za svako ostvareno putovanje korisnika iz članka 2. stavka 3. točaka 9. i 10. ovoga Pravilnika, kao i pratnji iz članka 2. stavka 4. ovoga Pravilnika brodar je dužan izdati odnosno evidentirati izdanu putnu kartu s navedenom relacijom, datumom putovanja, cijenom te brojem Iskaznice za OSI. Putna karta izdana pratnji iz članka 2. stavka 4. ovoga Pravilnika evidentira se na Iskaznicu za OSI korisnika kojeg prati.

(3) Pri putovanju na liniji korisnici će se evidentirati očitanjem putne karte ili očitanjem Iskaznice za OSI prilikom ukrcaja u brod, a kada se za to stvore tehnički uvjeti i prilikom ulaska u putnički terminal, ako postoji u luci ukrcaja.

Članak 18.b

Za izdavanje, odnosno evidentiranje putne karte iz članka 18.a ovoga Pravilnika korisnik je dužan predočiti važeću Iskaznicu za OSI.

Članak 18.c

(1) Iskaznicu za OSI izdaje Agencija i u njezinom je vlasništvu.

(2) Na izdavanje Iskaznice za OSI odgovarajuće se primjenjuje odredba članka 13. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Iskaznica za OSI izdaje se na zahtjev korisnika i uvidom u važeću osobnu iskaznicu odnosno ispravu o identitetu i provjerom u nadležnom registru osoba s invaliditetom.

(4) Sadržaj zahtjeva za izdavanje Iskaznice za OSI propisan je u Prilogu 11. ovoga Pravilnika.

(5) Visinu troškova izdavanja Iskaznice za OSI, na prijedlog ravnatelja, utvrđuje Odlukom Upravno vijeće Agencije.

(6) Trošak izdavanja Iskaznice za OSI podmiruje korisnik.

Članak 18.d

(1) Fizička osoba kojoj se promijenio status korisnika prava na povlašteni prijevoz, a koji je naveden u Prilogu 11. ovoga Pravilnika ili osobni podaci (ime, prezime, prebivalište) za ponovno ostvarivanje prava na povlašteni prijevoz, dužna je bez odgode podnijeti zahtjev za izdavanjem nove Iskaznice za OSI.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj je dužan priložiti i ispravu kojom dokazuje promjenu statusa odnosno osobnih podataka.

(3) Agencija najmanje dva puta godišnje provjerava zadovoljava li korisnik Iskaznice za OSI propisane uvjete za nastavak ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz. Ako se provjerom utvrdi da korisnik ne udovoljava propisanim uvjetima za korištenje povlaštenog prijevoza, Agencija će putem SEOP sustava onemogućiti ostvarivanje prava na povlašteni prijevoz.

Članak 18.e

(1) Iskaznica za OSI sadrži podatke koji su navedeni na njezinoj površini i u beskontaktnom čipu, a izdaje se u ID1 formatu i omogućuje elektroničku obradu podataka.

(2) U slučaju gubitka Iskaznice za OSI korisnik je dužan bez odgode obavijestiti Agenciju radi utvrđivanja prestanka važenja te iskaznice.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, Agencija će bez odgode Iskaznicu za OSI učiniti neaktivnom, a radi daljnjeg korištenja prava na povlašteni prijevoz korisnik je dužan ishoditi novu iskaznicu.

(4) Iskaznica za OSI izdaje se na rok 5 godina.

(5) Sadržaj i izgled Iskaznice za OSI propisan je u Prilogu 12. ovoga Pravilnika.«.

Članak 7.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za ostvarivanje prava na povlašteni prijevoz putem SEOP-a koriste se Otočne iskaznice za putnika i Otočne iskaznice za vozila i vinjete (nadalje: Otočne iskaznice), Iskaznice za OSI, te studentske isprave.«.

Članak 8.

U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnici prava na povlašteni prijevoz prilikom kupnje putne karte dužni su dati na uvid važeću Otočnu iskaznicu, Iskaznicu za OSI, odnosno važeću studentsku ispravu. Brodar je dužan prije prodaje karata provesti postupak provjere prava za pojedinog korisnika putem SEOP sustava, te ukoliko dobije pozitivan odgovor izdati korisniku putnu kartu s povlaštenim pravom.«.

