Pravilnik o provedbi Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica na području Međimurske županije

NN 133/2020 (2.12.2020.), Pravilnik o provedbi Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica na području Međimurske županije

Ministarstvo poljoprivrede

2542

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18 i 42/20) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE PČELARIMA ZA SANIRANJE ŠTETA UZROKOVANIH POMOROM PČELINJIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica na području Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/20-04/370, urbroj: 50301-05/27-20-2 od 14. listopada 2020. godine.

Dodjela potpore

Članak 2.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51I, 22. 2. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1408/2013).

Pojmovnik

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

a) potpora je potpora male vrijednosti namijenjena pčelarima kod kojih je potvrđen pomor pčelinjih zajednica na području Međimurske županije od strane Državnog inspektorata Republike Hrvatske

b) korisnik potpore je pčelar koji je ostvario pravo na potporu iz Programa i koji udovoljava uvjetima Programa i ovog Pravilnika

c) pčelar je pravna ili fizička osoba koja se bavi uzgojem pčela

d) pčelinja zajednica je skupina pčela (matica, radilice i trutovi) nastanjena na saću u košnici

e) Evidencija pčelara i pčelinjaka (u daljnjem tekstu: Evidencija) je baza podataka koja obuhvaća popis pčelara i pčelinjaka u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18 i 42/20)

f) Registar zajedničke organizacije tržišta (u daljnjem tekstu: ZOT Registar) je evidencija svih korisnika mjera tržišne potpore koju vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) u skladu s člankom 41. stavkom 1. podstavkom 4. Zakona o poljoprivredi.

Iznos potpore

Članak 4.

Iznos potpore iz Programa određuje se razmjernom raspodjelom financijskih sredstava iz Programa u skladu s brojem stradalih pčelinjih zajednica, a najviše do iznosa od 860,00 kuna po pčelinoj zajednici.

Uvjeti prihvatljivosti pčelara

Članak 5.

Za potporu su prihvatljivi pčelari koji su upisani i ažurirani u Evidenciju za 2020. godinu, a kod kojih je na temelju Zapisnika o inspekcijskom nadzoru izvršenom na pčelinjacima u Međimurskoj županiji (klasa: 332-07/20-01/2168; urbroj: 443-02-04-16/1-1 M.G.) utvrđen pomor pčela.

Dodjela i isplata potpore

Članak 6.

(1) Ministarstvo poljoprivrede na temelju uvjeta prihvatljivosti za ostvarivanje prava na potporu navedenih u Programu i članku 5. ovog Pravilnika donosi Odluku s popisom prihvatljivih korisnika i pčelinjih zajednica.

(2) Agencija za plaćanje na temelju Odluke iz stavka 1. ovog članka upisuje korisnike u ZOT Registar, donosi odluku o odobrenju isplate potpore korisnicima i vrši isplatu na žiro račune korisnika.

Prigovori

Članak 7.

(1) Na odluke iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika korisnik može podnijeti prigovor Ministarstvu poljoprivrede u skladu s člankom 15. stavkom 3. Zakona o poljoprivredi u roku od osam dana od dana dostave odluke.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi putem Agencije za plaćanja isključivo pisanim putem neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom u dva primjerka.

Zaštita osobnih podataka

Članak 8.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Stupanje na snagu

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/12

Urbroj: 525-14/0856-20-5

Zagreb, 30. studenoga 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.