Pravilnik o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139

NN 134/2020 (4.12.2020.), Pravilnik o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2570

Na temelju članka 142. točke 5. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O GRADNJI, OBNOVI, ODRŽAVANJU I KONTINUIRANOJ PLOVIDBENOSTI ZRAKOPLOVA NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE UREDBA (EU) 2018/1139

DIO PRVI
OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za gradnju, obnovu, održavanje i kontinuiranu plovidbenost posebno reguliranih zrakoplova, povijesnih zrakoplova, istraživačkih, eksperimentalnih i znanstvenih zrakoplova, amaterski građenih zrakoplova, bivših vojnih zrakoplova, mikrolakih zrakoplova, žiroplana i replika povijesnih ili bivših vojnih zrakoplova, na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (SL L 212, 22. 8. 2018.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2018/1139).

Pojmovi i kratice

Članak 2.

Pojmovi i kratice koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

(1) amaterski građeni zrakoplov: zrakoplov, uključujući onaj dostavljen u kompletu sastavnih dijelova, na kojem je najmanje 51% zadataka izrade i sastavljanja obavio graditelj ili udruga građana, za vlastitu upotrebu i s nekomercijalnim ciljem

(2) balon: balon za jednu ili dvije osobe, čiji najveći projektirani obujam ne premašuje 1200 m3 za balon uzgonjen vrućim zrakom ili čiji najveći projektirani obujam ne premašuje 400 m3 za balon uzgonjen plinom

(3) bivši vojni zrakoplov: zrakoplov koji su upotrebljavale vojne snage, osim ako se radi o tipu zrakoplova čiji je projekt usvojila EASA

(4) ciklus: rad zrakoplova ili komponente od trenutka uzlijetanja do trenutka slijetanja zrakoplova, u što je uključeno prekinuto slijetanje i slijetanje s produžavanjem (touch and go), osim ako nije drugačije specificirano u dokumentaciji zrakoplova i/ili komponente

(5) Čikaška konvencija: Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu i njezini prilozi, potpisana u Chicagu 7. prosinca 1944.

(6) direktiva o plovidbenosti (AD – Airworthiness Directive): dokument kojim zrakoplovne vlasti objavljuju detalje o obaveznim unaprjeđenjima ili korektivnim mjerama koje se moraju implementirati u svrhu vođenja kontinuirane plovidbenosti, a sadrže upute o radovima koji se moraju provesti na zrakoplovu i komponenti zbog utvrđene nesigurnosti, moguće nesigurnosti ili stanja koje bi moglo dovesti do nesigurnosti

(7) dvostruka inspekcija: inspekcija koja se provodi tijekom i nakon kritičnih radova održavanja, a koja se može izvršiti na način da:

a) jedna osoba provjerava, s vremenskim odmakom, kako je sama izvršila radove po fazama i u cijelosti ili

b) jedna osoba izvršava radove, a druga osoba provjerava izvršene radove po fazama i u cijelosti

(8) EASA (eng. European Union Aviation Safety Agency): Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa

(9) FAA (eng. Federal Aviation Administration): civilna zrakoplovna vlast Sjedinjenih Američkih Država

(10) generički program održavanja zrakoplova: program održavanja zrakoplova koji podnositelj zahtjeva za odobrenje organizacije za kontinuiranu plovidbenost mora razviti u postupku odobrenja organizacije

(11) graditelj: jedna ili više fizičkih osoba koja izvršava, namjerava izvršavati ili je izvršavala radove gradnje amaterski građenog zrakoplova, replike zrakoplova ili istraživačkog, eksperimentalnog i znanstvenog zrakoplova

(12) istraživački, eksperimentalni ili znanstveni zrakoplov: zrakoplov posebno projektiran ili prilagođen u istraživačke, eksperimentalne ili znanstvene svrhe, koji će se vjerojatno proizvoditi u vrlo ograničenom broju

(13) kontinuirana plovidbenost zrakoplova i/ili zrakoplovne komponente: svi postupci koji osiguravaju da u svakom trenutku njihovog operativnog vijeka zrakoplov i/ili zrakoplovna komponenta udovoljava važećim zahtjevima za plovidbenost i da je sposoban za sigurnu zračnu plovidbu

