Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe aviona i helikoptera na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139

NN 134/2020 (4.12.2020.), Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe aviona i helikoptera na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2568

Na temelju članka 142. točaka 1., 2. i 5. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU UPOTREBE AVIONA I HELIKOPTERA NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE UREDBA (EU) 2018/1139

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se detaljna pravila za:

a) obavljanje nekomercijalnih letačkih operacija i komercijalnih letačkih operacija radova iz zraka

b) izjavu operatora koji obavljaju komercijalne letačke operacije radova iz zraka i nekomercijalne letačke operacije složenim zrakoplovima na motorni pogon i

c) osposobljavanje, provođenje ispita, stjecanje nacionalnih dozvola i ovlaštenja pilota.

(2) Ovaj Pravilnik primjenjuje se na avione i helikoptere (u daljnjem tekstu: zrakoplovi):

a) za koje je izdana Svjedodžba o plovidbenosti u skladu s Konvencijom o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (u daljnjem tekstu: Čikaška konvencija) ili Dopuštenje za letenje i

b) na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (SL L 212, 22. 8. 2018.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2018/1139), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena.

(3) Inozemni operatori zrakoplova smiju obavljati samo letačke operacije radova iz zraka, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika koje se odnose na inozemne operatore.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na:

a) sportsko rekreativne zrakoplove i

b) zrakoplove kada obavljaju vojne, carinske ili policijske aktivnosti, traganje i spašavanje, gašenje požara, nadzor granice i obalne straže ili slične aktivnosti koje se poduzimaju u javnom interesu.

(5) Sa zrakoplovima na koje se primjenjuje ovaj Pravilnik ne smiju se obavljati letačke operacije komercijalnog zračnog prijevoza osim ako izvođenje takvih letačkih operacija nije izričito propisano ovim Pravilnikom ili posebnim propisom.

(6) Operatori zrakoplova koji obavljaju nekomercijalne letačke operacije zrakoplovima koji nisu složeni zrakoplovi na motorni pogon, moraju udovoljavati odredbama propisanima u Dijelu OPS, pododjeljak A Dodatka ovoga Pravilnika.

(7) Operatori zrakoplova koji obavljaju nekomercijalne letačke operacije radova iz zraka zrakoplovima koji nisu složeni zrakoplovi na motorni pogon moraju udovoljavati primjenjivim odredbama propisanima u Dijelu OPS Dodatka ovoga Pravilnika.

(8) Operatori zrakoplova koji obavljaju nekomercijalne letačke operacije radova iz zraka složenim zrakoplovima na motorni pogon, kao i komercijalne letačke operacije radova iz zraka, moraju udovoljavati primjenjivim odredbama propisanima u Dijelu OPS i Dijelu ORG, Sekcijama I, II, III i V Dodatka ovoga Pravilnika.

(9) Operatori zrakoplova koji izvode nekomercijalne letačke operacije složenim zrakoplovima na motorni pogon, moraju udovoljavati odredbama ovoga Pravilnika propisanima u dijelu OPS, pododjeljak A i dijelu ORG, Sekcijama I, II, III i V Dodatka ovoga Pravilnika.

(10) Organizacije za osposobljavanje na koje se upućuje u članku 10.a Uredbe (EU) 1178/2011 i koje imaju glavno mjesto poslovanja u Republici Hrvatskoj pri obavljanju letačkog osposobljavanja s letovima u Europsku uniju te unutar i iz nje, upravljaju:

(a) složenim avionima i helikopterima na motorni pogon u skladu s Dijelom OPS, Pododjeljak A i odredbom ORG.MLR.110, Dijela ORG

(b) ostalim avionima i helikopterima u skladu s Dijelom OPS, Pododjeljak A.

(11) Inozemni operatori zrakoplova iz stavka 2. ovoga Pravilnika koji obavljaju letačke operacije radova iz zraka na teritoriju Republike Hrvatske, moraju udovoljavati primjenjivim odredbama propisanima u Dijelu OPS, Dodatka ovoga Pravilnika.

(12) Osoba koja upravlja zrakoplovima upisanima u Hrvatski registar civilnih zrakoplova mora udovoljavati uvjetima za vrste, privilegije, način stjecanja, izdavanja i održavanja valjanosti nacionalnih dozvola i ovlaštenja koji su propisani u Dijelu FCL Dodatka ovoga Pravilnika.

Dodatak

Članak 2.

(1) Dodatak koji je tiskan uz ovaj Pravilnik, čini njegov sastavni dio.

(2) Dodatak iz stavka 1. ovoga članka čine zahtjevi za izvođenje letačkih operacija, zahtjevi kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova i zahtjevi kojima moraju udovoljavati osobe koje upravljaju zrakoplovima.

Prijelazne odredbe

Članak 3.

Operatori zrakoplova kojima je do stupanja na snagu ovoga Pravilnika izdana Svjedodžba operatora zrakoplova u skladu s Pravilnikom o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova (»Narodne novine«, br. 10/14 i 76/16) dužni su:

a) uskladiti se s primjenjivim odredbama ovoga Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika i

b) Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija) vratiti Svjedodžbu operatora zrakoplova.

Završne odredbe

Članak 4.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

a) Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova (»Narodne novine«, br. 10/14 i 76/16), i

b) Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati osoba koja upravlja zrakoplovima na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (»Narodne novine«, broj 94/19).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. veljače 2021.

Klasa: 011-01/20-01/112
Urbroj: 530-07-1-1-20-2
Zagreb, 26. studenoga 2020.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

DODATAK

DIO DEF

Pojmovi i kratice

Pojmovi i kratice koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) aerodrom: prostor na kopnu, vodi, izgrađena površina ili plovilo, posebno prilagođeni za slijetanje, uzlijetanje i manevriranje zrakoplova

2) alternativni aerodrom pri uzlijetanju: alternativni aerodrom na koji, ako je potrebno, zrakoplov može sletjeti u kratkom vremenu nakon uzlijetanja, a kada za to nije moguće koristiti aerodrom uzlijetanja

3) zrakoplov: avion i helikopter iz članka 1. ovoga Pravilnika

4) avion: zrakoplov teži od zraka, pokretan motorom, nepokretnih krila koji uzgon u letu dobiva poglavito zbog aerodinamičnih reakcija zraka na tim krilima

5) baza oblaka: visina donje granice najnižega promatranoga ili prognoziranoga oblaka u okolici aerodroma ili područja letačkih operacija ili specificiranoga područja letačkih operacija, mjereno od visine aerodroma, ili u slučaju letačkih operacija koje nisu s kopna, od razine mora

6) član posade (Crew member): osoba koju odredi operator na dužnost u zrakoplovu unutar vremena letačke dužnosti

7) D: oznaka najveće dimenzije helikoptera za vrijeme okretanja rotora

8) dokument za prijevoz opasne robe (Dangerous Goods Transport Document): dokument koji je specificiran u Tehničkim instrukcijama i sadrži informacije o opasnoj robi

9) FATO (Final Approach and take off area): definirano područje za letačke operacije helikoptera, nad kojim je dovršena završna faza prilaza za lebdenje ili slijetanje, te se s njega može započeti manevar za uzlijetanje. Za helikoptere koji operiraju u kategoriji performansi klase 1, ova definirana površina uključuje raspoloživu površinu za prekinuto uzlijetanje

10) na ruti (En-route phase): faza leta od kraja uzlijetanja i inicijalne faze penjanja do početka faze prilaza i faze slijetanja

11) faza prilaza i slijetanja (Approach and landing phase): onaj dio leta od 300 m (1000 ft) iznad visine FATO-a, ukoliko je let planiran da prijeđe tu visinu, ili od početka snižavanja u drugim slučajevima, do slijetanja ili do točke prekinutoga slijetanja

12) FDR: uređaj za snimanje podataka o letu

13) hidroavion: zrakoplov nepokretnih krila koji je namijenjen uzlijetanju i slijetanju na vodu i uključuje amfibije kada se upotrebljavaju kao hidroavioni

14) instrumentalni meteorološki uvjeti (IMC): meteorološki uvjeti izraženi u smislu vidljivosti, udaljenosti od oblaka, i visine baze oblaka (kako je definirano u ICAO Aneksu 2), manji od minimuma specificiranih za vizualne meteorološke uvjete (VMC)

15) interval za otklanjanje (Rectification Interval): najveće dopušteno vrijeme u kome se zrakoplovom može operirati od trenutka utvrđivanja neispravnosti dijela i otklanjanja kvara kako je to navedeno u listi minimalne opreme (MEL)

16) izdignuti FATO (Final Approach and take off area): zona koja je izdignuta najmanje tri metra od okolne površine

17) kategorija A helikoptera: višemotorni helikopter s motorima i sustavom za otkrivanje kvarova, projektiranim kako je specificirano u CS-27/29 ili drugom prikladnom dokumentu, te s informacijama o performansama u helikopterskom letačkom priručniku koje su bazirane na otkazu kritičnog motora, a koje osiguravaju prikladnu određenu površinu (designated surface area) i prikladne performanse za siguran nastavak leta u slučaju otkaza motora

18) kategorija B helikoptera: jednomotorni helikopter ili višemotorni helikopter koji u potpunosti ne udovoljava zahtjeve za kategoriju A helikoptera. Kategorija B helikoptera nema osiguranu sposobnost zadržavanja visine leta (stay up) za slučaj otkaza motora i kada se pretpostavlja nepredviđeno slijetanje

19) klasa aviona: jednopilotni avion s jednim ili više klipnih motora ili jednim elisnomlaznim motorom, koji nije složeni avion

20) komercijalna operacija: bilo koja letačka operacija, u zamjenu za naplatu ili drugu vrstu naknade, koja je dostupna javnosti ili koja se, ako nije dostupna javnosti, obavlja u skladu s ugovorom između operatora i korisnika usluge, pri čemu korisnik usluge nema nikakvu kontrolu nad operatorom

21) komercijalni zračni prijevoz: prijevoz putnika, robe ili pošte za naplatu ili drugu vrstu naknade

22) konfiguracija s najvećim brojem putničkih sjedišta: najveći utvrđeni broj putničkih sjedišta pojedinog zrakoplova za potrebe izvođenja letačkih operacija, koji ne uključuje sjedišta za posadu. Taj broj može biti manji od certificiranog najvećega broja putničkih sjedišta zrakoplova

23) kontrolirani let: bilo koji let koji je podložan odobravanju službe kontrole zračnog prometa

24) kopneni avion: zrakoplov nepokretnih krila konstruiran za uzlijetanje i slijetanje na kopno, a uključuje amfibije kada se njima operira kao kopnenim avionima

25) kritična faza leta: zalijetanje, putanja uzlijetanja, finalni prilaz, slijetanje uključujući protrčavanje, produžavanje (go-around) i bilo koju drugu fazu leta koju odredi zapovjednik zrakoplova. Kod helikoptera se pod kritičnom fazom leta podrazumijeva i voženje

26) letačke operacije radova iz zraka: operacije koje uključuju letačke operacije s vanjskim teretom, letačke operacije nadzora iz zraka, u svrhu iskakanja padobranaca, poljoprivredne letačke operacije, fotografiranje iz zraka, vuču jedrilica, oglašavanje iz zraka, kalibraciju, građevinske letačke operacije uključujući napinjanje električnih vodova iz zraka, uklanjanje raslinja pilom iz zraka, rad na saniranju izlijeva nafte, miniranje lavina, nadzor iz zraka uključujući mapiranje i kontrolu onečišćenja, letove za potrebe izvještavanja, televizijskog i filmskog snimanja, letove za posebne događaje, uključujući zrakoplovne priredbe i natjecanja, letove za nadzor i spašavanje stada, izbacivanje veterinarskih pripravaka, letove pomorskih sahrana, znanstveno istraživačke letove, zaprašivanje oblaka itd.

27) ljudska izvedba (Human performance): ljudske sposobnosti i ograničenja koji imaju utjecaj na sigurnost i učinkovitost letačkih operacija

28) masa na uzlijetanju: predstavlja ukupnu masu, uključujući sve što se prevozi na početku uzlijetanja helikoptera i na početku zalijetanja u svrhu uzlijetanja za avione

29) mokra uzletno-sletna staza: uzletno-sletna staza čija je površina pokrivena vodom ili slično, u manjem obimu od specificiranoga u definiciji onečišćena/kontaminirana staza ili kada ima dovoljno vlage na površini uzletno-sletne staze koja uzrokuje da staza izgleda reflektirajuće, ali bez značajnih područja (dijelova) gdje se zadržava voda

30) nacionalna dozvola: dozvola pilota zrakoplova izdana u skladu s odredbama Dijela LIC ovoga Pravilnika

31) naseljena područja: grad, mjesto, naselje, odnosno bilo koje područje koje se sadržajno koristi za stanovanje, javne ili rekreacijske svrhe

32) naseljeno neprijateljsko okruženje: neprijateljsko okruženje u naseljenom području

33) navigacija temeljena na performansama (PBN – Performance based navigation): prostorna navigacija temeljena na zahtjevima performansi za letačke operacije duž ATS rute, na instrumentalnoj prilaznoj proceduri ili u određenom zračnom prostoru

34) navigacijske specifikacije (Navigation Specification): skup zahtjeva za zrakoplov i posadu neophodan za podršku u letačkim operacijama pri navigaciji temeljenoj na performansama u sklopu definiranoga zračnoga prostora

35) nekomercijalna operacija: bilo koja letačka operacija koja se ne obavlja za naknadu

36) nenaseljeno neprijateljsko okruženje: neprijateljsko okruženje izvan naseljenog područja

37) neprijateljsko okruženje: okruženje u kojem:

a) sigurno prisilno slijetanje ne može biti izvedeno radi neprimjerene podloge

b) putnici helikoptera ne mogu biti primjereno zaštićeni od vanjskih utjecaja

c) sposobnost/mogućnost djelovanja službe za traganje i spašavanje ne odgovara očekivanoj izloženosti opasnosti ili

d) postoji neprihvatljiv rizik ugrožavanja osoba i dobara na zemlji.

Sljedeća područja smatraju se neprijateljskim okruženjem:

a) za letačke operacije iznad vodenih površina, područja otvorenog mora sjeverno od 45N paralele i južno od 45S paralele određena od nadležnih tijela zemalja na koje se odnosi i

b) dijelovi gusto naseljenih područja bez površina primjerenih za prisilno slijetanje

38) noć: vremensko razdoblje između kraja građanskog večernjeg sumraka i početka građanskog jutarnjeg sumraka. Građanski sumrak završava uvečer kada je centar sunčevog kruga 6 stupnjeva ispod horizonta i počinje ujutro kada je centar sunčevog kruga 6 stupnjeva ispod horizonta

39) odgovarajući aerodrom: aerodrom na kojem zrakoplov može obavljati letačke operacije, vodeći računa o primjenjivim zahtjevima performansi i karakteristikama uzletno-sletne staze

40) odleđivanje: postupak kojim se mraz, led, snijeg ili lapavica otklanja sa zrakoplova u svrhu čišćenja površina

41) odrasla osoba: osoba koja ima 12 ili više godina

42) odredišni alternativni aerodrom: alternativni aerodrom prema kojem zrakoplov može nastaviti let ako bi postalo nemoguće ili nepreporučljivo slijetanje na planirani odredišni aerodrom

43) onečišćena/kontaminirana uzletno-sletna staza: staza čija je površina u omjeru većem od 25% od zahtijevane dužine i širine koja se koristi pokrivena:

a) površinom vode dubine veće od 3 mm, lapavicom ili mekim snijegom koji odgovara vrijednosti većoj od 3 mm vode

b) snijeg sabijen u čvrsti oblik koji se ne može više sabiti, te koji se raspada u grudama ili se ne raspada kada se podigne (kompaktni snijeg)

c) led, uključujući mokri led

44) opasna roba (Dangerous goods): predmeti i tvari koje su u stanju prouzročiti značajan rizik za zdravlje, sigurnost, imovinu i okoliš i koje se nalaze na popisu opasnih roba u Tehničkim instrukcijama ili su klasificirane u skladu s Tehničkim instrukcijama

45) operativna površina: mjesto odabrano od operatora ili zapovjednika zrakoplova za slijetanje, uzlijetanje i/ili izvođenje letačkih operacija

46) operatorova lista dozvoljenih neispravnosti zrakoplova: lista opreme zrakoplova i njenih funkcija koje mogu biti neispravne za namjeravani let, s ciljem postizanja prihvatljive razine sigurnosti primjenjujući odgovarajuća operativna i vremenska ograničenja, letačke postupke, provjere i postupke prije leta

47) ovlaštenje za klasu aviona: ovlaštenje za upravljanje jednopilotnim avionom s jednim ili više klipnih motora ili jednim elisnomlaznim motorom, koji nije složeni avion, a koje se upisuje u Part-FCL dozvolu

48) ovlaštenje za tip: ovlaštenje za upravljanje helikopterom, ili jednopilotnim ili višepilotnim složenim avionom, na koji se primjenjuje ovaj Pravilnik, koje se upisuje u nacionalnu dozvolu

49) Part-21: Prilog I Uredbe Komisije (EU) 748/2012 o utvrđivanju provedbenih pravila za certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju zrakoplova i s njima povezanih proizvoda, dijelova i uređaja te za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija

50) Part-145: Prilog II Uredbe Komisije (EU) 1321/2014 o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove, kojim se utvrđuju zahtjevi koje organizacija mora ispuniti kako bi ispunjavala uvjete za izdavanje ili produljenje odobrenja za održavanje zrakoplova i sastavnih dijelova

51) Part-FCL: Dodatak I Uredbe Komisije (EU) 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano uz članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) 1178/2011) kojim se propisuju uvjeti za stjecanje, produženje i obnavljanje dozvola, ovlaštenja i certifikata pilota zrakoplova

52) Part-FCL dozvola: dozvola koja je izdana ili se smatra izdanom u skladu s Uredbom Komisije (EU) 1178/2011, koja se priznaje u državama članicama Europske unije

53) Part-M: Prilog I Uredbe Komisije (EU) 1321/2014 o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove, kojim se utvrđuju mjere koje je potrebno poduzeti kako bi se osigurala plovidbenost zrakoplova, uključujući njegovo održavanje. Također se utvrđuju uvjeti kojima trebaju udovoljiti osobe ili organizacije uključene u takve aktivnosti

54) Part-MED: Dodatak IV Uredbe Komisije (EU) 1178/2011 kojim se propisuju uvjeti za izdavanje certifikata o zdravstvenoj sposobnosti za pilote zrakoplova

55) performanse klase 1: performanse kod kojih u slučaju otkaza kritične pogonske jedinice, helikopter može sletjeti unutar raspoložive duljine za prekinuto uzlijetanje ili sigurno nastaviti let do područja odgovarajućeg za slijetanje, zavisno o trenutku kada se otkaz dogodio

56) performanse klase 2: performanse kod kojih u slučaju otkaza kritične pogonske jedinice, helikopter raspolaže performansama dovoljnim da sigurno nastavi let, osim u slučaju kada se otkaz dogodi u ranoj fazi manevra uzlijetanja ili kasnoj fazi manevra slijetanja, kada prisilno slijetanje može biti potrebno

57) performanse klase 3: performanse kada u slučaju otkaza kritične pogonske jedinice u bilo kojem trenutku tijekom leta, prisilno slijetanje može biti potrebno za više motorni helikopter i bit će potrebno u jednomotornom helikopteru

58) prijateljsko okruženje: okruženje u kojem:

a) se može izvesti sigurno prisilno slijetanje

b) se putnici helikoptera mogu zaštititi od vanjskih utjecaja

c) sposobnost/mogućnost djelovanja službe za traganje i spašavanje odgovara očekivanoj izloženosti opasnosti i

d) dijelovi gusto naseljenih područja s primjerenim površinama za prisilno slijetanje se smatraju prijateljskim

