Pravilnik o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva te načinu vođenja i sadržaju Evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te Evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva

NN 134/2020 (4.12.2020.), Pravilnik o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva te načinu vođenja i sadržaju Evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te Evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva

Ministarstvo unutarnjih poslova

2566

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, br. 130/11), a u vezi s člankom 15. stavkom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, br. 102/19) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O OBRASCIMA ZAHTJEVA ZA STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA PRIROĐENJEM I ZA PRESTANAK HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA TE NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU EVIDENCIJE O STJECANJU HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA PRIROĐENJEM I PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA TE EVIDENCIJE O PRESTANKU HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i sadržaj obrazaca zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva te način vođenja i sadržaj Evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te Evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva.

Članak 2.

Izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem punoljetne osobe propisan je na OBRASCU 1.

Izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem punoljetne osobe i djeteta/djece propisan je na OBRASCU 2.

Izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem djeteta/djece propisan je na OBRASCU 3.

Izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva punoljetne osobe propisan je na OBRASCU 4.

Izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva punoljetne osobe i djeteta/djece propisan je na OBRASCU 5.

Izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva djeteta/djece propisan je na OBRASCU 6.

Obrasci iz stavaka 1., 2., 3., 4., 5. i 6. ovog članka tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 3.

Podnositelji zahtjeva popunjavaju i svojim potpisom potvrđuju točnost upisanih podataka na obrascima iz članka 2. ovog Pravilnika.

Članak 4.

Ministarstvo unutarnjih poslova vodi Evidenciju:

1. osoba koje stječu hrvatsko državljanstvo prirođenjem

2. osoba koje stječu hrvatsko državljanstvo po međunarodnom ugovoru

3. osoba kojima hrvatsko državljanstvo prestaje otpustom

4. osoba kojima hrvatsko državljanstvo prestaje odricanjem

5. osoba kojima hrvatsko državljanstvo prestaje po međunarodnom ugovoru.

Evidencije iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka sadrže sljedeće podatke: prezime i ime, prijašnje prezime i ime, spol, datum, mjesto i država rođenja, prezime i ime roditelja, prebivalište/boravište, dosadašnje (strano) državljanstvo, datum i broj akta o primitku u hrvatsko državljanstvo, datum izvršene dostave akta, osobne podatke maloljetnog djeteta koje primitkom stječe hrvatsko državljanstvo i primjedbe.

Evidencije iz stavka 1. točke 3., 4. i 5. ovoga članka sadrže sljedeće podatke: prezime i ime, prijašnje prezime i ime, spol, datum, mjesto i država rođenja, prezime i ime roditelja, prebivalište/boravište, datum i broj akta o prestanku hrvatskog državljanstva, datum izvršene dostave akta, novo državljanstvo, osobne podatke maloljetnog djeteta kojem prestaje hrvatsko državljanstvo i primjedbe.

Evidencije iz stavka 1. ovoga članka vode se u elektroničkom obliku.

Članak 5.

Akti na temelju kojih je proveden postupak stjecanja hrvatskog državljanstva prirođenjem te izvršen upis u knjizi državljana i akti na temelju kojih je proveden postupak prestanka hrvatskog državljanstva (izjave, zapisnici, rješenja i drugo) smatraju se aktima trajne vrijednosti.

Za akte iz stavka 1. ovog članka vodi se poseban upisnik predmeta i čuvaju se u arhivu na način da se sačuvaju od zlouporabe, uništenja i oštećenja. Pismena se stavljaju u posebne omote i slažu kronološkim redom prema brojevima akata.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva te načinu vođenja i sadržaju evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva (»Narodne novine«, br. 65/12).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/138
Urbroj: 511-01-152-20-18
Zagreb, 26. studenoga 2020.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

OBRAZAC 1

Obrazac popuniti čitljivo.

Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva.

Primljeno:
BrojPristojbaPrilog
NAZIV TIJELA KOJEMU SE ZAHTJEV PODNOSI
  

ZAHTJEV ZA STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA PRIROĐENJEM PUNOLJETNE OSOBE

Zaokružiti odgovarajuću pravnu osnovu:

A) na temelju boravka u Republici Hrvatskoj u propisanom trajanju

B) na temelju rođenja u Republici Hrvatskoj uz status stalnog boravka

C) 1. na temelju braka s hrvatskim državljaninom uz status stalnog boravka

2. na temelju sklopljenog životnog partnerstva s hrvatskim državljaninom uz status stalnog boravka

D) 1. na temelju iseljenja

2. na temelju braka s iseljenikom, odnosno njegovim potomkom

E) 1. na temelju interesa Republike Hrvatske

2. na temelju braka s osobom koja je stekla hrvatsko državljanstvo zbog postojanja interesa Republike Hrvatske, uz odobren boravak u Republici Hrvatskoj

F) ponovno stjecanje hrvatskog državljanstva nakon otpusta iz hrvatskog državljanstva, uz odobren boravak u Republici Hrvatskoj

G) na temelju pripadnosti hrvatskom narodu

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA
1.Ime
2.Prezime
3.Rođeno prezime
4.Spol
5.Datum rođenja
6.Mjesto i država rođenja
7.Državljanstvo (upisati podatke o svim državljanstvima)
8.Prijašnje državljanstvo
9.Putna isprava, broj, datum, mjesto i država izdavanja
10Narodnost
11.Država, mjesto i adresa prebivališta
12.Država, mjesto i adresa boravka
13.Država, mjesto i adresa stanovanja prije dolaska u Republiku Hrvatsku
14.Zadnje mjesto i adresa stanovanja u Republici Hrvatskoj i godina iseljenja
15.Odobren stalni boravak u drugoj državi, ako da u kojoj i od kada
16.