(14) kontrolirano okruženje: vođenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova od strane organizacije za kontinuiranu plovidbenost bez prekida najmanje jednu godinu

(15) kontrolor radova: osoba koja provodi nadzor nad radovima gradnje ili obnove, popravka i preinaka zrakoplova u skladu s odredbama ovoga Pravilnika

(16) kritični radovi održavanja: radovi održavanja koji uključuju sastavljanje ili rad na sustavu bilo kojeg dijela zrakoplova ili komponente, gdje greška u izvršenju radova održavanja može direktno narušiti sigurnost leta. Primjeri kritičnih radova održavanja su:

a) radovi koji mogu utjecati na upravljanje zrakoplovom, putanju ili položaj zrakoplova, kao što su ugradnja i podešavanje komandi zrakoplova

b) radovi na sustavima za stabilnost zrakoplova, kao što su autopilot, sustav za transfer goriva

c) radovi koji mogu utjecati na silu potiska zrakoplova, kao što su ugradnja pogonske grupe, elise ili rotora i

d) revizija (overhaul), kalibracija ili podešavanje pogonske grupe, elise, rotora, prijenosa ili reduktora

(17) mikrolaki avion: avion koji ima najviše dva sjedala, kojem brzina sloma uzgona nije veća od 45 čvorova kalibrirane brzine i kojem MTOM nije veći od 600 kg za avion koji nije namijenjen za letenje s vodenih površina ili 650 kg za avion koji je namijenjen za letenje s vodenih površina

(18) mikrolaki helikopter: helikopter koji ima najviše dva sjedala i kojem MTOM nije veći od 600 kg za helikopter koji nije namijenjen za letenje s vodenih površina ili 650 kg za helikopter koji je namijenjen za letenje s vodenih površina

(19) mikrolaka jedrilica: jedrilica koja ima najviše dva sjedala i kojoj MTOM nije veći od 600 kg

(20) mikrolaka motorna jedrilica: motorna jedrilica koja nema više od dva sjedišta i kojoj MTOM nije veći od 600 kg

(21) minimalna lista pregleda: popis radova potrebnih za izradu programa održavanja zrakoplova

(22) motorna jedrilica (powered sailplane): jedrilica opremljena s jednim ili više motora koja, kad motori ne rade, ima sve karakteristike jedrilice

(23) motorna jedrilica s neuvlačećim motorom i/ili elisom (TMG – Touring Motor Glider): vrsta motorne jedrilice koja ima motor i elisu koji se ne mogu uvući, a koja je sposobna poletjeti i penjati se vlastitim pogonom u skladu s letačkim priručnikom

(24) motorna jedrilica s uvlačećim motorom i/ili elisom (self-launch sailplane, self-sustaining sailplane): vrsta motorne jedrilice koja ima motor i elisu koji se mogu uvući

(25) lista minimalne opreme (MEL – Minimum Equipment List): lista odobrena u skladu s propisanim uvjetima, a kojom su definirani uvjeti za letačke operacije kada su utvrđene određene neispravnosti

(26) nalet: proteklo vrijeme izraženo u satima i minutama (hh:mm) koje se mjeri:

a) od trenutka samostalnog pokretanja zrakoplova do trenutka zaustavljanja zrakoplova

b) od trenutka uzlijetanja do trenutka slijetanja

c) tahometrom ili drugim mjernim uređajem ili

d) kako je specificirano u dokumentaciji zrakoplova i/ili komponente

(27) MTOM (Maximum Take-Off Mass): najveća dopuštena masa pri uzlijetanju

(28) obnovitelj: jedna ili više fizičkih osoba koja izvršava, namjerava izvršavati ili je izvršavala radove obnove povijesnog zrakoplova ili bivšeg vojnog zrakoplova

