Pravilnik o međunarodnim vozačkim dozvolama i dozvolama za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu

NN 130/2020 (25.11.2020.), Pravilnik o međunarodnim vozačkim dozvolama i dozvolama za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu

HRVATSKI AUTOKLUB

2482

Na temelju članka 6. stavka 1. točka 2. i 3., Zakona o Hrvatskom autoklubu (»Narodne novine« 2/94), članka 228. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« 67/2008, 48/2010, 74/2011, 80/2013, 158/2013, 92/2014, 64/2015, 108/2017, 70/2019 i 42/2020), članka 5. stavka 5. Statuta Hrvatskog autokluba od 10. srpnja 2015., Zakona o potvrđivanju konvencije o cestovnom prometu (»Narodne novine« 10/2019), Upravni odbor Hrvatskog autokluba na svojoj 4. sjednici održanoj 19. studenoga 2020. donosi

PRAVILNIK

O MEĐUNARODNIM VOZAČKIM DOZVOLAMA I DOZVOLAMA ZA UPRAVLJANJE TUĐIM VOZILOM U INOZEMSTVU

Članak 1.

(1) Hrvatski autoklub ovim Pravilnikom uređuje način postupanja prilikom izdavanja međunarodnih vozačkih dozvola (u nastavku teksta: MVD) i dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu (u nastavku teksta: Dozvola).

(2) Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li u zakonima ili drugim propisima korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Hrvatski autoklub poslove izdavanja MVD i Dozvola obavlja neposredno i posredno.

(2) Posredno poslove izdavanja MVD i Dozvola mogu obavljati autoklubovi i druge pravne i fizičke osobe ovlaštene odlukom Upravnog odbora Hrvatskog autokluba.

(3) Ovlašteni subjekti iz stavka 2. ovog članka zadužuju, a Hrvatski autoklub ustupa na čuvanje, uporabu i rukovanje pečate s grbom Republike Hrvatske i natpisom Hrvatski autoklub koji se isključivo koriste za ovjeru MVD i Dozvola.

(4) U slučaju prestanka rada ili prestanka obavljanja poslova iz stavka 1. ovoga članka, ovlašteni subjekti iz stavka 2. ovog članka su dužni izvršiti Hrvatskom autoklubu predaju cjelokupne dokumentacije i to zaduženih obrazaca MVD i Dozvola, podnijetih zahtjeva za izdavanje MVD i Dozvola, vođenih evidencija o izdanim dokumentima, poništenih obrazaca MVD i Dozvola, vraćenih MVD i Dozvola te pečata s grbom Republike Hrvatske i natpisom Hrvatski autoklub.

Članak 3.

(1) Hrvatski autoklub tiska, zadužuje i distribuira obrasce MVD i Dozvola, o čemu vodi posebnu evidenciju po serijama.

(2) Upravni odbor Hrvatskog autokluba propisuje iznose naknada za izdavanje MVD i Dozvola. Hrvatski autoklub i ovlašteni subjekti iz članka 2. ovog Pravilnika obvezni su ih primjenjivati.

Članak 4.

Hrvatski autoklub i ovlašteni subjekti iz članka 2. ovog Pravilnika dužni su obavljati poslove izdavanja MVD i Dozvola sukladno ovom Pravilniku i Naputku o načinu i uvjetima izdavanja međunarodnih vozačkih dozvola i dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu (u nastavku teksta: Naputak) Glavnog tajnika Hrvatskog autokluba, osiguravajući propisane materijalne, tehničke, kadrovske i druge uvjete.

Članak 5.

(1) Hrvatski autoklub ima pravo i obvezu stručnog nadzora nad obavljanjem poslova izdavanja MVD i Dozvola. U slučaju utvrđivanja kršenja odredbi ovoga Pravilnika i Naputka Glavnog tajnika Hrvatskog autokluba, Upravni odbor Hrvatskog autokluba može na prijedlog Glavnog tajnika oduzeti ovlaštenom subjektu pravo obnašanja poslova iz članka 2. ovog Pravilnika.

(2) Upravni nadzor nad izdavanjem MVD i Dozvola obavlja ministarstvo nadležno za unutarnje poslove.

MEĐUNARODNA VOZAČKA DOZVOLA (MVD)

Članak 6.

