Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila

NN 133/2020 (2.12.2020.), Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila

Državni zavod za mjeriteljstvo

2544

Na temelju članka 25. stavka 7. i članka 32. stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14 i 111/18), glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O OVJERNIM RAZDOBLJIMA ZA POJEDINA ZAKONITA MJERILA I NAČINU NJIHOVE PRIMJENE I O UMJERNIM RAZDOBLJIMA ZA ETALONE KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA OVJERAVANJE ZAKONITIH MJERILA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju ovjerna razdoblja za pojedina zakonita mjerila koja imaju prvu ovjeru i način njihove primjene.

(2) Ovim se Pravilnikom utvrđuju umjerna razdoblja za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila.

II. OVJERNA RAZDOBLJA ZA ZAKONITA MJERILA

Članak 2.

Ovjerna razdoblja za redovno ovjeravanje zakonitih mjerila su:

1. DULJINA
a) Materijalizirana mjerila za duljinu veća od 1m2 godine
b) Dimenzionalni mjerni instrumenti1 godina
c) Automatska mjerila razine1 godina
2. OBUJAM
a) Spremnici10 godina
b) Vodomjeri5 godina
c) Mjerila protoka pitke vode5 godina
d) Mjerila protoka industrijske ili otpadne vode5 godina
e) Mjerila toplinske energije5 godina
f) Mjerila obujma alkohola, bezalkoholnih pića, piva, mlijeka1 godina
g) Agregati za istakanje goriva za motorna vozila2 godine
h) Agregati za istakanje ukapljenog naftnog plina (UNP) za motorna vozila1 godina
i) Agregati za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila1 godina
j) Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za mlijeko i druge medije u prehrambenoj industriji1 godina
k) Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za goriva i na mjestima za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili cisterne na plovilima1 godina
l) Mjerilo razine u komori na mjernom sustavu na autocisterni za gorivo1 godina
m) Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za ukapljeni naftni plin (UNP)1 godina
n) Temperaturni kompenzatori1 godina
o) Plinomjeri maksimalnog protoka do 10 m3/h10 godina
Ako se mjerna točnost tih mjerila utvrdi statističkom metodom ispitivanja produljuje se ovjerno razdoblje za4 godine
p) Turbinski plinomjeri i plinomjeri sa rotacijskim klipovima maksimalnog protoka do 250 m3/h12 godina
r) Plinomjeri maksimalnog protoka iznad 10 m3/h, turbinski plinomjeri i plinomjeri sa rotacijskim klipovima maksimalnog protoka iznad 250 m3/h16 godina
s) Uređaji za pretvorbu obujma plina (korektori)5 godina
3. MASA
a) Utezi razreda točnosti F1, F2, M1, M2 i M32 godine
b) Utezi razreda točnosti F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 koji se upotrebljavaju kao kontrolni utezi za ovjeravanje vaga i utega1 godina
c) Kontrolne vage za ovjeravanje utega razreda točnosti F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-31 godina
d) Neautomatske vage razreda točnosti (I)2 godine
e) Neautomatske vage razreda točnosti (II)2 godine
f) Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) do 9000 kg2 godine
g) Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) iznad 9000 kg2 godine
h) Automatske vage1 godina
i) Mjerne naprave vaga najvećeg mjerenja iznad 9000 kg6 godina
4. TLAK
a) Tlakomjeri za mjerenje krvnog tlaka2 godine
b) Manometri, vakuumometri i manovakuumometri2 godine
c) Tlakomjeri za mjerenje tlaka u gumama1 godina
5. ELEKTRIČNA ENERGIJA
a) Jednofazna i trofazna brojila12 godina
b) Brojila za priključak preko mjernih transformatora8 godina
c) Mjerila koja se upotrebljavaju za ispitivanje električnih instalacija2 godine
6. SPECIJALNA NAMJENA
a) Etilometri (uređaji za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika)1 godina
b) Mjerila duljine puta1 godina
c) Taksimetri1 godina
d) Mjerila brzine vozila u cestovnom prometu1 godina
e) Mjerila sile kočenja na obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila (cestovnih vozila)1 godina
f) Uređaji kojima se određuje neprozirnost ispušnih plinova motora cestovnih vozila s kompresijskim paljenjem1 godina
g) Analizatori ispušnih plinova1 godina
h) Infracrveni analizatori za mjerenje sadržaja proteina u zrnju poljoprivrednih vrsta1 godina
i) Vlagomjeri za žitarice i uljarice1 godina
j) Mjerila prividne gustoće žita1 godina
k) Mjerila širine i nadvišenja kolosijeka2 godine