(29) odobrena projektna organizacija: projektna organizacija koju je odobrila Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija), EASA, FAA ili drugo nadležno tijelo i koja u skladu s odredbama ovoga Pravilnika provodi nadzor radova gradnje ili obnove zrakoplova i pruža stručnu pomoć graditelju ili obnovitelju

(30) operator: pravna ili fizička osoba koja je kao operator upisana u Hrvatski registar civilnih zrakoplova

(31) Operatorova lista dozvoljenih neispravnosti: lista odobrena u skladu s uvjetima propisanima posebnim propisom, kojom su definirani uvjeti za letačke operacije kada su utvrđene određene neispravnosti

(32) organizacija: fizička ili pravna osoba odobrena za vođenje kontinuirane plovidbenosti i/ili izvršavanje radova održavanja zrakoplova i/ili komponente

(33) pilot-vlasnik: vlasnik zrakoplova na kojem se izvršavaju radovi održavanja, koji posjeduje odgovarajuću dozvolu pilota i valjano ovlaštenje za upravljanje tim zrakoplovom

(34) planovi: izvedbena dokumentacija za gradnju ili popravak zrakoplova na temelju koje je moguće izgraditi ili popraviti zrakoplov

(35) plovidbenost zrakoplova: stanje kada je zrakoplov u skladu s prihvaćenim tipom i sposoban za sigurnu zračnu plovidbu

(36) posebno regulirani avion: avion projektiran da nosi samo pilota, kojim se izvode nekomercijalne letačke operacije i kojem MTOM nije veći od:

a) 300 kg

b) 315 kg za avion opremljen sustavom spašavanja padobranom

c) 330 kg za avion namijenjen za letenje s vodenih površina ili

d) 390 kg za amaterski građeni avion uz uvjet da omjer njegovog MTOM-a i:

1. ukupne snage pogonske grupe iznosi više od 5 kg/kW ili

2. potiska iznosi više od 0,26 kg/N

(37) posebno regulirani balon: balon projektiran da nosi samo pilota, kojim se izvode nekomercijalne letačke operacije i kojem najveći projektirani volumen nije veći od:

a) 1200 m³ za balon uzgonjen vrućim zrakom ili

b) 400 m³ za balon uzgonjen plinom

(38) posebno regulirani helikopter: helikopter projektiran da nosi samo pilota, kojim se izvode nekomercijalne letačke operacije i kojem MTOM nije veći od:

a) 300 kg

b) 315 kg za helikopter opremljen sustavom spašavanja padobranom

c) 330 kg za helikopter namijenjen za letenje s vodenih površina ili

d) 390 kg za amaterski građeni helikopter uz uvjet da omjer njegovog MTOM-a i ukupne snage pogonske grupe iznosi više od 3 kg/kW

(39) posebno regulirana jedrilica: jedrilica projektirana da nosi samo pilota, kojom se izvode nekomercijalne letačke operacije i kojoj MTOM nije veći od:

a) 250 kg

b) 265 kg za jedrilicu opremljenu sustavom spašavanja padobranom ili

c) 275 kg za jedrilicu namijenjenu za letenje s vodenih površina

(40) posebno regulirana motorna jedrilica: motorna jedrilica projektirana da nosi samo pilota, kojom se izvode nekomercijalne letačke operacije i kojoj MTOM nije veći od:

a) 300 kg

b) 315 kg za motornu jedrilicu opremljenu sustavom spašavanja padobranom

c) 330 kg za motornu jedrilicu namijenjenu za letenje s vodenih površina ili

d) 390 kg za amaterski građenu jedrilicu s pomoćnim motorom uz uvjet da omjer njenog MTOM-a i:

1. ukupne snage pogonske grupe iznosi više od 5 kg/kW ili

2. potiska iznosi više od 0,26 kg/N

(41) posebno regulirani zračni brod: zračni brod projektiran da nosi samo pilota, kojim se izvode nekomercijalne letačke operacije i kojem najveći projektirani volumen ne prelazi:

a) 1200 m³ za zračni brod uzgonjen vrućim zrakom ili

b) 400 m³ za zračni brod uzgonjen plinom

(42) posebno regulirani žiroplan: žiroplan projektiran da nosi samo pilota, kojim se izvode nekomercijalne letačke operacije i kojem MTOM nije veći od:

a) 300 kg

b) 315 kg za žiroplan opremljen sustavom spašavanja padobranom

c) 330 kg za žiroplan namijenjen za letenje s vodenih površina ili

d) 390 kg za amaterski građeni žiroplan uz uvjet da omjer njegovog MTOM-a i:

