Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača

NN 129/2020 (23.11.2020.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača

Ministarstvo poljoprivrede

2460

Na temelju članka 60. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 118/18 i 42/20) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O PROIZVOĐAČKIM ORGANIZACIJAMA I DRUGIM OBLICIMA UDRUŽENJA PRIMARNIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA

Članak 1.

U Pravilniku o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača (»Narodne novine«, broj 87/20) u članku 17. stavku 2. točki b) broj: »14.« zamjenjuje se brojem: »16.«

Članak 2.

U članku 18. iza stavka 2. dodaje se sljedeći stavak 3. koji glasi:

»(3) Postupci započeti prema odredbama Pravilnika o priznavanju i potporama za rad proizvođačkih organizacija (»Narodne novine«, br. 81/15, 97/15, 100/15, 101/15, 124/15, 88/16 i 49/17) dovršit će se prema odredbama toga Pravilnika.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/61

Urbroj: 525-07/0221-20-24

Zagreb, 10. studenoga 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.