Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu

NN 124/2020 (12.11.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu

HRVATSKI SABOR

2392

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 11. studenoga 2020. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 3.430.863.530 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 3.856.912.305 kuna

– manjak u iznosu od 426.048.775 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 670.948.775 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 244.900.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/20-01/36

Zagreb, 11. studenoga 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.


IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Plan
za 2020.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2020.
PRIHODI POSLOVANJA2.871.325.222559.338.3083.430.663.530
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE200.0000200.000
UKUPNI PRIHODI2.871.525.222559.338.3083.430.863.530
RASHODI POSLOVANJA2.802.005.222462.193.7963.264.199.018
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE597.320.000-4.606.713592.713.287
UKUPNI RASHODI3.399.325.222457.587.0833.856.912.305
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK-527.800.000101.751.225-426.048.775

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Plan
za 2020.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA770.000.000-99.051.225670.948.775
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA242.200.0002.700.000244.900.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE000
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU000
NETO FINANCIRANJE527.800.000-101.751.225426.048.775
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz­redSkupinaPod­skupinaNaziv prihodaPlan
za 2020.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2020.
6PRIHODI POSLOVANJA2.871.325.222559.338.3083.430.663.530
63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna1.040.002.872346.031.4341.386.034.306
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU33.674.561-4.674.00029.000.561
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna175.747.56169.267.160245.014.721
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava830.580.750281.438.2741.112.019.024
64Prihodi od imovine11.700.000-2.100.0009.600.000
641Prihodi od financijske imovine10.100.000-2.510.0007.590.000
642Prihodi od nefinancijske imovine1.600.000410.0002.010.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada1.690.580.000263.518.0001.954.098.000
652Prihodi po posebnim propisima1.690.580.000263.518.0001.954.098.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija129.042.350-48.111.12680.931.224
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga55.000.000-45.000.00010.000.000
663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna74.042.350-3.111.12670.931.224
       
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE200.0000200.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine200.0000200.000
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata100.0000100.000
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava100.0000100.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz­redSkupinaPod­skupinaNaziv rashodaPlan
za 2020.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2020.
3RASHODI POSLOVANJA2.802.005.222462.193.7963.264.199.018
31Rashodi za zaposlene199.097.0000199.097.000
311Plaće (Bruto)164.832.0000164.832.000
312Ostali rashodi za zaposlene7.000.00007.000.000
313Doprinosi na plaće27.265.000027.265.000
32Materijalni rashodi998.398.10019.070.0001.017.468.100
321Naknade troškova zaposlenima10.350.000-50.00010.300.000
322Rashodi za materijal i energiju25.940.000-830.00025.110.000
323Rashodi za usluge952.180.40019.550.000971.730.400
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja9.927.700400.00010.327.700
34Financijski rashodi24.480.000-200.00024.280.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove23.600.000-200.00023.400.000
343Ostali financijski rashodi880.0000880.000
35Subvencije2.057.60002.057.600
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru2.057.60002.057.600
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna65.268.000-344.28764.923.713
361Pomoći inozemnim vladama500.000-320.000180.000
363Pomoći unutar općeg proračuna58.400.000-2.656.28755.743.713
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava6.368.0002.632.0009.000.000
38Ostali rashodi1.512.704.522443.668.0831.956.372.605
381Tekuće donacije347.0000347.000
383Kazne, penali i naknade štete1.600.00001.600.000
386Kapitalne pomoći1.510.757.522443.668.0831.954.425.605
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE597.320.000-4.606.713592.713.287
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine30.000.0005.000.00035.000.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva30.000.0005.000.00035.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine286.820.000-13.606.713273.213.287
421Građevinski objekti248.570.0004.193.287252.763.287
422Postrojenja i oprema21.750.000-17.300.0004.450.000
423Prijevozna sredstva8.000.00008.000.000
426Nematerijalna proizvedena imovina8.500.000-500.0008.000.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini280.500.0004.000.000284.500.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima280.500.0004.000.000284.500.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz­redSkupinaPod­skupina 
Plan
za 2020.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2020.
NETO FINANCIRANJE527.800.000-101.751.225426.048.775
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA770.000.000-99.051.225670.948.775
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici0466.500466.500
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora0466.500466.500
84Primici od zaduživanja770.000.000-99.517.725670.482.275
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora700.000.000-100.000.000600.000.000
847Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti70.000.000482.27570.482.275
       
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA242.200.0002.700.000244.900.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova242.200.0002.700.000244.900.000
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti242.200.0002.700.000244.900.000

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
za 2020.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2020.
001HRVATSKE VODE3.641.525.222460.287.0834.101.812.305
1000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE288.829.700-2.830.000285.999.700
     
A100000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE264.679.7001.870.000266.549.700
31Rashodi za zaposlene199.097.0000199.097.000
311Plaće (Bruto)164.832.0000164.832.000
312Ostali rashodi za zaposlene7.000.00007.000.000
313Doprinosi na plaće27.265.000027.265.000
32Materijalni rashodi64.612.7001.870.00066.482.700
321Naknade troškova zaposlenima10.350.000-50.00010.300.000
322Rashodi za materijal i energiju8.930.000470.0009.400.000
323Rashodi za usluge41.480.0001.050.00042.530.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.852.700400.0004.252.700
34Financijski rashodi870.0000870.000
343Ostali financijski rashodi870.0000870.000
38Ostali rashodi100.0000100.000
381Tekuće donacije100.0000100.000
     
K100000OPREMANJE2.650.000800.0003.450.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.650.000800.0003.450.000
422Postrojenja i oprema2.650.000800.0003.450.000
     