59) principi ljudskoga faktora (Human factor principles): principi koji se primjenjuju na zrakoplovni dizajn, certifikaciju, osposobljavanje, letačke operacije i održavanje, a koji zahtijevaju sigurno povezivanje čovjeka i drugih komponenti sustava uzimajući u obzir ljudsku izvedbu

60) prostorna navigacija (Area navigation; RNAV): metoda navigacije koja omogućava letačke operacije na bilo kojoj željenoj putanji leta unutar pokrivenosti zemaljskih i drugih navigacijskih sredstava ili unutar ograničenja vlastitih navigacijskih sredstava, ili njihovih kombinacija

61) putanja pri uzlijetanju (Take-off flight path): vertikalna i horizontalna putanja s otkazom kritične pogonske jedinice, od određene točke u uzlijetanju do 1000 ft iznad površine za helikoptere i do 1500 ft iznad površine za avione

62) raspoloživa duljina za slijetanje (LDA): duljina uzletno-sletne staze koja je, od nadležnih aerodromskih tijela, proglašena raspoloživom i odgovarajućom za protrčavanje aviona pri slijetanju

63) raspoloživa duljina za ubrzavanje i zaustavljanje (ASDA): raspoloživa duljina zatrčavanja za uzlijetanje plus duljina produžetka za zaustavljanje tijekom prekinutog uzlijetanja, ako je država zračne luke prijavila da je takav produžetak za zaustavljanje na raspolaganju i ako može podnijeti masu aviona pod prevladavajućim operativnim uvjetima

64) raspoloživa duljina za uzlijetanje (TODA): raspoloživa duljina za zalijetanje u svrhu uzlijetanja uvećana za duljinu ravnine bez prepreka (clearway)

65) raspoloživa duljina za zalijetanje (TORA): raspoloživa duljina uzletno-sletne staze koju je nadležno tijelo objavilo i koja je odgovarajuća za zaletavanje zrakoplova pri uzlijetanju

66) razdaljina jedrenja: udaljenost koju u mirnoj atmosferi može preletjeti zrakoplov bez upotrebe snage motora, pri brzini i konfiguraciji najvećeg doleta

67) RNAV specifikacije: navigacijske specifikacije temeljene na prostornoj navigaciji, koja ne uključuje zahtjeve za praćenje performansi i upozoravanje, a označene su prefiksom RNAV (npr. RNAV 5, RNAV 1)

68) RNP specifikacije: navigacijske specifikacije temeljene na prostornoj navigaciji, koja uključuje zahtjeve za praćenje performansi i upozoravanje, a označene su prefiksom RNP, (npr. RNP 4, RNP APCH)

69) rutni sektor: let koji obuhvaća uzlijetanje, odlaznu proceduru, let ne kraći od 15 minuta, dolaznu proceduru, prilaz i slijetanje

70) serija letova: slijed letova koji počinju i završavaju:

a) unutar vremenskog perioda od 24 sata

b) na istom aerodromu/operativnoj površini i

c) s istim zapovjednikom zrakoplova

71) sigurno prisilno slijetanje: neizbježno slijetanje na kopno ili vodenu površinu u kojem se ne očekuje vjerojatnost ozljeđivanja osoba u zrakoplovu ili na površini na koju se slijeće

72) sprječavanje zaleđivanja (Anti-icing): postupak kojim tretirane površine zrakoplova na ograničeno vrijeme zadržavaju (Hold over time) zaštitu od pojave nakupljanja inja, leda i snijega

73) stručnjak zadatka: osoba koju je odredio operator ili treća strana ili koja djeluje kao poduzetnik, koja izvršava zadatke na tlu koji su izravno povezani s određenim zadatkom radova iz zraka ili izvršava zadatke radova iz zraka u zrakoplovu ili iz njega

74) suha operativna masa (Dry operating mass): ukupna masa zrakoplova koji je spreman za određeni tip letačke operacije, isključivši iskoristivo gorivo i teret. Suha operativna masa uključuje:

a) masu praznog zrakoplova

b) posadu i njihovu prtljagu

c) opskrbu hranom i pićem (catering) i pripadajuću opremu i

d) spremnik vode i kemikalije za toalet

75) suha uzletno-sletna staza: staza koja nije ni mokra ni onečišćena, i uključuje popločene staze koje su posebno pripremljene sa žljebovima ili poroznom površinom te održavane tako da i u uvjetima kada je prisutna vlaga omogućuju efikasno »suho kočenje«

76) tehničke instrukcije (Technical Instructions): tehničke instrukcije za siguran prijevoz opasnih tvari u zračnom prometu (ICAO Doc. 9284 AN/905)

77) teret (Traffic load): ukupna masa putnika, prtljage, robe, opreme koja se prevozi za potrebe izvođenja radova iz zraka i balasta

78) tip aviona ili helikoptera: jednopilotni ili višepilotni složeni avion ili svaki helikopter

79) ugovor o zakupu zrakoplova s posadom (Wet lease agreement): ugovor između poduzetnika kad se zrakoplov koristi pod svjedodžbom/izjavom/odobrenjem operatora zrakoplova, izjavom ili drugim odgovarajućim odobrenjem zakupodavca

80) zakup zrakoplova bez posade (Aircraft Dry Lease): zakup zrakoplova između poduzetnika kad se zrakoplov koristi u skladu sa svjedodžbom/izjavom/odobrenjem operatora zrakoplova zakupnika

81) V1: maksimalna brzina u uzlijetanju pri kojoj pilot mora poduzeti prve radnje (npr. početi kočiti, smanjiti potisak, uključiti zračne kočnice) da zaustavi avion unutar duljine za zaletavanje-zaustavljanje.V1 je isto tako minimalna brzina u uzlijetanju s otkazom kritičnog motora pri VEF, pri kojoj pilot može nastaviti uzlijetanje i postići zahtijevanu visinu iznad površine uzlijetanja unutar raspoložive duljine za uzlijetanje

82) VEF: minimalna brzina u uzlijetanju s otkazom kritičnog motora pri kojoj pilot može nastaviti uzlijetanje i postići zahtijevanu visinu iznad površine uzlijetanja unutar duljine za uzlijetanje

83) vidljivost duž uzletno-sletne staze (RVR): razdaljina u kojoj pilot zrakoplova na centralnoj liniji uzletno-sletne staze vidi oznake za označavanje površine uzletno-sletne staze ili svjetla koja obilježavaju uzletno-sletnu stazu ili njenu centralnu liniju

84) visokorizična letačka operacija radova iz zraka: komercijalna letačka operacija radova iz zraka izvršena iznad područja na kojem postoji vjerojatnost da će u slučaju hitnosti doći do dovođenja u opasnost sigurnosti trećih osoba na tlu ili, kako to odredi nadležno tijelo mjesta gdje se letačka operacija vrši, svaka letačka operacija radova iz zraka koja zbog svoje specifične naravi i lokalne okoline na kojem se vrši predstavlja visok rizik, osobito za treće osobe na tlu

85) zrakoplov: svaka naprava koja se održava u atmosferi zbog reakcije zraka, osim reakcije zraka u odnosu na Zemljinu površinu.

DIO OPS

Pododjeljak A – Opća pravila za izvođenje letačkih operacija i pravila letenja

Sekcija I – Opći zahtjevi

Odgovornosti i ovlasti zapovjednika zrakoplova

OPS.GEN.015

(1) Zapovjednik zrakoplova odgovoran je:

a) za započinjanje, nastavak, prekid ili odstupanja od planiranoga leta

b) za sukladnost sa svim operativnim procedurama i listama provjere

c) da ne započne ili nastavi let ukoliko nije utvrdio da su sva operativna ograničenja navedena u točki 2.(c) Priloga V, Uredbe (EU) 2018/1139 zadovoljena, a kako slijedi:

i. da zrakoplov ispunjava uvjete plovidbenosti

ii. prema potrebi, da je zrakoplov propisno registriran i da se odgovarajući certifikati o tome nalaze u zrakoplovu

iii. da su instrumenti i oprema koji su potrebni za obavljanje tog leta ugrađeni u zrakoplov i da ispravno rade, osim ako je u primjenjivoj listi minimalne opreme ili jednakovrijednom dokumentu za njih predviđena iznimka

iv. da su masa zrakoplova i mjesto težišta takvi da omogućuju obavljanje leta u okviru ograničenja propisanih u dokumentaciji o plovidbenosti

v. da su sva ručna prtljaga, predana prtljaga i roba pravilno ukrcani i osigurani i

vi. da ni u kojem trenutku tijekom leta operativna ograničenja za zrakoplov neće biti prekoračena

d) da ne započne ili nastavi let dalje od najbližega prikladnoga aerodroma ili mjesta za slijetanje kada je sposobnost članova posade za obavljane dužnosti značajno umanjena zbog umora, bolesti ili nedostatka kisika

e) za pristup pilotskoj kabini

f) za donošenje odluka o prihvaćanju ili ne prihvaćanju zrakoplova za let sa neispravnom opremom, u skladu s listom odstupanja od standardne konfiguracije (CDL), listom minimalne opreme, ili u drugim slučajevima utvrđenima propisom donesenim na temelju Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14) (u daljnjem tekstu: Zakon) i

g) za upis podataka o zrakoplovu, i svih poznatih kvarova ili kvarova na koje se sumnja na zrakoplovu, po završetku leta, u dnevnik leta (Journey log book) ili knjigu zrakoplova (Aircraft log book).

(2) Zapovjednik zrakoplova je ovlašten odbiti prijevoz ili iskrcati bilo koje osobe ili robu koji mogu predstavljati potencijalnu opasnost za sigurnost zrakoplova ili osoba u njemu.

(3) Zapovjednik zrakoplova mora, što je prije moguće, dojaviti nadležnoj jedinici kontrole zračnog prometa (ATC), bilo koje opasne uvjete u letu, koji mogu utjecati na sigurnost drugih zrakoplova.

(4) Iznimno od odredbe podtočke 1.d) ove točke, u letačkim operacijama sa višečlanom posadom zapovjednik zrakoplova može nastaviti let dalje od najbližega prikladnoga aerodroma kada su uspostavljeni odgovarajući postupci za umanjenje opasnosti.

Odgovornosti članova posade

OPS.GEN.020

(1) Članovi posade odgovorni su za pravilno izvršavanje svojih dužnosti koje se odnose na sigurnost zrakoplova i osoba u njemu, u skladu s primjenjivim zahtjevima, i tamo gdje je to primjenjivo, u skladu s operativnim priručnikom.

(2) Članovi posade moraju sjediti na svojim mjestima i ne smiju obavljati druge aktivnosti osim onih zahtijevanih za sigurno odvijanje letačkih operacija zrakoplova tijekom kritičnih faza leta.

(3) Za vrijeme dok su na svojim mjestima, članovi posade moraju imati zavezane sigurnosne pojaseve.

(4) Najmanje jedan član posade koji je kvalificiran u skladu s odredbama ovoga Pravilnika mora ostati za komandama zrakoplova tijekom cijelog leta.

(5) Članovi posade koji obavljaju dužnosti za više od jednoga operatora i na koje su primjenjiva ograničenja trajanja radnoga vremena i zahtjevi za odmorom, moraju:

a) udovoljavati svim zahtjevima za ograničenje trajanja radnoga vremena, vremena provedenoga u letu, i zahtjevima za odmorom, koji su primjenjivi na njihove aktivnosti

b) o svojim aktivnostima izvijestiti svakoga od tih operatora

c) održavati vlastite zapise o radnom vremenu, vremenu provedenome u letu i odmorima sukladno primjenjivim propisima koji se odnose na radno vrijeme članova posade i

d) na zahtjev operatora pokazati zapise prije početka dužnosti.

(6) Članovi posade ne smiju započeti s dužnosti na zrakoplovu ukoliko su umorni ili postoji vjerojatnost umora, ili se osjećaju nespremni, u mjeri zbog koje se može ugroziti let.

(7) Član posade mora izvijestiti zapovjednika zrakoplova:

a) o svim greškama, otkazima, kvarovima i oštećenjima za koje smatra da mogu utjecati na plovidbenost ili sigurno operiranje zrakoplovom, uključujući i sustave za slučaj opasnosti i

b) o svakom događaju koji je ugrozio ili mogao ugroziti sigurnost letačkih operacija.

Zajednički jezik

OPS.GEN.025

Svi članovi posade moraju komunicirati na zajedničkom jeziku.

Prijevoz opasnih roba

OPS.GEN.030

Na prijevoz opasnih roba zrakom primjenjuju se odredbe Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 79/07, i 70/17) i Pravilnika o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom (»Narodne novine«, broj 21/19).

Sekcija II – Operativni postupci

Led i ostala onečišćenja

OPS.GEN.100

(1) Na početku leta vanjske površine zrakoplova moraju biti čiste od svih naslaga koja mogu značajno utjecati na performanse i upravljivost zrakoplova.

(2) Operator mora primijeniti postupke odleđivanja i sprječavanje zaleđivanja uvijek kada utvrdi da je to potrebno, a na temelju pregleda ili vremenskih uvjeta.

Simulacija izvanrednih situacija u letu

OPS.GEN.105

Za vrijeme prijevoza putnika ili robe ili kada se izvode komercijalne letačke operacije radova iz zraka, ne smije se simulirati sljedeće:

a) izvanredni postupci ili postupci u hitnim situacijama ili

b) letenje u instrumentalnim meteorološkim uvjetima (IMC) uporabom pomagala za simuliranje tih uvjeta.

Prijevoz osoba

OPS.GEN.110

(1) Niti jedna osoba ne smije biti u dijelu zrakoplova koji nije namijenjen za smještaj osoba, osim u svrhu poduzimanja mjera neophodnih za sigurnost zrakoplova i tereta.

(2) Osobe koje se prevoze moraju sjediti na mjestima na kojima neće sprječavati brzu evakuaciju zrakoplova.

(3) Prije i za vrijeme voženja, uzlijetanja i slijetanja, i kad god zapovjednik zrakoplova smatra neophodnim u interesu sigurnosti, svaka osoba u zrakoplovu mora zauzeti sjedište ili ležaj i, osim u slučaju padobranskih letačkih operacija, imati pravilno zavezan sigurnosni pojas ili ramene veze.

Informiranje putnika

OPS.GEN.115

(1) Pilot zrakoplova mora informirati putnike o lokaciji i načinu upotrebe izlaza za slučaj hitnosti i odgovarajuće sigurnosne opreme i opreme za slučaj hitnosti.

(2) Pilot zrakoplova mora informirati putnike koji će letjeti u zrakoplovu i osigurati da razumiju kako zrakoplov nije u skladu sa standardnim zahtjevima za sigurnost zrakoplova i da lete na vlastitu odgovornost.

(3) Podtočka 2. ove točke nije primjenjiva na zrakoplove za koje je izdana Svjedodžba o plovidbenosti u skladu s Aneksom 8 Čikaške konvencije.

Priprema leta

OPS.GEN.117

(1) Prije započinjanja leta, zapovjednik zrakoplova se mora svim raspoloživim i razumnim sredstvima uvjeriti da je oprema na zemlji i/ili vodi, uključujući komunikacijske i navigacijske uređaje zahtijevane za sigurno odvijanje namjeravanog leta, raspoloživa i odgovarajuća za vrstu namjeravanih letačkih operacija.

(2) Prije započinjanja leta zapovjednik zrakoplova se mora upoznati sa svim raspoloživim meteorološkim informacijama koje se odnose na namjeravani let. Priprema leta za let izvan okolice aerodroma uzlijetanja i za svaki let koji će se odvijati prema pravilima instrumentalnog letenja mora uključivati:

a) upoznavanje s raspoloživim aktualnim meteorološkim izvješćima i prognozama i

b) plan postupanja, u slučaju da let ne može biti izvršen kako je planirano radi meteoroloških uvjeta.

Osiguravanje putničke kabine i radnih prostora posade

OPS.GEN.120

(1) Prije i za vrijeme voženja, uzlijetanja i slijetanja, svi izlazi i prolazi za evakuaciju moraju biti prohodni.

(2) Prije i za vrijeme uzlijetanja i slijetanja, i uvijek kada zapovjednik zrakoplova smatra neophodnim u interesu sigurnosti, sva oprema i prtljaga moraju biti pravilno osigurani.

Prijenosni elektronički uređaji

OPS.GEN.125

Prijenosni elektronički uređaji koji mogu imati štetan utjecaj na performanse, sustave i opremu zrakoplova ne smiju se koristiti u zrakoplovu.

Pušenje u zrakoplovu

OPS.GEN.130

Pušenje u zrakoplovu nije dozvoljeno:

a) dok se zrakoplov puni gorivom

b) u odjeljcima za robu ili drugim prostorima u kojima se prevozi roba

c) izvan područja u zrakoplovu određenih za pušenje

d) u prostoru kabine gdje postoji opskrba kisikom i

e) kada god zapovjednik smatra da je bitno radi sigurnosti zrakoplova i putnika.

Voženje zrakoplova

OPS.GEN.135

Po manevarskim površinama avionom smije upravljati samo osoba kvalificirana za voženje zrakoplova.

Rad rotora

OPS.GEN.140

Rotor helikoptera smije staviti u pogon u svrhu leta samo osoba koja je kvalificirani pilot u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Upotreba aerodroma i operativnih površina

OPS.GEN.145

(1) Operator smije koristiti samo one aerodrome ili operativne površine koje su odgovarajuće za tip zrakoplova i letačke operacije koje namjerava izvoditi.

(2) Upotreba operativnih površina dozvoljena je samo za:

a) avione koji nisu složeni avioni na motorni pogon i

b) helikoptere.

Operativni minimumi za pravila instrumentalnog letenja (IFR)

OPS.GEN.150

(1) Operator mora utvrditi aerodromske operativne minimume za svaki aerodrom uzlijetanja, odredišni i alternativni aerodrom koji se koristi. Taj minimum mora biti jednak ili viši od onoga koji je određen u državi u kojoj se aerodrom nalazi.

(2) Minimum iz podtočke 1. ove točke mora uzeti u obzir dodatne zahtjeve Agencije, ako postoje.

(3) Minimumi za određene vrste prilaza i postupaka slijetanja su primjenjivi ukoliko su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) zemaljska oprema koja se zahtijeva za te postupke je u funkciji

b) sustavi zrakoplova koji se zahtijevaju za tu vrstu prilaza su u funkciji

c) zahtijevane performanse zrakoplova su ispunjene i

d) posada je odgovarajuće osposobljena.

(4) Pri utvrđivanju aerodromskoga operativnoga minimuma koji će se primijeniti na određenu letačku operaciju, operator mora uzeti u obzir:

a) tip, performanse i karakteristike rukovanja zrakoplovom

b) sastav letačke posade, njihovu stručnost i iskustvo

c) dimenzije i karakteristike zona finalnog prilaza i uzlijetanja (FATO)/uzletno-sletnih staza koje se mogu koristiti

d) prikladnost i svojstva dostupnih vizualnih i ne vizualnih zemaljskih pomoćnih uređaja

e) opremu dostupnu na zrakoplovu za navigaciju i kontrolu putanje leta, kako je prikladno, za vrijeme uzlijetanja, prilaza, ravnanja, slijetanja, protrčavanja i neuspjelog prilaza

f) prepreke u prilazu, neuspjelom prilazu i penjanju, te područja zahtijevana za izvršenje izvanrednih procedura i nadvisivanja prepreka

g) visinu nadvisivanja prepreka/nadmorsku visinu za postupak instrumentalnoga prilaza

h) načine određivanja i izvještavanja o meteorološkim uvjetima i

i) tehnike leta koje se koriste za vrijeme finalnog prilaza.

Odabir alternativnih aerodroma

OPS.GEN.155

ALTERNATIVNI AERODROM PRI UZLIJETANJU

(1) Alternativni aerodrom pri uzlijetanju mora biti odabran i naveden u planu leta, ako su vremenski uvjeti na aerodromu uzlijetanja na ili ispod primjenjivoga aerodromskoga minimuma ili ukoliko se ne bi bilo moguće vratiti na aerodrom uzlijetanja iz drugih razloga.

(2) Alternativni aerodrom pri uzlijetanju mora biti na sljedećim udaljenostima od aerodroma uzlijetanja:

a) zrakoplovi s dvije pogonske jedinice: udaljenost ne veća od one jednake vremenu od jednoga sata leta na brzini krstarenja sa jednim motorom i

b) zrakoplovi sa tri ili više pogonskih jedinica: udaljenost ne veća od one jednakoj vremenu od dva sata leta na brzini krstarenja sa jednim neučinkovitim motorom.

(3) Za aerodrom koji se odabire kao alternativni aerodrom pri uzlijetanju, dostupni podaci moraju ukazivati da će u planirano vrijeme korištenja vremenski uvjeti biti iznad ili na aerodromskom operativnom minimumu za tu letačku operaciju.

ODREDIŠNI ALTERNATIVNI AERODROMI

(4) Za letove koji se izvode u skladu s instrumentalnim pravilima letenja (IFR), najmanje jedan odredišni alternativni aerodrom mora biti odabran i naveden u planu leta, osim kada:

a) za avione: trajanje leta i dostupne trenutne meteorološke informacije ukazuju da u predviđeno vrijeme dolaska na planiranom mjestu slijetanja, i u razumnom vremenu (jedan sat) prije i poslije toga vremena, prilaz i slijetanje mogu biti napravljeni po vizualnim meteorološkim uvjetima ili

b) za helikoptere: dostupne trenutne meteorološke informacije ukazuju da će sljedeći meteorološki uvjeti postojati dva sata prije i dva sata poslije očekivanoga vremena dolaska:

i) baza oblaka od najmanje 130 metara (400 ft) iznad minimuma za postupke instrumentalnoga prilaza i

ii) vidljivost od najmanje 1500 m više od minimuma primjenjivoga za postupak ili

c) mjesto planirano za slijetanje je izolirano i:

i) nema alternativnoga prikladnoga odredišta

ii) instrumentalna procedura je propisana za aerodrom koji je planiran za slijetanje

iii) za avione: dostupne trenutne meteorološke informacije ukazuju da će sljedeći meteorološki uvjeti postojati dva sata prije i dva sata poslije očekivanoga vremena dolaska:

(1) baza oblaka od najmanje 300 m (1000 ft) iznad minimuma za postupke instrumentalnoga prilaza

(2) vidljivost od najmanje 5,5 km, ili 4 km više od minimuma primjenjivoga za proceduru.

iv) za helikoptere: točka sa koje nema mogućnosti povratka (PNR – Point of No Return) određena za letačke operacije iznad vode.

Postupci u odlasku i prilazu

OPS.GEN.160

(1) Ukoliko nije drugačije odobrila država nadležna za aerodrom, operator mora koristiti odlazne i prilazne procedure koje je definirala ta država.

(2) Zapovjednik zrakoplova može prihvatiti samo odobrenje od nadležne službe kontrole zračnog prometa za odstupanje od objavljenih postupaka odlaska ili prilaza, pod uvjetom da se poštuje visina nadvisivanja prepreka i da su u potpunosti uzeti u obzir operativni uvjeti. U svakom slučaju finalni prilaz se mora letjeti vizualno ili u skladu sa objavljenim prilaznim procedurama.

Umanjenje buke

OPS.GEN.165

Operativni postupci moraju uzeti u obzir potrebu za umanjenje učinka buke zrakoplova.

Minimalna visina nadvisivanja terena – IFR letovi

OPS.GEN.170

Za svaki let koji se izvodi u skladu s instrumentalnim pravilima letenja (IFR) moraju biti utvrđene minimalne visine nadvisivanja terena za rutu po kojoj se leti.

Minimalne visine leta

OPS.GEN.175

Zrakoplovom se ne smije letjeti ispod minimalnih visina koje su utvrđene u državi iznad koje se leti osim:

a) kada je to neophodno za uzlijetanje i slijetanje ili

b) za snižavanje ispod minimalnih visina u skladu sa postupcima utvrđenima u toj državi pod uvjetom da operator dokaže da letačke operacije ne stvaraju opasne uvjete za osobe i imovinu na zemlji.

Rute i područje letačkih operacija

OPS.GEN.180

Letačke operacije se moraju obavljati u skladu s ograničenjima na rutama i područjima letačkih operacija onako kako je to određeno u državi koja se nadlijeće.

Meteorološki uvjeti

OPS.GEN.185

(1) Zapovjednik zrakoplova ne smije započeti ili nastaviti let po vizualnim pravilima letenja (VFR), ukoliko posljednje dostupne meteorološke informacije ukazuju da će vremenski uvjeti na ruti i na namjeravanome odredištu u odgovarajućem vremenu biti na ili iznad primjenjivoga operativnoga minimuma za VFR.

(2) Let u skladu s instrumentalnim pravilima letenja (IFR) smije se započeti ili nastaviti prema planiranom odredišnom aerodromu, ukoliko posljednje dostupne meteorološke informacije ukazuju da su vremenski uvjeti na ruti i na namjeravanome odredištu ili bar na jednom alternativnom odredištu u očekivanome vremenu dolaska na ili iznad primjenjivoga aerodromskoga operativnoga minimuma.

Uvjeti za uzlijetanje

OPS.GEN.190

Prije započinjanja uzlijetanja, zapovjednik zrakoplova se mora uvjeriti da:

a) prema dostupnim informacijama, vrijeme na aerodromu ili operativnoj površini, a za motorni zrakoplov uvjeti na uzletno-sletnoj stazi / zoni finalnog prilaza i uzlijetanja (FATO) koja se namjerava koristiti, neće spriječiti sigurno uzlijetanje i odlazak i

b) da je vidljivost duž staze (RVR) i visina baze oblaka u smjeru uzlijetanja, jednaka ili povoljnija od aerodromskog operativnog minimuma.

Uvjeti za prilaz i slijetanje

OPS.GEN.195

Prije započinjanja prilaza za slijetanje, zapovjednik zrakoplova se mora uvjeriti da je prema raspoloživim informacijama, vrijeme na aerodromu ili operativnoj površini, a za motorne zrakoplove uvjeti na uzletno-sletnoj stazi / zoni finalnog prilaza i uzlijetanja (FATO) koja se namjerava koristiti, takvo da neće spriječiti siguran prilaz, slijetanje ili neuspjeli prilaz, u odnosu na podatke o performansama sadržanima u letačkom priručniku zrakoplova (AFM) i/ili operativnom priručniku.

Započinjanje i nastavak prilaza

OPS.GEN.200

(1) Instrumentalni prilaz se smije nastaviti ispod visine od 1000 ft iznad aerodroma na završnom segmentu prilaza samo ako je vidljivost duž staze (RVR) na ili iznad primjenjivoga minimuma definiranoga za uzletno-sletnu stazu.

(2) Ako vidljivost duž staze (RVR) padne ispod primjenjivoga minimuma nakon prolaska visine od 1000 ft iznad aerodroma na završnom segmentu, prilaz može biti nastavljen do visine donošenja odluke (DA/H) ili minimalne visine snižavanja (MDA/H).

(3) Prilaz se može nastaviti ispod DA/H ili MDA/H i slijetanje se može završiti ukoliko je jedna od sljedećih vizualnih referenci, za uzletno-sletnu stazu koja se namjerava koristiti, utvrđena i vidljiva na DA/H ili MDA/H:

a) elementi sustava prilaznih svjetala

b) prag piste

c) oznake praga piste

d) svjetla praga piste

e) svjetlosne oznake praga piste

f) vizualni indikator za vođenje aviona po ravni poniranja

g) zona dodira ili oznake zone dodira

h) svjetla zone dodira

i) svjetla ruba staze / područja finalnog prilaza i uzlijetanja (FATO).

Opskrba gorivom

OPS.GEN.205

(1) Osim za nekomercijalne letove avionima koji nisu složeni zrakoplovi na motorni pogon, a koji uzlijeću i slijeću na isti aerodrom/operativnu površinu i ostaju unutar 50 nautičkih milja od tog aerodroma/operativne površine, letovi avionima koji se izvode u skladu s vizualnim pravilima letenja moraju nositi rezervu goriva najmanje za:

a) 30 minuta leta na normalnoj visini krstarenja, danju ili

b) 45 minuta leta pri normalnoj brzini krstarenja, noću.

(2) Za letove avionima koji se izvode po instrumentalnim pravilima letenja količina nošenog goriva mora biti dostatna:

a) za let do aerodroma/operativne površine predviđenog slijetanja, te nakon toga za 45 minuta leta na normalnoj visini krstarenja, kada alternativni aerodrom nije potreban ili odgovarajući alternativni aerodrom nije raspoloživ (npr. aerodrom/operativna površina je izolirana i odgovarajući alternativni aerodrom nije raspoloživ) ili

b) kada je alternativni aerodrom/operativna površina potreban, za let do i izvođenje prilaza i neuspjelog prilaza na aerodromu/operativnoj površini namjeravanog slijetanja i nakon toga:

i) za let do određenog alternativnog aerodroma i

ii) za najmanje 45 minuta leta na normalnoj visini krstarenja.

(3) Osim za nekomercijalne letove helikopterima koji nisu kompleksni zrakoplovi na motorni pogon, a koji uzlijeću i slijeću na isti aerodrom/operativnu površinu i ostaju unutar 50 nautičkih milja od tog aerodroma/operativne površine, letovi helikopterima koji se izvode u skladu s vizualnim pravilima letenja moraju nositi rezervu goriva ne manju od količine potrebne za 20 minuta leta brzinom najvećeg doleta.

(4) Za letove helikopterima koji se izvode sukladno instrumentalnim pravilima letenja, količina nošenog goriva mora biti dostatna:

a) za let do aerodroma/operativne površine na koji se namjerava sletjeti, i nakon toga za 30 minuta leta pri brzini u krugu čekanja na 450 m (1500 ft) iznad odredišnog aerodroma/operativne površine u uvjetima standardne temperature, te za prilaz i slijetanje, kada odgovarajući alternativni aerodrom/operativna površina nije raspoloživ (npr. aerodrom/operativna površina je izoliran i odgovarajući alternativni aerodrom/operativna površina nije raspoloživ)

b) kada je alternativni aerodrom/operativna površina potrebna, za let do, i izvođenje prilaza i neuspjeloga prilaza, na aerodrom/operativnu površinu, na koji se namjerava sletjeti, i nakon toga za:

i) let do određenog alternativnog aerodroma/operativne površine i

ii) 30 minuta leta pri brzini u krugu čekanja na 450 m (1500 ft) iznad alternativnog aerodroma/operativne površine, u uvjetima standardne temperature, za prilaz i slijetanje.

Punjenje goriva tijekom ukrcaja, iskrcaja i boravka putnika u zrakoplovu

OPS.GEN.210

Zrakoplovi se ne smiju puniti gorivom tijekom ukrcaja, iskrcaja i boravka putnika u zrakoplovu, osim:

a) ako je zrakoplov pod nadzorom zapovjednika zrakoplova ili drugog osposobljenog osoblja pripravnoga za pokretanje i vođenje napuštanja zrakoplova i

b) za komercijalne letačke operacije, ako se između osoblja uključenog u nadzor punjenja goriva i zapovjednika zrakoplova ili drugog osposobljenog potrebnog osoblja održava dvosmjerna komunikacija.

Provjeravanje količine goriva u letu

OPS.GEN.215

Provjeravanje količine goriva u letu mora se provoditi na svakom letu u redovitim vremenskim intervalima.

Utvrđivanje prekomjernoga približavanja zemlji

OPS.GEN.220

Kada utvrdi prekomjerno približavanje zemlji, pilot za komandama mora odmah poduzeti postupke za uspostavljanje sigurnih uvjeta leta.

Sekcija III – Performanse zrakoplova i operativna ograničenja

Operativna ograničenja

OPS.GEN.300

(1) Tijekom bilo koje faze letačke operacije, opterećenje, masa i položaj težišta (CG) zrakoplova moraju biti u skladu sa svim ograničenjima navedenim u letačkom priručniku zrakoplova (AFM).

(2) Letačke operacije moraju se izvoditi unutar ograničenja definiranih u skladu sa primjenjivim standardima za certifikaciju buke.

Vaganje

OPS.GEN.305

(1) Masa i položaj težišta (CG) zrakoplova moraju biti ustanovljeni stvarnim vaganjem prije prvog korištenja.

(2) Ukupni utjecaji promjena i popravaka na masu i ravnotežu moraju se uzeti u obzir i primjereno dokumentirati. Zrakoplov mora biti ponovo izvagan kada god utjecaj promjene na masu i ravnotežu nije točno poznat.

(3) Masa i položaj težišta (CG) složenoga zrakoplova na motorni pogon, koji se koristi u nekomercijalnim letačkim operacijama i zrakoplova koji se koristi u komercijalnim letačkim operacijama mora biti ponovo ustanovljena stvarnim vaganjem:

a) najmanje svakih 5 godina ako se koriste individualne mase pojedinačnih zrakoplova ili

b) najmanje jednom svakih 9 godina ako se koristi flotna masa zrakoplova.

(4) Vaganje se mora izvršiti kod proizvođača zrakoplova ili ga mora izvršiti odobrena organizacija za održavanje u skladu s Part-M ili Part-145 Uredbe Komisije (EU) 1321/2014 o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (SL L 362, 17.12.2014).

Sustav izračuna mase i ravnoteže

OPS.GEN.310

(1) Operator složenog zrakoplova na motorni pogon koji se koristi u nekomercijalnim letačkim operacijama, kao i operator zrakoplova u komercijalnim letačkim operacijama radova iz zraka mora uspostaviti sustav izračuna mase i ravnoteže, te odrediti na koji će se način precizno utvrditi za svaki let:

a) suha operativna masa zrakoplova i pripadajući položaj težišta, ako je primjenjivo

b) masa tereta

c) masa goriva

d) masa i položaj težišta zrakoplova na uzlijetanju, slijetanju i bez goriva, ako je primjenjivo

e) utovar zrakoplova pod nadzorom osposobljenog osoblja

f) raspored tereta

g) izrada i distribucija cjelokupne dokumentacije.

(2) Kada je izračun mase i ravnoteže iz podtočke 1. ove točke dobiven elektroničkim putem, posada mora imati mogućnost intervencije u izračun.

Performanse – općenito

OPS.GEN.315

Zrakoplovom se smiju izvoditi letačke operacije samo ako ima odgovarajuće performanse u skladu s važećim pravilima letenja i drugim ograničenjima koja se odnose na let, zračni prostor ili aerodrome/operativne površine koji se koriste, uzimajući u obzir točnost bilo kojeg grafikona ili karte koja se koristi.

Uzlijetanje – složeni avioni na motorni pogon koji se koriste u nekomercijalnim letačkim operacijama i avioni koji se koriste u komercijalnim letačkim operacijama radova iz zraka

OPS.GEN.320

SLOŽENI AVIONI NA MOTORNI POGON KOJI SE KORISTE U NEKOMERCIJALNIM LETAČKIM OPERACIJAMA I AVIONI KOJI SE KORISTE U KOMERCIJALNIM LETAČKIM OPERACIJAMA RADOVA IZ ZRAKA

(1) Prilikom određivanja maksimalne dozvoljene mase pri uzlijetanju, mora se uzeti u obzir slijedeće:

a) duljina za uzlijetanje ne smije biti veća od raspoložive duljine za uzlijetanje, uključivši duljinu ravnine bez prepreka (clearway) koja ne prelazi polovicu duljine raspoložive za zatrčavanje pri uzlijetanju (TORA)

b) duljina za zatrčavanje pri uzlijetanju ne smije biti veća od raspoložive duljine za zatrčavanje pri uzlijetanju (TORA)

c) ista vrijednost za brzinu V1 mora biti korištena i za prekinuto i za nastavljeno uzlijetanje i

d) na mokroj ili onečišćenoj/kontaminiranoj uzletno-sletnoj stazi masa pri uzlijetanju ne smije biti veća od dozvoljene mase za uzlijetanje za suhu uzletno-sletnu stazu u istim uvjetima.

SLOŽENI AVIONI NA MOTORNI POGON

(2) U slučaju otkaza kritičnog motora za vrijeme uzlijetanja, složeni avioni na motorni pogon moraju biti u mogućnosti prekinuti uzlijetanje i zaustaviti se unutar duljine uzletno-sletne staze raspoložive za ubrzavanje i zaustavljanje (ASDA) ili u slučaju višemotornih aviona nastaviti uzlijetanje i nadvisiti sve prepreke duž putanje leta s odgovarajućim granicama do trenutka kada je avion u poziciji da udovolji zahtjevima točke OPS.GEN.325 ovoga Dodatka.

Na ruti – kritični motor u kvaru – složeni zrakoplov na motorni pogon

OPS.GEN.325

U slučaju da kritični motor otkaže u bilo kojem trenutku duž rute, višemotorni složeni zrakoplov na motorni pogon mora biti u stanju nastaviti let do aerodroma letenjem iznad minimalne visine za nadvisivanje prepreka na bilo kojoj točki rute.

Slijetanje – složeni avion na motorni pogon

OPS.GEN.330

Na svakom aerodromu, poslije nadvisivanja svih prepreka na prilaznoj putanji unutar sigurnih granica, avion mora biti u mogućnosti sletjeti i zaustaviti se, a hidroavion doći do zadovoljavajuće niske brzine, unutar raspoloživa duljina za slijetanje. Odstupanje može biti napravljeno za očekivane razlike u tehnikama prilaza i slijetanja, ukoliko takvo odstupanje već nije predviđeno u planiranju performansi.

Sekcija IV – Instrumenti, podaci i oprema

Instrumenti i oprema – Općenito

OPS.GEN.400

(1) Zrakoplov mora biti opremljen instrumentima i opremom koji posadi omogućuju:

a) upravljanje putanjom leta

b) izvođenje bilo kojeg proceduralnog manevra i

c) pridržavanje operativnih ograničenja u očekivanim operativnim uvjetima.

(2) Instrumenti i oprema moraju biti spremni za upotrebu ili lako dostupni članu letačke posade.

(3) Instrumenti i oprema koju koristi letačka posada mora biti raspoređena tako da joj omogući da vide očitanja dostupna za trenutnu upotrebu sa svojih pozicija, s minimalnim praktičnim odstupanjem od položaja i linije gledanja koji normalno zauzimaju prilikom pogleda naprijed duž putanje leta.

(4) Sva oprema za slučaj opasnosti mora biti lako dostupna za trenutnu upotrebu.

Oprema za sve zrakoplove

OPS.GEN.405

(1) Zrakoplovi moraju biti opremljeni sa:

a) osim za slučaj akrobatskih letova, najmanje jednim ručnim aparatom za gašenje požara

u pilotskoj kabini i

u svakom putničkom odjeljku koji je odvojen od pilotske kabine

b) sjedištem ili ležajem za svaku osobu stariju od 24 mjeseca

c) sigurnosnim pojasom za svako sjedište i pojasom za vezivanje za svaki ležaj

d) pojasom za vezivanje za svaku osobu mlađu od 24 mjeseca i

e) rezervnim topljivim električnim osiguračima, snage potrebne za kompletnu zaštitu strujnog kruga, za zamjenu onih osigurača koji su dostupni tijekom leta, i to po jedan rezervni za svaku nominalnu vrijednost snage osigurača.

