Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

NN 127/2020 (17.11.2020.), Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

2429

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (»Narodne novine«, broj 102/20) ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I TEHNIČKIM ELEMENTIMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE OBNOVE, PROJEKTA ZA UKLANJANJE ZGRADE I PROJEKTA ZA GRAĐENJE ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje podrobniji sadržaj i tehnički elementi projektne dokumentacije obnove potresom oštećenih zgrada javne namjene, višestambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih zgrada te obiteljskih kuća, projekta za uklanjanje zgrade, projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće, te način opremanja, označavanje, način i značenje ovjere od strane ovlaštenih osoba, pravila za ispis projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće.

Članak 2.

(1) Projektna dokumentacija obnove u smislu ovoga Pravilnika je elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, projekt obnove konstrukcije zgrade i projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, a sastoji se od jedne ili više mapa.

(2) Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i projekt obnove konstrukcije zgrade odnosno projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, za potrebu obnove potresom oštećenih zgrada javne namjene, višestambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih zgrada te obiteljskih kuća, smatraju se cjelinom te se njihova izrada za svaku pojedinu zgradu povjerava jednoj osobi.

(3) Na izradu projektne dokumentacije obnove prema potrebi primjenjuju se i odredbe posebnih propisa donesenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje gradnja u slučaju kada pojedini zahtjevi u pogledu izrade projektne dokumentacije nisu uređeni ovim Pravilnikom.

Članak 3.

(1) Ovisno o vrsti zgrade, s obzirom na zadaće struka propisane posebnim zakonom, tehnička rješenja mogu biti sadržana u mapama, a mape su: arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i strojarski projekt obnove konstrukcije zgrade odnosno projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade (u daljnjem tekstu: odgovarajuće mape pojedinih struka projekta).

(2) Pojedinačna tehnička rješenja odgovarajućih mapa pojedinih struka projekta mogu biti izrađena u jednoj ili više mapa.

(3) Pojedinačna tehnička rješenja kojima se osigurava usklađenost zgrade s propisima te kojima se osigurava da zgrada ispunjava propisane zahtjeve moraju biti međusobno usklađena i uključena u cjelokupno tehničko rješenje zgrade, a ista se obvezno prikazuju kao sastavni dijelovi odgovarajućih mapa pojedinih struka projekta.

(4) Sve odgovarajuće mape pojedinih struka projekta koje čine projektnu dokumentaciju obnove moraju biti međusobno usklađene i tako usklađene moraju prikazivati cjelovitu građevinu u ­tehnič­ko-teh­nološkom i funkcionalnom smislu.

(5) Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije izrađuje se radi donošenja odluke o potrebnim konstrukcijskim zahvatima i radovima obnove zgrade te služi kao podloga za izradu projekta obnove konstrukcije zgrade, projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade odnosno projekta uklanjanja zgrade.

Članak 4.

Dio zgrade u smislu ovoga Pravilnika je:

– pojedinačni tehnički i/ili funkcionalni sklop koji je sastavni dio cjelovite zgrade za koju se izrađuje projektna dokumentacija obnove ili

– veći broj pojedinačnih tehničkih i/ili funkcionalnih sklopova povezanih u tehničku i/ili funkcionalnu cjelinu koja je sastavni dio cjelovite zgrade za koju se izrađuje projektna dokumentacija obnove.

II. NAČIN IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE OBNOVE, PROJEKTA ZA UKLANJANJE I PROJEKTA ZA GRAĐENJE ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE TE ODGOVORNOST ZA POTPISIVANJE

Članak 5.

Projektna dokumentacija obnove se izrađuje računalnom tehnikom.

Članak 6.

(1) Projektna dokumentacija obnove čini jednoznačno povezan cjelovit skup podataka (opći dio i tehnički dio) koji su oblikovani te koji su nazvani i poredani na način koji odgovara nazivu projektne dokumentacije.

(2) Projektnu dokumentaciju obnove odnosno pojedinu mapu izrađuje i potpisuje projektant odgovarajuće struke.

Ispis i potpisivanje projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće

Članak 7.

Projektna dokumentacija za obnovu konstrukcije zgrade, projekt za uklanjanje zgrade i projekt za građenje zamjenske obiteljske kuće ispisuje se u tri primjerka na način da naslovnica sadrži ime, potpis, otisak pečata svih projektanata pojedinih struka i broj ovlaštenja odgovarajuće komore inženjera odnosno arhitekata.

Uvezivanje projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće

Članak 8.

Odgovarajuće mape koje čine projektnu dokumentaciju obnove, projekt za uklanjanje zgrade i projekt za građenje zamjenske obiteljske kuće moraju biti izrađene u skladu sa sljedećim zahtjevima:

1. mape su dimenzija 21,0 × 29,7 cm,

2. zamjena sastavnih dijelova mape mora biti onemogućena na pouzdani način

3. papir odnosno drugi odgovarajući materijal za pisanje odnosno crtanje na kojem se izrađuju projekti mora prilikom uvezivanja u mapu biti dimenzija 21,0 × 29,7 cm, odnosno, a ako je veći, mora biti složen na tu dimenziju.

III. OSNOVNI SADRŽAJ I OPREMANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE OBNOVE

Uporaba drugih jezika i pisma

Članak 9.

(1) Projektna dokumentacija obnove zgrada uz sadržaj napisan na hrvatskom jeziku latiničnim pismom, može sadržavati i tekst napisan na stranom jeziku.

(2) Ako je to potrebno, dijelovi projektne dokumentacije obnove koji imaju formu obrasca mogu biti u projektu na stranom jeziku, s tim da je u tom slučaju, na početku niza svih istovrsnih obrazaca, potrebno imati jedan prevedeni obrazac s naznakom na koje se obrasce u nizu koji slijedi on odnosi.

(3) U slučaju dvojbe mjerodavan je sadržaj na hrvatskom jeziku.

Izmjena sadržaja projektne dokumentacije obnove

Članak 10.

(1) Iznimno se dopušta izmjena sadržaja projektne dokumentacije obnove, ako stvarno postojeće stanje zgrade, odstupa od ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije danog u elaboratu ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije.

(2) Sadržaji projektne dokumentacije obnove, koji su uvezani u mape (tekst, proračun, grafički prikazi itd.) smiju se u uvezanim primjercima mijenjati tako da se sadržaj kojeg treba mijenjati precrta na način da ostane vidljivo kakav je bio prethodni sadržaj, te da se doda novi sadržaj kojim se mijenja precrtani sadržaj.