(1) MVD se izdaje temeljem Međunarodne konvencije o prometu na cestama sa završnim dokumentom (Beč, 8. studenoga 1968., u daljnjem tekstu Bečka konvencija), konsolidirana verzija, kojoj je Republika Hrvatska stranka temeljem notifikacije o sukcesiji (»Narodne novine« – međunarodni ugovori, broj 12/93.) i Ženevske konvencija o cestovnom prometu (Ženeva, 19. rujna 1949., u daljnjem tekstu: Ženevska konvencija), potvrđene Zakonom o potvrđivanju konvencije o cestovnom prometu (NN 10/2019) te uvodno citiranih propisa iz preambule ovog Pravilnika.

(2) Obrazac za izdavanje MVD koja se izdaje temeljem Bečke konvencije je dimenzije 148x105 mm, sivih korica i bijelih unutarnjih stranica, sadrži tekst na hrvatskom, francuskom, engleskom, njemačkom, španjolskom, ruskom, arapskom i kineskom jeziku, a u slučaju potrebe i na drugim jezicima, a tiska se u serijama, kronološkim redoslijedom. Serije se označavaju s latiničnim slovima od A-Z i četveroznamenkastim brojem od 0001-9999. Njegov izgled i sadržaj propisani su na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Obrazac 1.).

(3) Obrazac za izdavanje MVD koja se izdaje temeljem Ženevske konvencije je dimenzije 105x148 mm, sivih korica i bijelih unutarnjih stranica, sadrži obvezno tekst na hrvatskom i francuskom jeziku, dok su dodatne stranice MVD sastavljene na hrvatskom, portugalskom, engleskom, korejskom, ruskom, tajlandskom, španjolskom, kineskom, arapskom, hindskom i japanskom jeziku, a tiska se u serijama, kronološkim redoslijedom. Serije se označavaju s latiničnim slovima od A-Z i četveroznamenkastim brojem od 0001-9999. Njegov izgled i sadržaj propisani su na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Obrazac 2.).

Članak 7.

Ovlašteni subjekti koji obnašaju poslove iz članka 2. ovog Pravilnika zadužuju od Hrvatskog autokluba obrasce MVD za izdavanje temeljem Bečke i Ženevske konvencije, o čemu Hrvatski autoklub vodi posebnu evidenciju po serijama.

Članak 8.

(1) MVD se može izdati vozaču koji ima važeću vozačku dozvolu izdanu u Republici Hrvatskoj.

(2) MVD se ne može izdati vozaču kojem je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u Republici Hrvatskoj, dok ta mjera traje.

(3) MVD se izdaje temeljem pisanog zahtjeva vozača iz stavka 1. ovog članka, kojem su priložene njegove dvije (2) fotografije, uz predočenje njegove važeće hrvatske vozačke dozvole, osobne iskaznice ili putovnice, ili ovjerene preslike ovih dokumenata ne starije od devedeset (90) dana.

(4) MVD temeljem Bečke konvencije izdaje se s rokom važenja od tri (3) godine od dana izdavanja, odnosno do dana isteka važenja hrvatske vozačke dozvole, ukoliko je rok njenog važenja kraći od tri (3) godine.

(5) MVD temeljem Ženevske konvencije izdaje se s rokom važenje od jedne (1) godine od dana izdavanja odnosno do dana isteka važenja hrvatske vozačke dozvole, ukoliko je rok njenog važenja kraći od jedne (1) godine.

(6) Hrvatski autoklub i ovlašteni subjekti iz članka 2. ovog Pravilnika vode evidenciju o izdanim MVD.

(7) Podnijeti zahtjevi za izdavanje MVD čuvaju se šest (6) godina od isteka godine u kojoj su nastali, a evidencija o izdanim MVD šest (6) godina od isteka godine u kojoj su prestali važiti.

DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE TUĐIM VOZILOM U INOZEMSTVU (DOZVOLA)

Članak 9.

(1) Hrvatski autoklub izdaje Dozvolu temeljem Međunarodne konvencije o prometu na cestama sa završnim dokumentom (Beč, 8. studenoga 1968.), konsolidirana verzija, kojoj je Republika Hrvatska stranka temeljem notifikacije o sukcesiji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/93.) i uvodno citiranih propisa iz preambule ovog Pravilnika.

