Poslovnik o Izmjeni i dopuni Poslovnika Hrvatskoga sabora

NN 123/2020 (11.11.2020.), Poslovnik o Izmjeni i dopuni Poslovnika Hrvatskoga sabora

Hrvatski sabor

2382

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 11. studenoga 2020. donio je

POSLOVNIK

O IZMJENI I DOPUNI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA

Članak 1.

U Poslovniku Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20. i 119/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) članak 293.a briše se.

Članak 2.

Iza članka 293.a dodaje se članak 293.b koji glasi:

»Članak 293.b

U slučaju proglašenja epidemije zarazne bolesti ili opasnosti od epidemije zarazne bolesti te pandemije zarazne bolesti, koju proglašava nadležno tijelo u skladu s posebnim zakonom, Sabor nastavlja s radom u skladu s odredbama Ustava Republike Hrvatske i ovoga Poslovnika.

Početak i prestanak posebnog načina rada Sabora u slučaju iz stavka 1. ovoga članka može utvrditi Predsjedništvo Sabora sukladno odluci nadležnog tijela određenog posebnim zakonom, i o tome izvješćuje zastupnike.

Osim u dvorani za sjednicu Sabora, sjednica može biti održana i u drugim dvoranama Sabora ili, prema odluci Predsjedništva Sabora, i izvan Sabora.

Predsjedništvo Sabora odredit će u kojim će se dvoranama održati sjednica, koliko zastupnika može biti nazočno u svakoj dvorani sukladno važećim epidemiološkim mjerama te će odrediti odgovarajući način rada.

Prilikom raspodjele mjesta u pojedinim dvoranama između klubova zastupnika Predsjedništvo Sabora držat će se načela razmjernosti sukladno udjelu zastupnika pojedinog kluba u ukupnom broju zastupnika Sabora.

Svi zastupnici koji nisu članovi kluba zastupnika za potrebe izračuna nazočnosti u pojedinim dvoranama na sjednici Sabora iznimno se smatraju klubom zastupnika.

Ako predsjednik i svi potpredsjednici Sabora iz opravdanih razloga u skladu sa stavkom 1. ovoga članka nisu u mogućnosti predsjedati sjednicom Sabora, predsjednik Sabora odredit će koji će zastupnici i kojim redoslijedom predsjedati sjednicom, na odgovarajući način, primjenjujući članak 32. ovoga Poslovnika.

Zastupnik u raspravi može govoriti najdulje pet minuta, a predstavnici klubova zastupnika do deset minuta.

Predlagatelj odnosno predstavnik predlagatelja kojeg on odredi može govoriti u uvodnom izlaganju na početku rasprave i na kraju rasprave najdulje 20 minuta.

Predstavnik Vlade, kada nije predlagatelj, može u uvodnom izlaganju na početku rasprave govoriti najdulje deset minuta, a prilikom svakog davanja objašnjenja tijekom rasprave kad dobije riječ, najdulje pet minuta.

U slučaju zahtjeva za stanku, u skladu s odredbom članka 248. ovoga Poslovnika, predsjedatelj je može odobriti u trajanju do pet minuta.

Sjednice radnih tijela Sabora mogu biti održane i prenošene elektroničkim putem, odnosno audio i/ili videokonferencijskim putem.

Zastupniku koji iz opravdanih razloga u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ne može biti nazočan u dvorani u kojoj se održava sjednica Sabora omogućit će se rasprava i glasovanje elektroničkim putem, odnosno audio i/ili videokonferencijskim putem, prema prethodnoj odluci Predsjedništva Sabora.

Na pitanja koja nisu posebno uređena ovim člankom na odgovarajući se način primjenjuju ostale odredbe ovoga Poslovnika.«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-12/20-06/17

Zagreb, 11. studenoga 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.