(3) Uz izmijenjeni sadržaj iz stavka 2. ovoga članka i uz tekst »briše se«, upisuje se datum kada je izmjena unesena u projektnu dokumentaciju obnove, a izmjenu potpisuje projektant i stavlja otisak svojeg pečata u originalu.

Članak 11.

Projektna dokumentacija obnove sadržava opći i tehnički dio.

IV. ELABORAT OCJENE POSTOJEĆEG STANJA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE

Opći zahtjevi za elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije

Članak 12.

(1) Elaboratom ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije utvrđuje se zatečeno stvarno stanje građevinske konstrukcije postojeće zgrade, na način da se ocjenjuje je li oštećena zgrada uopće pogodna za obnovu te je li obnova građevinske konstrukcije dovoljna ili su nužni i zahvati na unaprjeđenju i drugih temeljnih zahtjeva za građevinu, i to očevidom na zgradi kojim se provodi detaljni pregled zgrade, vizualnim pregledom, uvidom u dokumentaciju zgrade, po potrebi provedbom istražnih radova te se procjenjuju troškovi za obnovu zgrade za ocijenjenu razinu i potencijalne više razine obnove zgrade odnosno način obnove zgrade (u daljnjem tekstu: procjena troškova).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije može se za teško dostupne ili nedostupne dijelove postojeće zgrade temeljiti samo na podacima iz dokumentacije zgrade.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka projektnim rješenjem se određuje koliko i kako stvarno postojeće stanje smije odstupati od ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije iz stavka 2. ovoga članka, a da bi tehničko rješenje obnove još uvijek bilo primjenjivo.

Opći dio elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije

Članak 13.

Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije u općem dijelu obvezno sadrži:

– naslovnu stranicu elaborata

– naziv i sjedište odnosno ime i adresu te OIB svih osoba registriranih za poslove projektiranja (u daljnjem tekstu: projektantski ured) koje su izradile elaborat

– naziv zgrade ili njezinog dijela – lokaciju zgrade (adresa i/ili katastarska čestica i katastarska općina)

– naziv i sjedište, odnosno ime i adresu te OIB vlasnika odnos­no suvlasnika zgrade

– naziv elaborata: »ELABORAT OCJENE POSTOJEĆEG STANJA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE«

– popis svih projektanata i suradnika koji su sudjelovali u izradi elaborata

– ime i potpis odgovorne osobe u projektantskom uredu i

– mjesto i datum izrade elaborata.

Članak 14.

Naslovna stranica elaborata obvezno sadrži:

– naziv i sjedište odnosno ime i adresu te OIB projektantskog ureda koji je izradio elaborat

– naziv i sjedište, odnosno ime i adresu te OIB vlasnika odnosno suvlasnika zgrade

– naziv zgrade ili njezinog dijela – lokaciju zgrade (adresa i/ili katastarska čestica i katastarska općina)

– oznaku elaborata

– ime, potpis, otisak pečata ovlaštenog inženjera odnosno arhitekta i broj ovlaštenja odgovarajuće komore inženjera odnosno arhitekata

– ime i potpis odgovorne osobe u projektantskom uredu i

– mjesto i datum izrade elaborata.

Tehnički dio elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije

Članak 15.

Tehnički dio elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije sadrži:

– tekstualni dio

– ocjenu o prikladnosti zgrade za obnovu

– grafičke prikaze i

– fotografije.

Članak 16.

Tekstualni dio elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije sadrži:

– informaciju o lokaciji zgrade uključujući opis oblika i veličinu građevne čestice

– opis oblika i veličine te smještaja jedne ili više zgrada na građevnoj čestici

– opis zatečenog stanja i namjenu zgrade

– podatak o upisu zgrade u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske

– popis propisa i norma primijenjenih za izradu elaborata

– popis projekata, literature i drugih izvora informacija koji su poslužili za izradu elaborata i utvrđivanje podataka i

– ostale podatke potrebne za ocjenjivanje konstrukcije zgrade prema nizu HRN EN 1998.

Članak 17.

Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije sadržava:

– opis tehničkog stanja postojeće zgrade koja se obnavlja (sve snimke postojećeg stanja zgrade obavezno uključujući snimke oštećenja)

– podatke o aktu na temelju kojeg je izgrađena odnosno kojim je stekla status postojeće zgrade

– provjeru i analizu ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti

– analizu potresne otpornosti postojeće konstrukcije

– elaboriranu ocjenu postojećeg stanja građevinske konstrukcije kojom se ocjenjuje je li oštećena zgrada uopće pogodna za obnovu i je li obnova građevinske konstrukcije dovoljna ili su nužni i zahvati na unaprjeđenju drugih temeljnih zahtjeva za građevinu, sve prema provedenom detaljnom pregledu koji mora obuhvatiti cjelokupnu zonu zahvata koja se obnavlja (obavezno obuhvaća vizualni pregled, uvid u postojeću dokumentaciju i po potrebi provedbu istražnih radova kojima se utvrđuje vrsta i stanje konstrukcije, geometrija, mehanička svojstva i stanje svih konstruktivnih elemenata zgrade, stanje svih drugih elemenata zgrade kao što je npr. stanje instalacija i opreme i sl.)

– program potrebnih istražnih radova i ispitivanja konstrukcije uključujući rezultate i nalaze istražnih radova sa shematskim prikazom oštećenja

– potrebnu razine obnove konstrukcije i/ili ocjenu da je zgrada izgubila svoju mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena ili da njezina obnova nije moguća

– opis očekivanih zahvata na konstrukciji/zgradi s tehničkim rješenjima za obnovu konstrukcije zgrade i smjernicama za izradu projekta obnove konstrukcije zgrade odnosno projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade i

– procjenu troškova.

Članak 18.

(1) Grafički prikazi elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije moraju biti usklađeni s tekstualnim dijelom.

(2) Grafički prikazi moraju sadržavati nacrte zatečenog izvedenog stanja (tlocrte, presjeke, poglede odnosno druge nacrte prikladne vrsti zgrade) s ucrtanim dužinskim i visinskim kotama i prikupljenim podacima o oštećenjima od potresa.