1. ukupne snage pogonske grupe iznosi više od 5 kg/kW ili

2. potiska iznosi više od 0,26 kg/N

(43) povijesni zrakoplov: zrakoplov koji ispunjava sljedeće kriterije:

a) zrakoplov:

1. čije prvobitno projektiranje prethodi 1. siječnju 1955. i

2. čija je proizvodnja prestala prije 1. siječnja 1975. ili

b) zrakoplov koji je od jasnog povijesnog značaja, u vezi sa:

1. sudjelovanjem u važnom povijesnom događaju

2. važnim korakom u razvoju zrakoplovstva ili

3. važnom ulogom koju je imao u oružanim snagama države članice

(44) program održavanja zrakoplova: dokument koji sadrži popis svih radova održavanja potrebnih da bi se osigurala kontinuirana plovidbenost zrakoplova, a koji odobrava Agencija ili organizacija za kontinuiranu plovidbenosti ili izjavom proglašava vlasnik odnosno operator

(45) radovi servisiranja: svakodnevni radovi na zrakoplovu tijekom njegove upotrebe, kako je definirao proizvođač, a koji mogu biti nadopunjavanje goriva i ulja, kontrola i korekcija pritiska u gumama i dr.

(46) replika zrakoplova: replika povijesnog ili bivšeg vojnog zrakoplova, čija je struktura slična originalnom zrakoplovu

(47) Servisni bilten (SB – Service Bulletin): dokument kojim proizvođač zrakoplova ili komponente objavljuje detalje o preinakama zrakoplova ili komponente, radovima održavanja ili drugim informacijama o zrakoplovu ili komponenti

(48) specifikacije za plovidbenost: specifikacije kojima se opisuju zahtjevi za plovidbenost zrakoplova i/ili komponente, a koje mogu biti:

a) postojeće specifikacije za plovidbenost kao što su EASA-ine certifikacijske specifikacije, ASTM International standardi i sl. i

b) specifikacije posebno definirane za zrakoplov koji se gradi

(49) specijalizirani radovi: radovi koji ne spadaju pod redovito održavanje i radove servisiranja, a koji mogu biti zavarivanje, ispitivanje materijala bez razaranja (NDT) i dr.

(50) standardna praksa (Standard Practice): metode, tehnike i postupci za izvršenje radova servisiranja, održavanja, popravaka i preinaka zrakoplova i/ili komponente, opisani u dokumentima kao što su EASA Certification Specifications for Standard Changes and Standard Repairs (CS-STAN), FAA Acceptable Methods, Techniques, and Practices – Aircraft Inspection and Repair (FAA AC 43.13) i sl.

(51) standardne preinake i popravci: preinake i popravci zrakoplova opisane u posljednjem izdanju EASA Certification Specifications for Standard Changes and Standard Repairs (CS-STAN), FAA Acceptable Methods, Techniques, and Practices – Aircraft Inspection and Repair (FAA AC 43.13) i sl.

(52) Stavke ograničenja plovidbenosti (ALI – Airworthiness Limitation Items): stavke definirane postupkom certifikacije koje su utvrđene kao kritične sa stajališta zamora materijala i procjene tolerancije na kvarove i oštećenja

(53) zračni brod: zračni brod za jednu ili dvije osobe, čiji najveći projektirani obujam ne premašuje 1200 m³ za zračni brod uzgonjen vrućim zrakom ili čiji najveći projektirani obujam ne premašuje 400 m³ za zračni brod uzgonjen plinom

(54) zrakoplovni stručnjak: osoba koja, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, provodi nadzor radova gradnje ili obnove zrakoplova i pruža stručnu pomoć graditelju ili obnovitelju

(55) žiroplan: zrakoplov koji nema više od dva sjedala, teži od zraka, kojeg pokreće motor, a uzgon u letu dobiva poglavito zbog reakcija zraka na jedan ili više rotora bez pogona na približno vertikalnim osima.