Članak 3.

Mjerila izrađena od stakla, porculana ili keramike ne podliježu ponovnom ovjeravanju.

Članak 4.

(1) Mjerila koja se upotrebljavaju u zakonskom mjeriteljstvu, a nisu navedena u ovom Pravilniku moraju imati prvu ovjeru.

(2) Mjerila iz stavka 1. ovoga članka ponovno se ovjeravaju u slučaju popravka ili na zahtjev korisnika.

Članak 5.

Kada funkciju određenog mjerila navedenog u članku 2. ovoga Pravilnika ostvaruje mjerni sustav koji se sastoji od više mjerila za mjerenje različitih fizikalnih veličina ili pretvorbu različitih fizikalnih veličina, ili pretvorbu omjera (mjerila temperature, mjerila tlaka, mjerila gustoće, mjerila viskoznosti i sl.), tada će se razdoblje određeno za ponovno ovjeravanje navedenog mjerila primijeniti na sve elemente toga mjernog sustava osim mjerila koja podliježu samo prvom ovjeravanju.

Članak 6.

(1) Ovjerno razdoblje za redovno ovjeravanje mjerila kojima je ovjerno razdoblje označeno ovjernom oznakom u obliku naljepnice počinje teći od prvog dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem je ovjeravanje obavljeno i vrijedi do kraja označenog mjeseca i godine ovjernog razdoblja propisanog člankom 2.

(2) Ovjerno razdoblje za redovno ovjeravanje mjerila kojima je ovjerno razdoblje označeno ovjernom oznakom u obliku žiga za utiskivanje ili godišnjom ovjernom oznakom za komunalna mjerila i mjerila koja podliježu samo prvom ovjeravanju počinje teći od prvoga dana kalendarske godine koja slijedi iza godine u kojoj je ovjeravanje obavljeno i vrijedi do kraja kalendarske godine ovjernog razdoblja propisanog člankom 2.

(3) Ovjerno razdoblje za redovno ovjeravanje mjerila iz članka 2. točke 3.b) i 3.c) počinje teći od dana ovjeravanja.

(4) Vlasnici mjerila obvezni su najkasnije 30 dana prije isteka ovjernog razdoblja podnijeti zahtjev za redovno ovjeravanje mjerila.

(5) Za obračunska komunalna mjerila temeljem kojih se utvrđuje cijena električne energije ili plina obveza iz stavka 4. ovoga članka odnosi se na operatora distribucijskog sustava.

(6) Za obračunska komunalna mjerila temeljem kojih se utvrđuje cijena toplinske energije obveza iz stavka 4. ovoga članka odnosi se na distributera toplinske energije ili kupca toplinske energije u skladu sa odredbama Zakona o tržištu toplinske energije.

(7) Za obračunska komunalna mjerila temeljem kojih se utvrđuje cijena vode obveza iz stavka 4. ovoga članka odnosi se na isporučitelja vodnih usluga.

III. UMJERNA RAZDOBLJA ZA ETALONE

Članak 7.