(3) Ako se u svrhu ocjenjivanja prikladnosti zgrade za obnovu izrađuje program istražnih radova iz članka 17. stavka 1. podstavka 5. ovoga Pravilnika grafički prikazi sadrže i nacrte (tlocrte, presjeke, poglede odnosno druge nacrte prikladne vrsti zgrade) s ucrtanim pozicijama sondi i po potrebi pozicijama geomehaničkih istražnih radova.

(4) Grafički prikazi moraju imati sastavnicu projektantskog ureda koji je izradio elaborat smještenu uz desni donji rub grafičkog prikaza širine najviše 18 cm, koja minimalno sadržava sljedeće podatke: naziv zgrade, naziv projektantskog ureda koji je izradio grafički prilog elaborata, ime projektanta, sadržaj grafičkog prikaza, mjerilo, redni broj grafičkog prikaza, broj izmjene te datum izrade.

(5) Na grafičkom prikazu se smije nalaziti samo jedna važeća sastavnica.

Članak 19.

Tekstualni, proračunski, tablični i drugi dijelovi/prilozi elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, osim grafičkog prikaza, moraju sadržavati:

– na svakoj stranici naziv projektantskog ureda koji je izradio elaborat, naziv zgrade, mjesto, datum izrade i numeraciju priloga i

– na završnoj stranici dijela/priloga ime projektanta koji je izradio prilog.

V. PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE I PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE

Opći dio projekta obnove konstrukcije zgrada i projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade

Članak 20.

Projekt obnove konstrukcije zgrade i projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade (u daljnjem tekstu: projekt obnove) u općem dijelu obvezno sadrži:

– naslovnu stranicu

– naziv i sjedište odnosno ime i adresu te OIB svih projektantskih ureda koji su izradili projekt obnove

– naziv zgrade ili njezinog dijela – lokaciju zgrade (adresa i/ili katastarska čestica i katastarska općina)

– naziv i sjedište, odnosno ime i adresu te OIB vlasnika odnosno suvlasnika zgrade

– naziv projekta obnove (naziva: »PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE« ili »PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE«)

– naziv projektiranog dijela zgrade na kojeg se projekt odnosi (primjerice: projekt popravka građevinske konstrukcije)

– popis svih projektanata i suradnika koji su sudjelovali u izradi projekta obnove

– popis svih mapa, uz navođenje projektanta koji je mapu izradio

– sadržaj mapa

– ime i potpis odgovorne osobe u projektantskom uredu

– mjesto i datum izrade projekta obnove.

Članak 21.

(1) Naslovna stranica svake mape obvezno sadrži:

– naziv i sjedište odnosno ime i adresu te OIB projektantskog ureda koji je izradio mapu

– naziv i sjedište, odnosno ime i adresu vlasnika odnosno suvlasnika zgrade

– naziv zgrade ili njezinog dijela – lokaciju zgrade (adresa i/ili katastarska čestica i katastarska općina)

– zajedničku oznaku svih mapa koje su sastavni dijelovi projekta obnove (ZOP)

– oznaku mape i po potrebi redni broj mape

– strukovnu odrednicu mape (primjerice: Mapa 1 – Građevinski projekt)

– naziv projektiranog dijela zgrade na kojeg se mapa odnosi

– ime, potpis, otisak pečata ovlaštenog inženjera odnosno arhitekta i broj ovlaštenja odgovarajuće komore inženjera odnosno arhitekata (u daljnjem tekstu: broj ovlaštenja)

– ime i potpis odgovorne osobe u projektantskom uredu

– mjesto i datum izrade mape i

– prostor predviđen za štambilj i potpis ovlaštenog revidenta na poleđini naslovne strane ako projekt odnosno pojedina mapa podliježe kontroli projekta.

(2) Obvezni sadržaj iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuje na obvezan sadržaj naslovne stranice projekta obnove ako se isti sastoji od samo jedne mape.

(3) Ako u projektiranju sudjeluje više projektanata, naslovna stranica projekta obnove, odnosno naslovna stranica svake mape obvezno sadrži i ime, otisak pečata, broj ovlaštenja i potpis glavnog projektanta projekta obnove.

Članak 22.

Ako se radi o zgradama koje se obnavljaju cjelovitom obnovom zgrade, a kod kojih se utvrđuju posebni uvjeti zaštite od požara naslovna stranica prve mape, uz obvezni sadržaj iz članka 21. ovoga Pravilnika obvezno sadrži i ime i potpis stručne osobe ovlaštene po posebnom propisu koja je izradila prikaz primijenjenih mjera zaštite od požara.

Članak 23.

Tekstualni, proračunski, tablični i drugi dijelovi/prilozi projekta obnove, osim grafičkih prikaza, moraju sadržavati:

– na svakoj stranici naziv projektantskog ureda koji je izradio mapu, naziv zgrade, mjesto, datum izrade i numeraciju stranica priloga i

– na završnoj stranici dijela/priloga mape ime projektanta koji je izradio prilog.

Opći zahtjevi za projekt obnove konstrukcije zgrade

Članak 24.

(1) Projekt obnove konstrukcije zgrade mora sadržavati mapu – građevinski projekt, a po potrebi i one odgovarajuće mape pojedinih struka koje su, ovisno o vrsti zgrade, potrebne za davanje cjelovitog i usklađenog tehničkog rješenja obnove konstrukcije zgrade i dokazivanja ispunjavanja mehaničke otpornosti i stabilnosti prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (»Narodne novine«, broj 17/17 i 75/20) (u daljnjem tekstu: Tehnički propis).

(2) Ako projekt obnove konstrukcije zgrade sadrži više mapa, građevinski projekt je prva mapa.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka na tehnički dio projekta za obnovu konstrukcije zgrade na odgovarajući način se primjenjuju odredbe kojima se uređuje tehnički dio projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade iz članaka 35. do 44. ovoga Pravilnika.

(4) Projekt obnove konstrukcije zgrade mora biti izrađen tako da zgrada nakon obnove ispunjava temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti najmanje na razini koja je propisana Tehničkim propisom za određenu kategoriju zgrade.

Članak 25.

(1) Ako su tehnička rješenja obnove konstrukcije zgrade takva da utječu na ispunjavanje drugih temeljnih zahtjeva za građevinu koje je zgrada ispunjavala prije potresa potrebno je ispunjavanje istih, na razini prije potresa dokazati kroz tehnička rješenja u projektima pojedinih struka.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka projekt obnove konstrukcije zgrade mora biti izrađen tako da zgrada nakon obnove ispunjava temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, a ostale temeljne zahtjeve minimalno na razini na kojoj su bili ispunjeni prije potresa.

