Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama

NN 130/2020 (25.11.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

2473

Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 26. stavka 2. i članka 30. stavka 3. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/09, 24/10, 22/13 i 25/18), ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/09), u članku 1. stavak 2. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – način organizacije nastave strukovnog dijela strukovnog kurikuluma u strukovnim školama,«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Nastava općeobrazovnog i strukovnog dijela strukovnog kurikuluma ostvaruju se u ustanovi za strukovno obrazovanje (u daljnjem tekstu: ustanova), a organizira se u razrednim odjelima i obrazovnim skupinama sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

(2) Praktični dio kurikuluma ostvaruje se u ustanovi i/ili kod poslodavca u obrazovnim skupinama ili pojedinačno.

(3) U jednome razrednom odjelu mogu se ostvarivati zajednički skupovi ishoda učenja najviše triju strukovnih kurikuluma u pravilu istoga obrazovnog sektora koji traju od jedne do tri godine, odnosno dvaju strukovnih kurikuluma istoga obrazovnog sektora koji traju četiri godine.

(4) U obrazovnoj skupini ostvaruju se skupovi ishoda učenja specifični za pojedini strukovni kurikulum.«

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Sve sastavnice strukovnog kurikuluma iz članka 2. ovoga Pravilnika koji se ostvaruju u ustanovi i kod poslodavca sadržajno i organizacijski se povezuju.

(2) Kurikulumom ustanove za strukovno obrazovanje planiraju se skupovi ishoda učenja koji prethode izvođenju praktičnog dijela kurikuluma, a potrebni su za njegovo uspješno svladavanje.«

Članak 4.

Članak 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ostvarivanje ukupnoga godišnjeg broja sati svih sastavnica strukovnog kurikuluma iz članka 2. ovoga Pravilnika ustanova planira kurikulumom ustanove za strukovno obrazovanje, ovisno o vrsti strukovnog kurikuluma i uvjetima okruženja, u pravilu po modelu jedan tjedan teorijske nastave te jedan tjedan praktične nastave i/ili vježbi, po modelu dan za dan, odnosno za pojedine kvalifikacije sezonski ovisno o specifičnostima određenoga obrazovnog sektora.«

U stavku 2. iza riječi: »određenog« dodaje se riječ: »strukovnog«.

Članak 5.

U članku 5. stavku 1. riječi »dnevniku rada odnosno« brišu se, a iza riječi: »nastave« dodaju se riječi: »i vježbi«.

Članak 6.

Članak 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Ostvarivanje praktičnog dijela kurikuluma kod poslodavca organizira se na način i pod uvjetima utvrđenim strukovnim kurikulumom, kurikulumom ustanove za strukovno obrazovanje i ugovorom o provedbi praktične nastave i vježbi.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 7.

U članku 8. stavku 1. iza riječi: »nastave« dodaju se riječi: »i vježbi«.

Podstavak 4. mijenja se i glasi:

– »obvezu osiguravanja mentora u procesu poučavanja polaznika«.

U podstavku 7. riječ: »godišnjeg« zamjenjuje se riječju: »dana«.

Članak 8.

U članku 10. stavku 2. riječi: »praktičnog obrazovanja« zamjenjuju se riječima: »praktičnog dijela kurikuluma«.

U stavku 3. iza riječi: »nastave« dodaju se riječi: »i vježbi«.

U podstavku 2. iza riječi: »nastave« dodaju se riječi: »i/ili vježbi«.

U podstavku 4. iza riječi: »nastave« dodaju se riječi: »i vježbi«.

U stavku 4. riječi: »ustanova za strukovno obrazovanje« zamjenjuju se riječju: »ustanova«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Polaznik, odnosno roditelj ili skrbnik mogu raskinuti ugovor:

– ako je poslodavcu nakon pravomoćnosti odluke nadležnog suda o oduzimanju dozvole oduzeta dozvola za izvođenje praktične nastave i/ili vježbi,

– ako poslodavac ne ostvaruje sadržaje/ishode učenja praktične nastave i/ili vježbi,

– ako poslodavac polazniku ne isplaćuje mjesečnu nagradu.«

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 9.

