Pravilnik o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, oznaka koje rabe ovlaštena tijela za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje te ovjernih isprava

NN 133/2020 (2.12.2020.), Pravilnik o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, oznaka koje rabe ovlaštena tijela za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje te ovjernih isprava

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

2545

Na temelju članka 21. stavka 2. članka 25. stavka 7. i članka 31. stavka 2. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« br. 74/14 i 111/18) glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O VRSTI, OBLIKU I NAČINU POSTAVLJANJA DRŽAVNIH OVJERNIH OZNAKA KOJE SE RABE KOD OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, OZNAKA ZA OZNAČIVANJE MJERILA, OZNAKA KOJE RABE OVLAŠTENA TIJELA ZA PRIPREMU ZAKONITIH MJERILA ZA OVJERAVANJE TE OVJERNIH ISPRAVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju vrste, oblik i način postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanje zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila i ovjerne isprave koje Državni zavod za mjeriteljstvo i ovlaštena tijela za ovjeravanje zakonitih mjerila (u daljnjem tekstu: ovjeravatelji) i ovlaštena tijela za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila ili ih upotrebljavaju za označivanje značajki bitnih za uporabu mjerila, za sprečavanje odvajanja, pomicanja ili mijenjanja sastavnih dijelova ili sklopova mjerila te označivanje dokumenata.

(2) Vrste, oblik i način postavljanja oznaka i isprava iz stavka 1. ovoga članka opisani su u Dodatku koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 2.

Kod ovjeravanja mjerila i označivanja značajki bitnih za uporabu mjerila rabe se ove oznake i isprave za ovjeravanje ili označivanje mjerila i dokumenata:

1. pečat za dokumente ovlaštenog mjeritelja

2. oznake za ovjeravanje i zaštitu mjerila u obliku naljepnice

3. oznake za ovjeravanje i zaštitu mjerila u obliku žiga za utiskivanje

4. oznaka za zaštitu mjerila u obliku plastične plombe

5. oznake za označivanje mjerila

6. oznake ovlaštenih tijela za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje

7. ovjerna isprava – Ovjernica.

II. NAKNADE

Članak 3.

Iznos i način plaćanja naknade za troškove izrade ovjernih oznaka i isprava utvrđen je propisom kojim se utvrđuje visina i način plaćanja naknada za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovjerne oznake i isprave, kojima je potvrđena sukladnost mjerila odobrenom tipu mjerila i propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima, prema Naredbi o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanja mjerila, oznaka koje rabe ovlašteni servisi te ovjernih isprava (»Narodne novine« br. 113/09, 134/09 i 58/11) vrijede do isteka ovjernog razdoblja ovjerenog mjerila.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Naredba o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanja mjerila, oznaka koje rabe ovlašteni servisi te ovjernih isprava (»Narodne novine« br. 113/09, 134/09 i 58/11).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 011-02/20-02/02
Urbroj: 558-02/1-20-1
Zagreb, 25. studenoga 2020.

Glavna ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.


DODATAK

VRSTE, OBLIK I NAČIN POSTAVLJANJA OZNAKA I ISPRAVA

Ovim Dodatkom propisuju se vrste, oblik i način postavljanja oznaka i isprava koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila ili ih upotrebljavaju za označivanje značajki bitnih za uporabu mjerila, za sprečavanje odvajanja, pomicanja ili mijenjanja sastavnih dijelova ili sklopova mjerila te označivanje dokumenata.

Vrste oznaka i isprava za ovjeravanje ili označivanje mjerila i dokumenata:

1. pečat za dokumente ovlaštenog mjeritelja

2. oznake za ovjeravanje i zaštitu mjerila u obliku naljepnice

3. oznake za ovjeravanje i zaštitu mjerila u obliku žiga za utiskivanje

4. oznaka za zaštitu mjerila u obliku plastične plombe

5. oznake za označivanje mjerila

6. oznake ovlaštenih tijela za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje

7. ovjerna isprava – Ovjernica

1. PEČAT ZA DOKUMENTE OVLAŠTENOG MJERITELJA

Pečat za dokumente ovlaštenog mjeritelja (slika 1.) okruglog je oblika promjera 24 mm u kojemu se nalazi znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je oznaka »HR«, a između visećih zdjelica je brojčana oznaka ovjeravatelja. Ispod navedenog znaka nalazi se broj ovlaštenog mjeritelja. Ovlašteni mjeritelj pečatom potvrđuje potpis na ispitnom izvješću.

