Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i strukturi godišnjeg izvještaja izdavatelja te obliku i načinu njegovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

NN 132/2020 (30.11.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i strukturi godišnjeg izvještaja izdavatelja te obliku i načinu njegovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2514

Na temelju članka 470. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18 i 17/20), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. studenoga 2020. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I STRUKTURI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA IZDAVATELJA TE OBLIKU I NAČINU NJEGOVOG DOSTAVLJANJA HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i strukturi godišnjeg izvještaja izdavatelja te obliku i načinu njegovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 114/18) u članku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18 i 17/20)«

Iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi:

»6. RTS ESEF je Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/815 оd 17. prosinca 2018. o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za specifikaciju jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje (Tekst značajan za EGP).«

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Kod dostavljanja godišnjeg izvještaja, izdavatelj je Hanfi obvezan istovremeno dostaviti sljedeće datoteke, ovisno o tome što je na izdavatelja primjenjivo:

1. u slučaju kada je izdavatelj obvezan izraditi godišnji izvještaj u jedinstvenom elektroničkom formatu za izvještavanje propisanim RTS-ESEF-om:

a) ZIP datoteku u kojoj se u xHTML formatu kao jedna cjelovita datoteka dostavljaju:

– revidirani godišnji financijski izvještaji

– godišnje izvješće (izvještaj rukovodstva)

– izjava osoba u izdavatelju odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja

– revizorsko izvješće

– odluka nadležnog organa izdavatelja o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja

– prijedlog odluke o upotrebi dobiti ili pokriću gubitka i

– ostali izvještaji propisani propisom kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja

b) datoteku u XML formatu u kojoj se dostavljaju revidirani godišnji financijski izvještaji

2. u slučaju kada izdavatelj nije obvezan izraditi godišnji izvještaj u jedinstvenom elektroničkom formatu za izvještavanje propisanim RTS ESEF-om:

a) datoteku u PDF formatu u kojoj se kao jedna cjelovita datoteka dostavljaju:

– revidirani godišnji financijski izvještaji

– godišnje izvješće (izvještaj rukovodstva)

– izjava osoba u izdavatelju odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja

– revizorsko izvješće

– odluka nadležnog organa izdavatelja o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja

– prijedlog odluke o upotrebi dobiti ili pokriću gubitka i

– ostali izvještaji propisani propisom kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja

b) datoteku u XLS formatu u kojoj se dostavljaju revidirani godišnji financijski izvještaji i

c) datoteku u XML formatu u kojoj se dostavljaju revidirani godišnji financijski izvještaji.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, izdavatelj koji nije obvezan izraditi godišnji izvještaj u jedinstvenom elektroničkom formatu za izvještavanje propisanim RTS-ESEF-om, može svoj godišnji izvještaj dostaviti na način propisan stavkom 1. točkom 1. ovoga članka, u kojem slučaju nije obvezan dostaviti godišnji izvještaj na način propisan stavkom 1. točkom 2. ovoga članka.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, datoteku iz stavka 1. točke 1. podtočke b), odnosno stavka 1. točke 2. podtočke c) ovoga članka Hanfi nisu obvezni dostavljati izdavatelji koji su drugim propisom Hanfe obvezni svoje revidirane godišnje financijske izvještaje dostavljati Hanfi u XML formatu.

(4) Obrasce za dostavu revidiranih godišnjih financijskih izvještaja u XLS formatu objavljuje Hanfa na svojoj internetskoj stranici. Predmetne obrasce u XLS formatu izdavatelji ujedno mogu koristiti za kreiranje datoteke u XML formatu.

(5) Datoteke iz stavka 1. točke 1. podtočke a) (xHTML), odnosno stavka 1. točke 2. podtočke a) (PDF) i b) (XLS) ovoga članka Hanfi se dostavljaju putem SRPI-ja, a datoteka iz stavka 1. točke 1. podtočke b) (XML), odnosno stavka 1. točke 2. podtočka c) (XML) ovoga članka Hanfi se dostavlja u izvještajni sustav Hanfe, a sve u skladu s pravilnikom Hanfe kojim se uređuje sadržaj, oblik i način dostavljanja propisanih informacija Hanfi i u SRPI te pripadajućom tehničkom uputom Hanfe za obveznike dostave propisanih informacija u SRPI i Hanfi koju Hanfa objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

(6) Godišnji izvještaj dostavljen je Hanfi samo ako je dostavljen u obliku i na način propisan stavcima 1. do 5. ovoga članka.

(7) Na izdavatelja koji je obvezan sastavljati konsolidirane izvještaje, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe stavaka 1. do 6. ovoga članka.«

Završne odredbe

Članak 3.

(1) Prve godišnje izvještaje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika izdavatelji su obvezni sastaviti i dostaviti za godišnje izvještajno razdoblje koje počinje od 1. siječnja 2020. godine.

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/02
Urbroj: 326-01-70-72-20-10
Zagreb, 26. studenoga 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.