Stečena stručna sprema i zvanje

(naziv obrazovne ustanove, mjesto i vrijeme školovanja)

17.Naziv i adresa sadašnjeg poslodavca i naziv radnog mjesta
18.

Prijašnja zaposlenja

(naziv poslodavca, radnog mjesta, trajanje i razlog prestanka radnog odnosa)

19.Imate li registrirano trgovačko društvo ili obrt? (navesti naziv, matični broj ili OIB i adresu sjedišta)
20.

Vodi li se protiv Vas kazneni ili prekršajni postupak u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu?

(navedite za koje djelo, na kojem sudu i od kada)

21.Mjesto, država i vrijeme služenja vojne obveze
22.

Sudjelovanje u ratnim sukobima 1991. do 1995., navesti postrojbu i razdoblje

(Osobe rođene prije 1. rujna 1977. godine u obvezi su priložiti presliku cjelovite vojne knjižice i potvrdu nadležnog ureda za obranu o služenju vojne obveze i sudjelovanju u ratu. Ako ih nisu u mogućnosti pribaviti, trebaju u izjavi, koja je sastavni dio ovog obrasca, navesti razloge te podatke o služenju vojnog roka, pripadnosti postrojbi i eventualnom ratnom putu)

23.Brojevi mobitela/telefona podnositelja zahtjeva na adresi stanovanja i rada
24.Bračno stanje (neoženjen-neudana, u braku, izvanbračna zajednica, razveden, udovac-udovica)
25.Datum i mjesto sklapanja braka
26.Životno partnerstvoDANE
27.Datum i mjesto sklapanja životnog partnerstva


PODACI O BRAČNOM/IZVANBRAČNOM DRUGU
28.Ime i prezime (rođeno prezime)Datum, mjesto i država rođenjaDržavljanstvoNaziv i adresa sadašnjeg poslodavca i naziv radnog mjesta
     

PODACI O ŽIVOTNOM PARTNERU
29.Ime i prezime (rođeno prezime)Datum, mjesto i država rođenjaDržavljanstvoNaziv i adresa sadašnjeg poslodavca i naziv radnog mjesta
     

PODACI O DJECI
30.Ime i prezime (rođeno prezime)Datum, mjesto i država rođenja i državljanstvoHrvatsko državljanstvo DA/NE

Adresa

prebivališta

Obrazovna ustanova koju pohađa/radno mjesto, naziv i adresa poslodavca
      
      
      
      
      
      

PODACI O RODITELJIMA
31.Ime i prezime (rođeno prezime)Datum, mjesto i država rođenja i državljanstvoHrvatsko državljanstvo DA/NENarodnostAdresa prebivalištaRadno mjesto, naziv i adresa poslodavca
       
       
       
       
       

PODACI O BRAĆI I SESTRAMA
32.Ime i prezime (rođeno prezime)Datum, mjesto i država rođenja i državljanstvoHrvatsko državljanstvo DA/NEAdresa prebivalištaObrazovna ustanova koju pohađa/radno mjesto, naziv i adresa poslodavca
      
      
      
      
      

PODACI O OSOBAMA S KOJIMA ŽIVITE U ZAJEDNIČKOM KUĆANSTVU, A NISU NAPRIJED NAVEDENI
33.Ime i prezime (rođeno prezime)SrodstvoDatum, mjesto i država rođenja i državljanstvoAdresa prebivalištaObrazovna ustanova koju pohađa/radno mjesto, naziv i adresa poslodavca
      
      

PODACI O DRUGIM SRODNICIMA – HRVATSKIM DRŽAVLJANIMA

(ime i prezime, datum rođenja, srodstvo)


PODACI O SRODNICIMA ZAPOSLENIM U DRŽAVNIM TIJELIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ ILI U INOZEMSTVU

(ime i prezime, datum rođenja, srodstvo, naziv tijela i radno mjesto)


Dodatni podaci

(izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću)

 
Pristajem da se svi moji osobni podaci koji se navode na ovom obrascu mogu proslijediti na provjeru nadležnim tijelima Republike Hrvatske u svrhu odlučivanja o ovom zahtjevu.
Obvezujem se da ću tijelo kojemu podnosim zahtjev pravodobno obavijestiti o promjeni adrese stanovanja.

