Pravilnik o izmjenama Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika

NN 130/2020 (25.11.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

2472

Na temelju članka 35. stavka 5. Zakona o stečaju potrošača (»Narodne novine«, broj 100/15 i 67/18), ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA, OBUCI I USAVRŠAVANJU POVJERENIKA

Članak 1.

U Pravilniku o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika (»Narodne novine«, broj 12/16, 1/19 i 84/19) u članku 31. stavku 3. riječi: »Ministarstvu pravosuđa« zamjenjuju se riječima: »ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa«.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju se primjenjivati obrasci 1, 2, 3, 3a i 4 propisani Pravilnikom o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika (»Narodne novine«, broj 12/16) te se primjenjuju obrasci koji su sastavni dio ovog Pravilnika (obrasci 1., 2., 3., 3a i 4.).

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/150

Urbroj: 514-04-02-01-01/3-20-08

Zagreb, 12. studenoga 2020.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

Obrazac 1

KLASA: UP/I-__________________

Zagreb, _______________________

ZAPISNIK
O STRUČNOM ISPITU ZA POVJERENIKA

Sastavljen pred Ispitnim povjerenstvom za polaganje stručnog ispita za povjerenika kojeg polaže ______________________________

__________________________________________________.

(ime i prezime, zanimanje, mjesto prebivališta, datum i mjesto rođenja, OIB)

Usmeni dio stručnog ispita kandidat polaže dana _____________pred Ispitnim povjerenstvom u sastavu:

1._______________________________________________
(predsjednik)
2._______________________________________________
(član)
3._______________________________________________
(član)
_______________________________________________
(tajnik)

Opći dio stručnog ispita za povjerenika:

I. Iz predmeta stečajno pravo kandidatu su postavljena sljedeća pitanja:

Kandidat je / nije položio.

II. Iz predmeta osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava kandidatu su postavljena sljedeća pitanja:

Kandidat je / nije položio.

III. Iz predmeta osnove računovodstva i financija kandidatu su postavljena sljedeća pitanja:

Kandidat je / nije položio.

Posebni dio stručnog ispita za povjerenika:

I. Iz predmeta stečaj potrošača kandidatu su postavljena sljedeća pitanja:

Kandidat je / nije položio.

II. Iz predmeta osnove obiteljskog prava kandidatu su postavljena sljedeća pitanja:

Kandidat je / nije položio.

III. Iz predmeta osnove nasljednog prava kandidatu su postavljena sljedeća pitanja:

Kandidat je / nije položio.

Nakon toga u odsutnosti kandidata Ispitno povjerenstvo je utvrdilo da je kandidat stručni ispit:

položionije položio

upućen na popravni ispit iz predmeta

__________________________________________________.

Napomena:________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________.

Činjenice navedene u ovom zapisniku potvrđuju svojim potpisom:

Predsjednik:_______________________________________
Članovi:1. _____________________________________
2. _____________________________________
Tajnik:_______________________________________
Kandidat:_______________________________________

Kandidat je pristupio polaganju popravnog ispita iz predmeta _____

__________________________dana____________________.

Kandidatu su postavljena sljedeća pitanja: ___________________

Kandidat je / nije popravni ispit položio, nakon čega Ispitno povjerenstvo proglašava da je / nije položio stručni ispit za povjerenika.

Napomena:

__________________________________________________

__________________________________________________.

Činjenice navedene u ovom zapisniku potvrđuju svojim potpisom:

Predsjednik:_______________________________________
Članovi:1. _____________________________________
2. _____________________________________
Tajnik:_______________________________________
Kandidat:_______________________________________

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 3a

Obrazac 4