Slika 1. Pečat za dokumente ovlaštenog mjeritelja

2. OZNAKE ZA OVJERAVANJE I ZAŠTITU MJERILA U OBLIKU NALJEPNICE

a) Ovjerna oznaka

Ovjerna oznaka (slika 2.) označava godinu i mjesec isteka ovjernog razdoblja (probušeni brojevi).

Ovjerna oznaka izrađena je od samoljepljivog sintetskog materijala žute boje sa crno otisnutim oznakama. Oznaka je okruglog oblika promjera 28 mm. Sastoji se od središnjeg kruga i dva prstena oko nje. U središnjem krugu nalazi se znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je oznaka »HR«, a između visećih zdjelica je brojčana oznaka ovjeravatelja. U vanjskom prstenu, s desne i lijeve strane su brojke od 0 do 9. Brojevi na lijevoj strani predstavljaju desetice godine (desetljeće), a brojevi na desnoj strani predstavljaju jedinice godine (godina) isteka ovjernog razdoblja. Unutarnji prsten sadrži brojeve 1 do 12, koji predstavljaju mjesec isteka ovjernog razdoblja. Na dnu oznake nalazi se redni broj naljepnice. Slova i brojevi su u crnoj boji, a linije u žutoj boji. Naljepnica ima UV zaštitu (nevidljiva boja).

Slika 2. Ovjerna oznaka

Godina i mjesec isteka ovjernog razdoblja označava se bušenjem desetice godine (desetljeće) na lijevoj strani vanjskog prstena naljepnice i jedinice godine (godina) na desnoj strani vanjskog prstena naljepnice. Mjesec isteka ovjernog razdoblja označava se bušenjem broja mjeseca u unutarnjem prstenu naljepnice.

Ovjernom oznakom u obliku naljepnice, nakon označivanja bušenjem, ovjeravatelji označavaju mjerila koja su zadovoljila mjeriteljske i tehničke zahtjeve. Stavlja se na određeno mjesto na mjerilu sukladno rješenju o odobrenju tipa mjerila odnosno tako da je korisniku usluge jasno vidljiva prilikom uporabe mjerila. Ako to nije moguće, zbog tehničkih karakteristika mjerila, ova se oznaka može staviti na ambalažu koja je sastavni dio mjerila i označena je brojem ili oznakom mjerila ili na ovjernicu.

b) Ovjerna oznaka za ovjeravanje taksimetara

Ovjerna oznaka za ovjeravanje taksimetara (slika 3.) označava godinu i mjesec isteka ovjernog razdoblja (probušeni brojevi).

Ovjerna oznaka izrađena je od samoljepljivog sintetskog materijala žute boje sa crno otisnutim oznakama. Oznaka je okruglog oblika promjera 60 mm. Sastoji se od središnjeg kruga i dva prstena oko nje. U središnjem krugu nalazi se znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je oznaka »HR«, a između visećih zdjelica je brojčana oznaka ovjeravatelja. U vanjskom prstenu, s desne i lijeve strane su brojke od 0 do 9. Brojevi na lijevoj strani predstavljaju desetice godina (desetljeće), a brojevi na desnoj strani predstavljaju jedinice godine (godina) isteka ovjernog razdoblja. Unutarnji prsten sadrži brojeve 1 do 12, koji predstavljaju mjesec isteka ovjernog razdoblja. Na vrhu oznake nalazi se tekst TAXI a na dnu oznake nalazi se redni broj naljepnice.

Slova i brojevi su u crnoj boji, a linije u žutoj boji. Naljepnica ima UV zaštitu (nevidljiva boja).

Godina i mjesec isteka ovjernog razdoblja označava se bušenjem desetice godine (desetljeće) na lijevoj strani vanjskog prstena naljepnice i jedinice godine (godina) na desnoj strani vanjskog prstena naljepnice. Mjesec isteka ovjernog razdoblja označava se bušenjem broja mjeseca u unutarnjem prstenu naljepnice.

Oznaka se, nakon označivanja bušenjem, skida s podloge i stavlja na unutarnju stranu vjetrobranskog stakla vozila na kojemu je obavljeno ovjeravanje taksimetra i to s desne strane.

