Pravilnik o izmjenama Pravilnika o udjelima AIF-ova

NN 132/2020 (30.11.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o udjelima AIF-ova

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2512

Na temelju članaka 87. stavka 3., članka 111. stavka 4., članka 148. stavka 3., članka 151. stavka 5., članka 163. stavaka 4. i 5., članka 212. stavka 8. i članka 213. stavka 3. točke a) Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«« broj 21/2018 i 126/2019 dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. studenoga 2020. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UDJELIMA AIF-ova

Članak 1.

U Pravilniku o udjelima AIF-ova (»Narodne novine«« broj 26/19) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom propisuju:

1. klase udjela u AIF-u i način njihova uvođenja

2. ustrojavanje i vođenje te objavljivanje podataka iz registra udjela AIF-a bez pravne osobnosti

3. način i rokovi dostavljanja obavijesti Hanfi o sklopljenim ugovorima o poslovnoj suradnji iz članka 148. stavka 2. Zakona

4. sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja UAIF-u iz Republike Hrvatske ili druge države članice za distribuciju udjela AIF-ova kojima upravlja malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu

5. kriteriji koje AIF-ovi moraju ispunjavati kako bi se mogli smatrati vrstom AIF-a čije je udjele dopušteno distribuirati malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj

6. kriteriji koji se uzimaju u obzir prilikom procjene razine zaštite ulagatelja u AIF iz treće države

7. način zaprimanja zahtjeva za stjecanje ili otkup udjela za vrijeme trajanja obustave izdavanja i otkupa udjela u AIF-u bez pravne osobnosti

8. način utvrđivanja cijene udjela u AIF-u bez pravne osobnosti te rokovi isplate

9. obustava i nastavak izdavanja i otkupa udjela otvorenog AIF-a

10. otkup »in specie«

11. zamjena udjela u jednom otvorenom AIF-u za udjele u drugom otvorenom AIF-u kojim upravlja isti UAIF

12. pravila za početnu ponudu udjela AIF-a bez pravne osobnosti

13. uvjeti za uplatu u AIF bez pravne osobnosti u financijskim instrumentima.«

Članak 2.

Naziv glave VII mijenja se i glasi: »DOSTAVA OBAVIJESTI O SKLOPLJENIM UGOVORIMA O POSLOVNOJ SURADNJI«

Naziv članka 16. i članak 16. mijenjaju se i glase:

»Popis osoba koje nude udjele AIF-a s privatnom ponudom

Članak 16.

(1) UAIF je dužan jednom godišnje, do kraja siječnja tekuće godine, Hanf i dostaviti popis pravnih osoba s kojima ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji iz članka 148. stavka 2. Zakona, sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine.

(2) Popis iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatke o tvrtki i sjedištu pravne osobe iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika, datum sklapanja ugovora i naznaku jednog ili više AIF-a s privatnom ponudom čiji će se udjeli distribuirati temeljem predmetnog ugovora.«

Članak 3.

Članci 17. do 20. se brišu, a dosadašnji članci 21. do 28. postaju članci 17. do 23.

Članak 4.

U cijelom tekstu riječ: »nuditi« zamjenjuje se riječju: »distribuirati«, a riječ: »nudi« zamjenjuje se riječju: »distribuira«.

U cijelom tekstu riječ: »nuđenje« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »distribucija« u odgovarajućem padežu.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-02/01

Urbroj: 326-01-70-72-20-5

Zagreb, 26. studenoga 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.