Pravilnik o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova

NN 125/2020 (13.11.2020.), Pravilnik o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova

Ministarstvo poljoprivrede

2406

Na temelju članka 7. stavka 2. i članka 12. stavka 1. točke 12., a u svezi s člankom 14. stavkom 4. te uzimajući u obzir članak 7. stavak 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU RIBOLOVA U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA, POSEBNIM STANIŠTIMA I PODRUČJIMA S POSEBNOM REGULACIJOM RIBOLOVA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– regulacija ribolova u dijelovima mora koji su zaštićeni u kategoriji nacionalnog parka

– regulacija ribolova u posebnim ihtiološkim rezervatima i posebnim rezervatima u moru

– regulacija ribolova u dijelovima mora koji su zaštićeni u kategoriji parka prirode

– posebna staništa i regulacija gospodarskog i negospodarskog ribolova u njima

– područja ribolovnog mora s posebnom regulacijom ribolova i regulacija gospodarskog i negospodarskog ribolova u njima.

REGULACIJA RIBOLOVA U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

Članak 2.

(1) Športski i/ili rekreacijski ribolov u dijelovima mora koji su zaštićeni u kategorijama nacionalnog parka, posebnog rezervata u moru i parka prirode smije se obavljati u skladu sa ograničenjima i uvjetima propisanim u posebnom propisu o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru, te uz posjedovanje posebne dozvole u skladu s aktom javne ustanova koja upravlja zaštićenim područjem.

(2) Zabranjeno je obavljanje gospodarskog ribolova i malog obalnog ribolova u dijelovima mora koji su zaštićeni u kategoriji nacionalnog parka.

(3) Zabranjeno je obavljanje gospodarskog, malog obalnog, športskog i rekreacijskog ribolova u dijelovima mora koji su zaštićeni u kategoriji posebnog ihtiološkog rezervata.

(4) U posebnom rezervatu u moru Limski zaljev, posebnom rezervatu u moru Malostonski zaljev i Malo more, akvatoriju Parka prirode Telašćica i Parka prirode Lastovsko otočje dozvoljeno je obavljanje gospodarskog i malog obalnog ribolova u skladu s ograničenjima i uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka u posebnim ihtiološkim rezervatima, ministarstvo nadležno za zaštitu prirode može dopuštenjem dozvoliti obavljanje pojedinih oblika ribolova u svrhu upravljanja zaštićenim područjem, sukladno posebnom propisu iz područja zaštite prirode.

(6) Ako je u dijelovima mora zaštićenim u kategorijama nacionalnog parka, posebnog rezervata u moru i parka prirode, ribolov dodatno ograničen posebnim propisom iz nadležnosti ministarstva nadležnog za zaštitu prirode, primjenjuju se i ta ograničenja.

POSEBNI REZERVATI U MORU

Gospodarski i mali obalni ribolov u Limskom zaljevu

Članak 3.

U Posebnom rezervatu u moru Limski zaljev čije su granice definirane Odlukom Skupštine općine Rovinj o proglašenju mora i podmorja Limskog zaljeva specijalnim rezervatom (»Službene novine« Rijeka br. 63/1979) i Odlukom Skupštine općine Poreč o proglašenju mora i podmorja Limskog zaljeva specijalnim rezervatom (»Službene novine« Rijeka br. 23/1980) zabranjeno je obavljanje gospodarskog i malog obalnog ribolova, osim ribolova iz članka 5. ovog Pravilnika.

Gospodarski ribolov i mali obalni ribolov u Malostonskom zaljevu i Malom moru

Članak 4.

(1) U akvatoriju Posebnog rezervata u moru Malostonski zaljev i Malo more čije su granice definirane Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju područja Malostonskog zaljeva i Malog mora strogim rezervatom (»Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije« br. 9/2002) dozvoljeno je obavljanje gospodarskog ribolova sljedećim ribolovnim alatima:

– okružujućom mrežom plivaricom lokardarom

– jednostrukim i trostrukim mrežama stajaćicama

– stajaćim parangalom

– povrazima

– vršama za lov ribe

– probodnim alatima, te

– sakupljanje drugih morskih organizama.