Tehnički dio projekta obnove konstrukcije zgrade

Članak 26.

(1) Tehnički dio projekta obnove konstrukcije zgrade sadrži tekstualni dio i grafičke prikaze.

(2) Tekstualni dio projekta obnove konstrukcije zgrade sadrži sve tehničke, tehnološke i druge podatke, proračune i rješenja kojima se dokazuje da će obnovljena zgrada ispunjavati temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema Tehničkom propisu.

Sadržaj tekstualnog dijela građevinskog projekta

Članak 27.

U građevinskom projektu sadržani su svi podaci o zgradi odnosno njezinom dijelu, te proračuni i rješenja, i to:

– podaci o aktu na temelju kojeg je izgrađena odnosno kojim je stekla status postojeće zgrade

– podaci iz elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije o utvrđenom zatečenom stvarnom stanju postojeće zgrade

– tehnički opis zgrade uz obavezno iskazivanje ukupne ploštine podova zgrade izračunate prema točki 5.1.3. HRN ISO 9836

– mogućnost i uvjete uporabe dijelova obnovljene zgrade prije dovršetka obnove konstrukcije zgrade ovisno o razini obnove

– dokazi da će postojeći materijali i građevni proizvodi koji su ugrađeni u dijelove zgrade nakon obnove zadovoljiti propisane zahtjeve i uvjete, te da je zgrada odnosno njezin dio prikladan za obnovu kao cjelina

– dokaz zatečene potresne otpornosti zgrade u odnosu na potresnu otpornost zgrade prema normama niza HRN EN 1998 i pripadnim nacionalnim dodacima na koje upućuje Tehnički propis

– dokazi o ispunjavanju temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračunima mehaničke otpornosti i stabilnosti te drugim proračunima i odgovarajućim metodama kojima se dokazuje da je obnova zgrade projektirana tako da ispunjava navedeni temeljni zahtjev

– program kontrole i osiguranja kvalitete s uvjetima ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti tijekom obnavljanja i održavanja zgrade (procedure osiguranja kvalitete, program ispitivanja i dr.)

– posebnim tehničkim uvjetima obnove, posebnim tehničkim uvjetima za gospodarenje građevnim otpadom koji nastaje tijekom obnove i pri uklanjanju zgrade ili njezinog dijela, i posebnim tehničkim uvjetima za gospodarenje opasnim otpadom, ako se tijekom obnove, korištenja odnosno pri uklanjanju zgrade pojavljuje opasni otpad

– ocjena potresne otpornosti zgrade kojom se iskazuje omjer proračunske potresne otpornosti zgrade i potresne otpornosti prema normama niza HRN EN 1998 i pripadnim nacionalnim dodacima na koje upućuje Tehnički propis

– troškovnička specifikacija s detaljnim opisom svih neophodnih radova za obnovu konstrukcije zgrade i

– iskaz procijenjenih troškova obnove.

Tehnički opis građevinskog projekta

Članak 28.

(1) Tehnički opis građevinskog projekta, odnosno njezinog dijela, sadrži sve bitne tehničke podatke o konstrukciji zgrade koja se obnavlja odnosno njezinom dijelu, te uvjetima i zahtjevima koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i ugrađenim građevnim proizvodima.

(2) Tehnički opis građevinskog projekta sadrži osobito:

– informaciju o lokaciji zgrade uključujući opis oblika i veličinu građevne čestice

– opis zgrade, zatečenog stanja i namjene zgrade, oblika i veličine te smještaja jedne ili više zgrada na građevnoj čestici

– uvjete i zahtjeve koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i koje način izvođenja radova mora ispuniti za dio zgrade koji se obnavlja (ugradnje i međusobnog povezivanja građevnih i drugih proizvoda), a koji su bitni za ispunjavanje tehničkih svojstava projektiranog dijela zgrade, te temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti

– opis utjecaja namjene i načina uporabe projektiranog dijela zgrade te utjecaja okoliša na svojstva ugrađenih građevnih i drugih proizvoda, na tehnička svojstava projektiranog dijela zgrade te na zgradu u cjelini

– opis ispunjenja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti za projektirani dio zgrade, te po potrebi drugih temeljnih zahtjeva za građevinu

– razinu obnove konstrukcije zgrade i

– projektirani vijek uporabe i uvjete za održavanje projektiranog dijela zgrade.

Dokaz o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva u građevinskom projektu

Članak 29.

(1) Proračunima i drugim prikladnim metodama se, u skladu s posebnim propisima ili, za pitanja koja nisu uređena propisima, prema pravilima struke, dokazuje da će projektirana zgrada s ugrađenim građevnim proizvodima, instalacijama i ugrađenom opremom ispunjavati temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema Tehničkom propisu te po potrebi druge temeljne zahtjeve za građevinu.

(2) Dokaz o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za građevinu sadrži:

– podatke o tehničkim propisima i drugim propisima (pobliže upućivanje na dijelove koji se odnose na proračune i druge prikladne metode)

– podatke o predviđenim djelovanjima i utjecajima na obnovljenu zgradu koji su relevantni za ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu

– proračune i druge dokaze o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za projektirani dio zgrade

– po potrebi, od projektanta građevinskog projekta vrednovane rezultate ispitivanja dijela obnovljene zgrade za sva predvidiva djelovanja i utjecaje na zgradu.

(3) Podaci, proračuni, ispitivanja i vrednovanje ispitivanja iz stavka 2. ovoga članka uzimaju se, odnosno provode u skladu s tehničkim propisima, drugim propisima donesenim u skladu s odredbama propisa kojim se uređuje gradnja, normama na čiju primjenu ti propisi upućuju, drugim propisima ili na drugi propisani način.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, kada je posebnim propisima odobrena primjena podataka, proračuna, ispitivanja i/ili vrednovanja ispitivanja koji nisu u skladu s normama na koje ti propisi upućuju, proračuni trebaju sadržavati sve podatke koji su pri dokazivanju ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva primijenjeni, te od projektanta izvedene dokaze da su postignuti rezultati minimalno na razini koju uređuju norme na koje propisi upućuju.

Program kontrole i osiguranja kvalitete u građevinskom projektu

Članak 30.

