Odluka o oslobađanju obveze plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske za zakupnike i korisnike kojima je obustavljen rad temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

NN 134/2020 (4.12.2020.), Odluka o oslobađanju obveze plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske za zakupnike i korisnike kojima je obustavljen rad temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske

2553

Na temelju članka 1., članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. prosinca 2020. donijela

ODLUKU

O OSLOBAĐANJU OBVEZE PLAĆANJA ZAKUPNINE I NAKNADE ZA KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA ZAKUPNIKE I KORISNIKE KOJIMA JE OBUSTAVLJEN RAD TEMELJEM ODLUKA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Ovlašćuju se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i društvo Državne nekretnine d.o.o. iz Zagreba da zakupnike i korisnike poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravljaju Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i društvo Državne nekretnine d.o.o. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: zakupnici) oslobode obveze plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje u kojem je zakupnicima bio obustavljen rad i obavljanje djelatnosti temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske donesenih nakon 1. studenoga 2020.

II.

Ovlašćuju se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i društvo Državne nekretnine d.o.o. iz Zagreba da zakupnike koji nisu obuhvaćeni točkom I. ove Odluke, a koji su imali pad prihoda od 60% i veći u razdoblju od 1. prosinca 2020. pa sve dok su na snazi odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o obustavi rada i djelatnosti za zakupnike iz točke I. ove Odluke oslobode obveze plaćanja zakupnine razmjerno padu prihoda ostvarenog u istom mjesecu prethodne godine.

Oslobođenje iz stavka 1. ove točke primjenjivat će se samo na one zakupnike koji su zadržali sve radnike, koji su kod njih bili u radnom odnosu posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu za koji poslodavac traži oslobođenje, osim onih kojima ugovor o radu prestaje po nekom od navedenih načina: istek ugovora o radu na određeno vrijeme, otkaz ugovora o radu koji je skrivio radnik svojim ponašanjem, osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu, izvanredni otkaz ugovora o radu, otkaz ugovora o radu koji radnik daje poslodavcu, odlazak radnika u mirovinu.

III.

Oslobođenje od obveze plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poslovnih prostora iz točaka I. i II. ove Odluke odnosi se na zakupnike koji s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili društvom Državne nekretnine d.o.o. iz Zagreba imaju zaključen ugovor o zakupu, sporazum o obročnoj otplati, odnosno korisnike kojima se izdaju računi na ime naknade za korištenje nekretnina navedenih u točki I. ove Odluke.

IV.

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i društvo Državne nekretnine d.o.o. iz Zagreba.

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/468
Urbroj: 50301-05/27-20-2
Zagreb, 3. prosinca 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.