U _____________________________dana _______________

__________________________________________________

Potpis podnositelja zahtjeva

__________________________________________________

Identitet utvrđen uvidom u

__________________________________________________

Potpis i pečat službene osobe

PRILOZI UZ ZAHTJEV:

• životopis i motivacijsko pismo za stjecanje hrvatskog državljanstva

• važeća isprava o identitetu u ovjerenoj preslici (putna isprava, identifikacijska isprava za stranca) s jasno vidljivom fotografijom

• dokaz o državljanskom statusu (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice)

• izvadak iz matice rođenih izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama

• izvadak iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku)

Ako se zahtjev temelji na braku s hrvatskim državljaninom, činjenica sklopljenog braka treba biti upisana u maticu vjenčanih u Republici Hrvatskoj

• izvadak iz registra životnog partnerstva (za osobe u životnom partnerstvu)

• Uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog inozemnog tijela država čiji su podnositelji zahtjeva državljani te države u kojoj imaju stalni boravak u izvorniku ili propisno ovjerenoj preslici s prijevodom na hrvatski jezik ne starijeg datuma od 6 mjeseci

• suglasnost stranke za provjeru vjerodostojnosti stranih isprava priloženih zahtjevu

Ostali dokazi ovisno o pravnoj osnovi podnošenja zahtjeva:

• iseljenik i njegovi potomci – ovjerena preslika putne ili druge javne isprave temeljem koje je osoba iselila u inozemstvo; dokazi o kontinuitetu srodstva s iseljenikom

• pripadnik hrvatskog naroda – isprave kojima dokazuje ranije osobno deklariranje pripadnosti hrvatskom narodu u pravnom prometu npr. radna knjižica, vojna knjižica, svjedodžbe, indeks, ovjerene preslike zapisnika o prijavi namjere sklapanja braka, prijave rođenja djece u maticu rođenih i sl. Pripadnost hrvatskom narodu može se dokazivati i zaštitom prava i promicanjem interesa hrvatskog naroda i aktivnim sudjelovanjem u hrvatskim kulturnim, znanstvenim i sportskim udrugama u inozemstvu. Ako se podnositelj zahtjeva poziva na pripadnost hrvatskom narodu svojih roditelja, uz zahtjev dostavlja dokaze o njihovom nacionalnom izjašnjavanju u pravnom prometu.

OBRAZAC 2

Obrazac popuniti čitljivo.

Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva.

Primljeno:
BrojPristojbaPrilog
NAZIV TIJELA KOJEMU SE ZAHTJEV PODNOSI
  

ZAHTJEV ZA STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA PRIROĐENJEM PUNOLJETNE OSOBE I DJETETA/DJECE

Zaokružiti odgovarajuću pravnu osnovu:

A) na temelju boravka u Republici Hrvatskoj u propisanom trajanju

B) na temelju rođenja u Republici Hrvatskoj uz status stalnog boravka

C) 1. na temelju braka s hrvatskim državljaninom uz status stalnog boravka

2. na temelju sklopljenog životnog partnerstva s hrvatskim državljaninom uz status stalnog boravka

D) 1. na temelju iseljenja

2. na temelju braka s iseljenikom, odnosno njegovim potomkom

E) 1. na temelju interesa Republike Hrvatske

2. na temelju braka s osobom koja je stekla hrvatsko državljanstvo zbog postojanja interesa Republike Hrvatske, uz odobren boravak u Republici Hrvatskoj

F) ponovno stjecanje hrvatskog državljanstva nakon otpusta iz hrvatskog državljanstva, uz odobren boravak u Republici Hrvatskoj

G) na temelju pripadnosti hrvatskom narodu

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA
1.Ime
2.Prezime
3.Rođeno prezime
4.Spol
5.Datum rođenja
6.Mjesto i država rođenja
7.Državljanstvo (upisati podatke o svim državljanstvima)
8.Prijašnje državljanstvo
9.Putna isprava, broj, datum, mjesto i država izdavanja
10.Narodnost
11.Država, mjesto i adresa prebivališta
12.Država, mjesto i adresa boravka
13.Država, mjesto i adresa stanovanja prije dolaska u Republiku Hrvatsku
14.Zadnje mjesto i adresa stanovanja u Republici Hrvatskoj i godina iseljenja
15.Odobren stalni boravak u drugoj državi, ako da u kojoj i od kada
16.

Stečena stručna sprema i zvanje

(naziv obrazovne ustanove, mjesto i vrijeme školovanja)

17.Naziv i adresa sadašnjeg poslodavca i naziv radnog mjesta
18.

Prijašnja zaposlenja

(naziv poslodavca, radnog mjesta, trajanje i razlog prestanka radnog odnosa)

19.Imate li registrirano trgovačko društvo ili obrt? (navesti naziv, matični broj ili OIB i adresu sjedišta)
20.

Vodi li se protiv Vas kazneni ili prekršajni postupak u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu?

(navedite za koje djelo, na kojem sudu i od kada)

21.Mjesto, država i vrijeme služenja vojne obveze
22.

Sudjelovanje u ratnim sukobima 1991. do 1995., navesti postrojbu i razdoblje

(Osobe rođene prije 1. rujna 1977. godine u obvezi su priložiti presliku cjelovite vojne knjižice i potvrdu nadležnog ureda za obranu o služenju vojne obveze i sudjelovanju u ratu. Ako ih nisu u mogućnosti pribaviti, trebaju u izjavi, koja je sastavni dio ovog obrasca, navesti razloge te podatke o služenju vojnog roka, pripadnosti postrojbi i eventualnom ratnom putu)

23.Brojevi mobitela/telefona podnositelja zahtjeva na adresi stanovanja i rada
24.Bračno stanje (neoženjen-neudana, u braku, izvanbračna zajednica, razveden, udovac-udovica)
25.Datum i mjesto sklapanja braka
26.Životno partnerstvoDANE
27.Datum i mjesto sklapanja životnog partnerstva


PODACI O BRAČNOM/IZVANBRAČNOM DRUGU
28.Ime i prezime (rođeno prezime)Datum, mjesto i država rođenjaDržavljanstvoNaziv i adresa sadašnjeg poslodavca i naziv radnog mjesta
     

PODACI O ŽIVOTNOM PARTNERU
29.Ime i prezime (rođeno prezime)Datum, mjesto i država rođenjaDržavljanstvoNaziv i adresa sadašnjeg poslodavca i naziv radnog mjesta
     

PODACI O DJECI
30.Ime i prezime (rođeno prezime)Datum, mjesto i država rođenja i državljanstvoHrvatsko državljanstvo DA/NEAdresa prebivalištaObrazovna ustanova koju pohađa/radno mjesto, naziv i adresa poslodavca
      
      
      
      

PODACI O RODITELJIMA
31.Ime i prezime (rođeno prezime)Datum, mjesto i država rođenja i državljanstvoHrvatsko državljanstvo DA/NENarodnostAdresa prebivalištaRadno mjesto, naziv i adresa poslodavca
       
       

PODACI O BRAĆI I SESTRAMA
32.Ime i prezime (rođeno prezime)Datum, mjesto i država rođenja i državljanstvoHrvatsko državljanstvo
DA/NE
Adresa prebivalištaObrazovna ustanova koju pohađa/radno mjesto, naziv i adresa poslodavca
      
      
      
      
      

PODACI O OSOBAMA S KOJIMA ŽIVITE U ZAJEDNIČKOM KUĆANSTVU, A NISU NAPRIJED NAVEDENI
33.Ime i prezime (rođeno prezime)SrodstvoDatum, mjesto i država rođenja i državljanstvoAdresa prebivalištaObrazovna ustanova koju pohađa/radno mjesto, naziv i adresa poslodavca
      
      

PODACI O DRUGIM SRODNICIMA – HRVATSKIM DRŽAVLJANIMA

(ime i prezime, datum rođenja, srodstvo)

 

PODACI O SRODNICIMA ZAPOSLENIM U DRŽAVNIM TIJELIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ ILI U INOZEMSTVU

(ime i prezime, datum rođenja, srodstvo, naziv tijela i radno mjesto)

 

Dodatni podaci

(izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću)

 


Zahtjev podnosim i za maloljetno dijete/djecu temeljem članka 13. Zakona o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, br. 53/91., 70/91. – ispravak, 28/92., 113/93. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 4/94., 130/11., 110/15. i 102/19.).

PODACI O DJETETU
1.Ime i prezime (rođeno prezime)
2.Datum, mjesto i država rođenja
3.

Državljanstvo

(upisati podatke o svim državljanstvima)

4.Spol
5.Ime i prezime, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo oca
6.Ime i prezime, rođeno prezime, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo majke
7.Naziv i mjesto predškolske/školske ustanove koju pohađa
8.Mjesto i adresa stanovanja u Republici Hrvatskoj
9.Mjesto i adresa stanovanja u inozemstvu
10.Odobren stalni boravak u drugoj državi, ako da u kojoj i od kada


PODACI O DJETETU
1.Ime i prezime (rođeno prezime)
2.Datum, mjesto i država rođenja
3.

Državljanstvo

(upisati podatke o svim državljanstvima)

4.Spol
5.Ime i prezime, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo oca
6.Ime i prezime, rođeno prezime, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo majke
7.Naziv i mjesto predškolske/školske ustanove koju pohađa
8.Mjesto i adresa stanovanja u Republici Hrvatskoj
9.Mjesto i adresa stanovanja u inozemstvu
10.Odobren stalni boravak u drugoj državi, ako da u kojoj i od kada

PODACI O DJETETU
1.Ime i prezime (rođeno prezime)
2.Datum, mjesto i država rođenja
3.

Državljanstvo

(upisati podatke o svim državljanstvima)

4.Spol
5.Ime i prezime, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo oca
6.Ime i prezime, rođeno prezime, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo majke
7.Naziv i mjesto predškolske/školske ustanove koju pohađa
8.Mjesto i adresa stanovanja u Republici Hrvatskoj
9.Mjesto i adresa stanovanja u inozemstvu
10.Odobren stalni boravak u drugoj državi, ako da u kojoj i od kada


Pristajem da se svi moji osobni podaci koji se navode na ovom obrascu mogu proslijediti na provjeru nadležnim tijelima Republike Hrvatske u svrhu odlučivanja o ovom zahtjevu.
Obvezujem se da ću tijelo kojemu podnosim zahtjev pravodobno obavijestiti o promjeni adrese stanovanja.