(2) Mali obalni ribolov dozvoljeno je obavljati u skladu s posebnim propisom koji regulira mali obalni ribolov.

(3) Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru, odnosno povlastice za mali obalni ribolov, dužni su prilikom ispunjavanja očevidnika o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru, odnosno izvješća o ulovu propisanih posebnim propisom o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru, evidentirati ribolovnu aktivnost u Posebnom rezervatu Malostonski zaljev i Malo more na način da se u rubriku »podzona« upiše »G6 – PRM«.

Ribolov radi zaštite uzgajališta školjkaša od predatora u posebnim rezervatima u moru

Članak 5.

(1) Radi zaštite uzgajališta školjkaša od predatora ministar može rješenjem dozvoliti obavljanje ribolova unutar koncesioniranog dijela pomorskog dobra, sukladno odredbama Zakona o morskom ribarstvu.

(2) Radi zaštite uzgajališta školjkaša od predatora ministarstvo nadležno za zaštitu prirode može dopuštenjem, uz suglasnost ministarstva nadležnog za morsko ribarstvo, dozvoliti obavljanje ribolova izvan koncesioniranog dijela pomorskog dobra, sukladno posebnom propisu iz područja zaštite prirode.

PARK PRIRODE TELAŠĆICA

Članak 6.

(1) Na području Parka prirode »Telašćica« čije su granice definirane u Zakonu o proglašenju parka prirode »Telašćica« (»Narodne novine«, br. 14/88) utvrđene su sljedeće zone zaštite morskih područja:

1. Zona stroge zaštite:

a. Podzona 1A

b. Podzona 1B.

2. Zona usmjerene zaštite:

a. Podzona zabrane ribolova

b. Podzona očuvanja biološkog bogatstava mora

c. Podzona regulacije gospodarskih aktivnosti.

(2) Podzona 1A iz stavka 1. točke 1. podtočke a. ovog članka obuhvaća:

– cjelokupni akvatorij uvale Ćuška Dumboka

– prostor 50 metara od obalne linije Dugootočkog strmca.

(3) Podzona 1B iz stavka 1. točke 1. podtočke b. ovog članka obuhvaća 50 metara od obalne linije otoka Garmenjak Veli.

(4) Podzona zabrane ribolova iz stavka 1. točke 2. podtočke a. ovog članka obuhvaća:

– akvatorij krajnjeg sjeverozapadnog dijela uvale Telašćica od dna uvale do spojnice Rta Artak u kursu 180° prema uvali Jaz

– akvatorij jugozapadnog dijela uvale Telašćica od obalne linije između uvale Tripuljak – uvale Pod Poljica do spojnice Rta Tripuljak u kursu 128° prema uvali Pod Poljica.

(5) Podzona očuvanja biološkog bogatstava mora iz stavka 1. točke 2. podtočke b. ovog članka obuhvaća unutarnji akvatorij Parka prirode omeđen granicama: sa jugoistočne strane spojnicom južne točke Rta Vidilica u kursu 90° prema granici Parka prirode i od te točke granicom Parka prirode kroz Prolaz Vela Proversa s kompletnom istočnom i sjeveroistočnom granicom Parka prirode sa cjelokupnim akvatorijem uvale Telašćica izuzev podzone zabrane ribolova i podzone 1A.

(6) Podzona regulacije gospodarskih aktivnosti iz stavka 1. točke 2. podtočke c. ovog članka obuhvaća pučinsko područje akvatorija omeđen granicama Podzone očuvanja biološkog bogatstva mora i vanjskom granicom Parka prirode, izuzev podzona zone stroge zaštite 1A i 1B.

Članak 7.