Članak 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Nastavnik iz stavka 1. ovog članka obavlja sljedeće poslove:

– u suradnji s mentorom polaznika kod poslodavca planira proces ostvarivanja ishoda učenja praktičnog dijela strukovnog kurikuluma,

– pruža pedagošku i metodičku pomoć mentoru polaznika kod poslodavca,

– izvodi ili organizira nastavu iz praktičnog dijela strukovnog kurikuluma koji se organizira u ustanovi,

– izrađuje plan obilaska polaznika na praktičnoj nastavi i/ili vježbama kod poslodavca,

– za vrijeme obilaska vodi evidenciju realizacije izvedbenog plana i programa praktične nastave i/ili vježbi za svakog polaznika,

– u suradnji s mentorom polaznika kod poslodavca ocjenjuje usvojenost vještina i navika i razvoj strukovnih kompetencija za praktičnu nastavu i/ili vježbe koje se ostvaruju kod poslodavca, na osnovi mape praktične nastave i vježbi, koju popunjava mentor polaznika kod poslodavca, a čiji su elementi propisani strukovnim kurikulumom,

– organizira i sudjeluje u provedbi provjere stečenog znanja i vještina za polaznike koji obavljaju praktičnu nastavu i/ili vježbe kod poslodavca,

– kao mentor iz ustanove prati polaznika u izradi završnoga rada, a koji se izvodi kod poslodavca.«

Članak 10.

U članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za praktični dio kurikuluma koji se ostvaruje kod poslodavca uspjeh polaznika zajedno utvrđuju nastavnik i mentor polaznika kod poslodavca ocjenjivanjem svake vježbe na temelju elemenata vrednovanja i dogovorenih kriterija ocjenjivanja te ispitom provjere znanja i vještina.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Opis radnih vježbi (pisana priprema vježbe), vrednovanje i ocjene unose se u mapu praktične nastave i vježbi koju polaznik vodi do završetka obrazovanja.«

Stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 11.

U članku 13. stavku 1. riječi: »Agencija za strukovno obrazovanje« zamjenjuju se riječima: »agencija nadležna za strukovno obrazovanje«.

U stavku 2. iza riječi: »polaznika« dodaju se riječi: »kod poslodavca«.

U stavku 3. iza riječi: »nastave« dodaju se riječi: »i vježbi«, a riječi: »odnosno dnevnik rada učenika« brišu se.

U stavku 4. riječi: »ciljevi i zadaće« zamjenjuju se riječima: »ishodi učenja«.

Članak 12.

U članku 15. iza riječi: »nastave« dodaju se riječi: »i vježbi«.

Članak 13.

Članak 16. mijenja se i glasi:

U programima koji imaju praktični dio kurikuluma, a nisu predviđeni sadržaji iz osnova zaštite na radu, škola je dužna kurikulumom ustanove za strukovno obrazovanje predvidjeti realizaciju tih sadržaja prije realizacije praktične nastave i/ili vježbi ili drugih oblika nastavnog rada gdje su uključene praktične vježbe.

Članak 14.

Svi obrasci iz Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj: 140/09) mijenjaju se i čine sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Ugovori o provedbi praktične nastave i vježbi sklopljeni na temelju Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj: 140/09) primjenjuju se do prestanka njihova važenja.

Članak 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/00001

Urbroj: 533-05-20-0017

Zagreb, 13. studenoga 2020.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

Obrasci

Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/09, 24/10, 22/13 i 25/18)

poslodavac:________________________________________ i

polaznik ___________________________________________,

rođen __________________ godine u ____________________,

državljanin _______________________________ kojeg zastupa

roditelj ili skrbnik_____________________________________

iz_______________________________________________ te

ustanova____________________________________________

sa sjedištem u_______________________________________,

koju zastupa ravnatelj _________________________________,

sklapaju ________________________________ 20___. godine

UGOVOR
O PROVEDBI PRAKTIČNE NASTAVE I VJEŽBI

za kvalifikaciju ___________________

Članak 1.

Poslodavac se obvezuje da će u provedbi praktične nastave i/ili vježbi ostvariti sve ishode učenja predviđene strukovnim kurikulumom, a koje su zajednički utvrdili ustanova i poslodavac.

Članak 2.

Poslodavac se obvezuje da će za ostvarivanje ugovorenih ishoda učenja praktične nastave i/ili vježbi koje zbog bilo kojeg razloga ne može u potpunosti ostvariti sklopiti ugovor o suradnji s drugim poslodavcem ili zatražiti pomoć ustanove za pronalazak drugog mjesta za ostvarivanje tih ishoda učenja.

Članak 3.

Poslodavac i ustanova se obvezuju organizirati ostvarivanje strukovnog kurikuluma tako da polazniku omoguće redovito pohađanje nastave svih dijelova kurikuluma.

Članak 4.

