Izmjene i dopune Programa vozačkog ispita

NN 127/2020 (17.11.2020.), Izmjene i dopune Programa vozačkog ispita

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2427

Na temelju članka 209. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine br. 67/08., 48/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11., 80/13., 158/13. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14., 64/15., 108/17., 70/19. i 42/20.) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19.) ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

IZMJENE I DOPUNE

PROGRAMA VOZAČKOG ISPITA

Članak 1.

U Programu vozačkog ispita (»Narodne novine«, br. 132/17.), u uvodnom dijelu stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim Programom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (preinačena) (Tekst značajan za EGP) (SL L 403, 30. 12. 2006.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom Komisije (EU) 2020/612 od 4. svibnja 2020. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (Tekst značajan za EGP) (SL L 141, 5. 5. 2020.).«.

Članak 2.

U poglavlju III. točki 1. »VOZILO I OPREMA VOZILA« iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Iznimno od stavka 6. ove točke, ako kandidat za vozača koji već ima vozačku dozvolu stečenu na vozilu s ručnim mjenjačem u najmanje jednoj od sljedećih kategorija: B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, može polagati ispit na vozilu s automatskim mjenjačem za kategorije vozila BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE, a to se neće bilježiti u vozačku dozvolu koja se izdaje na temelju takvog ispita.«.

U podtočki 1.1. »Ispitno vozilo pojedine kategorije« iza stavka 1. dodaje se:

»Kategorija AM

Moped s dva kotača, radnim obujmom motora do 50 cm3, koji na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću do 45 km/h.«.

U Opisu Kategorije A2 stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako motocikl pokreće motor s unutarnjim izgaranjem, radni obujam motora mora biti najmanje 245 cm3.«.

Iza Kategorije G Kategorija AM briše se.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/211
Urbroj: 511-01-152-20-8
Zagreb, 9. studenoga 2020.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.