(2) Hrvatski autoklub tiska i distribuira obrasce Dozvola u skladu s uputom i obrascem Alliance Internationale de Tourisme/Federation Internationale de l’Automobile. Obrazac Dozvole sadrži tekst na hrvatskom, francuskom i engleskom jeziku.

(3) Obrazac Dozvole tiska se u serijama, kronološkim redoslijedom. Serije se označavaju s latiničnim slovima od A-Z i četveroznamenkastim brojem od 0001-9999.

Članak 10.

Ovlašteni subjekti koji obnašaju poslove iz članka 2. ovog Pravilnika zadužuju od Hrvatskog autokluba obrasce Dozvole, o čemu Hrvatski autoklub vodi posebnu evidenciju po serijama.

Članak 11.

(1) Dozvola se izdaje vozačima isključivo za upravljanje vozilom registriranim u Republici Hrvatskoj izvan njenih granica.

(2) Dozvola se izdaje temeljem pisanog zahtjeva vlasnika i korisnika vozila čija je prisutnost obvezna.

(3) Vlasnik vozila – fizička osoba, predočava osobnu iskaznicu ili putovnicu te prometnu dozvolu vozila za koje se traži Dozvola, a korisnik vozila važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu i vozačku dozvolu.

(4) Iznimno, ne traži se prisutnost vlasnika vozila – fizičke osobe u postupku iz stavka 2. ovog članka, ako korisnik vozila posjeduje punomoć vlasnika vozila – fizičke osobe, ovjerenu po javnom bilježniku ili od strane diplomatskih i drugih predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu, kojom je ovlašten ishoditi izdavanje Dozvole ispred ovlaštenog izdavatelja iz članka 2. stavak 1. i 2. ovog Pravilnika. Ukoliko je javnobilježnička punomoć iz ovog stavka izdana na stranom jeziku i ovjerena po stranom javnom bilježniku, ista mora biti prevedena na hrvatski jezik po nekom od ovlaštenih sudskih tumača u Republici Hrvatskoj.

(5) Vlasnik vozila – pravna osoba, po osobi ovlaštenoj za zastupanje predočava izvadak iz sudskog registra, prometnu dozvolu vozila za koje se traži Dozvola te osobnu iskaznicu ili putovnicu prisutne osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe – vlasnika vozila. Korisnik vozila predočava važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu i vozačku dozvolu.

(6) Iznimno, ne traži se prisutnost vlasnika vozila – pravne osobe u postupku iz stavka 2. ovog članka, ako korisnik vozila posjeduje punomoć vlasnika vozila – pravne osobe, ovjerenu po javnom bilježniku ili od strane diplomatskih i drugih predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu, kojom je ovlašten ishoditi izdavanje Dozvole ispred ovlaštenog izdavatelja iz članka 2. stavak 1. i 2. ovog Pravilnika. Ukoliko je javnobilježnička punomoć iz ovog stavka izdana na stranom jeziku i ovjerena po stranom javnom bilježniku, ista mora biti prevedena na hrvatski jezik po nekom od ovlaštenih sudskih tumača u Republici Hrvatskoj.

(7) Dozvola se izdaje s rokom važenja do jedne (1) godine od dana izdavanja.

(8) Hrvatski autoklub i ovlašteni subjekti iz članka 2. ovog Pravilnika vode evidenciju o izdanim Dozvolama.

(9) Podnijeti zahtjevi za izdavanje Dozvola čuvaju se tri (3) godine od isteka godine u kojoj su nastali, a evidencija o izdanim Dozvolama tri (3) godina od isteka godine u kojoj su prestali važiti.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ovlašćuje se Glavni tajnik Hrvatskog autokluba izdati Naputak koji proizlazi iz odredbi ovog Pravilnika.

Članak 13.

(1) Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

(2) Danom primjene ovog Pravilnikom stavlja se izvan snage Pravilnik o izdavanju međunarodnih vozačkih dozvola i dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu, broj 11994/2 od 24. listopada 2008. (»Narodne novine« broj 126/08).

Broj: 006-30/2020-9/2020-1/5.2

Zagreb, 19. studenoga 2020.

Predsjednik
Slavko Tušek, dipl. ing., v. r.

Obrazac 1.

Obrazac 2.