(2) Vrsta i količina sredstva za gašenje požara u aparatima za gašenje mora biti prikladna za najvjerojatniju vrstu požara koja se može dogoditi u odjeljku gdje je aparat namijenjen za upotrebu te mora biti minimizirana opasnost od otrovnih koncentracija plina u odjeljcima u kojima borave osobe.

Letni instrumenti i oprema – VFR letovi

OPS.GEN.410

(1) Kada se izvode letačke operacije prema pravilima vizualnog letenja (VFR), zrakoplovi moraju biti opremljeni sredstvima za mjerenje i prikazivanje:

a) magnetskog pravca

b) vremena u satima, minutama i sekundama

c) barometarske visine i

d) indicirane zračne brzine (IAS – Indicated Air Speed).

(2) Kada zrakoplovi kojima se izvode letačke operacije prema pravilima vizualnog letenja (VFR) izvode letačke operacije

– iznad kopna ili vode (a kada je vidljivost manja od 1500 m) ili

– iznad vode i bez vizualnog kontakta s kopnom ili

– u uvjetima kada postoji velik rizik gubitka kontrole položaja i može biti neophodna referenca na jedan ili više letnih instrumenata,

moraju dodatno uz zahtjeve navedene u podtočki 1. ove točke biti opremljeni sredstvima za mjerenje i prikaz:

a) vertikalne brzine

b) skretanja i proklizavanja za avione i proklizavanja za helikoptere

c) položaja

d) stabiliziranog pravca i

e) nedostatka napajanja namijenjenoga za rad instrumenata.

(3) Kada su za izvođenje letačkih operacija potrebna dva pilota, zrakoplovi moraju biti opremljeni s dodatnim odvojenim sredstvima za prikaz kako je navedeno u podtočkama 1. c) i d) te podtočkama 2.a), b), c) i d) ove točke.

Letni instrumenti i oprema – VFR noćni letovi i IFR letovi

OPS.GEN.415

(1) Zrakoplovi kojima se izvode VFR noćni letovi i IFR letovi moraju, pored udovoljavanja odredbama točke OPS.GEN.410 ovoga Dodatka, biti opremljeni sa:

a) sredstvima za mjerenje i prikazivanje vanjske temperature zraka

b) sredstvima za sprječavanje neispravnog rada radi kondenzacije ili zaleđivanja sredstava za mjerenje i prikazivanje indicirane zračne brzine (IAS)

c) alternativnim izvorom statičkog pritiska

d) svjetlosnim sustavom za izbjegavanje sudara

e) navigacijskim/pozicijskim svijetlima

f) svjetlima za slijetanje

g) primjerenim osvjetljenjem svih instrumenata i opreme bitne za sigurne letačke operacije napajanom iz električnog sustava zrakoplova

h) osvjetljenjem u putničkim odjeljcima napajanim iz električnog sustava zrakoplova

i) električnom svjetiljkom uz svako mjesto za posadu

j) svjetlima u skladu s Međunarodnim propisima za izbjegavanje sudara na moru ako je zrakoplov amfibija i

k) s slučaju aviona s ograničenjem brzine izraženim u Mach broju, sredstvima za očitanje Mach broja.

(2) Avioni kojima se izvode VFR noćni letovi i IFR letovi i helikopteri kojima se izvode IFR letovi moraju biti opremljeni s držačem karte postavljenim na položaju prikladnom za čitanje, koji može biti osvjetljen za noćne letačke operacije.

Letovi iznad vodenih površina

OPS.GEN.420

(1) Kopneni avioni moraju biti opremljeni pojasevima za spašavanje ili odgovarajućim plovećim sredstvima za svaku ukrcanu osobu, spremljene na mjestu koje je lako dostupno sa sjedišta ili ležaja osobe za čiju je upotrebu namijenjeno kada:

a) lete iznad vode na udaljenosti većoj od razdaljine jedrenja od obale ili

b) uzlijeću ili slijeću na aerodrom ili operativnu površinu gdje je, po mišljenju zapovjednika aviona, putanja pri uzlijetanju ili prilaza tako postavljena iznad vode da je u slučaju nezgode slijetanje na vodu vjerojatno.

(2) Kada lete iznad vode, hidroavioni moraju biti opremljeni pojasevima za spašavanje ili odgovarajućim plovećim sredstvima za svaku ukrcanu osobu, spremljene na mjestu koje je lako dostupno sa sjedišta ili ležaja osobe za čiju je upotrebu namijenjeno i sa:

a) opremom za davanje zvučnih signala, kako je propisano Međunarodnim propisima za sprječavanje sudara na moru

b) jednim sidrom i

c) jednim konusnim vjetrokazom, kada je to potrebno kao pomoć u manevriranju.

(3) Zapovjednik aviona koji izvodi letačke operacije na većoj udaljenosti od obale na kojoj je prisilno slijetanje moguće, a od one koja odgovara vremenu od:

a) 120 minuta pri brzini krstarenja ili 400 nautičkih milja (nm), što god je manje, u slučaju aviona koji imaju mogućnost za nastavak leta do aerodroma s otkazom kritične pogonske jedinice na bilo kojoj točki na ruti ili planiranih odstupanja od rute ili

b) 30 minuta pri brzini krstarenja ili 100 nm, što god je manje

mora odrediti rizike za preživljavanje osoba u avionu u slučaju slijetanja na vodu, temeljem kojih će odlučiti o nošenju, pored opreme navedene u podtočkama 1. i 2. ove točke:

i) čamaca za spašavanje u dovoljnom broju za smještaj svih osoba u avionu, spremljenih tako da omoguće njihovu laku upotrebu u slučaju opasnosti i

ii) opreme za spašavanje, uključujući sredstva za održavanje života, primjerenih planiranom letu.

(4) Helikopteri moraju biti opremljeni sa pojasevima za spašavanje ili odgovarajućim plovećim sredstvima za svaku ukrcanu osobu, spremljenih na mjestu koje je lako dostupno sa sjedišta ili ležaja osobe za čiju je upotrebu namijenjeno, kada izvode letačke operacije:

a) performanse klase 1 ili 2: u letu iznad vode na udaljenosti koja odgovara vremenu leta dužem od 10 minuta pri normalnoj brzini krstarenja

b) performanse klase 3: u letu iznad vode na udaljenosti koja je veća od udaljenosti autorotacije od obale ili

c) performanse klase 2 ili 3: kada uzlijeću ili slijeću na aerodrom/operativnu površinu gdje je putanja uzlijetanja ili prilaza iznad vode.

(5) Kada se izvode letačke operacije u performansama klase 1 ili 2 u letu iznad vodene površine na udaljenosti koja odgovara vremenu dužem od 10 minuta leta pri normalnoj brzini krstarenja ili u performansi klase 3 u letu iznad vodene površine na udaljenosti koja odgovara vremenu leta dužem od tri minute pri normalnoj brzini krstarenja, helikopteri moraju, pored opreme navedene u podtočki 4. ove točke, i kada nije isključeno obzirom na tip helikoptera koji se koristi, biti opremljeni i s opremom za davanje signala u pomoć i čamcima za spašavanje u dovoljnom broju za smještaj svih osoba u avionu, spremljenih tako da omoguće njihovu laku upotrebu u slučaju opasnosti; i opremom za spašavanje, uključujući sredstva za održavanje života primjerena planiranom letu.

(6) Zapovjednik helikoptera koji izvodi letačke operacije u performansama klase 3 mora odrediti rizike za preživljavanje osoba u helikopteru u slučaju slijetanja na vodu, temeljem čega mora odlučiti da li će sve osobe u helikopteru nositi pojaseve za spašavanje zahtijevane u podtočki 5. ove točke.

(7) Svaki pojas za spašavanje ili odgovarajuće plutajuće sredstvo mora biti opremljeno sredstvima za električno osvjetljenje u svrhu omogućavanja lociranja osoba.

Slijetanje na vodu – Helikopteri

OPS.GEN.425

(1) Helikopteri koji izvode letačke operacije u performansama klase 1 ili 2 u letu iznad vodene površine u neprijateljskom okruženju na udaljenosti koja odgovara vremenu leta duljem od 10 minuta pri normalnoj brzini krstarenja moraju biti:

a) projektirani za slijetanje na vodu ili

b) certificirani u skladu s odredbama za slijetanje na vodu odgovarajućeg plovidbenog kôda.

(2) Helikopteri moraju udovoljiti zahtjevima iz podtočke 1. ove točke ili biti opremljeni plutajućom opremom za slučaj opasnosti kada izvode letačke operacije u:

a) performansama klase 1 ili 2: u letu iznad vodene površine u prijateljskom okruženju na udaljenosti koja odgovara vremenu većem od 10 minuta leta pri normalnoj brzini krstarenja

b) performansama klase 3: u letu iznad vodene površine na udaljenosti od obale većoj od udaljenosti potrebne za sigurno prisilno slijetanje

c) performansama klase 2: kada uzlijeće ili slijeće iznad vode.

Odašiljač za slučaj opasnosti (ELT)

OPS.GEN.430

AVIONI

(1) Avioni kojima je prva svjedodžba o plovidbenosti izdana prije i uključujući 1. srpnja 2008., moraju biti opremljeni odašiljačem za slučaj opasnosti bilo kojeg tipa.

(2) Avioni kojima je prva svjedodžba o plovidbenosti izdana poslije 1. srpnja 2008., moraju biti opremljeni automatskim odašiljačem za slučaj opasnosti.

(3) Iznimno od podtočki 1. i 2. ove točke avioni koji nisu složeni zrakoplovi na motorni pogon, a izvode nekomercijalne letačke operacije s konfiguracijom s najvećim brojem putničkih sjedišta šest ili manje, mogu biti opremljeni odašiljačem za slučaj opasnosti za preživljavanje (Survival ELT/ELT(S)) ili osobnim odašiljačem za slučaj opasnosti (Personal locator beacon (PLB)).

(4) Iznimno od podtočki 1. i 2. ove točke, avioni koji obavljaju letačke operacije radova iz zraka mogu biti opremljeni osobnim odašiljačem za slučaj opasnosti (Personal locator beacon (PLB) kojeg nosi zapovjednik zrakoplova ili osoba koja provodi zadatke radova iz zraka u zrakoplovu.

(5) Odašiljač za slučaj opasnosti bilo kojeg tipa mora imati sposobnost emitiranja na frekvencijama od 121,5 MHz i 406 MHz istovremeno.

HELIKOPTERI

NEKOMERCIJALNE LETAČKE OPERACIJE SLOŽENIM HELIKOPTEROM

(6) Helikopteri moraju biti opremljeni s najmanje jednim automatskim odašiljačem za slučaj opasnosti.

(7) Helikopteri koji izvode letačke operacije podrške u letačkim operacijama nad morem u neprijateljskom okruženju i na udaljenosti od kopna koja odgovara više od 10 minuta vremena leta normalnom brzinom krstarenja, kada je u slučaju otkaza kritičnog motora sposoban održati let na stalnoj visini, moraju biti opremljeni automatskim samo izbacujućim odašiljačem za slučaj opasnosti (ELT(AD)).

NEKOMERCIJALNE LETAČKE OPERACIJE HELIKOPTEROM KOJI NIJE SLOŽENI HELIKOPTER

(8) Helikopteri s certificiranom konfiguracijom s najvećim brojem putničkih sjedišta više od šest moraju biti opremljeni:

a) automatskim odašiljačem za slučaj opasnosti i

b) jednim odašiljačem za slučaj opasnosti za preživljavanje (Survival ELT/ELT(S)) u čamcu za spašavanje ili na pojasu za spašavanje kada helikopter izvodi letačke operacije na udaljenosti od kopna koja odgovara više od 3 minute vremena leta normalnom brzinom krstarenja.

(9) Helikopteri s certificiranom konfiguracijom s najvećeim brojem putničkih sjedišta šest ili manje moraju biti opremljeni odašiljačem za slučaj opasnosti za preživljavanje (Survival ELT/ELT(S)) ili osobnim odašiljačem za slučaj opasnosti (Personal locator beacon (PLB)) koji nosi član posade ili putnik.

LETAČKE OPERACIJE RADOVA IZ ZRAKA

(10) Helikopteri s certificiranom konfiguracijom s najvećim brojem putničkih sjedišta više od šest moraju biti opremljeni:

a) automatskim odašiljačem za slučaj opasnosti i

b) jednim odašiljačem za slučaj opasnosti za preživljavanje (Survival ELT/ELT(S)) u čamcu za spašavanje ili na pojasu za spašavanje kada helikopter izvodi letačke operacije na udaljenosti od kopna koja odgovara više od 3 minute vremena leta normalnom brzinom krstarenja.

(11) Helikopteri s certificiranom konfiguracijom s najvećim brojem putničkih sjedišta šest ili manje moraju biti opremljeni osobnim odašiljačem za slučaj opasnosti (Personal locator beacon (PLB)) koji nosi član posade ili stručnjak zadatka u zrakoplovu.

(12) Odašiljač za slučaj opasnosti bilo kojeg tipa mora imati sposobnost emitiranja na frekvencijama od 121,5 MHz i 406 MHz istovremeno.

Oprema za preživljavanje – zrakoplovi pokretani motorom

OPS.GEN.435

SVI ZRAKOPLOVI

(1) Zrakoplovi kojima se izvode letačke operacije preko područja u kojima bi potraga i spašavanje bili posebno otežani moraju biti opremljeni sa sljedećim:

a) opremom za davanje signala poziva u pomoć

b) najmanje jednim odašiljačem za preživljavanje (ELT(S)) i

c) dodatnom opremom za planiranu rutu uzimajući u obzir broj putnika u zrakoplovu.

AVIONI

(2) Iznimno od odredbe podtočke 1.c) ove točke dodatna oprema za spašavanje ne mora biti u avionu kada:

a) ostaje unutar udaljenosti od područja gdje potraga i spašavanje nisu posebno otežani, što odgovara:

i) 120 minuta leta brzinom krstarenja s jednim neučinkovitim motorom za avione sposobne da nastave let do aerodroma sa kvarom kritične pogonske jedinice u bilo kojoj točki na ruti ili planiranoj ruti odstupanja, ili

ii) 30 minuta na brzini krstarenja za sve ostale avione; ili

b) ostane na udaljenosti ne većoj od one koja odgovara 90 minuta leta na brzini krstarenja od područja pogodnog za slijetanje u opasnosti, kada se radi o složenom avionu na motorni pogon certificiranom u skladu s primjenjivim propisom o plovidbenosti kojeg je izdala EASA.

Letovi na velikim visinama – kisik

OPS.GEN.440

(1) Zrakoplovi koji lete iznad visina na kojima je visina po tlaku u putničkom prostoru iznad 10000 stopa moraju biti opskrbljeni s dovoljno kisika za disanje za opskrbu:

a) u slučaju zrakoplova koji nije pod tlakom:

i) za sve članove posade i najmanje 10% putnika za vremenski period duži od 30 minuta kada će visina po tlaku u putničkom prostoru biti između 10000 i 13000 stopa i

ii) za sve članove posade i putnike za bilo koji vremenski period kada će visina po tlaku u putničkom prostoru biti iznad 13000 stopa.

b) u slučaju aviona pod tlakom:

i) za sve članove posade i dio putnika, za bilo koji period, u slučaju gubitka tlaka i uzimajući u obzir okolnosti leta, kada će visina po tlaku u putničkom prostoru biti iznad 10000 stopa i

ii) za sve osobe u putničkom prostoru za ne manje od 10 minuta, u slučaju kada zrakoplov operira na visini po tlaku iznad 25000 stopa, ili operira ispod te visine, ali zbog uvjeta koji neće dozvoliti sigurno snižavanje na visinu po tlaku od 13000 stopa unutar 4 minute.

c) u slučaju helikoptera pod tlakom, za sve članove posade i dio putnika, za bilo koji period, u slučaju gubitka tlaka i uzimajući u obzir okolnosti leta, kada bi visina po tlaku u putničkom prostoru bila iznad 10000 stopa.

(2) Kada su uključeni u obavljanje dužnosti ključnih za sigurno izvođenje letačkih operacija zrakoplovom u letu, članovi posade moraju koristiti opremu za kontinuirano udisanje kisika u situacijama opisanima u podtočki 1. ove točke.

(3) Zrakoplovi koji operiraju na visinama za koje je potreban kisik sukladno podtočki 1. ove točke moraju biti opremljeni pohranjenim kisikom i opremom za distribuciju.

(4) Avioni pod tlakom kojima se obavljaju radovi iz zraka na visinama po tlaku većim od 25000 stopa, moraju dodatno biti opremljeni opremom koja će upozoravati posadu o padu tlaka.

Letačke operacije u uvjetima zaleđivanja noću

OPS.GEN 445

Zrakoplovi koji lete u očekivanim ili stvarnim uvjetima zaleđivanja noću, moraju imati opremu za osvjetljenje leda ili opremu za detekciju formiranja leda. Oprema za osvjetljenje leda ne smije izazivati blještavilo ili refleksiju koji bi mogli umanjiti sposobnost posade za obavljanje njihovih dužnosti.

Označavanje prijelomnih mjesta

OPS.GEN 450

Ako su na trupu zrakoplova označena područja pogodna spasilačkim službama za nasilno otvaranje u slučaju hitnosti, takve oznake moraju biti kako je prikazano na Slici 1.

Slika 1. OPS.GEN. 450

Kompleti prve pomoći

OPS.GEN 455

SVI ZRAKOPLOVI

(1) Zrakoplovi moraju biti opremljeni kompletima prve pomoći u skladu s Tablicom 1. OPS.GEN 455

Tablica 1. OPS.GEN.455

Broj instaliranih putničkih sjedištaBroj kompleta prve pomoći
0 do 991
100 do 1992
200 do 2993
300 i više4

(2) Komplet prve pomoći mora biti spreman za uporabu.

(3) Komplet prve pomoći mora se nadopunjavati (održavati).

Sustav za izbjegavanje sudara – (ACAS) II

OPS.GEN. 460

SVI ZRAKOPLOVI

(1) Ako je ugrađen sustav za izbjegavanje sudara (ACAS) II, isti mora biti korišten u normalnim uvjetima tijekom leta u načinu rada koji omogućava pilotu za komandama dobivanje informacije-upute o razdvajanju (Resolution Advisories (RA)) kada je otkriveno neprimjereno približavanje drugog zrakoplova.

(2) Kada se dobije RA od ACAS II sustava, pilot za komandama mora odmah poduzeti korektivne mjere sukladno dobivenom RA, čak i kada je to u suprotnosti s instrukcijama kontrole zračnog prometa. Zrakoplov se mora brzo vratiti uvjetima instrukcija ili odobrenja kontrole zračnog prometa kada se situacija razriješi.

AVIONI

(3) Turbinski avioni moraju biti opremljeni ACAS II sustavom kada imaju najveću dopuštenu masu pri uzlijetanju preko 5 700 kg ili konfiguraciju s najvećim brojem putničkih sjedišta više od 19.

Sustav upozoravanja o opasnom približavanju preprekama – (TAWS)

OPS.GEN.465

(1) Turbinski avioni s najvećom dopuštenom masom pri uzlijetanju većom od 5 700 kg ili s konfiguracijom s najvećim brojem putničkih sjedišta više od 9 moraju biti opremljeni s TAWS koji udovoljava zahtjevima opreme klase A.