Proporcionalnost

Članak 3.

Primjena odredbi ovoga Pravilnika temelji se na proporcionalnosti u odnosu na rizike koji proizlaze iz:

a) vrste, složenosti, performansi i operativnih karakteristika zrakoplova

b) vrste, opsega i složenosti izvođenja leta ili letačkih operacija i

c) ugrožavanja osoba na zemlji i u zraku.

Jezik

Članak 4.

(1) Sva dokumentacija koja se podnosi Agenciji i komunikacija s Agencijom mora biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je dokumentacija sastavljena na nekom drugom jeziku podnositelj zahtjeva mora Agenciji dostaviti ovjereni prijevod te dokumentacije na hrvatski ili engleski jezik, pisan latiničnim pismom.

Mjesto provođenja nadzora

Članak 5.

Vlasnik odnosno operator ili organizacija mora omogućiti da se nadzor i inspekcija, u svrhu utvrđivanja udovoljavanja odredbama ovoga Pravilnika, provodi u Republici Hrvatskoj.

Dokumentacija zrakoplova i/ili komponente

Članak 6.

(1) Dokumentacija zrakoplova i/ili komponente sastoji se od primjenjivih i ažurnih:

a) zahtjeva, uputa, procedura, standarda i informacija koje je definirao proizvođač i/ili Agencija

b) Direktiva o plovidbenosti

c) Servisnih biltena i

d) uputa standardne prakse.

(2) Iznimno od stavka 1. točke a) ovoga članka, kada iz opravdanih razloga ta dokumentacija nije dostupna, Agencija može prihvatiti dostupnu dokumentaciju koja je najvećoj mogućoj mjeri primjenjiva za predmetni zrakoplov i/ili komponentu.

Oznake u kabini zrakoplova

Članak 7.

Na vidljivom mjestu u kabini zrakoplova mora biti oznaka upozorenja ispisana velikim latiničnim slovima, visine najmanje 10 mm, bijele boje na crvenoj podlozi, sadržaja:

»OVAJ ZRAKOPLOV NE UDOVOLJAVA STANDARDNIM ZAHTJEVIMA ZA SIGURNOST ZRAKOPLOVA«

»THIS AIRCRAFT DOES NOT COMPLY WITH STANDARD REQUIREMENTS FOR AIRCRAFT SAFETY«

Replike zrakoplova

Članak 8.

(1) Na repliku zrakoplova kojem MTOM nije veći od 2730 kg i koji osim pilota može ponijeti još najviše pet osoba, primjenjuju se odredbe koje vrijede za amaterski građene zrakoplove.

(2) Na repliku zrakoplova kojem je MTOM veći od 2730 kg i koji osim pilota može ponijeti više od pet osoba, primjenjuju se odredbe koje vrijede za istraživačke, eksperimentalne i znanstvene zrakoplove.

DIO DRUGI
KONTINUIRANA PLOVIDBENOST ZRAKOPLOVA I KOMPONENTE

POGLAVLJE I.
STANDARDI KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI

Odgovornosti

Članak 9.

(1) Vlasnik je odgovoran za kontinuiranu plovidbenost zrakoplova.

(2) Odgovornost za kontinuiranu plovidbenost zrakoplova može se prenijeti na jedan od sljedećih načina:

a) s vlasnika zrakoplova na operatora zrakoplova

b) s vlasnika odnosno operatora na organizaciju za kontinuiranu plovidbenost.

(3) Odgovornost za kontinuiranu plovidbenost mora se prenijeti s vlasnika odnosno operatora zrakoplova kojim se izvode komercijalne letačke operacije na organizaciju za kontinuiranu plovidbenost, prije nego što se te operacije počnu izvoditi.