Slika 3. Ovjerna oznaka za ovjeravanje taksimetara

Ovjernom oznakom za ovjeravanje taksimetara označuju se taksimetri koji su zadovoljili mjeriteljske i tehničke zahtjeve.

c) Godišnja ovjerna oznaka za komunalna mjerila i mjerila koja podliježu samo prvom ovjeravanju

Godišnja ovjerna oznaka za komunalna mjerila i mjerila koja podliježu samo prvom ovjeravanju (slika 4.) izrađena je od samoljepljivog sintetskog materijala žute boje. Okruglog je oblika promjera 10 mm. U sredini naljepnice crno je otisnuta oznaka »HR«. Iznad ove oznake nalaze se dvije posljednje znamenke broja godine u kojoj je obavljeno ovjeravanje. Ispod ove oznake nalazi se brojčana oznaka ovjeravatelja.

Slika 4. Godišnja ovjerna oznaka za komunalna mjerila i mjerila koja podliježu samo prvom ovjeravanju

Ovom oznakom ovjeravatelji označavaju komunalna mjerila (vodomjere i plinomjere) i mjerila koja podliježu samo prvom ovjeravanju, a koja su zadovoljila mjeriteljske i tehničke zahtjeve. Stavlja se na komunalna mjerila umjesto žiga za utiskivanje pri čemu je zaštita od otvaranja i podešavanja mjerila drugačije onemogućena, a mjerila se ne rabe u takvim uvjetima pri kojima može doći do oštećenja ove naljepnice. Također, stavlja se i na mjerila koja podliježu samo prvom ovjeravanju. Uporaba ove naljepnice određuje se odobrenjem tipa mjerila ili drugim propisom.

Godišnja ovjerna oznaka za komunalna mjerila i mjerila koja podliježu samo prvom ovjeravanju stavlja se na određeno mjesto na mjerilu sukladno odobrenju tipa mjerila, ali ne smije utjecati na uporabu mjerila.

d) Zaštitna oznaka za taksimetre

Zaštitna oznaka za taksimetre (slika 5.) izrađena je od samoljepljivog sintetskog materijala metalik sive boje. Pravokutnog je oblika veličine 25 mm × 15 mm. Na oznaci se nalazi znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je oznaka »HR«, a između visećih zdjelica je brojčana oznaka ovjeravatelja.

Slika 5. Zaštitna oznaka za taksimetre

Ova oznaka upotrebljava se za sprečavanje utjecaja na mjeriteljske značajke taksimetra izvana, daljinskim putem. Stavlja se na mjesto predviđeno za komunikaciju taksimetra s daljinskim aparatom.

e) Zaštitna oznaka

Zaštitna oznaka (slika 6.) izrađena je od samoljepljivog sintetskog materijala žute boje. Pravokutnog je oblika veličine 25 mm × 8 mm. Na oznaci se nalazi znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je oznaka »HR«, a između visećih zdjelica je brojčana oznaka ovjeravatelja. Slova i brojevi su u crnoj boji, podloga u žutoj boji. Naljepnica ima UV zaštitu (nevidljiva boja).

Slika 6. Zaštitna oznaka

Ova oznaka upotrebljava se za sprečavanje odvajanja, pomicanja ili mijenjanja sastavnih dijelova ili sklopova mjerila. Stavlja se na sastavne dijelove (kućišta) mjerila, na sastavne vijke i na druga odgovarajuća mjesta tako da prekriva dva sastavna dijela mjerila i na taj način sprečava njihovo odvajanje ili otvaranje.

3. OZNAKE ZA OVJERAVANJE I ZAŠTITU MJERILA U OBLIKU ŽIGA ZA UTISKIVANJE

a) Ovjerna oznaka

Ovjerna oznaka (slika 7.) sastoji se od osnovnog i godišnjeg ovjernog žiga.

Osnovni ovjerni žig ima okrugli oblik promjera 7 mm u kojemu se nalazi znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je upisana oznaka »HR«, a između visećih zdjelica nalazi se brojčana oznaka ovjeravatelja.

Godišnji ovjerni žig ima oblik štita oko kojega se može opisati kružnica promjera 7 mm. U gornjem dijelu tog žiga nalazi se brojčana oznaka ovjeravatelja i brojčana oznaka ovlaštenog mjeritelja. Brojčane su oznake odijeljene kosom crtom. U donjem dijelu tog žiga nalaze se dvije posljednje znamenke broja godine u kojoj je obavljeno ovjeravanje.