(2) TAWS mora osigurati, automatski, na vrijeme i jasno upozorenje pilotu za komandama o:

a) stupnju poniranja

b) blizini zemlje

c) gubitku visine nakon uzlijetanja ili produžavanja u drugi krug

d) neispravnoj (neodgovarajućoj) konfiguraciji za slijetanje i

e) odstupanju od ravnine prilaženja na dolje.

Sigurnosni pojasevi i sustav vezivanja

OPS.GEN.480

SVI ZRAKOPLOVI

(1) Svi zrakoplovi koji se koriste u komercijalnim letačkim operacijama radova iz zraka kao i složeni zrakoplovi na motorni pogon moraju biti opremljeni sa:

a) sigurnosnim pojasevima s ramenim vezama i s uređajem koji će automatski zategnuti tijelo u slučaju naglog usporavanja na svakom sjedištu člana posade zrakoplova i

b) sigurnosnim pojasevima na sjedištima za minimalno potrebno kabinsku posadu za sve zrakoplove sa konfiguracijom s najvećim brojem putničkih sjedišta većom od 19, za koje je prva svjedodžba o plovidbenosti izdana nakon 31. prosinca 1980.

(2) Sigurnosni pojasevi s ramenim vezama moraju imati sustav otpuštanja u jednoj točki.

HELIKOPTERI

(3) Helikopteri koji se koriste u komercijalnim letačkim operacijama i složeni helikopteri na motorni pogon kojima je prva svjedodžba o plovidbenosti izdana nakon 31. srpnja 1999. moraju biti opremljeni sa sigurnosnim pojasevima sa dijagonalnom ramenom vezom ili sigurnosnim ramenim vezama za svakog putnika starijeg od 24 mjeseca.

Sjekire i željezne poluge

OPS.GEN.485

(1) Avioni sa najvećom dopuštenom masom pri uzlijetanju većom od 5 700 kg ili sa konfiguracijom s najvećim brojem putničkih sjedišta većom od devet moraju biti opremljeni s jednom sjekirom ili željeznom polugom smještenom u pilotskoj kabini.

(2) Kada avion ima konfiguraciju s najvećim brojem putničkih sjedišta veću od 200, dodatna sjekira ili željezna poluga mora biti na avionu smještena u, ili što bliže, prostoru zadnje kuhinje, na mjestu koje nije vidljivo putnicima.

Uređaj za snimanje podataka o letu

OPS.GEN.490

AVIONI

(1) Sljedeći avioni moraju biti opremljeni s FDR-om koji koristi metodu digitalnog snimanja i pohrane podataka i ima mogućnost iščitavanja pohranjenih podataka:

a) s najvećom dopuštenom masom pri polijetanju većom od 5 700 kg, i za koje je svjedodžba o plovidbenosti inicijalno izdana nakon 1. siječnja 2005. i

b) s najvećom dopuštenom masom pri polijetanju većom od 27 000 kg, i za koje je svjedodžba o plovidbenosti inicijalno izdana nakon 31. prosinca 1988.

(2) FDR za avione mora imati mogućnost čuvanja snimljenih podataka najmanje tijekom zadnjih 25 sati.

HELIKOPTERI

(3) Sljedeći helikopteri moraju biti opremljeni sa FDR-om koji koristi metodu digitalnog snimanja i pohrane podataka i ima mogućnost za iščitavanje pohranjenih podataka:

a) s najvećom dopuštenom masom pri uzlijetanju većom od 3 175 kg i za koje je svjedodžba o plovidbenosti inicijalno izdana nakon 1. siječnja 2005.

b) s najvećom dopuštenom masom pri uzlijetanju većom od 7 000 kg i za koje je svjedodžba o plovidbenosti inicijalno izdana u periodu od 1. kolovoza 1999. do uključivo 31. prosinca 2004. i

c) s najvećom dopuštenom masom pri uzlijetanju većom od 7 000 kg i za koje je svjedodžba o plovidbenosti inicijalno izdana u periodu od 1. siječnja 1989. do uključivo 31. srpnja 1999.

(4) FDR za helikoptere mora omogućiti čuvanje snimljenih podataka najmanje:

a) zadnjih 8 sati za helikoptere iz podtočki 3.a) i 3.b) ove točke

b) zadnjih 5 sati za helikoptere iz podtočke 3.c) ove točke i

c) zadnjih 10 sati za helikoptere s najvećom dopuštenom masom pri uzlijetanju većom od 3 175 kg i za koje je svjedodžba o plovidbenosti inicijalno izdana nakon 31. prosinca 2009.

SVI ZRAKOPLOVI

(5) Podaci moraju biti dostupni iz izvora koji omogućava točnu usporedbu s informacijama prikazanim posadi zrakoplova.

(6) FDR mora automatski početi snimanje podataka prije no što je zrakoplov sposoban pokretati se snagom vlastitih motora i automatski prestati snimati nakon što se zrakoplov više ne može pokretati snagom vlastitih motora.

(7) FDR mora imati uređaj koji pomaže njegovo traženje u vodi.

Uređaj za snimanje zvukova u pilotskoj kabini

OPS.GEN.495

AVIONI

(1) Avioni s najvećom dopuštenom masom pri polijetanju većom od 27 000 kg, i za koje je svjedodžba o plovidbenosti inicijalno izdana nakon 31. prosinca 1986., moraju biti opremljeni uređajem za snimanje zvukova u kabini (CVR).

(2) CVR mora imati mogućnost čuvanja podataka tijekom najmanje:

a) zadnja dva sata za avione kojima je svjedodžba o plovidbenosti izdana nakon 1. siječnja 2003. ili

b) zadnjih 30 minuta za sve ostale avione.

HELIKOPTERI

(3) Helikopteri sa najvećom dopuštenom masom pri uzlijetanju većom od 7 000 kg i za koje je svjedodžba o plovidbenosti inicijalno izdana nakon 31. prosinca 1986., moraju biti opremljeni s CVR.

(4) CVR mora imati mogućnost čuvanja snimljenih podataka tijekom najmanje:

a) zadnjih sat vremena za helikoptere kojima je svjedodžba o plovidbenosti inicijalno izdana nakon 31. srpnja 1999. ili

b) zadnjih 30 minuta za sve ostale helikoptere.

SVI ZRAKOPLOVI

(5) CVR mora automatski početi snimanje podataka prije no što se zrakoplov pokrene snagom vlastitih motora i nastaviti snimati do završetka leta kada zrakoplov više nije sposoban kretati se snagom vlastitih motora.

(6) CVR mora imati uređaj koji pomaže njegovo traženje u vodi.

Snimanje podatkovne veze (Data link recording)

OPS.GEN.500

(1) Zrakoplovi kojima je svjedodžba o plovidbenosti inicijalno izdana 8. travnja 2012. ili kasnije, a koji imaju mogućnost komunikacije podatkovnom vezom (data link communication) i za koje se zahtijeva da budu opremljeni sa CVR-om, moraju biti opremljeni i opremom za snimanje sljedećeg, ako je primjenjivo:

a) poruke podatkovne veze koje se odnose na komuniciranje kontrole zračnog prometa prema i od zrakoplova

b) informacija koje omogućavaju usporedbu s bilo kojim zapisom (snimkom) vezanom uz komunikaciju podatkovnom vezom, a koje su pohranjene odvojeno od aviona

c) informaciju o vremenu i prioritetu poruka podatkovnom vezom, uzimajući u obzir strukturu sustava.

(2) Snimač mora koristiti digitalnu metodu snimanja i pohrane podataka i informacija i metodu za iščitavanje tih podataka. Metoda snimanja mora omogućiti usporedbu s podacima snimljenima na zemlji.

(3) Snimač mora omogućiti pohranu podataka snimljenih tijekom najmanje prethodna dva sata letačkih operacija.

(4) Snimač mora imati uređaj za pomoć pri njegovu traženju u vodi.

(5) Snimač mora početi snimati automatski prije nego se avion ili helikopter pokrene snagom vlastitih motora i snimati sve dok se ne prekine let kada se avion ili helikopter više ne mogu pokretati snagom vlastitih motora.

Čuvanje zapisa s FDR i CVR

OPS.GEN.505

(1) Zapovjednik je odgovoran osigurati da FDR i CVR tijekom leta nisu:

a) onesposobljeni

b) isključeni ili

c) namjerno izbrisani u slučaju nesreće ili nezgode koja se mora prijaviti.

(2) Da bi očuvao snimljene podatke za istraživanje nesreće ili nezgode koja se mora prijaviti:

a) zapovjednik može isključiti CVR tijekom leta ako smatra da će prethodno snimljeni podaci biti automatski izbrisani

b) snimači moraju biti deaktivirani nakon završenog leta i

c) snimači se ne smiju ponovo aktivirati bez suglasnosti nadležnog tijela za istraživanje nesreća.

(3) Operator mora čuvati originalne snimljene podatke sukladno podtočki 2. ove točke, kroz period od 60 dana ukoliko nadležno tijelo za istraživanje nesreća ne odredi drugačije.

(4) Operativna provjera i analiza snimaka sa FDR i CVR mora se redovito provoditi da bi se osigurala kontinuirana ispravnost i funkcionalnost snimača.

(5) Na traženje nadležnog tijela operator mora učiniti dostupnim bilo koji snimak koji je sačuvan.

Korištenje FDR i CVR zapisa

OPS.GEN 510

(1) Ne dovodeći u pitanje odredbe kaznenoga zakonodavstva, CVR zapisi ne smiju se koristiti u druge svrhe osim istraživanja nesreće ili nezgode za koje postoji obaveza izvješćivanja, osim uz suglasnost svih uključenih članova posade.

(2) Ne dovodeći u pitanje odredbe kaznenoga zakonodavstva, FDR snimke ne smiju se koristiti u druge svrhe osim istraživanja nesreće ili nezgode za koje postoje obaveza izvješćivanja, osim kada se takvi snimljeni podaci:

a) koriste samo za svrhu održavanja zrakoplova plovidbenim ili u svrhu njegova održavanja

b) koriste na način da je prikriven identitet uključenih osoba ili

c) otkrivaju pod postupkom koji osigurava zaštitu podataka.

Mikrofoni

OPS.GEN.515

AVIONI

(1) Članovi letačke posade na dužnosti u pilotskoj kabini, u složenim avionima na motorni pogon i avionima u komercijalnim letačkim operacijama radova iz zraka, moraju komunicirati kroz laringofone ili konzolne mikrofone kada lete ispod prijelazne apsolutne razine/visine.

HELIKOPTERI

(2) Članovi letačke posade na dužnosti u pilotskoj kabini složenih helikoptera na motorni pogon i helikoptera u komercijalnim letačkim operacijama radova iz zraka moraju nositi slušalice s ugrađenim konzolnim ili odgovarajućim mikrofonom ili slično i koristiti to kao primarni uređaj za komunikaciju.

Sustav interfona za članove letačke posade

OPS.GEN 520

(1) Zrakoplovi sa višečlanom letačkom posadom moraju biti opremljeni sustavom interfona za letačku posadu, uključujući slušalice i mikrofone za sve članove posade.

(2) Kada je potreban sustav za radio-komunikaciju, dodatno uz zahtjev iz podtočke 1. ove točke, zrakoplov mora biti opremljen tipkalom za predaju na komandama leta na svakoj pilotskoj poziciji.

Oprema za komunikaciju

OPS.GEN 525

(1) Zrakoplov mora biti opremljen radio-komunikacijskom opremom koja mora omogućiti dvosmjernu komunikaciju sa aeronautičkim postajama i na frekvencijama propisanima od nadležnoga tijela, ako se njime izvode letačke operacije:

a) prema pravilima vizualnog letenja tijekom kontroliranog leta

b) prema pravilima za instrumentalno letenje ili

c) noću.

(2) Radio-komunikacijska oprema koja se zahtijeva u podtočki 1. ove točke mora osigurati komunikaciju na aeronautičkoj frekvenciji za opasnost.

Transponder sa slanjem podatka o barometarskoj visini

OPS.GEN 530

Kada se zahtijeva na ruti leta, zrakoplovi moraju biti opremljeni SSR transponderom opremljenim modom A s 4096 kodova i modom C sa sposobnošću automatskog prosljeđivanja visine, odnosno modom S.

Navigacijska oprema

OPS.GEN.535

(1) Zrakoplov mora biti opremljen navigacijskom opremom koja će osigurati izvođenje leta u skladu s:

a) planom leta i

b) odgovarajućim zahtjevima zračnog prostora.

(2) Količina navigacijske opreme mora biti takva da, u slučaju kvara jedne komponente tijekom leta, preostala oprema omogući zrakoplovu da ispuni uvjete iz podtočke 1. ove točke.

(3) Tijekom IFR leta, zrakoplov mora biti opremljen navigacijskom opremom koja će omogućiti vođenje do točke od koje će vizualno slijetanje biti moguće. Ova oprema mora omogućiti vođenje zrakoplova za svaki aerodrom na koji se namjerava sletjeti prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) i za svaki predviđeni alternativni aerodrom.

Upravljanje bazama zrakoplovnih podataka

OPS.GEN.540

(1) Operator mora koristiti samo proizvode za upravljanje podacima elektroničke navigacije koji podržavaju navigacijske aplikacije koje udovoljavaju standardima cjelovitosti (standards of integrity) koji su primjereni namjeravanoj uporabi podataka.

(2) Operator mora kontinuirano nadgledati proizvode i proces pravovremene distribucije i pohrane aktualnih i neizmijenjenih baza zrakoplovnih podataka u zrakoplove.

(3) Operator mora osigurati pravovremenu distribuciju i umetanje aktualnih i nepromijenjenih elektroničkih navigacijskih podataka za sve zrakoplove za koje se to zahtijeva.

Sjedišta kabinske posade

OPS.GEN.545

Svako sjedište za minimalno potrebnu kabinsku posadu mora biti okrenuto naprijed ili unatrag unutar 15° od uzdužne osi zrakoplova.

Minimalna oprema za let

OPS.GEN.550

Let ne smije započeti ukoliko je bilo koji od instrumenata zrakoplova, predmeta opreme ili funkcija koje se zahtijevaju za predviđeni let neispravan ili nedostaje, osim u sljedećim slučajevima:

a) ako se zrakoplovom upravlja u skladu s listom minimalne opreme koju je odobrila Agencija

b) ako se zrakoplovom upravlja u skladu s operatorovom listom dozvoljenih neispravnosti, u slučaju kada proizvođač nije izradio glavnu listu minimalne opreme (MMEL) za zrakoplov

c) ako operator ima odobrenje Agencije za upravljanje zrakoplovom u okviru ograničenja glavne liste minimalne opreme (MMEL) ili

d) u drugim slučajevima, ako su utvrđeni propisom donesenim na temelju Zakona.

Sekcija V – priručnici, dnevnici i zapisi

Dokumenti i informacije koje se moraju nalaziti u svakom zrakoplovu

OPS.GEN.600

(1) Na bilo kojem zrakoplovu, na svakom letu se moraju nalaziti sljedeći dokumenti:

a) priručnik za letenje zrakoplovom (AFM) ili odgovarajući dokument

b) svjedodžba o plovidbenosti ili dopuštenje za letenje

c) potvrda o registraciji

d) izvornik ili kopija potvrde o buci, ako je primjenjivo

e) izvornik ili kopija police osiguranja za štetu prema trećim osobama

f) dnevnik leta (Journey log book)

g) važeće i odgovarajuće zrakoplovne karte, za rutu koju se namjerava letjeti i sve ostale rute na koje se može očekivati da će let biti skrenut

h) procedure i vizualni znakovi koje koriste zrakoplovi koji presreću i koji su presretnuti, koji moraju biti lako dostupni članovima letačke posade i

i) svi ostali dokumenti vezani uz let, koje mogu tražiti države preko kojih se let obavlja.

(2) Dodatno uz zahtjev iz podtočke 1. ove točke, na složenim zrakoplovima na motorni pogon koji se koriste u nekomercijalnim letačkim operacijama i zrakoplovima koji se koriste u komercijalnim letačkim operacijama radova iz zraka, sljedeći dokumenti moraju biti na svakom letu:

a) dozvola za rad radiopostaje

b) tehnička knjiga aviona sukladno Part-M

c) podaci o ispunjenom ATS planu leta, ako je primjenjivo

d) informacije o službi potrage i spašavanja za područje u kome se namjerava letjeti

e) preslika Izjave operatora i/ili Ovlaštenje visokorizičnih letačkih operacija radova iz zraka

f) dijelovi operativnog priručnika vezani uz dužnosti posade

g) lista minimalne opreme ili odgovarajući dokument, ako je primjenjivo

h) sljedeće letne informacije:

i) operativni plan leta, ako je primjenjivo

ii) odgovarajući NOTAM/AIS podaci

iii) odgovarajući meteorološki podaci

iv) obavijest o posebnim kategorijama putnika i specijalnog tereta uključujući opasne robe, ako je primjenjivo i

v) dokumentacija o masi i ravnoteži, ako je primjenjivo.

(3) Bez obzira na podtočke 1. i 2. ove točke, za zrakoplove koji uzlijeću i slijeću na isti aerodrom/operativnu površinu i ostaju unutar 50 nm od tog aerodroma/operativne površine, sljedeći dokumenti i informacije mogu ostati na aerodromu/operativnoj površini za vrijeme trajanja leta:

a) za zrakoplove koji nisu složeni zrakoplovi na motorni pogon u nekomercijalnim letačkim operacijama, dokumenti i informacije iz podtočki 1.a) do f) ove točke;

b) za složene zrakoplove na motorni pogon i zrakoplove u komercijalnim letačkim operacijama radova iz zraka, dokumenti i informacije iz:

i) podtočki 1.a) do f) ove točke i

ii) podtočki 2.a), e), h)ii) i h)iii) ove točke.

Dnevnik leta (Journey log book)

OPS.GEN.610

Pojedinosti o zrakoplovu, njegovoj posadi i svakom putovanju moraju biti čuvani za svaki let ili seriju letova u dnevniku leta.

Pružanje na uvid dokumenata i zapisa (Production of documents and records)

OPS.GEN.615

Kada to zatraži zrakoplovni inspektor, zapovjednik mora dati na raspolaganje, u razumnom vremenu, dokumentaciju koja mora biti u zrakoplovu.

Lista minimalne opreme

OPS.GEN.620

(1) Operator zrakoplova može izraditi listu minimalne opreme uzimajući u obzir sljedeće:

a) u dokumentu se predviđa rad zrakoplova, prema navedenim uvjetima, pomoću određenih instrumenata, predmeta opreme ili funkcija koje ne rade na početku leta;

b) dokumenti se pripremaju za svaki zasebni zrakoplov, uzimajući u obzir operaterove relevantne uvjete za rad i održavanje i

c) lista minimalne opreme temelji se na relevantnoj glavnoj listi minimalne opreme (MMEL), i nije manje ograničavajuća od MMEL-a.

(2) O listi minimalne opreme i svim njezinim izmjenama i dopunama operator zrakoplova obavješćuje nadležno tijelo.

Operatorova lista dozvoljenih neispravnosti

OPS.GEN.630

(1) Za zrakoplove za koje proizvođač nije izradio glavnu listu minimalne opreme, moguće je izraditi operatorovu listu dozvoljenih neispravnosti uzimajući u obzir slijedeće:

a) u dokumentu se predviđa rad zrakoplova, prema navedenim uvjetima, pomoću određenih instrumenata, predmeta opreme ili funkcija koje ne rade na početku leta;

b) dokumenti se pripremaju za svaki zasebni zrakoplov, uzimajući u obzir operatorove relevantne uvjete za rad i održavanje; i

c) operatorova lista dozvoljenih neispravnosti temelji se na Odluci Izvršnog direktora EASA-e ED Decision 2014/005/R kako je zadnje izmijenjena ili dopunjena ili Federal Aviation Authority glavnoj listi minimalne opreme za jednomotorne avione, kako je zadnje izmijenjena i dopunjena.