(4) Odgovornost za kontinuiranu plovidbenost iz stavaka 2. i 3. ovoga članka prenosi se ugovorom iz članka 10. ovoga Pravilnika

(5) Vlasnik odnosno operator mora osigurati da se let provodi samo ako je zrakoplov plovidben.

(6) Za izvršene radove održavanja zrakoplova i/ili komponente odgovoran je izvršitelj radova održavanja.

(7) Za provedenu provjeru plovidbenosti odgovorna je organizacija za kontinuiranu plovidbenost koja je istu provela.

(8) Zapovjednik zrakoplova odgovoran je za izvršavanje prijeletnog pregleda.

Prijenos odgovornosti za kontinuiranu plovidbenost

Članak 10.

(1) Ugovorom kojim se prenosi odgovornost za kontinuiranu plovidbenost moraju se uzeti u obzir zahtjevi ovoga Pravilnika i utvrditi obveze potpisnika u odnosu na kontinuiranu plovidbenost zrakoplova.

(2) Kada se ugovorom prenosi odgovornost za kontinuiranu plovidbenost u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika, operator ili organizacija za kontinuiranu plovidbenost koji preuzimaju odgovornost za kontinuiranu plovidbenost moraju u roku od 15 dana od datuma sklapanja ugovora Agenciji dostaviti ugovor.

(3) Vlasnik mora u roku od 15 dana od datuma raskida ugovora s operatorom ili organizacijom za kontinuiranu plovidbenost o prijenosu odgovornosti za kontinuiranu plovidbenost o tome obavijestiti Agenciju.

(4) Operator mora u roku od 15 dana od datuma raskida ugovora s organizacijom za kontinuiranu plovidbenost o prijenosu odgovornosti za kontinuiranu plovidbenost o tome obavijestiti Agenciju.

(5) Ugovor kojim se prenosi odgovornost za kontinuiranu plovidbenost mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o onome tko prenosi odgovornost za kontinuiranu plovidbenost (vlasnik odnosno operator)

2. podatke o onome tko preuzima odgovornost za kontinuiranu plovidbenost (operator ili organizacija za kontinuiranu plovidbenost)

3. datum i mjesto sklapanja ugovora

4. registracijsku oznaku zrakoplova

5. naziv proizvođača i tip zrakoplova

6. serijski broj zrakoplova

7. vrstu operacija koje se izvode

8. obaveze onoga koji predaje i preuzima odgovornost za kontinuiranu plovidbenost

9. obavezu da će se kontinuirana plovidbenost voditi u skladu s ovim Pravilnikom

10. odredbu da evidencija kontinuirane plovidbenosti zrakoplova odražava stvarno stanje zrakoplova

11. obavezu dostavljanja točnih podataka potrebnih za vođenje kontinuirane plovidbenosti i

12. da se u slučaju raskida ugovora odgovornost za kontinuiranu plovidbenost vraća na onoga tko je prenio odgovornost za kontinuiranu plovidbenost.

(6) Kada operator prenese odgovornost za kontinuiranu plovidbenost na organizaciju za kontinuiranu plovidbenost, obavezan je o tome obavijestiti vlasnika zrakoplova.

Kontinuirana plovidbenost

Članak 11.

Kontinuirana plovidbenost zrakoplova i/ili komponente osigurava se:

a) izvršavanjem prijeletnog pregleda

b) odgađanjem otklanjanja neispravnosti u skladu s odobrenom Listom minimalne opreme

c) odgađanjem otklanjanja neispravnosti u skladu s odobrenom Operatorovom listom dozvoljenih neispravnosti

d) izradom i evaluacijom programa održavanja zrakoplova

e) planiranjem i izvršavanjem radova održavanja u skladu s programom održavanja zrakoplova

f) izvršavanjem popravaka

g) izvršavanjem preinaka

h) izvršavanjem posebnih pregleda

i) evaluacijom i izvršavanjem:

1. Direktiva o plovidbenosti

2. Servisnih biltena

3. radova u skladu sa zahtjevima za kontinuiranu plovidbenost zrakoplova i komponente i

4. radova u skladu sa zahtjevima za kontinuiranu plovidbenost koje izdaje Agencija i

j) izvođenjem probnih letova, prema potrebi.