Osnovni ovjerni žig stavlja se, zajedno s godišnjim ovjernim žigom, na određeno mjesto na mjerilu sukladno odobrenju tipa mjerila.

Slika 7. Ovjerna oznaka – Osnovni i godišnji ovjerni žig

Ovjerna oznaka može biti izvedena kao štapni žig ili žig za kliješta. Kada se ovjerne oznake utiskuju u plombu (olovnu ili od drugog podesnog gradiva) kroz koju je provučena žica koja sprečava rastavljanje i neovlašteno podešavanje mjerila, odnosno u gradivo na spojnim elementima kojim se sprečava rastavljanje, služe i kao zaštitni žigovi.

Ovom se oznakom ovjeravaju mjerila koja su pri ispitivanju zadovoljila mjeriteljske i tehničke zahtjeve. Stavlja se na određeno mjesto na mjerilu sukladno rješenju o odobrenju tipa mjerila.

b) Godišnja ovjerna oznaka za sitna mjerila

Godišnja ovjerna oznaka za sitna mjerila (slika 8.) ima oblik štita oko kojega se može opisati kružnica promjera 3 mm. U gornjem dijelu oznake nalaze se dvije posljednje znamenke broja godine u kojoj je obavljeno ovjeravanje, a u donjem dijelu nalazi se brojčana oznaka ovjeravatelja. Oznaka je izvedena kao štapni žig.

Slika 8. Godišnja ovjerna oznaka za sitna mjerila

Ovom se oznakom ovjeravaju mjerila malih dimenzija koja su pri ispitivanju zadovoljila mjeriteljske i tehničke zahtjeve. Stavlja se na određeno mjesto na mjerilu sukladno odobrenju tipa mjerila.

c) Oznaka za poništavanje žigova

Oznaka za poništavanje žigova (slika 9.) ima oblik slova »X« oko kojega se može opisati kružnica promjera 7 mm.

Slika 9. Oznaka za poništavanje žigova

Ovom se oznakom poništavaju ovjerne oznake u obliku žiga za utiskivanje na mjerilu za koje se pri ispitivanju utvrdi da ne zadovoljava mjeriteljske i tehničke zahtjeve. Oznaka za poništavanje žigova utiskuje se preko ovjernih oznaka na mjerilu.

4. OZNAKA ZA ZAŠTITU MJERILA U OBLIKU PLASTIČNE PLOMBE

Oznaka za zaštitu mjerila u obliku plastične plombe (slika 10.) izrađena je od termoplastičnog gradiva bijele boje, veličine 25 mm × 18 mm. Oznaka se sastoji od dva međusobno povezana dijela, zaštitne žice i privjeska iz termoplastičnog gradiva bijele boje na kojem se nalazi godina postavljanja plombe. Oznaka u obliku plastične plombe ima na jednoj strani svoju bar-kod oznaku sa šest znamenki i brojčanu oznaku identičnu bar-kod oznaci, kojim je osigurano jednoznačno označavanje, te logotip Državnog zavoda za mjeriteljstvo.

Slika 10. Oznaka za zaštitu mjerila u obliku plastične plombe

Ova oznaka upotrebljava se kao zaštitna oznaka radi sprečavanja rastavljanja dijelova mjerila i neovlaštenog podešavanja mjerila. Stavlja se na određeno mjesto na mjerilu sukladno rješenju o odobrenju tipa mjerila i naputku kojim je propisano postavljanje zaštitnih žigova u obliku plastične plombe na pojedinim vrstama mjerila.

5. OZNAKE ZA OZNAČIVANJE MJERILA U OBLIKU NALJEPNICE

a) Oznaka »MJERILO NIJE U UPORABI«

Oznaka »MJERILO NIJE U UPORABI« (slika 11.) izrađena je od samoljepljivog sintetskog materijala plave boje. Pravokutnog je oblika veličine 50 mm × 30 mm. Vanjski rub te naljepnice crne je boje i širine 2 mm, a unutarnji rub je bijele boje i širine 1 mm. Na sredini oznake velikim slovima upisan je tekst »MJERILO NIJE U UPORABI«.