(2) O operatorovoj listi dozvoljenih neispravnosti i svim njezinim izmjenama i dopunama operator zrakoplova obavješćuje nadležno tijelo.

Sekcija VI – Zaštita (Security)

Neprihvatljivo ponašanje putnika

OPS.GEN.700

Kada je to potrebno, zapovjednik zrakoplova mora poduzeti odgovarajuće mjere da smanji potencijalni rizik za sigurnost leta koji uzrokuju putnici neprihvatljivog ponašanja koje ometa posadu u obavljanju dužnosti ili ne postupaju sukladno uputama posade.

Prijavljivanje radnji nezakonitog ometanja

OPS.GEN.705

U slučaju radnji nezakonitoga ometanja u zrakoplovu, zapovjednik zrakoplova ili, ako on to ne može, operator, mora bez odlaganja podnijeti prijavu nadležnom tijelu države operatora u skladu s nacionalnim programom za zaštitu zračnog prometa i mora obavijestiti odgovarajuće lokalno nadležno tijelo.

Pododjeljak B – Dodatni zahtjevi za letačke operacije radova iz zraka

Sekcija I – Opći zahtjevi

Otpuštanje opasnih roba u letačkim operacijama radova iz zraka

OPS.COM.035

Operator ne smije letjeti iznad naseljenih područja gradova, mjesta ili naselja ili iznad mjesta okupljanja osoba na otvorenome, kada otpušta opasne robe u letačkim operacijama radova iz zraka.

Nošenje i upotreba oružja u letačkim operacijama radova iz zraka

OPS.COM.040

(1) Operator može nositi oružje na letu u letačkim operacijama radova iz zraka ukoliko su provedene mjere za prijevoz na siguran način.

(2) Stručnjak zadatka mora osigurati da zrakoplov i osobe u njemu i na zemlji nisu ugrožene kada se oružje koristi.

Sekcija II – Operativni postupci

Informiranje operativnoga osoblja

OPS.COM.115

Operativno osoblje koje je uključeno u provedbu zadataka radova iz zraka mora biti informirano o operativnim postupcima koji su u vezi sa zadatkom radova iz zraka prije svakoga leta ili grupe letova.

Standardni operativni postupci – letačke operacije radova iz zraka koje nisu prijevoz osoba, robe ili pošte

OPS.COM.270

(1) Letačke operacije radova iz zraka koje nisu prijevoz osoba, robe ili pošte moraju se izvoditi u skladu sa standardnim operativnim postupcima (SOP-ovima).

(2) Prije početka letačkih operacija, operator mora napraviti analizu rizika i razviti odgovarajuće SOP-ove. Analiza rizika i SOP-ovi moraju uzeti u obzir najmanje:

a) opseg i složenost aktivnosti

b) zrakoplov i opremu

c) sastav posade i osposobljavanje

d) performanse zrakoplova

e) normalne postupke i postupke za slučaj hitnosti

f) zemaljsku opremu

g) čuvanje zapisa.

Sekcija III – Performanse i operativna ograničenja zrakoplova

Kriteriji performansi aviona

OPS.COM.316.A

Za letačke operacije aviona na visinama manjima od 150 m (500 ft) iznad površine i izvan naseljenoga područja, ukoliko avion ne može održati visinu leta u slučaju otkaza kritičnoga motora, operator mora:

a) uspostaviti operativne procedure za umanjenje posljedica u slučaju otkaza kritičnoga motora

b) uspostaviti program osposobljavanja za članove posade

c) osigurati da su sve osobe u zrakoplovu informirane o postupcima koji se trebaju poduzeti u slučaju prisilnog slijetanja i

d) osigurati da sve osobe u zrakoplovu nose odgovarajuću zaštitnu opremu.

Kriteriji performansi helikoptera

OPS.COM.350.H

(1) Helikopter kojim se izvode letačke operacije u naseljenom neprijateljskom okruženju mora:

a) biti certificiran u kategoriji A i

b) biti operiran pri masi i uvjetima koji, u slučaju otkaza kritične pogonske jedinice, helikopteru omogućavaju zadržavanje horizontalnoga leta. Moraju se poduzeti mjere da se smanji rizik prema osobama na zemlji i imovini na zemlji.

(2) Helikopteri kojima se izvode letačke operacije izvan naseljenoga neprijateljskog okruženja moraju biti certificirani u kategoriji A ili B.

(3) Kada se izvode letačke operacije helikopterima koji, u slučaju otkaza kritične pogonske jedinice, nisu u stanju ostati u letu ili izvršiti prisilno slijetanje, operator mora:

a) uspostaviti operativne postupke za umanjenje posljedica otkaza pogonske jedinice

b) uspostaviti program osposobljavanja za članove posade

c) osigurati da su sve osobe u zrakoplovu informirane o postupcima koji se trebaju poduzeti u slučaju prisilnog slijetanja

d) osigurati da je helikopter opremljen prikladnom opremom za umanjenje posljedica loma, prikladno vrsti letačkih operacija

e) osigurati da sve osobe u zrakoplovu nose odgovarajuću zaštitnu opremu i

f) osigurati sukladnost s uvjetima propisanima za izvođenje letačkih operacija helikopterima bez osigurane sposobnosti za sigurno prisilno slijetanje, kada se prevoze osobe.

(4) Zapovjednik zrakoplova osigurava da masa pri polijetanju, slijetanju ili lebdenju ne prelazi najveću dopuštenu masu za lebdenje bez utjecaja zračnog jastuka dok svi motori rade odgovarajućom nominalnom snagom. Ako su prevladavajući uvjeti takvi da lebdenje bez utjecaja zračnog jastuka nije moguće ostvariti, masa helikoptera ne prelazi najveću masu naznačenu za lebdenje pod utjecajem zračnog jastuka dok svi motori rade odgovarajućom nominalnom snagom, uz uvjet da prevladavajući uvjeti omogućavaju lebdenje pod utjecajem zračnog jastuka pri najvećoj naznačenoj masi.

Sekcija IV – Instrumenti, podaci i oprema

Sprave za vezanje

OPS.COM.406

Članovi posade koji nisu članovi letačke posade moraju biti vezani kada izvode zadatke radova iz zraka s otvorenim ili uklonjenim vratima.

Pojasevi za spašavanje

OPS.COM.420

Svaka osoba u helikopteru mora nositi pojas za spašavanje za vrijeme leta iznad vode izvan auto-rotacijske udaljenosti / udaljenosti jedrenja od kopna, gdje u slučaju nezgode postoji mogućnost slijetanja na vodu.

Slijetanje na vodu

OPS.COM.425

Helikopteri s performansama klase 1 i 2, kojima se izvode letačke operacije iznad vode na više od 10 minuta udaljenosti od kopna i helikopteri s performansama klase 3 u letu iznad vodene površine na udaljenosti od obale većoj od udaljenosti potrebne za sigurno prisilno slijetanje, kada prevoze putnike, moraju biti konstruirani za slijetanje na vodu ili opremljeni sa opremom za plutanje u slučaju opasnosti.

Odijelo za preživljavanje

OPS.COM.426

Svaki član posade helikoptera mora nositi odijelo za preživljavanje kada se letačke operacije izvode iznad vode ili iznad vode izvan auto-rotacijske udaljenosti / udaljenosti jedrenja od kopna, gdje u slučaju nezgode postoji mogućnost slijetanja na vodu i kada vremenski izvještaji ili prognoze dostupne zapovjedniku ukazuju da će temperatura mora za vrijeme leta biti niža od 10 °C.

Sustav upozoravanja o opasnom približavanju preprekama – (TAWS) – Avioni

OPS.COM.465

Bez obzira na zahtjev OPS.GEN.465, TAWS može biti onemogućen za vrijeme specifičnih radova iz zraka koji, po svojoj prirodi, zahtijevaju izvođenje letačkih operacija u kojima se zrakoplov nalazi na udaljenosti od zemlje manjoj od one koja bi rezultirala aktivacijom TAWS-a, a u skladu s operativnim priručnikom, Izjavom i Ovlaštenjem za obavljanje visokorizičnih letačkih operacija radova iz zraka, kako je primjenjivo.

Izlazak iz pilotske kabine za slučaj opasnosti

OPS.COM.486

Zrakoplov mora biti opremljen učinkovitim sredstvima za probijanje iz pilotske kabine.

Oprema za smanjivanje posljedica loma

OPS.COM.487

Zrakoplov mora biti opremljen opremom za smanjivanje posljedica loma koja je prikladna tipu letačkih operacija.

Osobna zaštitna oprema

OPS.COM.488

Osobe u zrakoplovu moraju nositi osobnu zaštitnu opremu koja je prikladna tipu letačkih operacija.

Pododjeljak C – Letačke operacije koje zahtijevaju specifična odobrenja

Sekcija I – Opći zahtjevi

Područje primjene

OPS.SPA.005.GEN

Ovaj Pododjeljak utvrđuje zahtjeve kojima mora udovoljiti operator da bi ishodio posebno odobrenje i osigurao njegovu kontinuiranu valjanost.

Zahtjev za posebno odobrenje

OPS.SPA.020.GEN

(1) Podnosioci zahtjeva za prvo izdavanje posebnog odobrenja moraju Agenciji podnijeti dokumentaciju koja se zahtijeva u odgovarajućem Pododjeljku i sljedeće informacije:

a) službeni naziv i poslovno ime, adresu i poštansku adresu podnosioca zahtjeva i

b) opis letačkih operacija koje se namjeravaju izvoditi.

(2) Podnosioci zahtjeva za posebna odobrenja moraju dokazati Agenciji sljedeće:

a) da udovoljavaju zahtjevima primjenjive Sekcije

b) da zrakoplov i potrebna oprema udovoljavaju primjenjivim zahtjevima za plovidbenost

c) da je utvrđen program osposobljavanja za letačku posadu, i kako je primjenjivo, za osoblje uključeno u izvođenje letačkih operacija i

d) da su postupci za izvođenje letačkih operacija u skladu s primjenjivim Pododjeljkom navedeni u operativnom priručniku.

Povlastice operatora s posebnim odobrenjem

OPS.SPA.025.GEN

Područje aktivnosti operatora za koje mu je izdano posebno odobrenje mora biti navedeno u operativnom priručniku i u listi posebnih odobrenja koje je izdala Agencija.

Promjene u izvođenju letačkih operacija koje podliježu posebnom odobrenju

OPS.SPA.030.GEN

(1) Operator mora izvijestiti Agenciju o svakoj promjeni stavaka navedenih u OPS.SPA.020.GEN i bilo kojih zahtjeva u primjenjivoj sekciji prije uvođenja promjene.

(2) Agencija može propisati uvjete pod kojima operator može izvoditi letačke operacije tijekom tih promjena, osim ako ne utvrdi da posebno odobrenje mora biti ukinuto odnosno privremeno ili trajno oduzeto.

(3) U slučaju promjene posebnog odobrenja, operatori moraju Agenciji podnijeti odgovarajuće dijelove operativnog priručnika i svu ostalu odgovarajuću dokumentaciju, kako to zatraži Agencija.

Sekcija II – Izvođenje letačkih operacija helikopterima bez osigurane sposobnosti za sigurno prisilno slijetanje

Izvođenje letačkih operacija bez osigurane sposobnosti za sigurno prisilno slijetanje

OPS.SPA.001.SFL

(1) Helikopterom se mogu izvoditi letačke operacije bez osigurane sposobnosti za sigurno prisilno slijetanje samo ako je operatoru to odobrila Agencija.

(2) Da bi ishodio odobrenje iz podtočke 1. ove točke operator mora:

a) osigurati odgovarajuće statističke pokazatelje pouzdanosti pogonske grupe za tip helikoptera i tip motora

b) procijeniti rizik za:

i) tip helikoptera koji će se koristiti i

ii) tip letačkih operacija koje će se izvoditi.

c) uspostaviti operativne procedure navodeći:

i) tehnike uzlijetanja i slijetanja koje će se koristiti na aerodromu/operativnoj površini i

ii) specifične procedure za operativna mjesta u slučaju površina od javnog interesa.

d) uspostaviti sustav nadzora korištenja (Usage Monitoring System)

e) uspostaviti skup uvjeta za dobivanje i održavanje odobrenja za određeni tip helikoptera i

f) uspostaviti i održavati program obuke za članove posade uključene u te letačke operacije.

Primjenjivost

OPS.SPA.005.SFL

Letačke operacije bez osigurane sposobnosti za sigurno prisilno slijetanje smiju se izvoditi samo u sljedećim slučajevima:

a) letačke operacije na i sa platformi helikopterima koji imaju konfiguraciju s najvećim brojem putničkih sjedišta (MPSC) više od 19

b) uzlijetanje ili slijetanje za performanse klase 2 izvan naseljenog neprijateljskog okruženja:

i) tijekom faze uzlijetanja, prije postizanja 200 stopa iznad površine uzlijetanja i

ii) tijekom faze slijetanja ispod 200 stopa iznad površine slijetanja.

c) za performanse klase 3 kada se izvode letačke operacije izvan naseljenog neprijateljskog okruženja:

i) tijekom faze uzlijetanja prije postizanja 200 stopa iznad površine uzlijetanja

ii) tijekom faze slijetanja ispod 200 stopa iznad površine slijetanja i

iii) u određenom prostoru na ruti, udaljenom od planina, turbinskim helikopterima sa konfiguracijom s najvećim brojem putničkih sjedišta 6 ili manje.

d) na površini od javnog interesa, sa višemotornim turbinskim helikopterima sa MPSC 6 ili manje:

i) koja se nalazi u naseljenom neprijateljskom okruženju

ii) koja je uspostavljena kao površina od javnog interesa prije 01.07.2002. i

iii) gdje dimenzije ili prepreke u okruženju ne omogućavaju letačke operacije u performansama klase 1.

Ograničenja u letačkom priručniku helikoptera

OPS.SPA.035.SFL

Za helikoptere certificirane u kategoriji A, dozvoljen je kratkotrajan let unutar dijagrama visina-brzina (HV) tijekom faze uzlijetanja i slijetanja, kada se helikopterom izvode letačke operacije prema odobrenju u skladu sa ovom sekcijom.

DIO ORG – ORGANIZACIJSKI ZAHTJEVI

Pododjeljak OPS – Letačke operacije

Sekcija I – Opći zahtjevi

Odgovornosti operatora

ORG.GEN.010

(1) Operator je odgovoran za letačke operacije u skladu s dijelom OPS ovoga Pravilnika, primjenjivim pododjeljcima ovoga dijela i svojom Izjavom.

(2) Operator mora uspostaviti i održavati sustav za provođenje operativne kontrole i nadzora nad svakim letom koji se izvršava pod uvjetima Izjave.

(3) Operator mora osigurati da je zrakoplov opremljen i posada osposobljena kako se zahtijeva za područje i vrstu letačkih operacija.

Sustav upravljanja

ORG.GEN.015

(1) Operator uspostavlja, provodi i održava sustav upravljanja, koji uključuje:

a) jasno definirane linije odgovornosti i nadležnosti u organizaciji operatora, uključujući izravnu odgovornost za sigurnost odgovornog rukovoditelja

b) opis sveobuhvatnih filozofija i načela operatora u pogledu sigurnosti, što se naziva sigurnosnom politikom

c) identificiranje opasnosti u pogledu zrakoplovne sigurnosti koje proizlaze iz aktivnosti operatora, njihovu ocjenu i upravljanje povezanim rizicima, uključujući poduzimanje mjera za ublažavanje rizika i provjeravanje njihove učinkovitosti

d) održavanje osposobljenosti i stručnosti osoblja za obavljanje njihovih zadaća

e) dokumentaciju o svim ključnim procesima sustava upravljanja, uključujući proces upoznavanja osoblja s njihovim odgovornostima, i postupak za izmjenu te dokumentacije

f) funkciju praćenja sukladnosti operatora s relevantnim zahtjevima. Praćenje sukladnosti uključuje sustav povratnih informacija o nalazima koje se dostavljaju odgovornom rukovoditelju, kako bi se, prema potrebi, osigurala učinkovita provedba korektivnih mjera i

g) bilo koje dodatne zahtjeve propisane u odgovarajućim sekcijama ovog Dijela ili drugih primjenjivih Dijelova.

(2) Sustav upravljanja odgovara veličini operatora te prirodi i složenosti njegovih aktivnosti, uzimajući u obzir opasnosti i povezane rizike svojstvene tim aktivnostima.

Sustav upravljanja sigurnošću

ORG.GEN.020

Operator uspostavlja, provodi i održava sustav upravljanja sigurnošću, koji uključuje:

a) imenovanje odgovorne osobe za sustav upravljanja sigurnošću

b) provedbu postupka prepoznavanja opasnosti i upravljanja povezanim rizicima

c) upoznavanje osoblja operatora s postignućima primjene sustava upravljanja sigurnošću

d) osposobljavanje osoblja operatora o svrsi sustava upravljanja sigurnošću i njihovoj ulozi u primjeni sustava.

Sustav praćenja usklađenosti s relevantnim zahtjevima

ORG.GEN.025

Operator uspostavlja, provodi i održava sustav praćenja usklađenosti s relevantnim zahtjevima, koji uključuje:

a) imenovanje odgovorne osobe za sustav praćenja usklađenosti s relevantnim zahtjevima

b) provedbu redovitih, planskih, periodičkih i izvanrednih internih audita i inspekcija sa svrhom utvrđivanja stalne usklađenosti s primjenjivim zahtjevima

c) postupak upravljanja utvrđenim nesukladnostima internih i vanjskih audita i inspekcija, koji uključuje

i) utvrđivanje uzroka nesukladnosti

ii) izradu i usuglašavanje plana korektivnih mjera

iii) provedbu i dokazivanje provedbe korektivnih mjera

d) osposobljavanje osoblja operatora o svrsi sustava praćenja usklađenosti s relevantnim zahtjevima i njihovoj ulozi u primjeni sustava.

Zrakoplovi koji se koriste u letačkim operacijama radova iz zraka

ORG.GEN.030

Operator koji je Agenciji izjavio obavljanje komercijalnih letačkih operacija radova iz zraka može obavljati nekomercijalne letačke operacije zrakoplovom koji se inače koristi za komercijalne letačke operacije radova iz zraka, pod uvjetom da operator detaljno opiše te letačke operacije u operativnom priručniku, uključujući:

a) identifikaciju primjenjivih zahtjeva

b) jasnu identifikaciju bilo kojih razlika između operativnih postupaka koji se upotrebljavaju pri obavljanju

komercijalnih i nekomercijalnih letačkih operacija

c) načine kojima se osigurava da je sve osoblje uključeno u letačku operaciju u potpunosti upoznato s povezanim postupcima.

Zakup helikoptera i aviona bez posade u komercijalnim letačkim operacijama radova iz zraka

ORG.GEN.035

Operator zrakoplova u komercijalnim letačkim operacijama radova iz zraka mora ishoditi prethodno odobrenje zakupa stranog zrakoplova bez posade i uskladiti se sa slijedećim uvjetima:

a) utvrđena je operativna potreba koja se ne može ispuniti uzimanjem u zakup zrakoplova registriranog u Republici Hrvatskoj

b) trajanje zakupa zrakoplova bez posade nije dulje od sedam mjeseci u bilo kojem razdoblju od 12 uzastopnih mjeseci

c) osigurana je razina standarda sigurnosti u pogledu plovidbenosti stranog zrakoplova, a u skladu s primjenjivim zahtjevima za plovidbenost

d) zrakoplov je opremljen u skladu s Dijelom OPS, Pododjeljkom A, Sekcijom IV i Pododjeljkom B, Sekcijom IV ovoga Pravilnika kada je primjenjivo.

Zahtjevi za osoblje

ORG.GEN 040

(1) Operator mora imenovati odgovornog rukovoditelja i osobe odgovorne za upravljanje i nadzor nad sljedećim područjima:

a) letačke operacije

b) osposobljavanje posada

c) zemaljske operacije

d) kontinuirana plovidbenost

e) sustav upravljanja sigurnošću i

f) sustav praćenja usklađenosti s relevantnim zahtjevima

(2) Operator mora osigurati prikladnost i stručnost osoblja na sljedeći način:

a) mora zaposliti dovoljan broj osoblja za planirane zemaljske i letačke operacije

b) sve osobe određene za ili izravno uključene u zemaljske i letačke operacije moraju:

i) biti prikladno osposobljene

ii) dokazati sposobnost u izvođenju dužnosti koje su im dodijeljene i

iii) biti svjesne odgovornosti i odnosa njihovih dužnosti i letačkih operacija u cijelosti.

(3) Nadzor članova posade i osoba koje su uključene u operacije moraju obavljati osobe sa prikladnim iskustvom i vještinama kako bi se osigurala razina standarda definirana u operativnom priručniku.

(4) Broj nadzornika koji je određen sukladno podtočki 3. ove točke mora biti dostatan u odnosu na strukturu operatora i broj zaposlenih osoba. Dužnosti i odgovornosti tih nadzornika moraju biti definirane.

Zahtjevi za infrastrukturu

ORG.GEN.045

(1) Operator mora osigurati primjerena sredstva za zemaljsko opsluživanje da bi osigurao sigurno opsluživanje svojih letova.

(2) Operator mora održavati operativne objekte i postrojenja, te sredstva potpore u glavnoj operativnoj bazi, primjereno za područje i vrstu letačkih operacija.

(3) Operator mora osigurati da je raspoloživi prostor za rad na svakoj operativnoj bazi dovoljan za osoblje čije su dužnosti vezane uz sigurnost letačkih operacija. U obzir se moraju uzeti potrebe zemaljskog osoblja, osoblja čije su dužnosti vezane uz operativnu kontrolu, skladištenje i pristup bitnim zapisima i planiranje leta posadama.

Zahtjevi za dokumentaciju

ORG.GEN.050

(1) Operator mora izraditi priručnike i svu ostalu dokumentaciju koja se zahtijeva kao i njihove izmjene kako bi ih održavao ažurnim.

(2) Operator mora biti u stanju bez odgode distribuirati operativne upute i druge informacije.

Sekcija II – Priručnici, dnevnici i zapisi

Operativni priručnik (OM)

ORG.MLR.100

(1) Operator mora uspostaviti operativni priručnik koji sadrži sve neophodne upute, informacije i postupke, uključujući standardne operativne postupke i programe osposobljavanja i nastavne planove, za svo osoblje koje je uključeno u operacije za potrebe izvršavanja njihovih dužnosti kao i za upotrebu zrakoplova kojim se izvode letačke operacije.

(2) Sadržaj operativnog priručnika mora odražavati zahtjeve postavljene u ovom dijelu i dijelu OPS, i ne smije biti u suprotnosti s uvjetima sadržanima u Izjavi ili Ovlaštenju operatora za visokorizične letačke operacije radova iz zraka.

(3) Operator mora u operativni priručnik uključiti sve dopune i izmjene koje zahtijeva Agencija.

(4) Sve osoblje mora imati pristup onim dijelovima operativnog priručnika koji se zahtijevaju za izvršavanje njihovih dužnosti.

(5) Operativni priručnik mora biti ažuran, a svo osoblje mora biti svjesno izmjena koje se odnose na njihove dužnosti.

(6) Sadržaj operativnog priručnika mora biti u obliku koji se može koristiti bez poteškoća i koji uvažava principe ljudskoga faktora.

(7) Operator mora osigurati da se svaki let izvodi u skladu s odredbama operativnog priručnika.

Sadržaj operativnog priručnika

ORG.MLR.105

(1) Operativni priručnik za nekomercijalne letačke operacije složenim zrakoplovom na motorni pogon mora sadržavati najmanje slijedeće informacije, gdje je primjenjivo:

a) sadržaj

b) status izmjena i listu važećih stranica ili paragrafa, osim ako je cijeli priručnik ponovno izdan i ima prikazan datum važenja

c) dužnosti, odgovornosti i njihov prijenos među članovima uprave i operativnim osobljem

d) opis sustava upravljanja

e) sustav operativne kontrole

f) ograničenja radnog vremena

g) standardni operativni postupci

h) meteorološka ograničenja

i) postupci u hitnosti

j) postupci u slučaju nesreće i nezgode

k) postupci zaštite

l) lista minimalne opreme

m) kvalifikacije i osposobljavanje osoblja

n) čuvanje zapisa

o) normalne letačke operacije

p) ograničenja operativne izvedbe

q) postupci za čuvanje zapisa snimača podataka o letu kako bi se spriječilo njihovo nenamjerno ponovno uključivanje, popravak ili ponovna ugradnja nakon nesreće ili ozbiljne nezgode ili u slučaju kada je njihovo čuvanje odredilo tijelo za istraživanje nesreće

r) rukovanje opasnom robom.

(2) Operativni priručnik za komercijalne letačke operacije radova iz zraka mora biti strukturiran na slijedeći način i sadržavati najmanje slijedeće informacije, gdje je primjenjivo:

A Općenito

0 Administracija i kontrola operativnog priručnika

1 Organizacija i odgovornosti

2 Operativna kontrola i nadzor

3 Sustav upravljanja

4 Sastav posade

5 Zahtjevi osposobljavanja

6 Mjere za zdravlje posade, uključujući propise i upute za članove posade koje se tiču opasnih roba koje se koriste za radove iz zraka

7 Ograničenja radnog vremena

8 Operativni postupci

9 Opasne robe

10 Zaštita

11 Rukovanje, obavještavanje i izvještavanje o nesrećama, nezgodama i događajima i upotreba zapisa snimača podataka o letu

12 Pravila letenja

13 Najam

B Upute za upravljanje zrakoplovom – u odnosu na tip zrakoplova

0 Opće informacije i mjerne jedinice

1 Ograničenja

2 Normalni postupci

3 Izvanredni i postupci u hitnosti

4 Performanse zrakoplova

5 Planiranje leta

6 Masa i ravnoteža

7 Utovar

8 Lista dozvoljenih odstupanja od konfiguracije zrakoplova

9 Lista minimalne opreme

10 Oprema za preživljavanje i hitnost, uključujući kisik

11 Postupci napuštanja zrakoplova u hitnosti

12 Zrakoplovni sistemi

C Upute i informacije za zadaće i područje letačkih operacija

D Osposobljavanje

Lista minimalne opreme (MEL)

ORG.MLR.110

(1) Operator mora uspostaviti Listu minimalne opreme za svaki zrakoplov na temelju glavne liste minimalne opreme (MMEL), ako je ista raspoloživa i prihvatljiva Agenciji.

(2) Listu minimalne opreme i svaku njenu izmjenu mora odobriti Agencija.

(3) Operator mora izmijeniti Listu minimalne opreme nakon svake primjenjive izmjene MMEL-a, i pripadajućih operativnih i procedura za održavanje.

(4) Dodatno, uz listu stavki, Lista minimalne opreme mora sadržavati:

a) uvodni dio, uključujući upute i definicije pojmova za članove posade i osoblje za održavanje koje koristi Listu minimalne opreme

b) status revizije MMEL-a, na kome je utemeljena Lista minimalne opreme i status revizije Liste minimalne opreme i

c) područje primjene, obim i svrhu Liste minimalne opreme.

(5) Operator mora uspostaviti intervale otklanjanja nedostataka za svaki instrument, dio opreme ili neučinkovitost funkcije u Listi minimalne opreme. Operator mora:

a) uzeti u obzir interval za otklanjanje nedostataka naveden u MMEL-u, kada izrađuje Listu minimalne opreme. Interval za otklanjanje nedostataka naveden u Listi minimalne opreme ne smije biti manje ograničavajući nego što je pripadajući interval u MMEL-u

b) uspostaviti djelotvoran program otklanjanja nedostataka, koji uključuje praćenje neučinkovitoga dijela i pripadajućih dijelova, osoblja, sredstava i postupaka neophodnih za pravovremeno otklanjanje nedostataka i

c) otpremiti zrakoplov u letačke operacije nakon isteka roka za otklanjanje nedostataka kako je navedeno u Listi minimalne opreme samo kada je:

i) nedostatak otklonjen ili

ii) rok za otklanjanje nedostataka produžen u skladu sa podtočkom 6. ove točke.

(6) Ukoliko je to odobrila Agencija, operator može koristiti postupak za jednokratno produžavanje roka za otklanjanje nedostataka kategorija B, C i D, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) dozvoljeno produženje roka za otklanjanje nedostatka je najviše istoga trajanja kao i rok za otklanjanje u Listi minimalne opreme

b) operator je uspostavio, a Agencija odobrila, opis specifičnih obveza i odgovornosti za kontrolu produžavanja

c) Agencija obaviještena o produženju roka, primjenjivoga za otklanjanje nedostatka i

d) operator je uspostavio plan izvršenja otklanjanja nedostataka kada se ukaže prva mogućnost.

(7) Operator mora objaviti operativne i postupke održavanja povezane sa Listom minimalne opreme kao dio operativnog priručnika ili Liste minimalne opreme. Operator mora:

a) pri izradi Liste minimalne opreme uzeti u obzir operativne i postupke održavanja

b) planirati i izvršiti operativne postupke prije letačkih operacija i/ili za vrijeme letačkih operacija sa neučinkovitim dijelovima i

c) izvršiti postupke održavanja prije letačkih operacija sa neučinkovitim dijelovima.

Čuvanje zapisa

ORG.MLR.115

(1) Zapisi o aktivnostima definiranima u vezi sa sustavom upravljanja i onima u izjavi moraju se čuvati najmanje 5 godina.

(2) Sljedeće informacije koje se koriste za pripremu i izvršenje leta i izvješća moraju se čuvati najmanje 3 mjeseca, ukoliko je to primjenjivo na letačke operacije:

a) operativni plan leta

b) specifična dokumentacija o NOTAM/AIS ukoliko je ona mijenjana od operatora

c) dokumentacija o masi i ravnoteži

d) zabilježba o posebnim teretima uključujući pisane informacije zapovjedniku zrakoplova o opasnim robama

e) dnevnik leta (Journey log book) i

f) izvještaj(e) sa leta za bilježenje detalja o svakom događaju povezanim sa sigurnošću ili svakom događaju za koje zapovjednik zrakoplova smatra da treba izvijestiti/zabilježiti.

(3) Dosjei osoblja moraju biti čuvani na periode koji su navedeni u Tablici 2:

Tablica 2.

Dozvola letačkoga osobljaCijelo vrijeme u kome član posade izvršava ovlaštenja iz dozvole za operatora zrakoplova
Osposobljavanje i provjere članova posade3 godine
Zapisi o nedavnom/skorašnjem iskustvu članova posade15 mjeseci
Rute i aerodromi/zadaci i stručnost članova posade, kako je prikladno/potrebno3 godine
Osposobljavanje za opasne robe, kako je prikladno3 godine
Zapisi o osposobljavanju/kvalifikacijama ostaloga osoblja za koje se zahtijeva program osposobljavanjaPosljednja 2 zapisa o osposobljavanju

(4) Operator mora održavati zapise svih osposobljavanja, provjera i kvalifikacija koje su propisane u ovoj Sekciji koje su članovi posade i ostalo osoblje za koje se zahtijeva program osposobljavanja završili.

(5) Operator mora učiniti dostupnim sve zapise svih konverzijskih osposobljavanja i periodičke obuke i provjera, na zahtjev, svim osobama na koje se oni odnose.

(6) Operator mora čuvati informacije koje su se koristile za pripremu i izvršenje leta i osobne dosjee o osposobljavanju čak i kada operator prestane biti operator predmetnoga zrakoplova ili poslodavac te osobe.

Sekcija III – Izjava operatora

Izjava

ORG.DEC.200

Prije početka izvođenja letačkih operacija, operator koji obavlja nekomercijalne letačke operacije sa složenim zrakoplovom na motorni pogon, te komercijalne letačke operacije radova iz zraka mora:

a) dostaviti Agenciji sve relevantne informacije prije započinjanja letačkih operacija, na način koji odredi Agencija

b) održavati sukladnost s primjenjivim zahtjevima i informacijama sadržanima u Izjavi

c) odmah obavijestiti Agenciju o svim promjenama u svojoj Izjavi ili postupcima usklađivanja kojima se koristi, na način koji odredi Agencija i

d) obavijestiti Agenciju kada trajno prestane s letačkim operacijama.

Sekcija IV – Visokorizične letačke operacije radova iz zraka

Ovlaštenje visokorizičnih letačkih operacija radova iz zraka

ORG.HRA.300

(1) Operator u komercijalnim letačkim operacijama radova iz zraka mora podnijeti zahtjev i dobiti ovlaštenje koje izdaje Agencija prije započinjanja sljedećih visokorizičnih letačkih operacija radova iz zraka:

a) letačke operacije helikoptera s podvješenim teretom (HESLO)

b) letačke operacije s ljudskim podvješenim teretom (HEC)

c) izbacivanje ili raspršivanje iz zrakoplova u letu

d) svaka letačka operacija radova iz zraka iznad gusto naseljenih područja gradova i naselja ili iznad skupina ljudi na otvorenom koja se izvodi ispod minimalnih visina propisanih Provedbenom uredbom Komisije (EU) 923/2012 o utvrđivanju zajedničkih pravila zračnog prometa i operativnih odredaba u vezi s uslugama i postupcima u zračnoj plovidbi (SL L 281, 13. 10. 2012.).

(2) Operator mora uz zahtjev Agenciji dostaviti sljedeće informacije:

a) službeno ime podnositelja zahtjeva te njegovo poslovno ime, adresu i adresu za primanje poštanskih pošiljaka

b) opis sustava upravljanja, uključujući organizacijsku strukturu

c) opis predložene letačke operacije, uključujući tip(ove) i broj zrakoplova kojima će upravljati

d) dokumentaciju procjene rizika i povezane standardne operativne postupke zahtijevane člankom OPS.COM.270

e) izjavu da je podnositelj zahtjeva provjerio svu dokumentaciju koju je dostavio Agenciji i utvrdio da je ona u skladu s primjenjivim zahtjevima.

(3) Zahtjev za izdavanje ovlaštenja ili njegove izmjene podnosi se u obliku i na način koji odredi Agencija.

Promjene

ORG.HRA.305

(1) Za svaku promjenu koja utječe na raspon ovlaštenja potrebno je prethodno odobrenje Agencije. Za svaku promjenu koja nije pokrivena početnom procjenom rizika, Agenciji je potrebno predati izmijenjenu procjenu rizika i standardne operativne postupke.

(2) Zahtjev za odobrenje ili izmjenu podnosi se prije provođenja takve promjene, kako bi Agencija mogla utvrditi trajnu usklađenosti s primjenjivim propisima i prema potrebi, izmijeniti ovlaštenje. Operator dostavlja Agenciji svu odgovarajuću dokumentaciju.

(3) Promjena se provodi tek nakon primitka formalnog odobrenja Agencije.

(4) Tijekom takvih promjena, operater djeluje u skladu s uvjetima koje, prema potrebi, propisuje Agencija.

Trajna valjanost

ORG.HRA.310

(1) Operator koji posjeduje ovlaštenje za visokorizične letačke operacije radova iz zraka mora se pridržavati opsega i povlastica određenih u ovlaštenju.

(2) Ovlaštenje operatora ostaje valjano ako:

a) operator ispunjava relevantne zahtjeve primjenjivih propisa, uzimajući u obzir postupanje s nalazima

b) operator izravno ili u okviru aranžmana s trećim stranama raspolaže sredstvima za rad, a koja se sastoje, između ostalog, od zrakoplova, objekata, upravljačke strukture, osoblja, opreme, dokumentacije o zadaćama, odgovornostima i postupcima, pristupa relevantnim podacima i vođenja evidencije

c) Agenciji odobrava pristup infrastrukturi, zapisima i sredstvima za rad, kako bi utvrdila trajnu usklađenost s relevantnim zahtjevima primjenjivih propisa i

d) nije bilo privremeno ili trajno oduzeto, ili vraćeno Agenciji.

(3) Operator mora bez odlaganja vratiti ovlaštenje Agenciji u slučaju nastanka uvjeta iz podtočke 2. ove točke.

Sekcija V – Letačka posada

Poglavlje 1
Zajednički zahtjevi za članove posade

Sastav letačke posade

ORG.FC.500

(1) Sastav letačke posade i broj članova letačke posade na određenim pozicijama ne smije biti manji od minimalnog broja određenog letačkim priručnikom zrakoplova ili bilo kojim operativnim ograničenjem propisanim za zrakoplov.

(2) Letačka posada mora uključiti dodatne članove posade kada to zahtijeva vrsta letačke operacije i ne smije biti smanjena ispod broja članova propisanog operativnim priručnikom.

(3) Svi članovi letačke posade moraju imati dozvolu i ovlaštenja izdana u skladu s primjenjivim propisima za licenciranje, odgovarajuće dužnostima koje su im dodijeljene.

(4) Člana letačke posade može osloboditi od dužnosti za kontrolama zrakoplova tijekom leta drugi odgovarajuće osposobljeni član letačke posade.

Imenovanje zapovjednika

ORG.FC.505

(1) Operator mora imenovati zapovjednikom jednog pilota u letačkoj posadi.

(2) Operator može imenovati pilota zapovjednikom samo ako taj pilot:

a) udovoljava zahtjevima za minimalnim iskustvom određenim operativnim priručnikom

b) odgovarajuće poznaje rutu ili područje u kojem mora letjeti te aerodrome, sredstva i postupke koji se koriste

c) u slučaju komercijalnih letačkih operacija radova iz zraka, ima u zadnjih 12 mjeseci iskustvo na ruti ili u području u kojem mora letjeti te na aerodromima i sredstvima i postupcima koji se koriste

d) u slučaju letačkih operacija s višečlanom posadom, ima završeno operaterovo osposobljavanje za zapovjednika, kako je određeno u operativnom priručniku.

Inženjer leta

ORG.FC.510

Kada je zasebna pozicija za inženjera leta uključena u certifikat tipa zrakoplova, letačka posada mora uključivati jednog člana posade koji je odgovarajuće osposobljen u skladu s primjenjivim propisima.

Osposobljavanje za upravljanje resursima posade (CRM)

ORG.FC.515

(1) Član posade mora proći odgovarajuće CRM osposobljavanje kako je određeno u operativnom priručniku.

(2) Elementi CRM osposobljavanja moraju biti uključeni u obuku za tip zrakoplova, u periodičku obuku kao i u obuku za zapovjednika.

Operatorova konverzijska obuka

ORG.FC.520

(1) Član letačke posade mora završiti operatorovu konverzijsku obuku:

a) kada prelazi na zrakoplov za koji se zahtijeva novo ovlaštenje za tip ili klasu, ili

b) kada počinje raditi kod operatora.

(2) Operatorova konverzijska obuka mora uključivati obuku na sveukupnoj opremi ugrađenoj na zrakoplovu.

Obuka za razlike i obuka za upoznavanje

ORG.FC.525

(1) Član letačke posade mora završiti obuku za razlike ili upoznavanje kada to zahtijevaju primjenjivi propisi za licenciranje i kada se oprema ili postupci na tipu ili varijanti koju trenutno koristi mijenjaju.

(2) Operativni priručnik mora odrediti kada je takva obuka za razlike i upoznavanje potrebna.