(2) U stavku 2. istoga članka, alineji 2. iza riječi: »korisnika«, te stavku 5. iza riječi: »prava« dodaju se riječi: iz članka 2. stavka 2. i stavka 3. točaka 1. do 7. ovoga Pravilnika.«.

(3) Stavak 3. istoga članka mijenja se i glasi:

»Ukoliko je informacijski sustav nedostupan, brodar je dužan očitati Otočnu iskaznicu ili Iskaznicu za OSI te sukladno kategoriji korisnika izdati odgovarajuću putnu kartu.«.

Članak 9.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Članak 22.

(1) Otočna iskaznica se izdaje u plavoj, crvenoj, sivoj, zelenoj, žutoj i narandžastoj boji, dok se Iskaznica za OSI izdaje u ljubičastoj boji, ovisno o statusu korisnika, što je navedeno u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

(2) Na temelju zahtjeva korisnika za izdavanje Otočne iskaznice ili Iskaznice za OSI, Agencija provjerava podatke korisnika i utvrđuje njegov status.

(3) Agencija putem SEOP sustava provodi provjeru podataka i utvrđivanje statusa korisnika.

(4) Agencija putem SEOP sustava vodi evidenciju o Otočnim iskaznicama i Iskaznicama za OSI.

(5) Za potrebe izrade Otočne iskaznice ili Iskaznice za OSI te utvrđivanje statusa korisnika u SEOP-u evidentiraju se podaci iz javnih registara koje vode tijela iz stavka 7. ovoga članka i to:

– Registar prebivališta i Registar vozila – voditelj Registra Ministarstvo unutarnjih poslova,

– Registar umirovljenika – voditelj Registra Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

– Registar studenata – voditelj Registra Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa – Sveučilišni računalni centar (SRCE),

– Registar učenika – voditelj Registra Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa – Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNET),

– Registar osoba s invaliditetom – voditelj Registra Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

(6) Voditelj evidencije korisnika prava na povlašteni prijevoz je Agencija.

(7) Podatke potrebne za utvrđivanje statusa korisnika iz članka 2. ovoga Pravilnika, Agencija pribavlja iz evidencija koje već vode druga tijela u Republici Hrvatskoj, odnosno nositelji javnih ovlasti navedeni kao voditelji registara iz stavka 5. ovoga članka, osim podataka za koje još ne postoji službena evidencija. Druga tijela i nositelji javnih ovlasti u Republici Hrvatskoj dužni su Agenciji proslijediti tražene podatke te u suradnji s njom omogućiti najjednostavniji način izmjene i usklađivanja potrebnih podataka.

(8) Svi prikupljeni podaci koriste se isključivo za upravljanje sustavom korištenja prava na povlašteni prijevoz prema odredbama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu i ovog Pravilnika.

(9) Tiskana dokumentacija prikupljena u postupku obrade zahtjeva za izdavanje Otočne iskaznice ili Iskaznice za OSI, pohranjuje se i čuva na primjeren način i bit će uništena po isteku perioda važenja otočne iskaznice, a za što je odgovorna pravna osoba iz članka 13. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(10) Podaci u elektroničkom obliku, prikupljeni u postupku obrade zahtjeva za izdavanje Otočne iskaznice ili Iskaznice za OSI kao i podaci o aktivnostima korisnika u ostvarivanju prava, čuvaju se najmanje pet godina po isteku perioda važenja Otočne iskaznice ili Iskaznice za OSI s kojom su podaci povezani.

(11) Na SEOP se mogu povezati i drugi informacijski sustavi sukladno pravilima propisanim Zakonom o državnoj informacijskoj infrastrukturi.«.

Članak 10.

U članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik je dužan dati na uvid Otočnu iskaznicu ili Iskaznicu za OSI i putnu kartu ako je izdana u fizičkom obliku.«.

VII. KONTROLA OTOČNE ISKAZNICE, ISKAZNICE ZA OSI, I INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 11.

U članku 25. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) U slučaju zloupotrebe Otočne iskaznice, Iskaznice za OSI, odnosno studentske isprave inspektori i drugi ovlašteni službenici Ministarstva rješenjem će odrediti privremeno onemogućavanje korištenja prava na povlašteni prijevoz za razdoblje od šest (6) mjeseci.