Za umjeravanje etalona koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila primjenjuju se sljedeća razdoblja ponovnog umjeravanja:

1.etaloni za ovjeravanje mjerila duljine i kuta3 godine
2.etaloni za ovjeravanje automatskih mjerila razine tekućina u nepokretnim spremnicima3 godine
3.etaloni za ovjeravanje cilindričnih vodoravnih i okomitih spremnika3 godine
4.etaloni za ovjeravanje vodomjera i mjerila protoka vode3 godine
5.etalonska usporedna (master) mjerila za ovjeravanje mjerila protoka vode1 godina
6.etaloni za ovjeravanje mjerila toplinske energije3 godine
7.etaloni za ovjeravanje uređaja za pokazivanje obujma3 godine
8.etaloni za ovjeravanje plinomjera5 godina
9.etaloni za ovjeravanje mjerila kojima se ispravlja obujam proteklog plina (korektori)3 godine
10.etaloni za ovjeravanje mjerila mase1 godina
11.etaloni za ovjeravanje mjerila temperature3 godine
12.etaloni za ovjeravanje mjerila tlaka3 godine
13.etaloni za ovjeravanje mjerila električne energije2 godine
14.etaloni za ovjeravanje mjernih transformatora5 godina
15.etaloni za ovjeravanje mjerila za ispitivanje električnih instalacija3 godine
16.etaloni za ovjeravanje etilometara3 godine
17.etaloni za ovjeravanje taksimetara1 godina
18.etaloni za ovjeravanje mjerila brzine u cestovnom prometu1 godina
19.etaloni za ovjeravanje uređaja s valjcima za mjerenje sile kočenja na obodu kotača3 godine
20.etaloni za ovjeravanje uređaja kojima se određuje neprozirnost (stupanja zamućenosti) ispušnih plinova kompresijskih motora sa samozapaljenjem (dimometar)3 godine
21.etaloni za ovjeravanje analizatora ispušnih plinova1 godina
22.etalonske obujamske posude za ovjeravanje mjerila protoka tekućina obujma do 499 l1 godina
23.etalonske obujamske posude za ovjeravanje mjerila protoka tekućina obujma 500 l i više3 godine
24.etalonska usporedna (master) mjerila za ovjeravanje mjerila protoka tekućina različitih od vode1 godina
25.etaloni u obliku cijevne petlje za ovjeravanje mjerila protoka tekućina različitih od vode3 godine
26.etaloni za ovjeravanje temperaturnih kompenzatora za mjerila protoka tekućina različitih od vode.3 godine


Članak 8.

Etaloni koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila, a nisu navedeni u ovom Pravilniku, moraju biti umjereni prije stavljanja u uporabu te nakon popravka ili na zahtjev korisnika.

Članak 9.

Etaloni izrađeni od stakla, porculana ili keramike ne podliježu ponovnom umjeravanju.

Članak 10.

Kad funkciju određenog etalona navedenog u članku 7. ovoga Pravilnika ostvaruje mjerni sustav koji se sastoji od više mjerila za mjerenje različitih fizikalnih veličina ili pretvorbu različitih fizikalnih veličina, ili pretvorbu omjera (mjerila temperature, mjerila tlaka, mjerila gustoće, mjerila viskoznosti i sl.), tada će se razdoblje određeno za ponovno umjeravanje navedenog etalona primijeniti na sve elemente toga mjernog sustava.

Članak 11.

Umjerna razdoblja za redovito umjeravanje etalona koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila teku od dana umjeravanja.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Valjanost ovjernih razdoblja za redovno ovjeravanje zakonitih mjerila ovjerenih prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje istekom ovjernog razdoblja na koji su ovjereni.

(2) Valjanost umjernih razdoblja za redovno umjeravanje etalona umjerenih prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje istekom umjernog razdoblja na koji su umjereni.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (»Narodne novine« broj 107/15, 82/17 i 66/18).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 011-02/20-02/03

Urbroj: 558-02/1-20-1

Zagreb, 25. studenoga 2020.

Glavna ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.