(1) Ribolov u Parku prirode Telašćica dozvoljen je u području Podzone očuvanja biološkog bogatstva mora iz članka 6. stavka 5. i Podzoni regulacije gospodarskih aktivnosti iz članka 6. stavka 6. ovoga Pravilnika, u skladu s odredbama članaka 8., 9. i 10. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u razdoblju od 1. svibnja do 1. listopada zabranjen je ribolov u području koje obuhvaća obalno područje, 50 metara od linije obale otoka Garmenjak Mali, Korotan, Mala Sestrica i središnji dio obalnog područja između uvale Ćuška Dumboka i Suhog rta na Dugom otoku (tzv. Ronilačka zona).

Gospodarski i mali obalni ribolov u Podzoni očuvanja biološkog bogatstva mora

Članak 8.

(1) U Podzoni očuvanja biološkog bogatstva mora, iz članka 6. stavka 5. ovog Pravilnika po plovilu dozvoljeno je korištenje:

a. vrše za lov ribe – ukupno do tri (3) komada

b. osti – ukupno do dva (2) komada

c. povrazi:

– odmet – 2 (dva) komada

– kančenica – 2 (dva) komada

– povlačni povraz ili panula – 2 (dva) komada

– povraz s kukom za lov glavonožaca – 2 (dva) komada

d. stajaći parangal, do dva komada s ukupno do 100 udica

e. jednostruke mreže stajaćice:

– veličine oka od najmanje 50 mm, visine mrežnog tega preko 4 metra

– veličine oka od najmanje 80 mm, visine mrežnog tega do 4 metra

f. isključivo u gospodarskom ribolovu trostruke mreže stajaćice veličine oka središnjeg mrežnog tega mahe od najmanje 80 mm, a vanjskog mrežnog tega popone od najmanje 300 mm.

(2) Iznimno od stavka 1. točke e. ovog članka, u razdoblju od 1. listopada do 30. travnja dozvoljeno je korištenje jednostrukih mreža stajaćica namijenjenih za ulov gira (Spicara spp.) veličine oka od 30 do 40 mm te visine manje od 4 m.

(3) Iznimno od stavka 1. točke e. ovoga članka, u razdoblju od 15. rujna do 1. ožujka dozvoljeno je korištenje jednostrukih mreža stajaćica namijenjenih za ulov trlja (Mullus spp.) veličine oka od 44 do 64 mm te visine manje od 4 m.

(4) Upotreba jedne ili više vrsta mreža stajaćica iz stavka 1. točke e. i stavaka 2. i 3. ovoga članka dozvoljena je u području koje zatvara linija od točke rta Raknić do točke rta Tripuljak prema unutarnjem dijelu uvale (sjeverni dio), ukupne duljine do 200 metara.

(5) Upotreba jedne ili više vrsta mreža stajaćica iz stavka 1. točaka e. i f. te stavaka 2. i 3. ovoga članka dozvoljena je u području koje zatvara linija od točke rta Raknić do točke rta Tripuljak prema vanjskom dijelu uvale (južni dio), ukupne duljine do 400 metara.

(6) Mreže stajaćice smiju se koristiti samo na doček.

(7) U ribolovu mrežama stajaćicama zabranjena je uporaba svih sredstava i načina plašenja ribe, umjetne rasvjete i mamaca.

Gospodarski i mali obalni ribolov u Podzoni regulacije gospodarskih aktivnosti

Članak 9.

(1) U području Podzona regulacije gospodarskih aktivnosti iz članka 6. stavka 6. ovog Pravilnika po plovilu dozvoljeno je korištenje:

a. ribolovni alati iz članka 8. stavka 1. točaka b., c., e. i f. te stavaka 2. i 3. ovog Pravilnika

b. plivajući povrazi (tunje samice) – ukupno do deset (10) komada

c. vrše za lov ribe – ukupno do deset (10) komada

d. stajaći parangal, do dva komada s ukupno do 200 udica.

