Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za gradnju komunalnih vodnih građevina na području Općine Malinska – Dubašnica

NN 132/2020 (30.11.2020.), Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za gradnju komunalnih vodnih građevina na području Općine Malinska – Dubašnica

Ponikve voda d.o.o.

2516

Na temelju čl. 52. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19) i čl. 23. st. 1. t. 4. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine« br. 66/19), skupština Ponikve vode d.o.o. donijela je na svojoj redovnoj 47. sjednici od 23. studenoga 2020. godine jednoglasno

ODLUKU

O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ ZA GRADNJU KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA NA PODRUČJU OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA

Članak 1.

Ovom Odlukom uvodi se obveza plaćanja naknade za razvoj za gradnju komunalnih vodnih građevina na području Općine Malinska – Dubašnica, utvrđuju obveznici plaćanja, visina naknade, namjena prikupljenih sredstava, način i rok uplate, prava i obveze isporučitelja javne usluge – Ponikve voda d.o.o. (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) te nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

Članak 2.

Naknada za razvoj će se prikupljati radi financiranja i sufinanciranja izgradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Malinska – Dubašnica, u skladu s godišnjim i višegodišnjem Planom izgradnje komunalnih vodnih građevina koje donosi Skupština isporučitelja i to:

1. Za otplatu anuiteta podzajma korištenog u sufinanciranju investicije Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 (Projekt Jadran) – Podprojekt Malinska – Njivice,

2. Za izgradnju ostalih komunalnih vodnih građevina na temelju ugovora o financiranju sklopljenih s Ponikve vodom.

Planovi Isporučitelja iz st. 2. ovog članka moraju biti usklađeni s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Malinska – Dubašnica, čiji je sastavni dio program gradnje komunalnih vodnih građevina.

Prioritet u sufinanciranju ima investicija iz st. 1. t. 1. ovog članka.

Članak 3.

Obveznici plaćanja naknade za razvoj su svi korisnici javnih vodnih usluga na području Općine Malinska – Dubašnica.

Iznimno, od plaćanja naknade za razvoj izuzimaju se korisnici usluga javne vodoopskrbe za poljoprivredne priključke na području Općine.

Iznimno, ako isporučitelj vodne usluge oslobodi korisnika plaćanja dijela vodne usluge za količinu vode iznd 200 m3 u slučajevima kvara na internoj vodovodnoj mreži uzrokovanog višom silom u jednom obračunskom razdoblju, naknada za razvoj će se obračunati na osnovi prosječne potrošnje vode u prethodne dvije godine.

Članak 4.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge odnosno jedan metar kubični isporučene vode 1 (m3 ).

Naknada za razvoj za sve kategorije korisnika iznosi 1,80 kn/m3 isporučene vode.

Članak 5.

Naknada za razvoj se obračunava i naplaćuje putem računa za vodne usluge koje korisnicima ispostavlja Isporučitelj vodnih usluga i iskazuje se kao zasebna stavka.

Na iznos naknade za razvoj ne obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 6.

Naknada za razvoj je prihod Isporučitelja vodnih usluga.

Način i rokovi plaćanja naknade za razvoj se određuju u skladu s Odlukom o cijeni vodnih usluga koju donosi Isporučitelj.

Članak 7.

Sredstva prikupljena od naknade za razvoj iz čl. 6. ove odluke se koriste za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Malinska – Dubašnica u skladu s Planom gradnje komunalnih vodnih građevina odnosno za financiranje otplate kredita i zajmova za gradnju tih građevina sukladno financijskom planu Isporučitelja vodnih usluga koji donosi skupština Isporučitelja.

Članak 8.

Prikupljanje sredstava naknade za razvoj i namjensko korištenje tih sredstava utvrđenih u čl. 2. i 7. ove Odluke obavlja Isporučitelj vodnih usluga.

Isporučitelj je obvezan evidentirati obračunata i prikupljena (naplaćena) sredstva naknade za razvoj na posebnoj poziciji u poslovnim knjigama.

Isporučitelj je obvezan Općini Malinska – Dubašnica dostaviti godišnje izvješće o obračunatim, prikupljenim (naplaćenim) i utrošenim sredstvima naknade za razvoj.

Članak 9.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja nadležno tijelo Općine Malinska – Dubašnica na temelju dostavljenog izvješća iz čl. 8. ove Odluke.

Članak 10.

Prikupljena (naplaćena) sredstva naknade za razvoj na temelju Odluke o naknadi za razvoj (Sl. novine PGŽ 19/10, 42/14, 7/16, 32/16, 12/19), a neutrošena do dana stupanja na snagu ove Odluke koristit će se za otplatu anuiteta podzajma korištenog u sufinanciranju investicije Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 (Projekt Jadran) : Podprojekt Malinska – Njivice i za gradnju komunalnih vodnih građevina na području Općine Malinska – Dubašnica sukladno Planu gradnje komunalnih vodnih građevina i sklopljenih ugovora o financiranju.

Članak 11.

Ova Odluka važi do donošenja odluke o naknadi za razvoj iz čl. 16. st. 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« br. 66/19), ali ne duže od 18. srpnja 2022. godine.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

Ova Odluka se objavljuje u »Narodnim novinama« i na internetskim stranicama Isporučitelja vodnih usluga.

Klasa: 363-01/20-01/11

Urbroj: 2142-03/03-20-7

Krk, 23. studenoga 2020.

PONIKVE VODA d.o.o.

Predsjednik Skupštine
Robert Anton Kraljić, v. r.