Periodička obuka

ORG.FC.530

Svaki član letačke posade mora završiti godišnju periodičku obnovu znanja i obuku u letu koja odgovara tipu ili varijanti zrakoplova na kojem operira, uključujući obuku o smještaju i upotrebi sve opreme za hitnost i sigurnosne opreme na zrakoplovu.

Ovlaštenje pilota da operira s bilo kojeg pilotskog sjedišta

ORG.FC.535

Članovi letačke posade koji mogu biti određeni da operiraju s bilo kojeg pilotskog sjedišta moraju završiti odgovarajuće osposobljavanje i provjeru kako je određeno operativnim priručnikom.

Letačke operacije na više tipova ili varijanti zrakoplova

ORG.FC.540

(1) Članovi letačke posade koji operiraju više od jednog tipa ili varijante zrakoplova moraju udovoljiti zahtjevima propisanim u ovoj Sekciji za svaki tip ili varijantu osim ako olakšice koje se odnose na zahtjeve za osposobljavanje, provjeru i skorašnje iskustvo nisu odobrene u skladu s Part-21 za odnosni tip ili varijantu.

(2) Odgovarajući postupci i/ili operativna ograničenja moraju biti navedena u operativnom priručniku za svaku letačke operacije na više od jednog tipa ili varijante zrakoplova.

Provođenje osposobljavanja

ORG.FC.545

(1) Sva potrebna osposobljavanja iz ove sekcije:

a) moraju se izvoditi u skladu s programima osposobljavanja i strukturom osposobljavanja koje je operator odredio u svom operativnom priručniku

b) mora izvoditi odgovarajuće osposobljeno osoblje.

(2) U slučaju leta ili osposobljavanja u simulatoru leta, osobe koje provode osposobljavanje i provjere moraju biti osposobljene u skladu s primjenjivim propisima za licenciranje.

Poglavlje 2
Dodatni zahtjevi za komercijalne letačke operacije radova iz zraka i nekomercijalne letačke operacije složenim zrakoplovima na motorni pogon

Periodička obuka i provjera – Operatorova provjera stručnosti

ORG.FC.550

(1) Svaki član letačke posade mora završiti godišnju operatorovu provjeru stručnosti radi dokazivanja vlastite sposobnosti u izvođenju normalnih, izvanrednih i postupaka u hitnosti, koji pokrivaju odgovarajuće aspekte u vezi s posebnim zadacima opisanim u operativnom priručniku.

(2) Prilikom provjere stručnosti iz podtočke 1. ove točke odgovarajuća pažnja treba biti posvećena letačkim operacijama koje se odvijaju po pravilima za instrumentalno letenje ili noću.

(3) Rok valjanosti provjere stručnosti je 12 kalendarskih mjeseci uz dodatni preostali dio mjeseca u kojem je izvršena provjera. Ako je provjera stručnosti provedena tijekom posljednja tri kalendarska mjeseca valjanosti prethodne provjere stručnosti, novi rok valjanosti se računa od prethodnog datuma isteka valjanosti.

DIO FCL – LICENCIRANJE

Pododjeljak A – Opći Uvjeti

Opći uvjeti za upravljanje zrakoplovima

FCL.GEN.110

(1) Osoba smije upravljati zrakoplovom koji spada u klasu zrakoplova ukoliko posjeduje valjanu Part-FCL dozvolu s odgovarajućim ovlaštenjem za klasu te je obavila preobuku za taj tip zrakoplova unutar ovlaštenja za klasu.

(2) Osoba smije upravljati zrakoplovom koji spada u tip zrakoplova ukoliko posjeduje valjanu i odgovarajuću nacionalnu dozvolu s upisanim pripadajućim ovlaštenjem za tip.

(3) Iznimno od podtočki 1. i 2. ove točke kandidat smije upravljati zrakoplovom kada se osposobljava za stjecanje ovlaštenja za tip ili obavlja preobuku za pojedini tip unutar ovlaštenja za klasu zrakoplova sukladno odredbama ovoga Dijela.

Vođenje zapisa o letenju

FCL.GEN.115

Imatelj dozvole izdane u skladu s odredbama ovoga Dijela mora u knjižicu letenja upisivati ostvareni nalet i zapise o detaljima sa svih letova na zrakoplovima.

Uvjeti i način obavljanja preobuke za razlike ili upoznavanje za pojedini tip unutar ovlaštenja za klasu

FCL.GEN.120

(1) Kako bi osoba mogla upravljati pojedinim tipom unutar ovlaštenja za klasu zrakoplova, mora prethodno obaviti preobuku za razlike ili upoznavanje.

(2) Ukoliko osoba nije upravljala pojedinim tipom zrakoplova unutar ovlaštenja za klasu u periodu dužem od dvije godine, prije upravljanja mora ponovno obaviti preobuku, osim kada se radi o klasi jednomotornoga klipnog aviona.

(3) Obavljena preobuka mora biti upisana u knjižicu letenja i potpisana od instruktora koji ima privilegije provoditi preobuku za taj tip zrakoplova unutar ovlaštenja za klasu.

Pododjeljak B – Nacionalne dozvole i ovlaštenja za tipove zrakoplova

Vrste nacionalnih dozvola

FCL.LIC.100

Vrste nacionalnih dozvola koje Agencija izdaje u skladu s ovim Pravilnikom su:

a) Dozvola pilota za tip aviona za izvođenje nekomercijalnih letačkih operacija – NPPL(A)

b) Dozvola pilota za tip aviona za izvođenje komercijalnih letačkih operacija – NCPL(A)

c) Dozvola pilota za tip helikoptera za izvođenje nekomercijalnih letačkih operacija – NPPL(H)

d) Dozvola pilota za tip helikoptera za izvođenje komercijalnih letačkih operacija – NCPL(H).

Privilegije nacionalne dozvole

FCL.LIC.105

(1) Imatelj NPPL(A) i NPPL(H) dozvole smije upravljati zrakoplovom registriranim u Republici Hrvatskoj za koji posjeduje valjano ovlaštenje za tip na letovima koji se izvode u hrvatskom zračnom prostoru i za koje se ne prima naknada.

(2) Imatelj NCPL(A) i NCPL(H) dozvole smije upravljati zrakoplovom registriranim u Republici Hrvatskoj za koji posjeduje valjano ovlaštenje za tip na letovima koji se izvode u hrvatskom zračnom prostoru i za koje se prima naknada.

Uvjeti za stjecanje nacionalne dozvole

FCL.LIC.110

(1) Agencija će izdati nacionalnu dozvolu na zahtjev kandidata koji obavi osposobljavanje za ovlaštenje za tip u skladu sa zahtjevima ovoga Dijela i dokaže ispunjavanje sljedećih uvjeta:

a) za stjecanje NPPL(A) dozvole kandidat mora posjedovati valjanu Part-FCL dozvolu privatnog pilota aviona PPL(A), profesionalnog pilota aviona CPL(A), ili prometnog pilota aviona ATPL(A) i valjan certifikat o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 2 ili 1 izdan u skladu s Part-MED

b) za stjecanje NCPL(A) dozvole kandidat mora posjedovati valjanu Part-FCL dozvolu profesionalnog pilota aviona CPL(A), ili prometnog pilota aviona ATPL(A) i valjan certifikat o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1 izdan u skladu s Part MED

c) za stjecanje NPPL(H) dozvole kandidat mora posjedovati valjanu Part-FCL dozvolu privatnog pilota helikoptera PPL(H), profesionalnog pilota helikoptera CPL(H) ili prometnog pilota helikoptera ATPL(H) i valjan certifikat o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 2 ili 1 izdan u skladu s Part-MED

d) za stjecanje NCPL(H) dozvole kandidat mora posjedovati valjanu Part-FCL dozvolu profesionalnog pilota helikoptera CPL(H) ili prometnog pilota helikoptera ATPL(H) i valjan certifikat o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1 izdan u skladu s Part-MED.

(2) Iznimno od podtočke 1. ove točke, imatelju valjane dozvole koju je izdala Agencija s upisanim tipom zrakoplova, Agencija će na zahtjev izdati nacionalnu dozvolu NPPL ili NCPL te upisati ovlaštenje za tip zrakoplova koji je već upisan u tu dozvolu.

Valjanost nacionalne dozvole

FCL.LIC.115

Valjanost dozvole određena je valjanošću certifikata o zdravstvenoj sposobnosti, upisa razine jezične sposobnosti i ovlaštenja za tip.

Uvjeti za stjecanje ovlaštenja za tip

FCL.LIC.120

(1) Agencija će u nacionalnu dozvolu na zahtjev kandidata upisati pripadajuće ovlaštenje za tip ako kandidat dostavi dokaz o obavljenom osposobljavanju u skladu sa zahtjevima ovoga Dijela.

(2) Prije početka osposobljavanja iz podtočke 1. ove točke, instruktor s privilegijom za obavljanje osposobljavanja mora izraditi i dostaviti Agenciji program osposobljavanja na odobrenje. Instruktor mora dostaviti i dokaze iz kojih je razvidno kako instruktor i kandidat ispunjavaju zahtjeve za provođenje osposobljavanja utvrđene ovim Dijelom.

(3) Agencija će izdati odobrenje iz podtočke 2. ove točke samo ukoliko program osposobljavanja smatra prihvatljivim.

(4) Prije početka osposobljavanja za prvo stjecanje ovlaštenja za tip jednopilotnog aviona kandidat mora imati najmanje 70 sati naleta u ulozi zapovjednika aviona.

(5) Prije početka osposobljavanja za prvo stjecanje ovlaštenja za tip jednopilotnog aviona visokih performansi ili višepilotnog aviona kandidat mora imati najmanje 200 sati naleta na avionu, od čega 70 sati u ulozi zapovjednika aviona.

(6) Prije početka osposobljavanja za prvo stjecanje ovlaštenja za tip višemotornog helikoptera kandidat mora imati najmanje 70 sati naleta u ulozi zapovjednika helikoptera.

(7) Prije početka osposobljavanja kandidat mora položiti teorijske ispite za stjecanje dozvole prometnog pilota aviona ili helikoptera (ATPL theory) u skladu s Part-FCL.

(8) Iznimno od podtočke 6. ove točke, u slučaju osposobljavanja za tip jednopilotnog aviona ili helikoptera kandidat može završiti tečaj dodatnog teorijskog znanja koji je odobrila Agencija u organizaciji za osposobljavanje pilota odobrenoj u skladu s Uredbom Komisije (EU) 1178/2011.

(9) Nakon obavljenog teorijskog i praktičnog osposobljavanja instruktor mora utvrditi sposobnost kandidata za samostalno upravljanje tipom zrakoplova, na način da kandidat položi ispit iz teorijskog znanja koji sadrži sve elemente teorijskog osposobljavanja i položi provjeru u letu u prisutnosti osobe koju odredi Agencija.

(10) Nakon obavljenog osposobljavanja, položenoga teorijskog ispita i provjere u letu, instruktor mora provedeno osposobljavanje upisati i ovjeriti svojim potpisom u knjižicu letenja te potvrditi da je kandidat sposoban sigurno upravljati zrakoplovom.

(11) Provedeno osposobljavanje, ispiti i provjere prihvatit će se u svrhu upisa ovlaštenja za tip u dozvolu ukoliko su završeni u roku od 12 mjeseci od datuma odobrenja programa osposobljavanja. U protivnom kandidat mora obaviti novo osposobljavanje za koje se prethodno mora ishoditi odobrenje u skladu s odredbama podtočke 2. ove točke.

(12) Iznimno od podtočke 1. ove točke, osobi koja posjeduje ovlaštenje za upravljanje tipom aviona ili helikoptera koje je izdalo ministarstvo nadležno za poslove obrane, Agencija će u nacionalnu dozvolu upisati ovlaštenje za tip ukoliko:

a) ministarstvo nadležno za poslove obrane potvrdi kako je ovlaštenje valjano u trenutku izdavanja nacionalne dozvole ili

b) osoba dokaže da udovoljava zahtjevima za održavanje valjanosti ovlaštenja za tip.

(13) Agencija će na zahtjev imatelja valjane dozvole izdane u drugoj zemlji članici Europske unije s ovlaštenjem za tip zrakoplova izdati nacionalnu dozvolu ukoliko su uvjeti za izdavanje te dozvole najmanje na razini zahtjeva odredbi ovoga Dijela.

(14) Agencija može na zahtjev imatelja valjane dozvole izdane od zemlje koja nije članica Europske Unije s upisanim ovlaštenjem za tip zrakoplova izdati nacionalnu dozvolu ukoliko su uvjeti za izdavanje te dozvole najmanje na razini zahtjeva ovoga Dijela, uzimajući u obzir načelo uzajamnosti.

Uvjeti za odobrenje programa osposobljavanja za ovlaštenje za tip

FCL.LIC.125

(1) Agencija će odobriti program osposobljavanja kada sadrži sljedeće elemente:

a) najmanje 8 sati teorijskog osposobljavanja, koje uključuje sljedeće teme:

i) Općenito

ii) Sustavi zrakoplova

iii) Ograničenja (limitations)

iv) Pogonska grupa

v) Pretpoletni pregled

vi) Normalne procedure tijekom svih faza leta

vii) Postupci u izvanrednim situacijama i hitnosti (npr. manevri u slučaju otkaza i kvara opreme, postupci u slučaju nesposobnosti jednog člana posade, suradnja članova posade uključujući određivanje zadataka pilota, korištenje lista provjera, itd.)

viii) Masa i ravnoteža, performanse zrakoplova (Mass and Balance, Performance) i

ix) Ostali elementi koje instruktor smatra prikladnim.

b) najmanje 4 sata praktičnog osposobljavanja u letu, koje uključuje najmanje šest uzlijetanja i šest slijetanja, pod nadzorom instruktora koji posjeduje privilegije za osposobljavanje za ovlaštenje za tip i

c) liste provjere za utvrđivanje teorijskog znanja s definiranim kriterijima i liste za provođenje provjere u letu s definiranim kriterijima koje je potrebno zadovoljiti.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Agencija može zahtijevati povećanje minimalnog broja sati programa osposobljavanja, u teorijskom i praktičnom dijelu, ovisno o prethodnom iskustvu pilota, kompleksnosti i veličini zrakoplova.

Valjanost ovlaštenja za tip

FCL.LIC.130

(1) Ovlaštenje za tip valjano je ukoliko imatelj dozvole u periodu od proteklih 12 mjeseci ostvari nalet od najmanje 10 rutnih sektora na tipu zrakoplova za koji posjeduje upisano ovlaštenje u nacionalnu dozvolu.

(2) Ukoliko ne udovolji zahtjevima iz podtočke 1. ove točke, imatelj dozvole mora obaviti najmanje 2 sata osposobljavanja za obnovu valjanosti ovlaštenja s instruktorom za pripadajući tip zrakoplova, uključujući 3 uzlijetanja i 3 slijetanja na tom tipu. Kada to ocijeni potrebnim, instruktor može povećati minimalne zahtjeve za osposobljavanje. Instruktor mora u knjižicu letenja imatelja nacionalne dozvole ovjeriti da je imatelj obavio osposobljavanje i da je sposoban letjeti samostalno.

Stjecanje nacionalnog ovlaštenja instruktora za tip

FCL.LIC.135

(1) Podnositelj zahtjeva za nacionalno ovlaštenje instruktora za tip mora imati valjanu nacionalnu dozvolu i ovlaštenje za tip zrakoplova za koji namjerava provoditi osposobljavanje.

(2) Agencija će na zahtjev imatelja dozvole u nacionalnu dozvolu pilota aviona upisati ovlaštenje instruktora za tip aviona ukoliko ima upisano valjano ovlaštenje instruktora za tip (TRI(A)) u ­Part-FCL dozvolu te dostavi dokaz o 50 sati naleta na tipu aviona za koji traži upis ovlaštenja instruktora.

(3) Agencija će na zahtjev imatelja dozvole u nacionalnu dozvolu pilota helikoptera upisati ovlaštenje instruktora za tip helikoptera ukoliko ima upisano valjano ovlaštenje instruktora letenja (FI(H)) bez ograničenja, ili instruktora za tip (TRI(H)) u Part-FCL dozvolu, te dostavi dokaz o 50 sati naleta na tipu helikoptera za koji traži upis ovlaštenja instruktora.

(4) Iznimno od podtočki 2. i 3. ove točke, imateljima nacionalnih dozvola koji dokažu kako su obavljali poslove instruktora za tip zrakoplova u sklopu ministarstva nadležnog za poslove obrane, Agencija će upisati ovlaštenje instruktora za taj tip zrakoplova, koje će biti ograničeno na provođenje osposobljavanja za obnovu valjanosti ovlaštenja u skladu s člankom FCL.LIC.140 stavkom 2. ovoga Pravilnika.

Privilegije instruktora za tip aviona ili helikoptera

FCL.LIC.140

(1) Privilegije instruktora za tip aviona ili helikoptera bez upisanog ograničenja u nacionalnu dozvolu su provođenje osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja za taj tip te provođenje osposobljavanja za obnovu valjanosti ovlaštenja za tip.

(2) Privilegija instruktora za tip aviona ili helikoptera s upisanim ograničenjem u nacionalnu dozvolu je provođenje osposobljavanja za obnovu valjanosti ovlaštenja za tip.

Prihvaćanje inozemnih instruktora

FCL.LIC.145

(1) Osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja i obnovu valjanosti ovlaštenja za tip zrakoplova mogu provoditi instruktori koji imaju dozvolu i privilegiju za osposobljavanje za taj tip izdanu u skladu s Prilogom 1 Čikaške konvencije.

(2) Ukoliko imatelj dozvole obavi osposobljavanje za obnovu valjanosti ovlaštenja za tip s instruktorom iz podtočke 1. ove točke, dužan je u roku od 30 dana od završetka osposobljavanja Agenciji dostaviti presliku knjižice letenja i dokaz da instruktor ima dozvolu i privilegiju za osposobljavanje za taj tip zrakoplova.

Obveza demonstracije razine jezične sposobnosti

FCL.LIC.150

(1) Imatelj nacionalne dozvole mora demonstrirati mogućnost govora i razumijevanja jezika (hrvatskog i/ili engleskog) koji koristi u radiotelefonskoj komunikaciji (razinu jezične sposobnosti).

(2) Razina jezične sposobnosti koju kandidat mora dokazati je najmanje ICAO operativna razina (Operational level) – razina 4.

(3) Utvrđivanje razine jezične sposobnosti provodi se u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) 1178/2011.

(4) U nacionalnu dozvolu upisat će se razina jezične sposobnosti koju imatelj ima upisanu u Part-FCL dozvolu.

Sadržaj nacionalne dozvole

FCL.LIC.155

(1) Nacionalna dozvola sadrži sljedeće:

a) Stalne stavke:

I Država izdavanja dozvole

II Naziv i vrsta dozvole

III Broj dozvole

IV Ime i prezime imatelja dozvole

IVa Datum rođenja imatelja dozvole

V Adresa imatelja dozvole

VI Državljanstvo imatelja dozvole

VII Potpis imatelja dozvole

VIII Nadležno tijelo koje je izdalo dozvolu

IX Certifikacija valjanosti i odobrenje za odobrene privilegije

X Potpis osobe koja je izdala dozvolu i datum izdavanja

XI Pečat tijela koje je izdalo dozvolu

b) Promjenjive stavke:

XII Ovlaštenja za tip i nacionalna ovlaštenja instruktora

XIII Napomene, tj. posebne primjedbe o ograničenjima i privilegijama, uključujući i razinu jezične sposobnosti, itd.

(2) Nacionalna dozvola izdaje se na jednom obrascu na hrvatskom i engleskom jeziku.