(2) Dozvoljena je upotreba do 400 metara trostrukih mreža stajaćica po plovilu, a ukupna duljina jednostrukih i trostrukih mreža stajaćica po plovilu ne smije prijeći 800 metara.

(3) Kod polaganja mreža stajaćica u more plutajuća oznaka na početku i kraju mreže mora biti udaljena najmanje 100 metara od vanjske linije obuhvata podzone 1A i 1B.

Zajedničke odredbe za ribolov u PP Telašćica

Članak 10.

(1) Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru odnosno povlastice za mali obalni ribolov dužni su prilikom ispunjavanja očevidnika o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru, odnosno izvješća o ulovu propisanih posebnim propisom o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru, evidentirati ribolovnu aktivnost u Parku prirode Telašćica na način da se u rubriku »podzona« upiše »F1-PPT« ili »B3 – PPT«, ovisno o tome u kojoj se podzoni u parku obavljala ribolovna aktivnost.

(2) Mreže stajaćice smiju se polagati u more najmanje 2 sata prije zalaska sunca te se u gospodarskom ribolovu moraju dignuti iz mora najkasnije do 9 sati ujutro sljedećeg dana, a u malom obalnom ribolovu najkasnije 2 sata nakon izlaska sunca.

(3) Zabranjeno je korištenje trostrukih mreža stajaćica u razdoblju od 15. svibnja do 10. rujna.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka u razdoblju od 15. svibnja do 10. rujna dozvoljeno je koristiti mrežu listaricu u dijelu Podzone regulacije gospodarskih aktivnosti koji se preklapa sa ribolovnom zonom B.

(5) Za vrijeme obavljanja ribolova ostima zabranjeno je koristiti plovilo koje se pokreće uz pomoć porivnog stroja te plovila s ugrađenim staklom na dnu plovila ili druge naprave pomoću kojih je moguće gledati pod morem.

(6) U obavljanju ribolova ostima i povrazima s kukom za lov glavonožaca smije se koristiti umjetna rasvjeta po plovilu snage do 40 W za žarulju sa žarnom niti, 30 W za halogenu žarulju i 10 W za LED žarulju, odnosno kod plinskih ferala do 400 kandela.

(7) Članci od 7. do 10. ovog Pravilnika primjenjuju se i na obavljanje malog obalnog ribolova, uzimajući u obzir ograničenja propisana posebnim propisom koji regulira mali obalni ribolov.

PARK PRIRODE LASTOVSKO OTOČJE

Gospodarski i mali obalni ribolov

Članak 11.

(1) U akvatoriju Parka prirode Lastovsko otočje čije su granice definirane u Zakonu o proglašenju Parka prirode »Lastovsko otočje« (»Narodne novine«, br. 111/2006), u gospodarskom ribolovu po plovilu dozvoljeno je korištenje sljedećih ribolovnih alata:

– jedne ili više mreža stajaćica ukupne duljine 2000 metara po plovilu

– vrše za lov ribe – ukupno trideset i pet (35) komada

– vrše za lov krupnih rakova – ukupno sto (100) komada

– stajaći parangal s ukupno do petsto (500) udica

– odmeti, kančenice, povlačni povrazi, povrazi s kukom za lov glavonožaca ukupno do deset (10) komada

– plivajući povrazi (tunje samice) – ukupno do deset (10) komada

– osti – jedan (1) komad.

(2) Iznimno od stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, u slučaju kada su na plovilu dva ili više ribara, ukupna dozvoljena duljina mreža stajaćica iznosi 3000 metara.

Članak 12.

Mali obalni ribolov dozvoljeno je obavljati u skladu s posebnim propisom koji regulira mali obalni ribolov.

Članak 13.

Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru odnosno povlastice za mali obalni ribolov dužni su prilikom ispunjavanja očevidnika o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru, odnosno izvješća o ulovu propisanih posebnim propisom o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru, evidentirati ribolovnu aktivnost u Parku prirode Lastovsko otočje na način da se u rubriku »podzona« upiše »C5-PPLO« ili »D1-PPLO« ili »G7-PPLO«, ovisno o tome u kojoj se podzoni u parku obavljala ribolovna aktivnost.