(3) U slučaju ponovljene zlouporabe Otočne iskaznice, Iskaznice za OSI, odnosno studentske isprave u dijelu korištenja prava na povlašteni pomorski prijevoz, inspektori i drugi ovlašteni službenici Ministarstva rješenjem će odrediti privremeno oduzimanje iskaznice u djelu korištenja prava na povlašteni prijevoz na rok do šest (6) mjeseci za svaki ponovljeni slučaj zloupotrebe.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odredbe članka 1. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika stupaju na snagu 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Klasa: 011-02/19-04/89
Urbroj: 530-03-1-2-2-20-16
Zagreb, 26. listopada 2020.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG 2.

KORISNICI PRAVA PREMA BOJI OTOČNIH ISKAZNICA

Otočna iskaznica izdaje se u sedam boja prema pojedinim grupama korisnika.

Grupa korisnika A – otočna iskaznica s dominantno plavom bojom, namijenjena je:

– predškolcima,

– učenicima i

– studentima.

Grupa korisnika B – otočna iskaznica s dominantno sivom bojom, namijenjena je:

– umirovljenicima i

– osobama starijima od 65 godina.

Grupa korisnika C – otočna iskaznica s dominantno crvenom bojom, namijenjena je:

– fizičkim osobama koje ne pripadaju grupama korisnika A i B.

Grupa korisnika D – otočna iskaznica s dominantno žutom bojom, namijenjena je:

– djelatnicima javnih službi.

Grupa korisnika E – otočna iskaznica s dominantno zelenom bojom, izdaje se za:

– vozila u vlasništvu fizičkih osoba s prebivalištem na otocima,

– vozila u vlasništvu pravnih osoba sa sjedištem na otocima,

– vozila registrirana na obrt, OPG i djelatnost slobodnog zanimanja sa sjedištem na otocima,

– vozila u vlasništvu leasing kuća ili banaka, a koja su registrirana na korisnike iz prethodnih alineja ove podtočke.

Grupa korisnika F – otočna iskaznica s dominantno narančastom bojom, izdaje se za:

– vozila javnih službi.

Uz otočne iskaznice grupa korisnika E i F izdaje se i pripadajuća vinjeta.

Grupa korisnika G – otočna iskaznica s dominantno ljubičastom bojom, namijenjena je:

– osobama s invaliditetom

– djeci s teškoćama u razvoju.

PRILOG 11.

PRILOG 12.

SADRŽAJ I IZGLED ISKAZNICE
ZA POMORSKI PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM

Prednja strana iskaznice sadrži:

– logo Agencije za obalni linijski pomorski promet

– naziv ISKAZNICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

– logo za osobe s invaliditetom

– fotografija korisnika prava

– ime korisnika prava

– prezime korisnika prava

– mjesto prebivališta i naziv otoka[1](Naziv otoka se upisuje za osobe s invaliditetom koje imaju prebivalište na otoku.)

– status korisnika prava

– OIB korisnika prava

– serijski broj iskaznice

– datum izdavanja iskaznice

– datum isteka valjanosti iskaznice

Poleđina iskaznice sadrži:

– opis individualizacijskih polja s prednje strane iskaznice

– opće upute o namjeni i načinu korištenja otočne iskaznice

Datoteka s osnovnim podacima na čipu sadrži:

– ime

– prezime

– OIB

– status korisnika prava

– osnovno pravo za osobu s invaliditetom

– dodatno pravo za osobu za pratnju

– dodatno pravo za osobno vozilo

– naziv ulice i kućnog broja mjesta prebivanja

– naziv mjesta prebivanja

– šifra (DGU) mjesta prebivanja

– naziv općine prebivanja

– šifra (DGU) općine prebivanja

– naziv otoka1

– broj iskaznice

– datum izdavanja

– datum isteka

IZGLED OTOČNE ISKAZNICE ZA GRUPU KORISNIKA G

– osobe s invaliditetom

– djeca s teškoćama u razvoju