Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

NN 125/2020 (13.11.2020.), Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

Vlada Republike Hrvatske

2404

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske, (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 3. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 311, 14. 11. 2002.) kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 189, 27. 6. 2014.) i Uredbom (EU) br. 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 99, 31. 3. 2020.) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. studenoga 2020. donijela

ODLUKU

O NAČINU RASPODJELE BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE ODOBRENIH ZA FINANCIRANJE SANACIJE ŠTETA OD POTRESA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, ­KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, IMENOVANJU I ODREĐIVANJU ZADUŽENJA NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG TIJELA, TIJELA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU FINANCIJSKOG DOPRINOSA I NEOVISNOG REVIZORSKOG TIJELA

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije u iznosu od 683.740.523,22 eura, tijela odgovorna za koordinaciju provedbe ove Odluke, tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa i neovisno revizorsko tijelo te njihova zaduženja.

II.

Način raspodjele sredstava iz točke I. ove Odluke utvrđen je ovisno o vrsti i vrijednosti štete, sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 311, 14. 11. 2002.) kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 189, 27. 6. 2014.) i Uredbom (EU) br. 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 99, 31. 3. 2020.), s ciljem osiguranja uvjeta za bržu uspostavu stanja koje je prethodilo elementarnoj nepogodi na pogođenim područjima te je iskazan u Prilogu I. koji je sastavni dio ove Odluke.

III.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine određuje se za nacionalno koordinacijsko tijelo za provedbu ove Odluke, sa zaduženjima iskazanim u Prilogu II. koji je sastavni dio ove Odluke.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo obrane, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija i Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije određuju se kao tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa, prema zaduženjima iskazanim u Prilogu II.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) određuje se za neovisno revizorsko tijelo za provedbu ove Odluke, sa zaduženjima iskazanim u Prilogu II.

IV.

Zadužuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da o donošenju ove Odluke izvijesti tijela iz točke III. stavaka 2. i 3. ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/422
Urbroj: 50301-05/20-20-1
Zagreb, 12. studenoga 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG I.

Vrste hitnih operacija i operacija oporavka od ključne važnosti u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 2012/2002 predviđenih za doprinos iz Fonda solidarnosti EU-a:

(1) Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru, u području vodoopskrbe, upravljanja otpadnim vodama, telekomunikacija, prijevoza, zdravlja i obrazovanja:

1. Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru:

Predviđeni trošak: 2.500.000,00 eura

2. Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru, u području vodoopskrbe, upravljanja otpadnim vodama:

Predviđeni trošak: 1.220.000,00 eura

3. Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza:

Predviđeni trošak: 109.591.526,00 eura

4. Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području zdravstva:

Predviđeni trošak: 140.953.996,00 eura

5. Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja:

Predviđeni trošak: 285.000.000,00 eura

(2) Pružanje privremenog smještaja i financiranje službi spašavanja, radi pokrivanja potreba pogođenog stanovništva:

1. Osiguravanje privremenog smještaja i financiranje službi spašavanja potrebitog stanovništva uključujući izdatke za alternativne smještajne opcije i mogući smještaj u javnim domovima, hotelima, privremenim smještajnim jedinicama za stanovanje.

Predviđeni trošak: 21.000.000,00 eura

(3) Osiguravanje preventivne infrastrukture i mjera zaštite kulturne baštine:

1. Osiguravanje preventivne infrastrukture

Predviđeni trošak: 6.500.000,00 eura

2. Mjere zaštite kulturne baštine

Predviđeni trošak: 116.000.000,00 eura

(4) Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima te hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla:

1. Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima

Predviđeni trošak: 125.000,00 eura

2. Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla

Predviđeni trošak: 850.000,00 eura

PRILOG II.

1. Tijelo odgovorno za koordinaciju provedbe:

Naziv: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Adresa: Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

2. Tijela odgovorna za provedbu financijskih doprinosa:

Naziv: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Adresa: Ulica grada Vukovar 78, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture i energetskih postrojenja

– Pružanje privremenog smještaja potrebitom stanovništvu

– Osiguravanje preventivne infrastrukture

Regija: Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija

Naziv: Grad Zagreb

Adresa: Trg Stjepana Radića 1, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture i energetskih postrojenja, vode i otpadnih voda, telekomunikacija, prijevoza, zdravlja i obrazovanja

– Osiguravanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva

– Mjere zaštite kulturne baštine

– Čišćenje područja pogođenih nepogodom, uključujući zone prirode, u skladu s, gdje je potrebno, pristupima baziranim potrebama eko-sistema

– Neposredna obnova pogođenih prirodnih zona kako bi se izbjegli neposredne posljedice erozije tla

Regija: Grad Zagreb

Naziv: Zagrebačka županija

Adresa: Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture i postrojenja u području obrazovanja

Regija: Zagrebačka županija

Naziv: Krapinsko-zagorska županija

Adresa: Magistratska 1, Krapina

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture i postrojenja u području obrazovanja

– Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture i postrojenja u području prometa

– Mjere zaštite kulturne baštine

– Osiguravanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva

– Osiguravanje preventivne infrastrukture

– Neposredna obnova pogođenih prirodnih zona kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla

Regija: Krapinsko-zagorska županija

Naziv: Ministarstvo zdravstva

Adresa: Ksaver 200a, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva

Regija: Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija

Naziv: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Adresa: Donje Svetice 38, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području obrazovanja

Regija: Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija

Naziv: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Adresa: Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Osiguravanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva

– Mjere zaštite kulturne baštine

– Neposredna obnova pogođenih prirodnih zona kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla

Regija: Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija

Naziv: Ministarstvo unutarnjih poslova

Adresa: Ulica grada Vukovara 33, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva

– Osiguravanje preventivne infrastrukture

– Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture i postrojenja u području obrazovanja

Regija: Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija

Naziv: Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Runjaninova 2, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Mjere zaštite kulturne baštine

Regija: Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija

Naziv: Ministarstvo obrane

Adresa: Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 1, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području obrazovanja

– Čišćenje područja pogođenih nepogodom, uključujući prirodne zone, u skladu s, gdje je potrebno, pristupima baziranim potrebama eko-sistema, kao i neposredna obnova pogođenih prirodnih zona kako bi se izbjegle neposredne posljedice erozije tla

Regija: Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija

Naziv: Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

Adresa: Ul. Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Mjere zaštite kulturne baštine

Regija: Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija

3. Nezavisno revizijsko tijelo odgovorno za uspostavljanje mišljenja na osnovu članka 8. Uredbe (EZ) br. 2012/2002:

Naziv: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)

Adresa: Ulica grada Vukovara 284 (zgrada C), 10 000 Zagreb