(1) Program kontrole i osiguranja kvalitete u građevinskom projektu mora sadržavati pregled i specificirana svojstva svih građevnih proizvoda te predgotovljenih elemenata koji se ugrađuju pri obnovi konstrukcije zgrade, kao i opis potrebnih ispitivanja i/ili postupaka i zahtijevanih rezultata kojima se dokazuje sukladnost s propisima odnosno projektom, ispunjavanje temeljnih zahtjeva i tražena kvaliteta.

(2) Program kontrole i osiguranja kvalitete građevinskog projekta sadrži:

– svojstva i bitne značajke koje moraju imati građevni proizvodi koji se ugrađuju

– potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja uporabljivosti građevnih i drugih proizvoda za one proizvode koji su izrađeni na gradilištu pojedinačne zgrade u koju će biti ugrađeni

– potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja tehničke i/ili funkcionalne ispravnosti projektirane zgrade

– zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja radova na obnovi zgrade, a koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih i/ili funkcionalnih svojstava zgrade, te na ispunjavanje temeljnog zahtjeva mehaničke otpornost i stabilnosti

– postupke ispitivanja projektiranih i izvedenih zahvata obnove na konstrukciji zgrade koji se provode tijekom obnove zgrade, prije početka njezine uporabe te postupke koji se provode tijekom uporabe zgrade kod pune zaposjednutosti

– zahtjeve učestalosti periodičnih pregleda tijekom uporabe, a u svrhu održavanja dijela zgrade, pregled i opis potrebnih kontrolnih postupaka i/ili ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima će se dokazati sukladnost s projektom predviđenim svojstvima zgrade

– druge uvjete značajne za ispunjavanje drugih propisanih zahtjeva i

– popis propisa i norma čiju primjenu program kontrole i osiguranja kvalitete određuje.

(3) Ako u programu kontrole i osiguranja kvalitete nije drukčije navedeno, provedba potrebnih ispitivanja i postupaka dokazivanja smatra se kontrolnim ispitivanjima odnosno kontrolnim postupcima čiju provedbu određuje nadzorni inženjer.

Posebni tehnički uvjeti obnove i gospodarenje otpadom u građevinskom projektu

Članak 31.

(1) Posebni tehnički uvjeti obnove konstrukcije zgrade moraju sadržavati njihov opis kada je to propisano posebnim propisom ili posebnim aktom te uvjete za izvođenje radova obnove s obzirom na zaposjednutost zgrade i mogućnosti korištenja njezinih dijelova prije završetka obnove zgrade.

(2) Posebni tehnički uvjeti gospodarenja građevnim otpadom moraju sadržavati opis postupaka u skladu s posebnim propisima o gospodarenju građevnim otpadom.

(3) Posebni tehnički uvjeti gospodarenja opasnim otpadom moraju sadržavati opis postupaka u skladu s posebnim propisima o gospodarenju opasnim otpadom.

(4) Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa nisu predmet projekta obnove konstrukcije zgrade.

Grafički prikazi u građevinskom projektu

Članak 32.

(1) Grafički se prikazuje oblik i veličina zgrade koja se obnavlja te projektirana građevinska konstrukcija.

(2) Grafički prikazi u građevinskom projektu sadrže:

– situaciju kojom se prikazuje položaj projektirane zgrade u prostoru te njezin položaj i povezanost s drugim dijelovima zgrada koje su mjerodavne za tehničko rješenje obnove konstrukcije zgrade, prikazanu na kopiji službenog katarskog plana

– nacrte (tlocrte, presjeke, poglede odnosno druge nacrte prikladne vrsti zgrade) zgrade, s ucrtanim dužinskim i visinskim kotama

– sheme, izometrije ili druge prikladne prikaze projektirane zgrade te prikaze koji služe za bolje razumijevanje dokaza o ispunjavanju temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti (plan pozicija, shema ispitnog modela i sl.)

– 3D i druge grafičke prikaze koji na primjeren način prikazuju tehničko rješenje obnove konstrukcije zgrade

– rješenja za izvedbu predviđenih zahvata uz izradu detalja i tehničku razradu rješenja i

– sve grafičke prikaze koje je, ovisno o vrsti zgrade i njezinom tehničkom rješenju, potrebno imati na gradilištu kako bi se zgrada mogla izvesti na način predviđen projektnim rješenjem (primjerice: planove oplata, nacrte armature, radioničke nacrte nosivih konstrukcija, izometrije, nacrte detalja i druge grafičke prikaze).

(3) Grafički prikazi moraju imati sastavnicu projektantskog ureda koji je izradio projekt obnove smještenu uz desni donji rub grafičkog prikaza širine najviše 18 cm, koja minimalno sadržava sljedeće podatke: naziv zgrade, naziv ili ime vlasnika, naziv projektantskog ureda koji je izradio grafički prilog projekta obnove, ime projektanta, strukovnu odrednicu mape, sadržaj grafičkog prikaza, mjerilo, redni broj grafičkog prikaza, broj izmjene te datum izrade.

(4) Na grafičkom prikazu se smije nalaziti samo jedna važeća sastavnica.

Članak 33.

(1) Sadržaj i broj grafičkih prikaza mora biti takav da osigurava da nijedan dio tehničkog rješenja za kojeg je potrebno grafičko prikazivanje ne ostane neprikazan.

(2) Nacrti i drugi grafički prikazi moraju biti izrađeni u primjerenom mjerilu koje osigurava preglednost i detaljnost danih podataka.

(3) Primjereno mjerilo ne može se razlikovati od mjerila previđenih normom HRN EN ISO 5455.

(4) Obveze za grafičke prikaze iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju na izradu grafičkih prikaza, ako se projekt obnove zgrada sastoji od samo jedne mape.

Opći dio i zahtjevi za projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade

Članak 34.

(1) Opći dio projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade identičan je općem dijelu projekta obnove konstrukcije zgrade prema člancima 20. do 23. ovog Pravilnika.

(2) Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade mora sadržavati one odgovarajuće mape pojedinih struka koje su, ovisno o vrsti zgrade, potrebne za davanje cjelovitog i usklađenog tehničkog rješenja obnove zgrade i dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, kao i drugih zahtjeva i uvjeta iz posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona.

(3) Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade mora biti izrađen tako da zgrada nakon obnove ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, te druge zahtjeve iz posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona.