POSEBNA STANIŠTA I REGULACIJA RIBOLOVA
U NJIMA

Članak 14.

(1) Posebna staništa su manji dijelovi ribolovnog mora koji obuhvaćaju ušća rijeka, zaljeve, uvale i kanale, u kojima postoje pogodni uvjeti za razvoj riba i drugih morskih organizama i koja su njihova mrijestilišta, hranilišta, rastilišta ili skloništa.

(2) Posebna staništa su:

1. Akvatorij ušća rijeke Dragonje jugoistočno od linije koja polazi od rta S. Petra u kursu 26°

2. Akvatorij ušća rijeke Mirne (Tarska uvala) je omeđen spojnicom rt Poduliki – rt Kras

3. Akvatorij uvale Klimo (otok Krk) omeđen spojnicom rt Solinji – rt Glavati

4. Akvatorij ušća rijeke Zrmanje omeđen spojnicom rt Sveti Nikola – uvala Zališće (do Ždrila)

5. Rijeka Guduća i akvatorij ušća rijeke Guduće omeđen spojnicom rt Peluča – rt Stinička

6. Akvatorij Pirovačkog zaljeva omeđen spojnicom Prosika – rt Gradina do dna uvale Makirina

7. Akvatorij uvale Morinje i Jadrtovac omeđen mostom na ulazu u uvalu Morinje

8. Akvatorij ušća rijeke Jadro omeđen spojnicom rt kupališta Mramorno – naselje Čučine u Vranjicu

9. Akvatorij ušća rijeke Žrnovnice omeđen spojnicom rt Stobreč – φ 43° 29,5485’, λ 16° 32,1902’

10. Akvatorij ušća rječice Pantan omeđen spojnicom Resnik – Arbanija do trogirskog mosta, izuzev područja obuhvaćenog posebnim ihtiološkim rezervatom »Pantan«

11. Akvatorij ušća rijeke Cetine omeđen spojnicom Dugi rat – Mala Luka

12. Akvatorij ušća rijeke Neretve omeđen spojnicama točaka φ 43° 2,385 λ 17° 24,592’ i φ 42° 59,618’ λ 17° 28,392’, izuzev područja obuhvaćenog posebnim ihtiološkim rezervatom, a kako je on prikazan na karti iz članka 24. ovoga Pravilnika.

13. Akvatorij Rijeke dubrovačke – sjeveroistočno od linije: rt Loznica – rt Kantafig.

(3) U posebnim staništima iz stavka 2. točaka od 1. do 11. i točke 13. ovog članka zabranjeno je obavljanje bilo kakvog oblika ribolova osim ribolova:

– povrazima

– stajaćim parangalima, do dva komada s ukupno do 150 udica

– vršama za lov ribe, ukupno trideset i pet (35) komada

– ostima s i bez upotrebe osvjetljenja.

(4) U posebnom staništu iz stavka 2. točke 12. ovoga članka zabranjeno je obavljanje bilo kakvog oblika ribolova osim ribolova:

– povrazima

– stajaćim parangalima, do dva komada s ukupno do 150 udica

– vršama za lov ribe, ukupno trideset i pet (35) komada

– ostima s i bez upotrebe osvjetljenja

– stajaćim kogolom – tratom za lov jegulje, i to na sljedećim lovištima (penjalima):

a) Gradina rijeka, od Neretve prema Vrnjačkoj glavici s jarugom Medakuša niz ušće do novog kanala

b) Crna rijeka, od mosta Rastoka do Grla u Vlaškoj

c) Široka, od vrha Malog Gumanca pa do mora.

(5) Ribolov stajaćim kogolom iz stavka 4. ovog članka je zabranjen od 1. ožujka do 31. kolovoza.

