Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Imotskog

NN 131/2020 (27.11.2020.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Imotskog

Grad Imotski

2503

Na temelju članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 15/16, 101/17) i članka 31. Statuta Grada Imotskog (»Službeni glasnik Grada Imotskog« 2/09, 1/13, 4/13, 5/16 – pročišćeni tekst, 2/17 – ispravak, 3/18) Gradsko vijeće Grada Imotskog na svojoj XVIII. sjednici održanoj 16. studenoga 2020. godine donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O POREZIMA GRADA IMOTSKOG

Članak 1.

U Odluci o porezima Grada Imotskog (»Službeni glasnik Grada Imotskog« br. 3/17, 4/17) u članku 2., točka 5. briše se.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi: Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 6 % od utvrđene osnovice iz članka 4. ove Odluke.

Članak 3.

Briše se odjeljak 5. porez na nekretnine, članak 22.

Članak 4.

Briše se članak 25.

Članak 5.

Dosadašnji članci 23. i 24. postaju članci 22. i 23., a članci 26. i 27. postaju članci 24. i 25.

Članka 6.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Grada Imotskog«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Imotskog«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljen u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-01/20-01/04

Urbroj: 2129/01-01-20-01

Imotski, 16. studenoga 2020.

Predsjednik
Gradskog vijeća
dr. sc. Perica Tucak, v. r.