U _________________________ dana ___________________

__________________________________________________

Potpis podnositelja zahtjeva

__________________________________________________

Identitet utvrđen uvidom u

__________________________________________________

Suglasnost drugog roditelja

__________________________________________________

Identitet utvrđen uvidom u

__________________________________________________

Potpis i pečat službene osobe

PRILOZI UZ ZAHTJEV:

• životopis i motivacijsko pismo za stjecanje hrvatskog državljanstva

• važeća isprava o identitetu u ovjerenoj preslici (putna isprava, identifikacijska isprava za stranca) s jasno vidljivom fotografijom podnositelja zahtjeva i djeteta (ako je dijete posjeduje)

• dokaz o državljanskom statusu (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice) podnositelja zahtjeva i djeteta

• izvadak iz matice rođenih izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama podnositelja zahtjeva i djeteta

• izvadak iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku)

Ako se zahtjev temelji na braku s hrvatskim državljaninom, činjenica sklopljenog braka treba biti upisana u maticu vjenčanih u Republici Hrvatskoj

• izvadak iz registra životnog partnerstva (za osobe u životnom partnerstvu)

• uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog inozemnog tijela država čiji su podnositelji zahtjeva državljani te države u kojoj imaju stalni boravak u izvorniku ili propisno ovjerenoj preslici s prijevodom na hrvatski jezik ne starijeg datuma od 6 mjeseci

• suglasnost stranke za provjeru vjerodostojnosti stranih isprava priloženih zahtjevu

• suglasnost drugog roditelja za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem za dijete/djecu (ako nije dana na obrascu zahtjeva), odnosno drugi odgovarajući dokaz ako suglasnost nije potrebna

Ostali dokazi ovisno o pravnoj osnovi podnošenja zahtjeva:

• iseljenik i njegovi potomci – ovjerena preslika putne ili druge javne isprave temeljem koje je osoba iselila u inozemstvo; dokazi o kontinuitetu srodstva s iseljenikom

• pripadnik hrvatskog naroda – isprave kojima dokazuje ranije osobno deklariranje pripadnosti hrvatskom narodu u pravnom prometu npr. radna knjižica, vojna knjižica, svjedodžbe, indeks, ovjerene preslike zapisnika o prijavi namjere sklapanja braka, prijave rođenja djece u maticu rođenih i sl. Pripadnost hrvatskom narodu može se dokazivati i zaštitom prava i promicanjem interesa hrvatskog naroda i aktivnim sudjelovanjem u hrvatskim kulturnim, znanstvenim i sportskim udrugama u inozemstvu. Ako se podnositelj zahtjeva poziva na pripadnost hrvatskom narodu svojih roditelja, uz zahtjev dostavlja dokaze o njihovom nacionalnom izjašnjavanju u pravnom prometu.

OBRAZAC 3

Obrazac popuniti čitljivo.

Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva.

Primljeno:
BrojPristojbaPrilog
NAZIV TIJELA KOJEMU SE ZAHTJEV PODNOSI
  

ZAHTJEV ZA STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA PRIROĐENJEM DJETETA/DJECE

Na temelju članka 13. Zakona o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, br. 53/91., 70/91. – ispravak, 28/92., 113/93. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 4/94., 130/11., 110/15. i 102/19.)

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA
Ime i prezime
Rođeno prezime
Datum, mjesto i država rođenja
Državljanstvo
Adresa u inozemstvu (država, mjesto, ulica i broj)
Adresa u Republici Hrvatskoj (država, mjesto, ulica i broj) te broj telefona/mobitela

PODACI O DJETETU
1.Ime i prezime (rođeno prezime)
2.Datum, mjesto i država rođenja
3.

Državljanstvo

(upisati podatke o svim državljanstvima)

4.Spol
5.Ime i prezime, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo oca
6.Ime i prezime, rođeno prezime, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo majke
7.Naziv i mjesto predškolske/školske ustanove koju pohađa
8.Mjesto i adresa stanovanja u Republici Hrvatskoj
9.Mjesto i adresa stanovanja u inozemstvu
10.Odobren stalni boravak u drugoj državi, ako da u kojoj i od kada

PODACI O DJETETU
1.Ime i prezime (rođeno prezime)
2.Datum, mjesto i država rođenja
3.

Državljanstvo

(upisati podatke o svim državljanstvima)

4.Spol
5.Ime i prezime, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo oca
6.Ime i prezime, rođeno prezime, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo majke
7.Naziv i mjesto predškolske/školske ustanove koju pohađa
8.Mjesto i adresa stanovanja u Republici Hrvatskoj
9.Mjesto i adresa stanovanja u inozemstvu
10.Odobren stalni boravak u drugoj državi, ako da u kojoj i od kada

PODACI O DJETETU
1.Ime i prezime (rođeno prezime)
2.Datum, mjesto i država rođenja
3.

Državljanstvo

(upisati podatke o svim državljanstvima)

4.Spol
5.Ime i prezime, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo oca
6.Ime i prezime, rođeno prezime, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo majke
7.Naziv i mjesto predškolske/školske ustanove koju pohađa
8.Mjesto i adresa stanovanja u Republici Hrvatskoj
9.Mjesto i adresa stanovanja u inozemstvu
10.Odobren stalni boravak u drugoj državi, ako da u kojoj i od kadaObvezujem se da ću tijelo kojemu podnosim zahtjev pravodobno obavijestiti o promjeni adrese stanovanja.