Poslodavac se obvezuje da će praktičnu nastavu i/ili vježbe organizirati u vremenu od 6 do 22 sata, vodeći računa o svome radnom vremenu, ali ne dulje od 8 sati dnevno, odnosno 40 sati tjedno.

Članak 5.

Ako praktična nastava i/ili vježbe kontinuirano traju više od 4 sata dnevno, polaznik ima pravo na dnevni odmor u trajanju od najmanje 30 minuta.

Tijekom školske godine polazniku se osigurava 45 radnih dana odmora.

Članak 6.

Poslodavac se obvezuje da će tijekom ostvarivanja praktične nastave i/ili vježbi polazniku isplaćivati mjesečnu nagradu i to: u prvoj godini 10 %, u drugoj 20 %, u ostalim godinama 25 % prosječne neto plaće ostvarene u prethodnoj godini u gospodarstvu Republike Hrvatske.

Mjesečna nagrada iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se za ostvarene sate praktične nastave i/ili vježbi.

Poslodavac može dodatno nagraditi polaznika za izniman doprinos radu tijekom provedbe praktične nastave i/ili vježbi.

Članak 7.

Dužnosti poslodavca koji sklapa ugovor su:

– osigurati polazniku potrebne uvjete za stjecanje utvrđenih ishoda učenja,

– osigurati i provoditi propisane mjere zaštite na radu za vrijeme izvođenja praktične nastave i/ili vježbi,

– polazniku redovito isplaćivati ugovorenu mjesečnu nagradu,

– voditi dokumentaciju pohađanja praktične nastave i/ili vježbi,

– omogućiti zaduženom nastavniku ustanove za strukovno obrazovanje da neposrednim uvidom i uvidom u propisanu dokumentaciju prati izvršenje i kvalitetu izvršenja praktične nastave i/ili vježbi,

– osigurati mentora polazniku tijekom pohađanja praktične nastave i/ili vježbi,

– ispunjavati druge obveze dogovorene ugovorom o provedbi praktične nastave i/ili vježbi.

Članak 8.

Poslodavac se obvezuje da će za ugovoreni dio praktične nastave i/ili vježbi, za ispit provjere znanja i vještina, izradu završnoga rada i druge ispite, ako se održavaju u njegovim prostorima ili na radilištu, osigurati za to potrebne materijale, strojeve, uređaje i alate te odgovarajuće mjere higijensko-tehničke zaštite.

Izrađeni predmeti ili vrijednosti pruženih usluga pripadaju poslodavcu kod kojih se izvodi praktična nastava i/ili vježbe ili kod kojih se polažu ispiti provjere znanja i vještina, izrada završnoga rada i drugi ispiti.

Članak 9.

Obveze polaznika na praktičnoj nastavi i vježbama kod poslodavca su:

– redovito pohađanje praktične nastave i/ili vježbi te drugih obveznih obrazovnih oblika,

– redovito ispunjavanje svojih nastavnih obveza proizišlih iz kurikuluma i ugovora, a u funkciji provedbe praktične nastave i/ili vježbi kod poslodavca,

– aktivno sudjelovanje u procesu vrednovanja i samovrednovanja postignutih odgojno-obrazovnih postignuća,

– postupanje sukladno uputama poslodavca i ustanove za strukovno obrazovanje o provedbi praktične nastave i/ili vježbi,

– postupanje u skladu s propisima o sigurnosti na radu,

– čuvanje imovine i poslovne tajne poslodavca.

Članak 10.

__________________________________________________

(poslodavac, ustanova i roditelj ili skrbnik)

obvezuju se da će za vrijeme ostvarivanja praktične nastave i/ili vježbi osigurati polaznika u slučaju nezgode, a uvjete i način osiguranja ugovara ustanova.

Članak 11.

Ugovor o provedbi praktične nastave i vježbi može se raskinuti u skladu s člankom 32. Zakona o strukovnom obrazovanju.

Članak 12.

Poslodavac i polaznik, odnosno roditelj ili skrbnik, obvezuju se da će se u slučajevima raskida ugovora pridržavati odredbi članaka 32. Zakona o strukovnom obrazovanju.

Članak 13.

Ako se ugovor ne raskine sporazumno, odluku na zahtjev zainteresirane strane donosi osnivač ustanove.

Ako se spor ne može riješiti u skladu sa stavkom 1. ovog članka, riješit će ga nadležni sud.

Članak 14.

Ovaj ugovor primjenjuje se od početka školske godine ________ do

završetka obrazovanja, odnosno najdulje do ___________ godine.