(6) Ograničenja u obavljanju ribolova iz stavaka 3. i 4. ovoga članka odnose se na sve oblike ribolova (gospodarski, mali obalni, športski i rekreacijski ribolov), ne dovodeći pritom u pitanje odredbe kojima se propisuju ograničenja za obavljanje navedenih oblika ribolova sukladno posebnim propisima.

PODRUČJA RIBOLOVNOG MORA S POSEBNOM REGULACIJOM RIBOLOVA I REGULACIJA RIBOLOVA U NJIMA

Članak 15.

Područja ribolovnog mora s posebnom regulacijom ribolova su:

1. Velebitski kanal

2. Novigradsko i Karinsko more

3. Prokljansko jezero

4. Marinski zaljev

5. Neretvanski kanal

6. Akvatorij ušća rijeke Raše.

7. Uvala Šćuza u Medulinskom zaljevu.

Velebitski kanal

Članak 16.

(1) Velebitski kanal obuhvaća područje omeđeno spojnicama svjetionik Ertak na kopnu – rt Bajevec na otoku Krku – rt Solinji – rt Glavati – rt Škuljica na otoku Krku – rt Stražica na otoku Prvić – rt Šilo na otoku Prvić – rt Markonj na otoku Goli – hrid Mali Goli – rt Krklant na otoku Rabu – rt Gabar – Gornji rt na otoku Dolin – Zali rt otoku Pagu – Ljubačka vrata – Rt Korotanja na kopnu – Rt Baljenica na kopnu.

(2) U akvatoriju Velebitskog kanala dozvoljeno je obavljanje ribolova plivaricom srdelarom, plivaricom lokardarom, plivaricom ciplaricom, potegačom migavicom i giraricom. potegačom šabakunom, mrežama stajaćicama, vršama za lov ribe i škampa, udičarskim ribolovnim alatima, ostima s i bez uporabe osvjetljenja, sakupljanje školjaka te upotreba podvodne puške u športskom ribolovu.

Novigradsko i Karinsko more

Članak 17.

(1) Akvatorij Novigradskog i Karinskog mora se proteže od spojnice rt Ždrijac – Maslenica i obuhvaća cijelo područje Novigradskog i Karinskog mora, osim akvatorija, koji je određen kao posebno stanište ušća rijeke Zrmanje u članku 14. stavku 2. točki 4. ovog Pravilnika.

(2) Dozvoljeno je u akvatoriju Novigradskog i Karinskog mora obavljanje ribolova plivaricom ciplaricom, plivaricom oližnicom, potegačom oližnicom, mrežama stajaćicama, vršama za lov ribe, udičarskim ribolovnim alatima, ostima sa i bez uporabe osvjetljenja, sakupljanje školjaka ronjenjem na dah u športskom i rekreacijskom ribolovu te upotreba podvodne puške u športskom ribolovu.

Prokljansko jezero

Članak 18.

(1) Akvatorij Prokljanskog jezera obuhvaća područje sjeverno od paralela rta Vukinac do Skradinskog mosta.

(2) Dozvoljeno je u akvatoriju Prokljanskog jezera obavljanje ribolova plivaricom ciplaricom, plivaricom oližnicom, potegačom oližnicom, mrežama stajaćicama, vršama za lov ribe, udičarskim ribolovnim alatima, ostima sa i bez upotrebe osvjetljenja, sakupljanje školjaka ronjenjem na dah u športskom i rekreacijskom ribolovu te upotreba podvodne puške u športskom ribolovu.

Marinski zaljev

Članak 19.

(1) Akvatorij Marinskog zaljeva je omeđen spojnicama rt Jelinek – rt Vranjica i obuhvaća čitavo područje Marinskog zaljeva sve do mjesta Marina.

(2) Dozvoljeno je u akvatoriju Marinskog zaljeva obavljanje ribolova plivaricom ciplaricom, jednostrukim mrežama stajaćicama, vršama za lov ribe, udičarskim ribolovnim alatima, ostima bez uporabe osvjetljenja, sakupljanje školjaka te upotreba podvodne puške u športskom ribolovu.

Neretvanski kanal

Članak 20.

(1) Akvatorij Neretvanskog kanala je omeđen spojnicama zapadni rt uvale Prapatna na poluotoku Pelješcu – točaka φ 43° 2,385 λ 17° 24,592’ i φ 42° 59,618’ λ 17° 28,392’ sve do granice posebnog rezervata Malostonski zaljev i Malo more, izuzimajući područje obuhvaćeno posebnim ihtiološkim rezervatom, a kako je on prikazan na karti iz članka 24. ovoga Pravilnika.

(2) Dozvoljeno je u akvatoriju Neretvanskog kanala obavljanje ribolova plivaricom lokardarom, plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, mrežama stajaćicama, dredžom kunjkarom, vršama za lov ribe i škampa, udičarskim ribolovnim alatima, probodnim alatima, sakupljanje školjaka ronjenjem na dah u športskom i rekreacijskom ribolovu te upotreba podvodne puške u športskom ribolovu.

Ušće rijeke Raše

Članak 21.

(1) Akvatorij ušća rijeke Raše je omeđen spojnicama rt Ubac – rt Mulac – rt Puntal – uvala Rupa.

(2) Dozvoljeno je u akvatoriju ušća rijeke Raše obavljanje ribolova udičarskim alatima, vršama za lov ribe, ostima s i bez upotrebe osvjetljenja, jednostrukim mrežama stajaćicama minimalne veličine oka mrežnog tega 64 mm i maksimalne duljine 800 metara te trostrukim mrežama stajaćicama siparama minimalne veličine oka središnjeg tega od 64 mm i maksimalne duljine 500 metara.

(3) Zabranjeno je u akvatoriju ušća rijeke Raše obavljanje ribolova:

– jednostrukim mrežama stajaćicama od 16. svibnja do 14. listopada

– trostrukim mrežama stajaćicama od 16. svibnja do 31. siječnja.

(4) Mreže stajaćice iz stavka 2. ovoga članka smiju se koristiti samo na doček.

Uvala Šćuza u Medulinskom zaljevu

Članak 22.

(1) Akvatorij uvale Šćuza u Medulinskom zaljevu obuhvaća područje od obale do zaštitnog zida koji odvaja Uvalu Šćuza od ostalog akvatorija Medulinskog zaljeva.

(2) Svaki oblik ribolova u uvali Šćuza (gospodarski, mali obalni, športski i rekreacijski ribolov) je zabranjen.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 23.

Ako način na koji se smije obavljati ribolov, odnosno način na koji se smiju koristiti ribolovni alati i oprema, količine ribolovnih alata i opreme, njihove konstrukcijsko tehničke osobine te prostorno – vremenske zabrane upotrebe pojedinog ribolovnog alata, nije propisan ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Zakona o morskom ribarstvu i propisa donesenih na temelju njega.

Članak 24.

Prikaz područja iz članka 2. stavka 5., članaka 3., 4. i 6., članka 7. stavka 2., članka 11. stavka 1., članka 14. stavka 2., članka 14. stavka 4. točke 5., članka 16. stavka 1., članka 17. stavka 1., članka 18. stavka 1., članka 19. stavka 1., članka 20. stavka 1., članka 21. stavka 1. i članka 22. stavka 1. ovog Pravilnika objavljen je na službenim web stranicama Uprave ribarstva www.ribarstvo.hr.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom kanalu (»Narodne novine«, br. 148/04, 152/04, 55/05, 96/06, 123/09 i 130/09 – ispravak) i članak 14. stavak 5. točke 13. – 15. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova (»Narodne novine«, br. 84/15, 94/15, 107/15, 62/17 i 64/17.).

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/30
Urbroj: 525-13/0737-20-44
Zagreb, 5. studenoga 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.