U ________________________ dana ____________________

__________________________________________________

Potpis podnositelja zahtjeva

__________________________________________________

Identitet utvrđen uvidom u

__________________________________________________

Suglasnost drugog roditelja

__________________________________________________

Identitet utvrđen uvidom u

__________________________________________________

Potpis i pečat službene osobe

PRILOZI UZ ZAHTJEV:

• važeća isprava o identitetu u ovjerenoj preslici (putna isprava, identifikacijska isprava za stranca) s jasno vidljivom fotografijom podnositelja zahtjeva i djeteta (ako je dijete posjeduje)

• izvadak iz matice rođenih djeteta izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama

• dokaz o državljanskom statusu djeteta i oba roditelja (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice)

• izvadak iz matice vjenčanih roditelja (ako su u braku)

• suglasnost drugog roditelja za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem za dijete (ako nije dana na obrascu zahtjeva), odnosno drugi odgovarajući dokaz ako suglasnost nije potrebna

OBRAZAC 4

Obrazac popuniti čitljivo.

Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva.

Primljeno:
BrojPristojbaPrilog
NAZIV TIJELA KOJEMU SE ZAHTJEV PODNOSI
  

ZAHTJEV ZA PRESTANAK HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

PUNOLJETNE OSOBE

A) OTPUST

B) ODRICANJE

C) MEĐUNARODNI UGOVOR

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA
1.Ime
2.Prezime
3.Rođeno prezime
4.OIB
5.Spol
6.Datum rođenja
7.Mjesto i država rođenja
8.Državljanstvo i mjesto upisa u knjigu državljana
9.Putna isprava Republike Hrvatske, broj, datum i mjesto izdavanja
10.Osobna iskaznica Republike Hrvatske, broj, datum i mjesto izdavanja
11.Mjesto i adresa sadašnjeg prebivališta/boravišta u Republici Hrvatskoj
12.Mjesto i adresa posljednjeg prebivališta/boravišta u Republici Hrvatskoj
13.Mjesto i adresa stanovanja u inozemstvu
14.Narodnost
15.Stečena stručna sprema i zvanje (naziv obrazovne ustanove, mjesto i vrijeme školovanja)
16.Zadnji radni odnos prije odlaska u inozemstvo (naziv poslodavca i radnog mjesta)
17.Mjesto i vrijeme služenja vojne obveze
18.Brojevi mobitela/telefona podnositelja zahtjeva na adresi stanovanja i rada
19.Bračno stanje (neoženjen-neudana, u braku, izvanbračna zajednica, razveden, udovac-udovica)
20.Datum i mjesto sklapanja braka
21.Životno partnerstvoDANE
22.Datum i mjesto sklapanja životnog partnerstva


PODACI O BRAČNOM/IZVANBRAČNOM DRUGU
23.Ime i prezime (rođeno prezime)Datum, mjesto i država rođenjaDržavljanstvoNaziv i adresa sadašnjeg poslodavca i naziv radnog mjesta
      

PODACI O RANIJEM BRAČNOM DRUGU
24.Ime i prezime (rođeno prezime)Datum, mjesto i država rođenjaDržavljanstvoOdluka o razvodu braka (naziv suda i datum razvoda)Imovinsko-pravne obveze iz bračnog odnosa
      

PODACI O ŽIVOTNOM PARTNERU
25.

Ime i prezime

(rođeno prezime)

Datum, mjesto i država rođenjaDržavljanstvoNaziv i adresa sadašnjeg poslodavca i naziv radnog mjesta
     

PODACI O DJECI
26.Ime i prezime (rođeno prezime)Datum, mjesto i država rođenjaDržavljanstvoAdresa stanovanja u Republici Hrvatskoj/ inozemstvuImovinsko--pravne obveze iz odnosa roditelja i djeteta
      
      
      

PODACI O RODITELJIMA
27.Ime i prezime (rođeno prezime)Datum, mjesto i država rođenjaDatum smrtiAdresa u Republici HrvatskojAdresa u inozemstvuOd čega žive, tko ih uzdržava
       
       

OBRAZLOŽENJE

Podnošenja zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva podnosim radi stjecanja/zadržavanja

(zaokružiti)

državljanstva ____________________________, a zbog:

(navesti državljanstvo)

a) zapošljavanja

b) školovanja

c) obiteljskih razloga

d) ostalo (navesti razloge)

Pristajem da se svi moji osobni podaci koji se navode na ovom obrascu mogu proslijediti na provjeru nadležnim tijelima Republike Hrvatske u svrhu odlučivanja o ovom zahtjevu.
Obvezujem se da ću tijelo kojemu podnosim zahtjev pravodobno obavijestiti o promjeni adrese stanovanja.
Obvezujem se da ću prilikom uručenja rješenja o prestanku hrvatskog državljanstva vratiti osobne isprave Republike Hrvatske.