(4) U projektu obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade arhitektonskim, građevinskim, elektrotehničkim i strojarskim projektima u odgovarajućim mapama pobliže se obrađuju pojedini sklopovi zgrade ili njezini dijelovi odnosno oblikovanje zgrade, te se procjenjuju troškovi za njezinu cjelovitu obnovu.

Tehnički dio projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade

Članak 35.

(1) Tehnički dio projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade sadrži tekstualni dio i grafičke prikaze.

(2) Tekstualni dio projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade sadrži sve tehničke, tehnološke i druge podatke, proračune i rješenja kojima se dokazuje da će obnovljena zgrada ispunjavati temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve i uvjete koje obnovljena zgrada mora ispunjavati.

Sadržaj tekstualnog dijela projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade

Članak 36.

(1) Svi podaci o zgradi odnosno njezinom dijelu, te proračuni i rješenja, ovisno o zadaćama struka, sadržani su u odgovarajućim u mapama pojedinih struka, i to:

– podaci o aktu na temelju kojeg je izgrađena odnosno kojim je stekla status postojeće zgrade

– tehnički opis projektnog rješenja struke pojedine mape

– dokazi o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za građevinu

– dokazi da će postojeći materijali i građevni proizvodi koji su ugrađeni u dijelove zgrade nakon obnove zadovoljiti propisane zahtjeve i uvjete, te da je zgrada odnosno njezin dio prikladan za obnovu kao cjelina

– program kontrole i osiguranja kvalitete s uvjetima ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu tijekom obnavljanja i održavanja zgrade (procedure osiguranja kvalitete, program ispitivanja i dr.)

– posebni tehnički uvjeti obnove, posebni tehnički uvjeti za gospodarenje građevnim otpadom koji nastaje tijekom obnove zgrade ili njezinog dijela i posebni tehnički uvjeti za gospodarenje opasnim otpadom, ako se tijekom obnove zgrade i korištenja pojavljuje opasni otpad

– iskaz procijenjenih troškova obnove po pojedinim mapama

– troškovničku specifikaciju s detaljnim opisom svih neophodnih radova za cjelovitu obnovu zgrade i

– prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara.

(2) Građevinski projekt, osim navedenog, sadrži i ocjenu potresne otpornosti zgrade kojim se iskazuje omjer proračunske potresne otpornosti zgrade prema Tehničkom propisu.

(3) Ako projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade sadrži više mapa, u prvoj mapi mora biti zajednički tehnički opis.

Zajednički tehnički opis

Članak 37.

Zajednički tehnički opis daje opis zgrade koja se obnavlja sa sažetim opisima dijelova od kojih se sastoji zgrada sadržava:

– opis zatečenih stanja po pojedinim strukama

– podatke iz elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije o utvrđenom zatečenom stvarnom stanju postojeće zgrade

– informaciju o lokaciji zgrade uključujući opis oblika i veličinu građevne čestice

– opis oblika i veličine te smještaja jedne ili više zgrada na građevnoj čestici

– opis zatečenog stanja uključujući namjenu zgrade

– opis načina priključenja na prometnu površinu

– opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu

– tehnički opis po pojedinim projektnim rješenjima po strukama

– iskaz ukupne ploštine podova zgrade izračunate prema točki 5.1.3. HRN ISO 9836

– zajednički iskaz procijenjenih troškova obnove i

– mogućnost i uvjete uporabe dijelova obnovljene zgrade prije dovršetka obnove cijele zgrade.

Tehnički opis po mapama

Članak 38.

(1) Tehnički opis zgrade, odnosno njezinog dijela, sadrži sve bitne tehničke podatke o zgradi koja se obnavlja odnosno njezinom dijelu, uvjetima i zahtjevima koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova obnove, uvjete i zahtjeve koje moraju ispunjavati ugrađeni građevni proizvodi, oprema i instalacije, ovisno o vrsti zgrade.

(2) Tehnički opis mape pojedinih struka sadrži osobito:

– opis zatečenog stanja

– opis dijela zgrade koji se obnavlja

– uvjete i zahtjeve koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i koje način izvođenja radova mora ispuniti za dio zgrade koji se obnavlja (ugradnje i međusobnog povezivanja građevnih i drugih proizvoda), a koji su bitni za ispunjavanje tehničkih svojstava projektiranog dijela zgrade, te temeljnih zahtjeva za građevinu

– opis utjecaja namjene i načina uporabe projektiranog dijela zgrade te utjecaja okoliša na svojstva ugrađenih građevnih i drugih proizvoda, na tehnička svojstava projektiranog dijela zgrade te na zgradu u cjelini

– opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za projektirani dio zgrade

– mogućnost i uvjete uporabe projektiranog dijela zgrade prije dovršetka obnove cijele zgrade, ako postoji potreba da se dio zgrade počne rabiti prije dovršetka obnove cjelokupne zgrade i

– projektirani vijek uporabe i uvjete za održavanje projektiranog dijela zgrade.

(3) Građevinski projekt, osim navedenog, sadrži i razinu obnove konstrukcije prema Tehničkom propisu.

(4) Obvezni sadržaj iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuje na izradu tehničkog opisa, ako se projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade sastoji od samo jedne mape.

Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva u projektu obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade

Članak 39.

(1) Proračunima i drugim prikladnim metodama se, u skladu s posebnim propisom ili, za pitanja koja nisu uređena propisom, prema pravilima struke, dokazuje da će projektirana zgrada s ugrađenim građevnim proizvodima, instalacijama i ugrađenom opremom ispunjavati temeljne zahtjeve za građevinu, a što ovisi o vrsti zgrade.

(2) Dokazi o ispunjavanju temeljnih zahtjeva u odgovarajućoj mapi pojedinih struka sadrže:

– podatke o tehničkim propisima i drugim propisima (pobliže upućivanje na dijelove koji se odnose na proračune i druge prikladne metode)

– podatke o predviđenim djelovanjima i utjecajima na obnovljenu zgradu koji su relevantni za ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu

– proračune i druge dokaze o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za građevinu i

– po potrebi vrednovane rezultate ispitivanja dijela obnovljene zgrade za sva predvidiva djelovanja i utjecaje na zgradu.

(3) Podaci, proračuni, ispitivanja i vrednovanje ispitivanja iz stavka 2. ovoga članka uzimaju se, odnosno provode u skladu s tehničkim propisima, drugim propisima donesenim u skladu s odredbama propisa kojim se uređuje gradnja, normama na čiju primjenu ti propisi upućuju, drugim propisima ili na drugi propisani način.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, kada je posebnim propisima odobrena primjena podataka, proračuna, ispitivanja i/ili vrednovanja ispitivanja koji nisu u skladu s normama na koje ti propisi upućuju, proračuni trebaju sadržavati sve podatke koji su pri dokazivanju ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva primijenjeni, te od projektanta izvedene dokaze da su postignuti rezultati minimalno na razini koju uređuju norme na koje propisi upućuju.

Prikaz primijenjenih mjera zaštite od požara u projektu obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade

Članak 40.

(1) Za zgrade kod kojih se utvrđuju posebni uvjeti zaštite od požara, ispunjavanje temeljnog zahtjeva sigurnosti u slučaju od požara dokazuje se u svim mapama te prikazom svih primijenjenih mjera zaštite od požara kao sastavnog dijela prve mape.

(2) Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara je skup podataka o sustavnoj zaštiti od požara koji podrazumijeva organizacijske mjere i radnje za otklanjanje opasnosti od nastanka požara u zgradi, rano otkrivanje požara u zgradi, obavješćivanje korisnika zgrade o izbijanju požara, sprječavanje širenja požara i dima u zgradi te učinkovito gašenje požara u zgradi, sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom zgrade, sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara u zgradi.

(3) Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara obvezno sadrži zaključak da je u svim mapama dokazano ispunjenje temeljnog zahtjeva sigurnosti u slučaju od požara.

(4) Detaljan sadržaj prikaza svih primijenjenih mjera zaštite od požara određuje se posebnim propisom.

(5) U suradnji s glavnim projektantom projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara izrađuje stručna osoba ovlaštena po posebnom propisu.

Program kontrole i osiguranja kvalitete u projektu obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade

Članak 41.

(1) Program kontrole i osiguranja kvalitete mora sadržavati pregled i specificirana svojstva svih građevnih i drugih proizvoda te predgotovljenih elemenata koji se ugrađuju pri obnovi zgrade, kao i opis potrebnih ispitivanja i/ili postupaka i zahtijevanih rezultata kojima se dokazuje sukladnost s propisima odnosno projektom, ispunjavanje temeljnih zahtjeva i tražena kvaliteta.

(2) Program kontrole i osiguranja kvalitete u odgovarajućoj mapi pojedine struke sadrži:

– svojstva i bitne značajke koje moraju imati građevni proizvodi te tehničke zahtjeve koje moraju ispuniti drugi proizvodi koji se ugrađuju

– potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja uporabljivosti građevnih i drugih proizvoda za one proizvode koji su izrađeni na gradilištu pojedinačne zgrade u koju će biti ugrađeni

– potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja tehničke i/ili funkcionalne ispravnosti projektiranog dijela zgrade

– zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja projektiranog dijela zgrade, a koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih i/ili funkcionalnih svojstava tog dijela zgrade, te na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu

– postupke ispitivanja projektiranih i izvedenih dijelova zgrade koji se provode tijekom obnove zgrade, prije početka njezine uporabe te postupke koji se provode tijekom uporabe zgrade kod pune zaposjednutosti

– zahtjeve učestalosti periodičnih pregleda tijekom uporabe, a u svrhu održavanja dijela zgrade, pregled i opis potrebnih kontrolnih postupaka i/ili ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima će se dokazati sukladnost s projektom predviđenim svojstvima tog dijela zgrade

– druge uvjete značajne za ispunjavanje drugih propisanih zahtjeva i

– popis propisa i norma čiju primjenu program kontrole i osiguranja kvalitete određuje.

(3) Ako u programu kontrole i osiguranja kvalitete nije drukčije navedeno, provedba potrebnih ispitivanja i postupaka dokazivanja smatra se kontrolnim ispitivanjima odnosno kontrolnim postupcima čiju provedbu određuje nadzorni inženjer.

Posebni tehnički uvjeti obnove i gospodarenje otpadom u projektu obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade

Članak 42.

(1) Posebni tehnički uvjeti obnove zgrada moraju sadržavati njihov opis, kada je to propisano posebnim propisom ili posebnim aktom te uvjete za izvođenje radova obnove s obzirom na zaposjednutost zgrade i mogućnosti korištenja njezinih dijelova prije završetka obnove zgrade.

(2) Posebni tehnički uvjeti gospodarenja građevnim otpadom moraju sadržavati opis postupaka u skladu s posebnim propisima o gospodarenju građevnim otpadom.

(3) Posebni tehnički uvjeti gospodarenja opasnim otpadom moraju sadržavati opis postupaka u skladu s posebnim propisima o gospodarenju opasnim otpadom.

(4) Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa nisu predmet projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade.

Grafički prikazi u projektu obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade

Članak 43.

(1) Grafički se prikazuje oblik i veličina zgrade koja se obnavlja ili njezin dio, te instalacije i oprema kada je projektirana, kao i njihov međusobni položaj te položaj u prostoru.

(2) Grafički prikazi za projektirani dio zgrade sadrže:

– situaciju kojom se prikazuje položaj projektiranog dijela zgrade u prostoru te njegov položaj i povezanost s drugim dijelovima zgrade i drugim zgradama mjerodavnim za njegovo tehničko rješenje, prikazanu na kopiji službenog katarskog plana

– nacrte (tlocrte, presjeke, poglede odnosno druge nacrte prikladne vrsti zgrade) projektiranog dijela zgrade, s ucrtanim dužinskim i visinskim kotama

– sheme, izometrije ili druge prikladne prikaze projektiranog dijela zgrade, dijelova zgrade i tehničkih i/ili funkcionalnih sklopova koji čine zgradu i njezine dijelove, te prikaze koji služe za bolje razumijevanje dokaza o ispunjavanju temeljnih zahtjeva (plan pozicija, shema ispitnog modela i sl.)

