Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera

NN 133/2020 (2.12.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

2547

Na temelju članka 13. stavka 4. i članka 14. stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14 i 111/18) glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA OVLAŠTENOG MJERITELJA I OVLAŠTENOG SERVISERA TE OBLIKU I SADRŽAJU SLUŽBENE ISKAZNICE OVLAŠTENOG MJERITELJA I OVLAŠTENOG SERVISERA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera (»Narodne novine«, broj 80/17) u članku 9. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Troškovi polaganja Ispita iznose 350,00 kuna.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 011-02/20-02/05

Urbroj: 558-02/1-20-1

Zagreb, 27. studenoga 2020.

Glavna ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.