U ________________________ dana ____________________

__________________________________________________

Potpis podnositelja zahtjeva

__________________________________________________

Identitet utvrđen uvidom u

__________________________________________________

Potpis i pečat službene osobe

PRILOZI UZ ZAHTJEV ZA PRESTANAK HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

A) ZA OTPUST IZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

• životopis

• ovjerena preslika identifikacijske isprave (putna isprava, osobna iskaznica) s jasno vidljivom fotografijom

• izvadak iz matice rođenih

• izvadak iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku)

• zajamčenje o primitku u strano državljanstvo ili dokaz o stranom državljanstvu uz ovjereni prijevod na hrvatski jezik

B) ZA ODRICANJE OD HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

• životopis

• ovjerena preslika identifikacijske isprave (putna isprava, osobna iskaznica) s jasno vidljivom fotografijom

• izvadak iz matice rođenih

• izvadak iz matice vjenčanih, ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku)

• uvjerenje o prebivalištu u inozemstvu

• vlastoručno potpisana i datirana izjava o odricanju hrvatskog državljanstva

• dokaz o stranom državljanstvu uz ovjereni prijevod na hrvatski jezik

OBRAZAC 5

Obrazac popuniti čitljivo.

Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva.

Primljeno:
BrojPristojbaPrilog
NAZIV TIJELA KOJEMU SE ZAHTJEV PODNOSI
  

ZAHTJEV ZA PRESTANAK HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

PUNOLJETNE OSOBE I DJETETA/DJECE

D) OTPUST

E) ODRICANJE

F) MEĐUNARODNI UGOVOR

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA
1.Ime
2.Prezime
3.Rođeno prezime
4.OIB
5.Spol
6.Datum rođenja
7.Mjesto i država rođenja
8.Državljanstvo i mjesto upisa u knjigu državljana
9.Putna isprava Republike Hrvatske, broj, datum i mjesto izdavanja
10.Osobna iskaznica Republike Hrvatske, broj, datum i mjesto izdavanja
11.Mjesto i adresa sadašnjeg prebivališta/boravišta u Republici Hrvatskoj
12.Mjesto i adresa posljednjeg prebivališta/boravišta u Republici Hrvatskoj
13.Mjesto i adresa stanovanja u inozemstvu
14.Narodnost
15.Stečena stručna sprema i zvanje (naziv obrazovne ustanove, mjesto i vrijeme školovanja)
16.Zadnji radni odnos prije odlaska u inozemstvo (naziv poslodavca i radnog mjesta)
17.Mjesto i vrijeme služenja vojne obveze
18.Brojevi mobitela/telefona podnositelja zahtjeva na adresi stanovanja i rada
19.Bračno stanje (neoženjen-neudana, u braku, izvanbračna zajednica, razveden, udovac-udovica)
20.Datum i mjesto sklapanja braka
21.Životno partnerstvoDANE
22.Datum i mjesto sklapanja životnog partnerstva

PODACI O BRAČNOM/IZVANBRAČNOM DRUGU
23.Ime i prezime (rođeno prezime)Datum, mjesto i država rođenjaDržavljanstvoNaziv i adresa sadašnjeg poslodavca i naziv radnog mjesta
     

PODACI O RANIJEM BRAČNOM DRUGU
24.Ime i prezime (rođeno prezime)Datum, mjesto i država rođenjaDržavljanstvoOdluka o razvodu braka (naziv suda i datum razvoda)Imovinsko-pravne obveze iz bračnog odnosa
      

PODACI O ŽIVOTNOM PARTNERU
25.

Ime i prezime

(rođeno prezime)

Datum, mjesto i država rođenjaDržavljanstvoNaziv i adresa sadašnjeg poslodavca i naziv radnog mjesta
     

PODACI O DJECI
26.Ime i prezime (rođeno prezime)Datum, mjesto i država rođenjaDržavljanstvo

Adresa stanovanja u Republici

Hrvatskoj/ inozemstvu

Imovinsko-pravne obveze iz odnosa roditelja i djeteta
      
      
      
      

PODACI O RODITELJIMA
27.Ime i prezime (rođeno prezime)Datum, mjesto i država rođenjaDatum smrtiAdresa u Republici HrvatskojAdresa u inozemstvuOd čega žive, tko ih uzdržava
       
       

Zahtjev za OTPUST/ODRICANJE podnosim i za dijete/djecu:

(zaokružiti)

Ime i prezime (rođeno prezime)OIBDatum, mjesto i država rođenjaPutna isprava i osobna iskaznica Republike Hrvatske, broj, datum i mjesto izdavanjaPodaci o drugom roditelju: ime i prezime, rođeno prezime, datum, mjesto, država rođenja i državljanstvo
1.
2.
3.
4.
5.

OBRAZLOŽENJE

Podnošenja zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva podnosim radi stjecanja/zadržavanja

(zaokružiti)

državljanstva ____________________________, a zbog:

(navesti državljanstvo)

a) zapošljavanja

b) školovanja

c) obiteljskih razloga

d) ostalo (navesti razloge)

Pristajem da se svi moji osobni podaci koji se navode na ovom obrascu mogu proslijediti na provjeru nadležnim tijelima Republike Hrvatske u svrhu odlučivanja o ovom zahtjevu.
Obvezujem se da ću tijelo kojemu podnosim zahtjev pravodobno obavijestiti o promjeni adrese stanovanja.
Obvezujem se da ću prilikom uručenja rješenja o prestanku hrvatskog državljanstva vratiti osobne isprave Republike Hrvatske za sebe i dijete.

