Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na zaraženim i ugroženim područjima Republike Hrvatske

NN 130/2020 (25.11.2020.), Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na zaraženim i ugroženim područjima Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2477

Na temelju članka 11. stavka 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13 i 115/18) ministrica poljoprivrede donosi

NAREDBU

O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA INFLUENCE PTICA NA ZARAŽENIM I UGROŽENIM PODRUČJIMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Radi suzbijanja i sprječavanja pojave i širenja influence ptica, osim mjera određenih Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 127/20), na zaraženim i ugroženim područjima Republike Hrvatske određuju se i sljedeće mjere:

1. Obvezno zatvaranje i držanje sve peradi, uzgojene pernate divljači i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama.

2. Obvezno odvojeno držanje domaćih pataka i gusaka od ostalih vrsta peradi.

3. Zabranjuje se uporaba vanjskih spremnika vode za perad, uzgojenu pernatu divljač i ptice u zatočeništvu.

4. Zabranjuje se opskrba peradi vodom iz spremnika površinskih voda kojima imaju pristup divlje ptice.

5. Zabranjuje se održavanje sajmova, izložbi, sportskih natjecanja te sva druga okupljanja peradi, pernate divljači i ptica na tržnicama, priredbama i kulturnim događajima, uključujući letačka natjecanja ptica od jednog do drugog mjesta.

6. Obvezno provođenje pojačane dezinfekcije prijevoznih sredstava kojima se prevoze pošiljke peradi, jaja za valenje, uzgojene i divlje pernate divljači i ptica, njihovih proizvoda i nusproizvoda, uključujući i lešine.

7. Obvezno osiguravanje i održavanje higijenskih uvjeta i biosigurnosnih mjera u svim objektima za uzgoj i držanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu:

a. korištenje zaštitne obuće i odjeće, dezinfekcija ruku i obuće pri ulasku u objekt, čišćenje, pranje i dezinfekcija obuće pri izlazu iz objekta,

b. zabranjen izlazak iz objekta u istoj zaštitnoj odjeći i obući,

c. zabrana ulaska u objekt neovlaštenim osobama,

d. dezinfekcija objekata i opreme u skladu s tehnološkim zahtjevima, korištenjem odobrenog dezinficijensa u propisanoj koncentraciji,

e. držanje hrane za životinje i stelje u objektima zaštićenim od divljih ptica i glodavaca

8. Obvezno prijavljivanje svih promjena zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, uzgojene i divlje pernate divljači i ptica u zatočeništvu nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.

9. Prijava uginuća te svakog kontakata peradi, uzgojene i divlje pernate divljači i ptica u zatočeništvu s moguće zaraženima, nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.

Članak 2.

Na zaraženim i ugroženim područjima, osim mjera iz članka 1. ove Naredbe, određuje se:

1. Zabrana stavljanja u promet žive peradi, ugojene pernate divljači i ptica u zatočeništvu, osim:

a. u svrhu upućivanja na klanje peradi i ugojene pernate divljači iz intenzivnog uzgoja u odobrene ili registrirane objekte za klanje pod posebnim uvjetima i nadzorom veterinarske inspekcije,

b. peradi koja se, zbog tehnoloških razloga, upućuje iz kontroliranog i zatvorenog uzgoja u druge kontrolirane i zatvorene objekte za držanje i uzgoj, pod posebnim uvjetima i po odobrenju nadležnog veterinarskog inspektora, i

c. jednodnevnih pilića iz registriranih valionica koji se upućuju u druge kontrolirane i zatvorene objekte za držanje i uzgoj peradi, pod posebnim uvjetima i po odobrenju nadležnog veterinarskog inspektora.

2. Zabrana iznošenja gnoja, stelje ili korištene slame s gospodarstava na kojima se drži perad, pernata divljač i ptice u zatočeništvu, osim pod posebnim uvjetima i po odobrenju nadležnog veterinarskog inspektora.

3. Posebni uvjeti iz stavka 1. i 2. ovoga članka propisani su Pravilnikom o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica (»Narodne novine«, broj 131/06).

Članak 3.

Određuje se provedba kliničkih pregleda i uzimanja uzoraka od prijemljivih životinja u skladu s Uputom Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane (klasa: 322-01/20-01/245).

Članak 4.

Mjere određene ovom Naredbom ostaju na snazi do daljnjega, dok se na temelju procjene rizika u odnosu na influencu ptica ne steknu uvjeti za njihovo ukidanje.

Članak 5.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/20-01/245

Urbroj: 525-10/0541-20-1

Zagreb, 19. studenoga 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.