Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja

NN 122/2020 (9.11.2020.), Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

2375

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 9. studenoga 2020. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O NUŽNIM EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA KOJIMA SE OGRANIČAVAJU OKUPLJANJA I UVODE DRUGE NUŽNE EPIDEMIOLOŠKE MJERE I PREPORUKE RADI SPRJEČAVANJA PRIJENOSA BOLESTI COVID-19 PUTEM OKUPLJANJA

I.

U Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (»Narodne novine« broj 117/20) u točki III. stavak 5. briše se.

II.

Iza točke IV. dodaje se točka IV.a koja glasi:

»IV.a

Epidemiološke mjere iz točke III. stavka 1. podstavaka 1., 8. i 9. ove Odluke iznimno se ne primjenjuje na okupljanja koja se organiziraju radi obilježavanja blagdana i neradnih dana sukladno Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 110/19).

Okupljanje iz stavka 1. ove točke može se održati samo u skladu s epidemiološkim okvirom kojeg, na prijedlog organizatora, izradi Hrvatski zavod za javno zdravstvo i uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera.

III.

Iza točke IX. dodaje se točka IX.a koja glasi:

»IX.a

Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 30. studenoga 2020. godine.«

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 10. studenoga 2020. godine.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-210
Zagreb, 9. studenoga 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.