Slika 11. Oznaka »MJERILO NIJE U UPORABI«

Ovom se oznakom označava mjerilo koje nije u uporabi zbog zahtjeva imatelja da ga više ne koristi kao zakonito mjerilo. Stavlja se na vidljivo mjesto na mjerilu.

b) Oznaka »MJERILO JE NEISPRAVNO«

Oznaka »MJERILO JE NEISPRAVNO« (slika 12.) izrađena je od samoljepljivog sintetskog materijala crvene boje. Pravokutnog je oblika veličine 50 mm × 30 mm. Vanjski rub te naljepnice crne je boje i širine 2 mm, a unutarnji rub je bijele boje i širine 1 mm. Na sredini oznake velikim slovima upisan je tekst »MJERILO JE NEISPRAVNO«.

Slika 12. Oznaka »MJERILO JE NEISPRAVNO«

Ovom se oznakom označava mjerilo za koje se tijekom postupka ovjeravanja utvrdi da ne zadovoljava propisane zahtjeve. Stavlja se na vidno mjesto na mjerilu.

6. OZNAKE OVLAŠTENIH TIJELA ZA PRIPREMU ZAKONITIH MJERILA ZA OVJERAVANJE

a) Oznaka »SERVISIRANO«

Oznaka »SERVISIRANO« (slika 13.) izrađena je od samoljepljivog sintetskog materijala bijele boje. Pravokutnoga je oblika veličine 25 mm × 15 mm. Na gornjem dijelu te oznake nalazi se tekst »SERVISIRANO«, a ispod je znak u obliku slova »H«. Iznad vodoravne crte slova »H« upisuje se datum pripreme mjerila za ovjeravanje. Ispod vodoravne crte slova »H« s lijeve strane je oznaka »HR« i brojčana oznaka ovlaštenog tijela za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje, a s desne strane je redni broj oznake.

Slika 13. Oznaka »SERVISIRANO«

Ovom oznakom ovlašteno tijelo za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje označuje mjerila na kojima je obavljena priprema mjerila za ovjeravanje. Stavlja se na uočljivo mjesto na mjerilu, ali ne smije utjecati na uporabu mjerila.

b) Zaštitna oznaka u obliku naljepnice

Zaštitna oznaka u obliku naljepnice (slika 14.) izrađena je od samoljepljivog sintetskog materijala bijele boje. Pravokutnog je oblika veličine 23 mm × 8 mm. Na oznaci se nalazi znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je tekst »HR«, a ispod znaka vage nalazi se slovo »S« i brojčana oznaka ovlaštenog tijela za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje.

Slika 14. Zaštitna oznaka u obliku naljepnice

Ovu oznaku upotrebljava ovlašteno tijelo za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje za sprečavanje odvajanja, pomicanja ili mijenjanja sastavnih dijelova ili sklopova mjerila. Stavlja se na sastavne dijelove (kućišta) mjerila, na sastavne vijke i na druga odgovarajuća mjesta tako da prekriva dva sastavna dijela mjerila i na taj način sprečava njihovo odvajanje ili otvaranje.

c) Zaštitna oznaka u obliku žiga za utiskivanje

Zaštitna oznaka u obliku žiga za utiskivanje (slika 15.) ima okrugli oblik promjera 7 mm u kojemu se nalazi znak u obliku slova »H«. Iznad vodoravne crte slova »H« nalazi se slovo »S«, a ispod crte je brojčana oznaka ovlaštenog tijelo za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje.

Slika 15. Zaštitna oznaka u obliku žiga za utiskivanje

Ovu oznaku upotrebljava ovlašteno tijelo za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje za sprečavanje odvajanja, pomicanja ili mijenjanja sastavnih dijelova ili sklopova mjerila.

7. OVJERNA ISPRAVA – OVJERNICA

Ovjernica (slika 16.) je ovjerna isprava koju izdaje ovjeravatelj za mjerila koja su zadovoljila mjeriteljske i tehničke zahtjeve. Ovjernica se izdaje ako to podnositelj zahtjeva zatraži, ako zbog tehničkih karakteristika mjerila na njega nije moguće postaviti ovjernu oznaku ili kao potvrda produljenja ovjernog razdoblja nakon izvršenoga postupka ispitivanja plinomjera statističkom metodom u svrhu produljenja ovjernog razdoblja.

Papir na koji se ispisuje ovjernica mora biti bijele boje, formata 21 × 29,7 cm i težine 135 g/m2.

Slika 16. Ovjernica