Broj ugovora:___________________________
Poslodavac___________________________M. P.
(potpis)
Ravnatelj___________________________M. P.
(potpis)

Polaznik (roditelj ili skrbnik)

______________________

RASKID UGOVORA
O PROVEDBI PRAKTIČNE NASTAVE I VJEŽBI

za kvalifikaciju_______________________________________

evidentiran _________________ pod brojem_______________

(nadnevak)

u ustanovi _________________________________________,

sklopljen između poslodavca_____________________________

(naziv i adresa)

i polaznika _________________________________________

iz ________________________________________________.

(mjesto i adresa prebivališta)

Ugovor se raskida (zaokružiti):

1. sporazumno

2. na zahtjev polaznika

3. na zahtjev poslodavca

4. na zahtjev ustanove.

Razlog raskida ugovora u slučaju 2., 3. i 4.:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Obje strane svojim potpisom potvrđuju da jedna prema drugoj nemaju nikakvih daljnjih potraživanja na osnovi navedenoga ugovora o provedbi praktične nastave i vježbi.

Roditelj ili skrbnikPoslodavac
______________________________________________
(potpis)(potpis)
M. P.

U _______________, _______________.

(nadnevak)

Evidentirano u ustanovi: _______________________________.

Potpis odgovorne osobe u ustanovi________________________

M. P.

Na temelju članka 2. ugovora o provedbi praktične nastave i vježbi __________________________________________________

(broj ugovora)

poslodavac, _________________________________________,

(naziv)

broj dozvole:_________________ i drugi poslodavac (druga ustanova), u daljnjem tekstu drugi poslodavac______________________,

(naziv)

broj dozvole: _______, sklopili su ____________ 20___. godine

(nadnevak)

UGOVOR O SURADNJI

Članak 1.

Drugi poslodavac ___________________________________ obvezuje se da će primiti na dio praktične nastave i/ili vježbi polaznika

__________________________________________________,

(ime i prezime)

koji ima sklopljen ugovor o provedbi praktične nastave i vježbi broj: ___________ s poslodavcem _________________________ kod kojega polaznik pohađa program praktične nastave i/ili vježbi za kvalifikaciju:

__________________________________________________.

Ugovor se sklapa radi ostvarivanja dijela ishoda učenja praktične nastave i/ili vježbi za navedenu kvalifikaciju.

Članak 2.

Drugi poslodavac_____________________________________

(naziv)

obvezuje se da će polazniku iz članka 1. ovog ugovora omogućiti usvajanje sljedećih znanja i vještina iz sadržaja praktične nastave i/ili vježbi:

__________________________________________________.

Članak 3.

Dio praktične nastave i/ili vježbi iz članka 2. ovog ugovora ostvarivat će se od _____________________ do _____________________,

(nadnevak)(nadnevak)

odnosno u vremenu od________ radnih sati.

Članak 4.

Na prava i obveze poslodavca i polaznika te druge sudionike u provedbi praktične nastave i/ili vježbi odgovarajuće se primjenjuju odredbe ugovora o provedbi praktične nastave i vježbi broj_____________.

Članak 5.

Ovaj ugovor sklopljen je u četiri istovjetna primjerka od kojih po jedan pripada svakoj ugovornoj strani, jedan polazniku, a jedan ustanovi.

Poslodavac:Drugi poslodavac:
________________________________________________
(potpis)(potpis)
M. P.M. P.

Ovaj ugovor evidentiran je u ustanovi

__________________________________________________

(naziv ustanove)

pod brojem _________________________.

M. P.

Zapisnik o ispitu provjere znanja i vještina

Ime i prezime polaznika:

______________________________

Razred:

______________________________

Školska godina:

20____/20___

Datum provedbe ispita:______________

Opis praktičnog uratka:

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Potrebno znanje i vještine:Popis ishoda učenja koja se praktičnim uratkom ostvaruju:

Rezultat vrednovanja i mišljenje Povjerenstva:

(Radni zadatak vrednovati i ocijeniti na temelju dogovorenih kriterija ocjenjivanja. Na temelju postignutih rezultata napisati mišljenje s prijedlogom postupaka za unaprjeđenje postignuća i rokom za ostvarivanje istog.)

Povjerenstvo:Ime i prezime:Potpis:
Nastavnik strukovno-teorijskih sadržaja:
Nastavnik praktične nastave i vježbi/strukovni učitelj:
Mentor polaznika kod poslodavca:
Izdvojeno mišljenje člana Povjerenstva: