Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe jedrilica na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139

NN 134/2020 (4.12.2020.), Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe jedrilica na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2569

Na temelju članka 142. točaka 2. i 5. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU UPOTREBE JEDRILICA NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE UREDBA (EU) 2018/1139

Područje primjene

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za obavljanje letačkih operacija jedrilicama kako su definirane u članku 2. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: jedrilice), na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa.

Definicije

Članak 2.

Pojmovi i kratice koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

(1) Knjižica letenja: dokument u kojem pilot evidentira podatke o ostvarenom naletu na način koji osigurava trajni uvid u letačko iskustvo pilota

(2) Komercijalna operacija: bilo koja letačka operacija, u zamjenu za naplatu ili drugu vrstu naknade, koja je dostupna javnosti ili koja se, ako nije dostupna javnosti, obavlja u skladu s ugovorom između operatora i korisnika usluge, pri čemu korisnik usluge nema nikakvu kontrolu nad operatorom

(3) Mikrolaka jedrilica: jedrilica koja nema više od dva sjedišta i kojoj MTOM nije veći od 600 kg

(4) Mikrolaka motorna jedrilica: motorna jedrilica koja nema više od dva sjedišta i kojoj MTOM nije veći od 600 kg

(5) Mikrolaka motorna jedrilica s neuvlačećim motorom i/ili elisom: vrsta mikrolake motorne jedrilice koja ima motor i elisu koji se ne mogu uvući, a koja je sposobna poletjeti i penjati se vlastitim pogonom u skladu s letačkim priručnikom

(6) Mikrolaka motorna jedrilica s uvlačećim motorom i/ili elisom: vrsta mikrolake motorne jedrilice koja ima motor i elisu koji se mogu uvući

(7) Motorna jedrilica (powered sailplane): jedrilica opremljena s jednim ili više motora koja, kad motori ne rade, ima sve karakteristike jedrilice

(8) Motorna jedrilica s neuvlačećim motorom i/ili elisom (TMG – Touring Motor Glider): vrsta motorne jedrilice koja ima motor i elisu koji se ne mogu uvući, a koja je sposobna poletjeti i penjati se vlastitim pogonom u skladu s letačkim priručnikom

(9) Motorna jedrilica s uvlačećim motorom i/ili elisom (self-launch sailplane, self-sustaining sailplane): vrsta motorne jedrilice koja ima motor i elisu koji se mogu uvući

(10) MTOM (Maximum Take-Off Mass): najveća dopuštena masa pri uzlijetanju

(11) Opasna roba: predmeti ili tvari koje mogu predstavljati opasnost po zdravlje, sigurnost, imovinu ili okoliš i koje su navedene u popisu opasnih roba u Tehničkim instrukcijama ili su klasificirane u skladu s Tehničkim instrukcijama

(12) Part-SFCL dozvola: dozvola pilota koja je izdana ili se smatra izdanom u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2018/1976 o utvrđivanju detaljnih pravila za operacije jedrilica i izdavanje dozvola članovima letačke posade za jedrilice (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2018/1976), koja se priznaje u državama članicama Europske unije

(13) Posebno regulirana jedrilica: jedrilica projektirana da nosi samo pilota, kojom se izvode nekomercijalne letačke operacije i kojoj MTOM nije veći od:

a) 250 kg

b) 265 kg za jedrilicu opremljenu sustavom spašavanja padobranom ili

c) 275 kg za jedrilicu namijenjenu za letenje s vodenih površina

(14) Posebno regulirana motorna jedrilica: motorna jedrilica projektirana da nosi samo pilota, kojom se izvode nekomercijalne letačke operacije i kojoj MTOM nije veći od:

a) 300 kg

b) 315 kg za motornu jedrilicu opremljenu sustavom spašavanja padobranom

c) 330 kg za motornu jedrilicu namijenjenu za letenje s vodenih površina ili

d) 390 kg za amaterski građenu motornu jedrilicu uz uvjet da omjer njenog MTOM-a i:

1. ukupne snage pogonske grupe iznosi više od 5 kg/kW ili

2. potiska iznosi više od 260 kg/N

(15) Posebno regulirana motorna jedrilica s neuvlačećim motorom i/ili elisom: vrsta posebno regulirane motorne jedrilice koja ima motor i elisu koji se ne mogu uvući, a koja je sposobna poletjeti i penjati se vlastitim pogonom u skladu s letačkim priručnikom

(16) Posebno regulirana motorna jedrilica s uvlačećim motorom i/ili elisom: vrsta posebno regulirane motorne jedrilice koja ima motor i elisu koji se mogu uvući

(17) Tehničke instrukcije (Technical instructions): Tehničke instrukcije za siguran prijevoz opasnih tvari u zračnom prometu (ICAO Doc. 9284 AN/905).

Letačke operacije

Članak 3.

(1) Letačke operacije jedrilicama moraju se izvoditi u skladu sa zahtjevima iz Dodatka ovoga Pravilnika.

(2) Jedrilicom smije upravljati osoba koja:

a) posjeduje valjan certifikat o zdravstvenoj sposobnosti izdan u skladu s propisom kojim se propisuje zdravstvena sposobnost zrakoplovnog osoblja i

b) ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

1. posjeduje valjanu Part-SFCL dozvolu pilota jedrilice u skladu s ograničenjima i privilegijama Part-SFCL dozvole i ovlaštenja ili se osposobljava za stjecanje Part-SFCL dozvole i ovlaštenja ili

2. posjeduje valjanu dozvolu pilota jedrilice koju je izdala ili priznala Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u skladu s Pravilnikom o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota jedrilica (»Narodne novine«, broj 46/11).

Dodatak

Članak 4.

Dodatak koji je tiskan uz ovaj Pravilnik, čini njegov sastavni dio.

Prijelazna odredba

Članak 5.

Članak 3. stavak 2. točka b) podtočka 2. ovoga Pravilnika prestaje se primjenjivati nakon 8. travnja 2021.

Stupanje na snagu

Članak 6.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti članak 3. stavci 6. i 7. Pravilnika o uvjetima kojima mora udovoljavati osoba koja upravlja zrakoplovima na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (»Narodne novine«, broj 94/19).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. veljače 2021.

Klasa: 011-01/20-01/113

Urbroj: 530-07-1-1-20-2

Zagreb, 25. studenoga 2020.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

DODATAK

LETAČKE OPERACIJE JEDRILICOM

DIO GEN
OPĆI ZAHTJEVI

NSAO.GEN.050 Uvjeti i način upotrebe

(1) Letačke operacije jedrilicom moraju se obavljati u skladu sa zahtjevima iz ovoga Dodatka.

(2) Jedrilicom se ne smiju obavljati komercijalne operacije.

(3) Iznimno od podtočke 2. ove točke, jedrilicom se smiju obavljati letačke operacije za koje se prima naknada samo u sljedećim slučajevima:

a) kada se dijele troškovi, pod uvjetom da izravne troškove leta jedrilice i razmjerni dio godišnjih troškova skladištenja, osiguranja i održavanja jedrilice dijele sve osobe koje koriste jedrilicu

b) natjecateljski letovi ili letovi na zrakoplovnim priredbama pod uvjetom da je naknada ili bilo koja druga nagrada za takve letove ograničena na povrat izravnih troškova leta jedrilice i razmjernog dijela godišnjih troškova za skladištenje, osiguranje i održavanje jedrilice i

c) osposobljavanje zrakoplovnog osoblja, ukoliko je u skladu sa zahtjevima ORA.ATO.135 a) ili DTO.GEN.240 a) Uredbe Komisije (EU) 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 1178/2011).

NSAO.GEN.130 Odgovornosti pilota

Pilot ima sljedeća zaduženja i odgovornosti:

a) odgovoran je za sigurnost jedrilice i bilo koje osobe ili imovine koji se u njoj nalaze tijekom operacija jedrilice

b) odgovoran je za započinjanje, nastavljanje ili prekid leta u interesu sigurnosti

c) mora osigurati usklađenost sa svim primjenjivim operativnim postupcima i listama provjere

d) smije započeti let samo ako:

1. je za jedrilicu izdana valjana svjedodžba o plovidbenosti ili drugi jednakovrijedan dokument, u skladu s propisima države registracije zrakoplova

2. je jedrilica propisno registrirana

3. su instrumenti i oprema koji su potrebni za obavljanje leta ugrađeni u jedrilicu i ispravno rade ili je otklanjanje njihovih neispravnosti odgođeno u skladu s posebnim propisom

4. su masa i ravnoteža u skladu s letačkom priručnikom

5. je sva oprema i prtljaga pravilno ukrcana i osigurana, te ako je moguća evakuacija u nuždi i

6. operativna ograničenja jedrilice navedena u letačkom priručniku neće biti prekoračena za vrijeme leta

e) mora osigurati provođenje prijeletnog pregleda u skladu s letačkim priručnikom,

f) ne smije započeti let:

1. kada je nesposoban obnašati svoje dužnosti iz bilo kojeg razloga, uključujući ozljedu, bolest, lijekove, umor ili utjecaj psihoaktivne tvari ili se zbog nečeg drugoga osjeća nesposobnim i

2. ako nisu ispunjeni primjenjivi medicinski zahtjevi iz Part-MED Uredbe Komisije (EU) 1178/2011

g) ne smije dozvoliti ukrcaj osobe ili prtljage koja može negativno utjecati na sigurnost,

h) ne smije dozvoliti ukrcaj osobi za koju sumnja da je pod utjecajem alkohola, droga ili drugih psihoaktivnih tvari

i) mora osigurati da je tijekom kritičnih faza leta ili kad god se to smatra nužnim u interesu sigurnosti putnik na sjedištu s pričvršćenim sigurnosnim pojasom

j) tijekom leta:

1. mora imati pričvršćen sigurnosni pojas i

2. cijelo vrijeme mora biti za upravljačem jedrilice, osim ako upravljač preuzme drugi pilot

k) u slučajevima opasnosti koji zahtijevaju hitno donošenje odluke i djelovanje, mora poduzeti sve radnje koje smatra neophodnima u tim uvjetima. U takvim slučajevima može, u interesu sigurnosti, u nužnoj mjeri odstupiti od pravila, operativnih postupaka i metoda

l) ne smije nastaviti let dalje od površine na koju je moguće slijetanje u danim meteorološkim uvjetima kada je njegova sposobnost za izvršavanje dužnosti znatno umanjena zbog bolesti, umora, manjka kisika ili nekog drugog uzroka

m) prije leta u knjižicu zrakoplova mora upisati podatke o izvršenom prijeletnom pregledu jedrilice i neispravnostima uočenim tijekom prijeletnog pregleda

n) u trenutku završetka leta ili serije letova u knjižicu zrakoplova mora upisati podatke o:

1. ostvarenom naletu i broju ciklusa i

2. uočenim neispravnostima

o) mora prijaviti nadležnoj kontroli zračnog prometa opasne vremenske uvjete ili uvjete letenja koji mogu utjecati na sigurnost drugih zrakoplova.

NSAO.GEN.145 Prijenosni elektronički uređaji

Pilot ne smije dopustiti korištenje prijenosnog elektroničkog uređaja u jedrilici, uključujući elektroničku letačku torbu (EFB), koji negativno utječe na performanse sustava i opreme jedrilice ili na sposobnost upravljanja njima.

NSAO.GEN.150 Opasne robe

(1) Prijevoz opasnih roba u jedrilici nije dopušten.

(2) Iznimno od podtočke 1. ove točke, razumne količine predmeta i tvari koje bi se mogle klasificirati kao opasna roba i koje se upotrebljavaju u operativne svrhe, smatraju se dopuštenima.

NSAO.GEN.155 Dokumenti koji se moraju nalaziti u jedrilici

(1) Pri svakom letu, u jedrilici se moraju nalaziti sljedeći dokumenti:

a) letački priručnik ili lista provjere koja sadrži normalne procedure i procedure u slučaju opasnosti

b) aeronautičke karte odgovarajuće za područje planiranog leta

c) potvrda o registraciji zrakoplova

d) svjedodžba o plovidbenosti ili drugi jednakovrijedni dokument

e) dozvola za upotrebu radio-frekvencijskog spektra na zrakoplovu, ako je primjenjivo

f) polica obveznog osiguranja izdana u skladu s primjenjivim propisom i

g) knjižica zrakoplova.

(2) Pri svakom letu u jedrilici pilot sa sobom mora imati sljedeće dokumente:

a) dozvolu pilota

b) identifikacijski dokument sa slikom

c) knjižicu letenja i

d) certifikat o zdravstvenoj sposobnosti.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, kada se za let planira isto mjesto uzlijetanja i slijetanja, u jedrilici se moraju nalaziti sljedeći dokumenti:

a) letački priručnik ili lista provjere koja sadrži normalne procedure i procedure u slučaju opasnosti i

b) aeronautičke karte odgovarajuće za područje planiranog leta.

(4) Svi dokumenti navedeni u podtočkama 1., 2. i 3. ove točke moraju biti valjani i ažurni.

NSAO.GEN.160 Evidencija naleta

(1) Pilot mora upisati detalje o obavljenom letu ili nizu letova u knjižicu letenja koja mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

a) osobne podatke vlasnika knjižice letenja: ime i prezime i adresa

b) detalji o obavljenom letu:

1. ime i prezime zapovjednika zrakoplova

2. datum leta

3. mjesto i vrijeme uzlijetanja/slijetanja

4. tip zrakoplova

5. registracija zrakoplova

6. ukupno vrijeme leta (ukupno vrijeme od trenutka kad se zrakoplov pokrene u svrhu polijetanja do trenutka kad se potpuno zaustavi nakon leta)

7. način uzlijetanja

8. broj startova

9. nalet (ukupan nalet pilota, nalet u ulozi zapovjednika zrakoplova, nalet s nastavnikom) i

10. napomene (provjere i dr.).

(2) Zapisi u knjižicu letenja moraju biti čitki i upisani tintom ili neizbrisivom olovkom čim je prije moguće nakon svakog leta.

(3) Knjižica letenja mora sadržavati točne, potpune i istinite podatke o ostvarenom naletu pilota.

(4) Pilot mora potpisom ovjeriti svaku stranicu knjižice letenja u svrhu potvrđivanja istinitosti upisanih podataka.

(5) Ukupni nalet pilota čine zbroj naleta:

a) u ulozi zapovjednika zrakoplova i

b) s nastavnikom letenja.

(6) Nalet u ulozi zapovjednika zrakoplova upisuje pilot:

a) u ulozi učenika kada leti samostalno

b) u ulozi učenika kada se provodi provjera praktične osposobljenosti

c) kada leti samostalno

d) kada leti pod nadzorom nastavnika letenja

e) kada se provodi provjera praktične osposobljenosti ili provjera stručnosti ili

f) kada leti u ulozi nastavnika letenja ili ispitivača.

(7) Nalet s nastavnikom letenja upisuje učenik kada leti s nastavnikom letenja koji provodi osposobljavanje ili nadzor, te mora biti potpisan od strane nastavnika koji ga je provodio.

DIO OP
OPERATIVNI POSTUPCI

NSAO.OP.105 Postupci za smanjenje buke

Pilot tijekom leta mora postupati na način da se smanji ili izbjegne utjecaj buke.

NSAO.OP.110 Informiranje putnika

(1) Pilot prije leta mora informirati putnike:

a) da jedrilica nije u skladu sa standardnim zahtjevima za sigurnost zrakoplova i da lete na vlastitu odgovornost i

b) o normalnim procedurama i procedurama u slučaju opasnosti.

(2) Podtočka 1. a) ove točke nije primjenjiva na jedrilice za koje je izdana Svjedodžba o plovidbenosti u skladu s Aneksom 8 Čikaške konvencije.

NSAO.OP.115 Putnici s posebnim potrebama

Pilot mora osigurati da se let s putnicima za koje su potrebni posebni uvjeti, pomoć ili uređaji izvodi na način kojim se osigurava sigurnost jedrilice, osoba i imovine.

NSAO.OP.125 Punjenje goriva i nadopunjavanje ili zamjena baterija na motornim jedrilicama

Kada putnik ulazi, izlazi ili se nalazi u motornoj jedrilici:

a) jedrilica se ne smije puniti gorivom i

b) baterije korištene za pogon ne smiju se nadopunjavati ili zamjenjivati.

NSAO.OP.130 Pušenje u jedrilici

Pušenje u jedrilici nije dopušteno.

NSAO.OP.135 Meteorološki uvjeti

Pilot smije započeti ili nastaviti let samo ako najnoviji raspoloživi meteorološki podaci pokazuju da će moći sigurno sletjeti.

NSAO.OP.145 Upravljanje gorivom ili drugim izvorima energije u letu

(1) Pilot koji upravlja jedrilicom iz članka 2. točka 4., 7. i 13. ovoga Pravilnika smije započeti let samo kada je jedrilica opskrbljena dovoljnom količinom goriva, ulja ili energije iz drugog izvora, potrebnom za izvođenje leta.

(2) Pilot iz podtočke 1. ove točke u obzir mora uzeti:

a) trajanje predviđene rute i moguće devijacije od planirane putanje

b) nemogućnost slijetanja na planirano mjesto i

c) bilo koje druge uvjete koji mogu odgoditi slijetanje zrakoplova ili povećati potrošnju goriva, ulja ili energije.

NSAO.OP.150 Uporaba kisika

Pilot mora osigurati da sve osobe u jedrilici upotrebljavaju kisik kad utvrdi da bi na visini planiranog leta nedostatak kisika mogao smanjiti njihove sposobnosti ili bi štetno utjecao na njih.

DIO POL
PERFORMANSE I OPERATIVNA OGRANIČENJA

NSAO.POL.100 Općenito

Pilot mora upravljati jedrilicom na način da zahtjevi koji se primjenjuju na let, zračni prostor, mjesta uzlijetanja i slijetanja ne prekoračuju performanse i operativna ograničenja jedrilice propisana u letačkom priručniku.

NSAO.POL.105 Masa i ravnoteža, opterećenje

Tijekom bilo koje faze leta opterećenje, masa i ravnoteža jedrilice moraju biti u skladu s ograničenjima navedenim u letačkom priručniku.

DIO IDE
INSTRUMENTI, PODACI I OPREMA

NSAO.IDE.100 Općenito

(1) Jedrilica mora biti opremljena instrumentima i opremom koja omogućava:

a) upravljanje planiranom putanjom leta i

b) pridržavanje operativnih ograničenja u očekivanim operativnim uvjetima.

(2) Instrumenti i oprema koji su potrebni za obavljanje leta moraju biti ugrađeni u jedrilicu i ispravno raditi ili je otklanjanje njihovih neispravnosti odgođeno u skladu s posebnim propisom.

(3) Jedrilica mora biti opremljena kompletom prve pomoći.

NSAO.IDE.105 Instrumenti za letenje i navigaciju

(1) Jedrilica mora biti opremljena uređajima za mjerenje i prikazivanje:

a) vremena u satima, minutama i sekundama

b) barometarske visine

c) indicirane brzine i

d) u slučaju motornih jedrilica, magnetnog smjera.

(2) Uz opremu iz stavka (1) ovoga članka, pri operacijama u uvjetima u kojima jedrilicu nije moguće zadržati na planiranoj putanji leta bez jednoga ili više dodatnih instrumenata, pri letenju u oblaku ili operacijama tijekom noći, jedrilice moraju biti opremljene uređajima za mjerenje i prikazivanje:

a) vertikalne brzine

b) položaja ili skretanja i klizanja i

c) magnetnog smjera.

NSAO.IDE.110 Operativna svjetla

Jedrilice koje lete noću moraju biti opremljene sa:

a) sustavom svjetala za izbjegavanje sudara

b) navigacijskim/pozicijskim svjetlima

c) svjetlima za slijetanje

d) osvjetljenjem koje se napaja iz električnog sustava jedrilice, radi primjerenog osvjetljenja svih instrumenata i opreme, bitnih za sigurnu operaciju jedrilice i

e) nezavisnim prijenosnim svjetlom za pilota i za putnika.

NSAO.IDE.115 Dodatni kisik

Jedrilice na letovima za koje se zahtijeva opskrba kisikom u skladu s točkom NSAO.OP.150 ovoga Pravilnika moraju biti opremljene napravom za pohranjivanje i raspodjelu kisika u koju je moguće pohraniti i iz nje raspodijeliti potrebne zalihe kisika.

NSAO.IDE.120 Letovi iznad vodenih površina

(1) Pilot koji namjerava letjeti jedrilicom iznad vodenih površina mora prilikom planiranja leta prepoznati opasnosti i pripadajuće rizike vezane za slučaj slijetanja na vodene površine.

(2) Pilot mora temeljem procjene na osnovu prepoznatih opasnosti i pripadajućih rizika iz podtočke 1. ove točke donijeti odluku o opremi koju će ponijeti na planirani let.

NSAO.IDE.125 Letovi iznad područja na kojima bi bila otežana potraga i spašavanje

(1) Pilot koji namjerava letjeti jedrilicom iznad područja na kojima bi bila otežana potraga i spašavanje mora prilikom planiranja leta prepoznati opasnosti i pripadajuće rizike.

(2) Pilot mora temeljem procjene na osnovu prepoznatih opasnosti i pripadajućih rizika iz podtočke 1. ove točke donijeti odluku o opremi koju će ponijeti na planirani let.