Pravilnik o izmjenama Pravilnika o redovitom doprinosu članova, načinu raspolaganja sredstvima i financijskim izvještajima Fonda za zaštitu ulagatelja

NN 132/2020 (30.11.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o redovitom doprinosu članova, načinu raspolaganja sredstvima i financijskim izvještajima Fonda za zaštitu ulagatelja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2513

Na temelju članka 273. stavka 5. i članka 280. stavka 8. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/18 i 17/20), te članka 264. stavka 7. Zakona o tržištu kapitala i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. studenoga 2020. godine donijela

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O REDOVITOM DOPRINOSU ČLANOVA, NAČINU RASPOLAGANJA SREDSTVIMA I FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA FONDA ZA ZAŠTITU ULAGATELJA

Članak 1.

U Pravilniku o redovitom doprinosu članova, načinu raspolaganja sredstvima i financijskim izvještajima (»Narodne novine« broj 66/2019) u članku 2. točki 1. iza broja 18 dodaju se riječi i oznaka »i 17/20«.

Članak 2.

U članku 10. stavak 4. se briše, a dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 3.

U članku 12. stavku 2. riječi »od 15 dana od dana zaprimanja revizorskog izvješća, a najkasnije u roku« brišu se.

U stavku 5. riječi »revizorskim izvješćem te« brišu se.

Završne odredbe

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a na godišnje financijske izvještaje se prvi put primjenjuje sa stanjem na dan 31. prosinca 2020. godine.

Klasa: 011-02/20-01/02

Urbroj: 326-01-70-72-20-11

Zagreb, 26. studenoga 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.