Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, tržišnom posredniku, podružnici iz treće zemlje, registru osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz Zakona o tržištu kapitala te statusnim promjenama investicijskog društva

NN 132/2020 (30.11.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, tržišnom posredniku, podružnici iz treće zemlje, registru osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz Zakona o tržištu kapitala te statusnim promjenama investicijskog društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2515

Na temelju odredbe članka 132. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/2018 i 17/2020), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. studenoga 2020. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD INVESTICIJSKOM DRUŠTVU, TRŽIŠNOM POSREDNIKU, PODRUŽNICI IZ TREĆE ZEMLJE, REGISTRU OSOBA OVLAŠTENIH OBAVLJATI USLUGE I AKTIVNOSTI IZ ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA TE STATUSNIM PROMJENAMA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

Članak 1.

U Pravilniku o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, tržišnom posredniku, podružnici iz treće zemlje, registru osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz zakona o tržištu kapitala te statusnim promjenama investicijskog društva (»Narodne novine« broj 65/2018) članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnosi se na obrascu iz Priloga II ovoga Pravilnika, zajedno sa svom dokumentacijom i podacima propisanima ovim Pravilnikom, pisanim ili elektroničkim putem.

(2) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad prilažu se opće informacije o osnivaču i tržišnom posredniku te sljedeća dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz članka 132. stavka 2. Zakona:

1. statut s ispravom na temelju koje je usvojen ako se tržišni posrednik osniva u obliku dioničkog društva, odnosno društveni ugovor ili izjavu o osnivanju ako se tržišni posrednik osniva kao društvo s ograničenom odgovornošću, odnosno službeni izvadak iz Obrtnog registra ako se tržišni posrednik osniva u obliku obrta,

2. poslovni plan za prve dvije poslovne godine koji uključuje projekcije Izvještaja o financijskom položaju (bilanca) i Izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti (račun dobiti i gubitka), odnosno koji uključuje projekcije odgovarajućih financijskih podataka o obrtu ovisno o vođenom knjigovodstvu, planirane vrste usluga, odgovarajuću organizacijsku, tehničku i kadrovsku strukturu društva odnosno obrta u dijelu obavljanja gospodarske djelatnosti, računovodstvene politike te organizaciju internih kontrola,

3. popis članova društva odnosno vlasnika obrta, njihova imena, prezimena, OIB i prebivalište odnosno tvrtku ili naziv, OIB odnosno MBO obrta i sjedište, kao i, kada je to primjenjivo, količinu i oznaku (ticker) dionica, odnosno količinu i nominalni iznos poslovnih udjela, te postotak dionica odnosno poslovnih udjela koji pripadaju članovima odnosno dioničarima u temeljnom kapitalu društva,

4. zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela odnosno stjecanja vlasništva nad obrtom (uključujući i zajedničko obavljanje obrta – ortaštvo) iz članka 12. Zakona, uz dokumentaciju propisanu Pravilnikom o procjeni primjerenosti,

5. zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave tržišnog posrednika odnosno osobe odgovorne za vođenje obrta sukladno zakonu kojim se uređuje obrtništvo, uz dokumentaciju propisanu Pravilnikom o procjeni primjerenosti,

6. popis članova nadzornog odbora ako društvo ima nadzorni odbor,

7. popis relevantnih osoba, sukladno odredbi članka 3. stavka 1. točke 103. Zakona odnosno članka 2. stavka 1. točke 1. Uredbe (EU) br. 2017/565,

8. dokaz o namjenski izdvojenim sredstvima za temeljni kapital društva u osnivanju, u slučaju kada se ne radi o osnivanju obrta,

9. dokaz o sklopljenoj polici osiguranja od profesionalne odgovornosti,

10. izjavu da su ustrojeni svi mehanizmi koji osiguravaju ispunjavanje uvjeta koji se odnose na upravljanje sukobom interesa i vođenje poslovne dokumentacije na način i u opsegu kako je propisano člankom 133. Zakona, zajedno s opisom i pojašnjenjima s time u vezi,

11. dokaz o plaćenoj naknadi.

(3) Zahtjevu nije potrebno priložiti one podatke i dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom kojima Hanfa raspolaže, pod uvjetom da su te informacije potpune, istinite, točne i ažurne, što je podnositelj zahtjeva dužan potvrditi pisanom izjavom.

(4) Hanfa može zatražiti i drugu dokumentaciju osim one propisane ovim Pravilnikom kao i dodatna objašnjenja kada je to potrebno radi provjere jesu li ispunjeni svi uvjeti potrebni za izdavanje odobrenja za rad.

(5) Podnositelj zahtjeva mora voditi računa da svi podaci i dokumenti priloženi zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad budu točni, istiniti i potpuni sve do dana izdavanja odobrenja za rad, te je u slučaju bilo kakvog događaja koji nastane nakon podnošenja zahtjeva, a koji utječe ili bi mogao utjecati na točnost, istinitost i potpunost dokumentacije, dužan dostaviti Hanfi ažurirane podatke i dokumentaciju.«

Članak 2.

