Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske

NN 127/2020 (17.11.2020.), Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede

2428

Na temelju članka 11. stavka 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13 i 115/18), ministrica poljoprivrede donosi

NAREDBU

O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA INFLUENCE PTICA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Radi sprječavanja pojave i širenja influence ptica na području cijele Republike Hrvatske određuju se sljedeće mjere:

1. Obavezno je držanje peradi i pernate divljači u uzgoju u ograđenim prostorima na način da je onemogućen svaki kontakt s divljim pticama

2. Obavezno je držanje pataka, gusaka i drugih ptica vodarica odvojeno od ostalih životinja

3. Obavezno je držanje hranilica i pojilica za perad i pernatu divljač i ptice u zatočeništvu u zatvorenim ili natkrivenim prostorima u kojima je spriječeno slijetanje divljih ptica i kontakti divljih ptica s hranom i vodom

4. Zabranjena je opskrba peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu vodom iz spremnika površinskih voda kojima imaju pristup divlje ptice

5. Zabranjena je uporaba vanjskih spremnika vode za perad, pernatu divljač i ptice u zatočeništvu osim ako su dovoljno zaštićeni od divljih ptica vodarica

6. Obavezno je skladištenje hrane za perad, pernatu divljač i ptice u zatočeništvu na način da je zaštićena od divljih ptica i drugih životinja

7. Obavezno je prijavljivanje svih promjena zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu

8. Obavezna je prijava uginuća te svakog kontakta peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu s moguće zaraženima, nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji

9. Obavezno je držanje peradi i pernate divljači na sajmovima, tržnicama, izložbama, priredbama i kulturnim događanjima u zatvorenim prostorima ili zatvorenim nastambama bez mogućnosti kontakta s drugim životinjama i divljim pticama

10. Obavezno je osiguravanje i održavanje higijenskih uvjeta i biosigurnosnih mjera na svim objektima za uzgoj i držanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu te na sajmovima, tržnicama, izložbama, priredbama i kulturnim događanjima, odnosno na svim lokacijama na kojima perad, pernata divljač i ptice u zatočeništvu privremeno borave.

Članak 2.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-02/20-01/34
Urbroj: 525-10/1315-20-1
Zagreb, 10. studenoga 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.