K100001INFORMATIZACIJA11.500.000-2.500.0009.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine11.500.000-2.500.0009.000.000
422Postrojenja i oprema3.000.000-2.000.0001.000.000
426Nematerijalna proizvedena imovina8.500.000-500.0008.000.000
     
K100002POSLOVNE ZGRADE10.000.000-3.000.0007.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.000.000-3.000.0007.000.000
421Građevinski objekti10.000.000-3.000.0007.000.000
1001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI265.800.0002.500.000268.300.000
     
A100001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU6.400.000-280.0006.120.000
34Financijski rashodi6.400.000-280.0006.120.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove6.400.000-280.0006.120.000
     
A100002ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA7.300.0001.400.0008.700.000
34Financijski rashodi7.300.0001.400.0008.700.000
342Kamate za primljene zajmove7.300.0001.400.0008.700.000
     
A100003ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI252.100.0001.380.000253.480.000
34Financijski rashodi9.900.000-1.320.0008.580.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove9.900.000-1.320.0008.580.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova242.200.0002.700.000244.900.000
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti242.200.0002.700.000244.900.000
     
1002TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA940.200.00016.998.000957.198.000
     
A100004REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA650.000.00015.000.000665.000.000
32Materijalni rashodi649.400.00015.000.000664.400.000
322Rashodi za materijal i energiju10.900.000-1.600.0009.300.000
323Rashodi za usluge638.000.00016.600.000654.600.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500.0000500.000
38Ostali rashodi600.0000600.000
383Kazne, penali i naknade štete600.0000600.000
     
A100005OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE70.000.000070.000.000
32Materijalni rashodi70.000.000070.000.000
323Rashodi za usluge70.000.000070.000.000
     
A100006TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA60.000.000060.000.000
32Materijalni rashodi57.695.400057.695.400
323Rashodi za usluge57.490.400057.490.400
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja205.0000205.000
35Subvencije2.057.60002.057.600
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru2.057.60002.057.600
38Ostali rashodi247.0000247.000
381Tekuće donacije247.0000247.000
     
A100007HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA3.000.00003.000.000
32Materijalni rashodi3.000.00003.000.000
323Rashodi za usluge3.000.00003.000.000
     
A100008IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)136.400.0003.600.000140.000.000
32Materijalni rashodi134.890.0003.600.000138.490.000
322Rashodi za materijal i energiju3.500.000500.0004.000.000
323Rashodi za usluge131.170.0003.100.000134.270.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja220.0000220.000
34Financijski rashodi10.000010.000
343Ostali financijski rashodi10.000010.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.500.00001.500.000
363Pomoći unutar općeg proračuna1.500.00001.500.000
A100009VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ7.800.000-400.0007.400.000
32Materijalni rashodi7.800.000-400.0007.400.000
322Rashodi za materijal i energiju2.610.000-200.0002.410.000
323Rashodi za usluge5.090.000-200.0004.890.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja100.0000100.000
     
A100010IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU6.000.000-1.000.0005.000.000
32Materijalni rashodi6.000.000-1.000.0005.000.000
323Rashodi za usluge5.950.000-1.000.0004.950.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja50.000050.000
     
A100011OSTALI IZVANREDNI IZDACI6.000.00006.000.000
32Materijalni rashodi5.000.00005.000.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.000.00005.000.000
38Ostali rashodi1.000.00001.000.000
383Kazne, penali i naknade štete1.000.00001.000.000
     
A100012INSTITUT ZA VODE1.000.000-202.000798.000
36Ostali rashodi1.000.000-202.000798.000
363Pomoći unutar općeg proračuna1.000.000-202.000798.000
 
1003PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI2.146.695.522443.619.0832.590.314.605
     
K100003KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA299.000.0000299.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna15.500.000-2.500.00013.000.000
361Pomoći inozemnim vladama500.000-320.000180.000
363Pomoći unutar općeg proračuna15.000.000-2.180.00012.820.000
38Ostali rashodi3.000.000-1.500.0001.500.000
386Kapitalne pomoći3.000.000-1.500.0001.500.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini280.500.0004.000.000284.500.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima280.500.0004.000.000284.500.000
     
K100004ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE262.188.00015.000.000277.188.000
38Ostali rashodi262.188.00015.000.000277.188.000
386Kapitalne pomoći262.188.00015.000.000277.188.000
     
K100005ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA222.300.00015.000.000237.300.000
38Ostali rashodi222.300.00015.000.000237.300.000
386Kapitalne pomoći222.300.00015.000.000237.300.000
     
K100006ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE)30.000.0005.000.00035.000.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine30.000.0005.000.00035.000.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva30.000.0005.000.00035.000.000
     
K100007PROJEKTI NAVODNJAVANJA18.900.000-4.411.00014.489.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države5.900.000-274.2875.625.713
363Pomoći unutar općeg proračuna5.900.000-274.2875.625.713
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine13.000.000-4.136.7138.863.287
421Građevinski objekti13.000.000-4.136.7138.863.287
     
K100008IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA1.209.307.522413.030.0831.622.337.605
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna6.368.0002.632.0009.000.000
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava6.368.0002.632.0009.000.000
38Ostali rashodi953.269.522415.168.0831.368.437.605
386Kapitalne pomoći953.269.522415.168.0831.368.437.605
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine249.670.000-4.770.000244.900.000
421Građevinski objekti225.570.00011.330.000236.900.000
422Postrojenja i oprema16.100.000-16.100.0000
423Prijevozna sredstva8.000.00008.000.000
     
K100009PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA70.000.000070.000.000
38Ostali rashodi70.000.000070.000.000
386Kapitalne pomoći70.000.000070.000.000
     
K100010SANACIJA KLIZIŠTA35.000.000035.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države35.000.000035.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna35.000.000035.000.000