U __________________________ dana ___________________

__________________________________________________

Potpis podnositelja zahtjeva

__________________________________________________

Identitet utvrđen uvidom u

__________________________________________________

Suglasnost drugog roditelja

__________________________________________________

Identitet utvrđen uvidom u

__________________________________________________

Potpis i pečat službene osobe

PRILOZI UZ ZAHTJEV ZA PRESTANAK HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

B) ZA OTPUST IZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

• životopis

• ovjerena preslika identifikacijske isprave (putna isprava, osobna iskaznica) s jasno vidljivom fotografijom podnositelja zahtjeva i djeteta (ako je dijete posjeduje)

• izvadak iz matice rođenih podnositelja zahtjeva i djeteta

• izvadak iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku)

• zajamčenje o primitku u strano državljanstvo ili dokaz o stranom državljanstvu uz ovjereni prijevod na hrvatski jezik

• suglasnost drugog roditelja hrvatskog državljanina za prestanak hrvatskog državljanstva otpustom za dijete/djecu (ako nije dana na obrascu zahtjeva)

B) ZA ODRICANJE OD HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

• životopis

• ovjerena preslika identifikacijske isprave (putna isprava, osobna iskaznica) s jasno vidljivom fotografijom podnositelja zahtjeva i djeteta (ako je dijete posjeduje)

• izvadak iz matice rođenih podnositelja zahtjeva i djeteta

• izvadak iz matice vjenčanih, ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku)

• uvjerenje o prebivalištu u inozemstvu

• vlastoručno potpisana i datirana izjava o odricanju hrvatskog državljanstva

• dokaz o stranom državljanstvu uz ovjereni prijevod na hrvatski jezik

OBRAZAC 6

Obrazac popuniti čitljivo.

Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva.

Primljeno:
BrojPristojbaPrilog
NAZIV TIJELA KOJEMU SE ZAHTJEV PODNOSI
  

ZAHTJEV ZA PRESTANAK HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA ZA DIJETE/DJECU

G OTPUST

H) ODRICANJE

I) MEĐUNARODNI UGOVOR

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA
Ime i prezime
Rođeno prezime
Datum, mjesto i država rođenja
Državljanstvo
Adresa u inozemstvu
Adresa u Republici Hrvatskoj, broj mobitela/ telefona

PODACI O DJETETU/DJECI
Ime i prezimeOIBDatum, mjesto i država rođenjaDržava, mjesto i adresa stanovanjaPutna isprava i osobna iskaznica Republike Hrvatske, broj, datum i mjesto izdavanja
1.
2.
3.
4.
5.

OBRAZLOŽENJE

Podnošenja zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva podnosim radi stjecanja/zadržavanja

(zaokružiti)

državljanstva ____________________________, a zbog:

(navesti državljanstvo)

a) zapošljavanja

b) školovanja

c) obiteljskih razloga

d) ostalo (navesti razloge)


PODACI O RODITELJIMA DJETETA
OTACMAJKA
1.Ime
2.Prezime
3.Rođeno prezime
4.Datum, mjesto i država rođenja
5.Datum smrti
6.Ime i prezime oca
7.

Ime i prezime

(rođeno prezime)

8.Državljanstvo (upisati podatke o svim državljanstvima)
9.Adresa u Republici Hrvatskoj
10.Adresa u inozemstvu
11.Bračno stanje
 
Obvezujem se da ću prilikom uručenja rješenja o prestanku hrvatskog državljanstva vratiti osobne isprave Republike Hrvatske za dijete.


U _______________________ dana _____________________

__________________________________________________

Potpis podnositelja zahtjeva

__________________________________________________

Identitet utvrđen uvidom u

__________________________________________________

Suglasnost drugog roditelja

__________________________________________________

Identitet utvrđen uvidom u

__________________________________________________

Potpis i pečat službene osobe

PRILOZI UZ ZAHTJEV ZA PRESTANAK HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA DJETETA/DJECE

C) ZA OTPUST IZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

• životopis

• ovjerena preslika identifikacijske isprave (putna isprava, osobna iskaznica) s jasno vidljivom fotografijom podnositelja zahtjeva i djeteta (ako je dijete posjeduje)

• izvadak iz matice rođenih djeteta

• izvadak iz matice vjenčanih roditelja (ako zahtjev za otpust podnosi samo jedan od roditelja potrebno je priložiti dokaz o državljanskom statusu drugog roditelja)

• preslika presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja (ako je brak razveden)

• zajamčenje o primitku u strano državljanstvo ili dokaz o stranom državljanstvu uz ovjereni prijevod na hrvatski jezik

• suglasnost drugog roditelja, hrvatskog državljanina, za prestanak hrvatskog državljanstva otpustom za dijete/djecu (ako nije dana na obrascu zahtjeva)

B) ZA ODRICANJE OD HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

• životopis

• ovjerena preslika identifikacijske isprave (putna isprava, osobna iskaznica) s jasno vidljivom fotografijom podnositelja zahtjeva i djeteta (ako je dijete posjeduje)

• izvadak iz matice rođenih djeteta

• dokaz o stranom državljanstvu uz ovjereni prijevod na hrvatski jezik

• izvadak iz matice vjenčanih roditelja (ako zahtjev za otpust podnosi samo jedan od roditelja potrebno je priložiti dokaz o državljanskom statusu drugog roditelja)

• preslika presude nadležnog suda o razvodu braka djeteta (ako je brak razveden)