– 3D i druge grafičke prikaze koji na primjeren način prikazuju tehničko rješenje obnove zgrade

– rješenja za izvedbu predviđenih zahvata uz izradu detalja i tehničku razradu rješenja i

– sve grafičke prikaze koje je, ovisno o vrsti zgrade i njezinom tehničkom rješenju, potrebno imati na gradilištu kako bi se zgrada mogla cjeloviti obnoviti na način predviđen projektnim rješenjem (primjerice: planove oplata, nacrte armature, radioničke nacrte nosivih konstrukcija, izometrije, sheme stolarije i bravarije, nacrte detalja, detalje ugradnje opreme i instalacija i druge grafičke prikaze).

(3) Sadržaj i broj grafičkih prikaza mora biti takav da osigurava da nijedan dio tehničkog rješenja za kojeg je potrebno grafičko prikazivanje ne ostane neprikazan.

Oprema grafičkih prikaza u projektu obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade

Članak 44.

(1) U svim nacrtima u kojima se upisuju relativne visinske kote zgrade, obvezno se upisuje i podatak koja apsolutna visinska kota odgovara relativnoj nultoj koti zgrade.

(2) U svim nacrtima koji su prikazi zgrade u horizontalnim projekcijama (tlocrti svih razina ili druge vrste horizontalnih presjeka ili projekcija), obvezno se ucrtava grafička oznaka orijentacije prema sjeveru neposredno uz pojedini prikaz zgrade ili sastavnicu.

(3) Nacrti horizontalnih projekcija u pravilu moraju biti postavljeni s orijentacijom grafičkog prikaza tako da je sjeverna orijentacija prema gore ili približno prema gore na listu s grafičkim prikazom. Iznimno, kod neracionalnosti pozicioniranja grafičkih prikaza zgrade sa sjeverom prema gore radi formata zgrade u odnosu na format lista s grafičkim prikazom za primjereno mjerilo, dopuštaju se i drugačije orijentacije prikaza na listu.

(4) Nacrti i drugi grafički prikazi moraju biti izrađeni u primjerenom mjerilu koje osigurava preglednost i detaljnost danih podataka.

(5) U prvoj mapi mora biti situacija kojom se prikazuje položaj cjelokupne zgrade u prostoru te njezin položaj i povezanost s drugim zgradama mjerodavnim za njezino tehničko rješenje.

(6) Primjereno mjerilo ne može se razlikovati od mjerila previđenih normom HRN EN ISO 5455.

(7) Grafički prikazi moraju imati sastavnicu projektantskog ureda koji je izradio projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade smještenu uz desni donji rub grafičkog prikaza širine najviše 18 cm, koja minimalno sadržava sljedeće podatke: naziv zgrade, naziv projektantskog ureda koji je izradio grafički prilog projekta, ime projektanta, strukovnu odrednicu mape i naziv projektiranog dijela zgrade na kojeg se mapa projekta obnove odnosi, sadržaj grafičkog prikaza, mjerilo, redni broj grafičkog prikaza, broj izmjene te datum izrade.

(8) Na grafičkom prikazu se smije nalaziti samo jedna važeća sastavnica.

(9) Obveze za grafičke prikaze iz stavaka 1. do 8. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju na izradu grafičkih prikaza, ako se projekt obnove zgrada sastoji od samo jedne mape.

VI. PROJEKT ZA UKLANJANJE ZGRADA I PROJEKT ZA GRAĐENJE ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE

Članak 45.

Projekti za uklanjanje zgrada i projekti za građenje zamjenske obiteljske kuće izrađuju se prema Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (»Narodne novine« broj 118/19 i 65/20) u dijelu u kojem se propisuje obvezni podrobniji sadržaj i elementi projekata, način opremanja, uvjeti promjene sadržaja, označavanje projekata, način i značenje ovjere projekata od strane odgovornih i službenih osoba te pravila za ispis projekata i ovjeru ispisa projekata.

Članak 46.

(1) U projektu za građenje zamjenske obiteljske kuće, a s obzirom na zadaće struka propisane posebnim zakonom, tehnička rješenja mogu biti sadržana u arhitektonskom, građevinskom, elektrotehničkom i strojarskom projektu (u daljnjem tekstu: odgovarajući projekti pojedinih struka).

(2) Pojedinačna tehnička rješenja odgovarajućih projekata pojedinih struka mogu biti izrađena u jednoj i/ili više mapa.

(3) Pojedinačna tehnička rješenja kojima se osigurava usklađenost obiteljske kuće s propisima, uvjetima gradnje na određenoj lokaciji te kojima se osigurava da građevina ispunjava propisane zahtjeve moraju biti međusobno usklađena i uključena u cjelokupno tehničko rješenje građevine, a ista se obvezno prikazuju kao sastavni dijelovi odgovarajućih projekata pojedinih struka.

(4) Svi odgovarajući projekti pojedinih struka koji čine projekt obiteljske kuće moraju biti međusobno usklađeni i tako usklađeni moraju prikazivati cjelovitu građevinu u tehničko-tehnološkom i funkcionalnom smislu.

Članak 47.

(1) Projekt uklanjanja zgrade treba zadovoljiti osnovne odrednice propisane Zakonom o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i sadržaj projekta propisane Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (»Narodne novine«, broj 118/19 i 65/20).

(2) Na izradu dijelova projekta uklanjanja zgrade kojima se razrađuje sadržaj projekta uklanjanja, na odgovarajući se način primjenjuju pravila propisana Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (»Narodne novine«, broj 118/19 i 65/20) za glavni i izvedbeni projekt.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Glavni projekt za rekonstrukciju zgrade oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine čija je izrada započeta do stupanja na snagu Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (»Narodne novine«, broj 102/20) smatra se odgovarajućim projektom na temelju kojeg se može donijeti izvješće o kontroli projekta, suglasnost osobe koja provodi tehničko-financijsku kontrolu projekta, odluka o obnovi, odluka o uklanjanju odnosno odluka o novčanoj pomoći za obnovu, ako je zahtjev za donošenjem izvješća, suglasnosti odnosno odluke zajedno s glavnim projektom podnesen u roku od šest mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 49.

Popis normi u skladu s kojima se izrađuje projekt dan je u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika (Prilog I).

Članak 50.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/20-04/8
Urbroj: 531-01-20-5
Zagreb, 3. studenoga 2020.

Ministar
Darko Horvat, v. r.

PRILOG I.

POPIS NORMA

1. HRN EN ISO 5455 Tehnički crteži – Mjerila (ISO 5455; EN ISO 5455)

2. HRN EN ISO 9836 Standardi za svojstva zgrada – Definicija i proračun pokazatelja ploštine i prostora (ISO 9836:2011)