Prilog II mijenja se i glasi:

»Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad tržišnom posredniku


Referentni broj: ………………………………….
Datum: ………………...…………………………

POŠILJATELJ:

Ime podnositelja zahtjeva:

Adresa:

(Podaci osobe imenovane za kontakt)

Ime:

Telefon:

Adresa e-pošte:

PRIMATELJ:

Država članica: Republika Hrvatska

Nadležno tijelo: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Adresa:

(Podaci imenovane kontaktne točke)

Adresa:

Telefon:

Adresa e-pošte:

Poštovani [unijeti odgovarajuće ime],

Podnosimo zahtjev za izdavanje odobrenja za rad tržišnom posredniku u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/2018 i 17/2020).

Potvrđujemo da su informacije priložene ovom zahtjevu istinite, točne, potpune i da ne upućuju na pogrešan zaključak. Ako na pojedinom dokumentu nije drugačije navedeno, informacije se odnose na dan naveden u ovom zahtjevu. Ako se neke informacije odnose na neki budući datum, to je izričito navedeno i podnositelj zahtjeva obvezuje se da će pisanim putem obavijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga ako se naknadno utvrdi da neka od tih informacija nije istinita, točna i potpuna ili ako upućuje na pogrešan zaključak.

Ime i prezime:

Funkcija:

Potpis podnositelja zahtjeva: ________________________________

– Osoba zadužena za pripremu zahtjeva:

Ime:

Status/radno mjesto:

Telefon:

Telefaks (ako je dostupan):

Adresa e-pošte:

– Vrsta zahtjeva (označite odgovarajuće polje):

☐ Odobrenje

☐ Izmjena već izdanog odobrenja

SADRŽAJ

Opće informacije o društvu/ vlasniku (ili vlasnicima) obrta i obrtu koji podnose zahtjev

………………………………………………………………………………...

[unesite sljedeće informacije:

1. informacije o tržišnom posredniku i osnivaču:

a. tvrtku, logotip i bilo koji naziv kojim se tržišni posrednik namjerava služiti u pravnom prometu i poslovanju

b. pravni oblik tržišnog posrednika te pravni oblik osnivača, dokaz o namjenski izdvojenim sredstvima za temeljni kapital u osnivanju, ako je primjenjivo

c. tvrtku, sjedište i matični broj obrta (MBO) te ime i prezime, OIB i prebivalište vlasnika obrta i poslovođe koji vodi obrt u i ime i za račun vlasnika obrta ako je primjenjivo

d. datum osnivanja i naziv države u kojoj je osnivač ili, ako je primjenjivo, tržišni posrednik, osnovano

e. adresu sjedišta te mjesto gdje će tržišni posrednik pretežito obavljati poslovanje, ako je to mjesto različito od mjesta sjedišta, te navedene podatke i za osnivača

f. podatke za kontakt osnivača i tržišnog posrednika, ako su različiti od podataka iz ovog zahtjeva odnosno adresu izdvojenog pogona obrta

g. naziv sudskog ili drugoga odgovarajućeg registra i broj pod kojim je osnivač upisan te, ako je tržišni posrednik već upisan u sudski ili drugi sličan registar, taj podatak i za tržišnog posrednika te dokaz o upisu u sudski ili drugi sličan registar, kada je primjenjivo

h. OIB osnivača i, ako je primjenjivo, tržišnog posrednika, ili neki drugi identifikacijski broj (ako su registrirani izvan Republike Hrvatske)

i. datum s kojim završava poslovna godina osnivača i, kad je primjenjivo, tržišnog posrednika i

j. internetsku stranicu osnivača i tržišnog posrednika, ako postoji.

2. osnivački akt osnivača i tržišnog posrednika u obliku javnobilježničke isprave, odnosno službeni izvadak iz Obrtnog registra

3. popis investicijskih usluga i aktivnosti i financijskih instrumenata koji će se pružati

Ovdje navedite te informacije ili upućivanje na relevantne priloge koji sadržavaju te informacije]

Informacije o osobama

………………………………………………………………………………...

[unesite sljedeće informacije:

1. zahtjev i informacije o imatelju/stjecatelju kvalificiranog udjela i relevantne priloge vezano za procjenu u smislu Pravilnika o procjeni primjerenosti

2. zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave tržišnog posrednika odnosno vođenje obrta od strane vlasnika obrta za tržišno posredništvo ili poslovođe koji vodi obrt u i ime i za račun vlasnika obrta uz dokumentaciju propisanu Pravilnikom o procjeni primjerenosti

3. popis članova nadzornog odbora, ako je primjenjivo

4. popis članova društva sa podacima iz članka 16. stavka 2. točke 3. ovoga Pravilnika

5. popis relevantnih osoba

Ovdje navedite te informacije ili upućivanje na relevantne priloge koji sadržavaju te informacije]

Financijske informacije

………………………………………………………………………………...

[unesite informacije o sklopljenoj polici osiguranja od profesionalne odgovornosti. Ovdje navedite te informacije ili upućivanje na relevantne priloge koji sadržavaju te informacije]

Informacije o organizaciji

………………………………………………………………………………...

[unesite sljedeće informacije:

1. Poslovni plan iz članka 16. stavka 2. točke 2. ovoga Pravilnika

2. Izjavu iz članka 16. stavka 2. točke 10. ovoga Pravilnika

Ovdje navedite te informacije ili upućivanje na relevantne priloge koji sadržavaju te informacije]«Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/02

Urbroj: 326-01-70-72-20-13

Zagrebu, 26. studenoga 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.