Direktive o plovidbenosti

Članak 12.

Osoba ili organizacija odgovorna za kontinuiranu plovidbenost mora evaluirati i izvršavati Direktive o plovidbenosti.

Servisni bilteni

Članak 13.

Osoba ili organizacija odgovorna za kontinuiranu plovidbenost mora evaluirati Servisne biltene.

Poseban pregled u svrhu utvrđivanja stvarnog stanja

Članak 14.

(1) Kada se vođenjem kontinuirane plovidbenosti i/ili izvršavanjem radova održavanja utvrde nedostaci ili nesukladnosti zrakoplova, komponente ili dokumentacije koje nije moguće otkloniti u skladu s ostalim odredbama ovoga Pravilnika, organizacija može izvršiti poseban pregled zrakoplova.

(2) Posebnim pregledom zrakoplova mora se utvrditi stvarno stanje i eventualne radove koje je potrebno provesti da se otklone utvrđeni nedostaci ili nesukladnosti.

Odstupanje od uputa proizvođača

Članak 15.

Odstupanja od uputa proizvođača moguća su samo ako se dodatnim uputama i/ili pregledima dokaže da je osigurana jednaka ili veća razina sigurnosti.

Evidencija kontinuirane plovidbenosti

Članak 16.

(1) Kontinuirana plovidbenost dokazuje se evidencijom kontinuirane plovidbenosti.

(2) Evidencija kontinuirane plovidbenosti mora sadržavati:

a) knjižicu zrakoplova

b) knjižice komponenti

c) evidenciju o Direktivama o plovidbenosti

d) evidenciju o Servisnim biltenima

e) evidenciju o preinakama

f) evidenciju o popravcima

g) evidenciju o usklađenosti radova održavanja s programom održavanja zrakoplova

h) evidenciju o komponentama s ograničenim vijekom trajanja

i) potvrde o otpuštanju u upotrebu zrakoplova i/ili komponente

j) evidenciju o zadnjem vaganju zrakoplova

k) evidenciju o odgođenim otklanjanjima neispravnosti

l) evidenciju o posebnim pregledima i

m) evidenciju o Odobrenjima za posebne letove i Uvjetima za let.

(3) Evidencija kontinuirane plovidbenosti mora biti čitljiva i odražavati stvarno stanje zrakoplova i komponente.

(4) Ispravci u evidenciji kontinuirane plovidbenosti moraju se izvršiti na način da izvorni podaci ostanu čitljivi.

Čuvanje evidencije

Članak 17.

(1) Evidencija kontinuirane plovidbenosti i održavanja zrakoplova i/ili komponente mora se čuvati, a sukladno sljedećim rokovima:

a) evidencija održavanja zrakoplova i/ili komponenti s ograničenim vijekom trajanja čuva se do ažuriranja istih podataka, ali ne kraće od tri godine nakon datuma otpuštanja u upotrebu zrakoplova i komponente

b) evidencija o vremenu upotrebe komponente s ograničenim vijekom trajanja izražena u satima, kalendarskom vremenu, ciklusima ili broju slijetanja, čuva se do izvršavanja radova revizije komponente

c) evidencija o ukupnom vremenu upotrebe zrakoplova i komponente s ograničenim vijekom trajanja izražena u satima, kalendarskom vremenu, ciklusima ili broju slijetanja, čuva se najmanje jednu godinu nakon što su zrakoplov ili komponenta trajno povučeni iz upotrebe

d) evidencija o usklađenosti radova održavanja s programom održavanja zrakoplova čuva se najmanje dok planirano održavanje zrakoplova ili komponente ne nadomjesti drugo planirano održavanje s istim ili širim opsegom i specifikacijom radova

e) evidencija o Direktivama o plovidbenosti čuva se najmanje jednu godinu nakon trajnog povlačenja zrakoplova ili komponente iz upotrebe

f) evidencija o Servisnim biltenima čuva se najmanje jednu godinu nakon trajnog povlačenja zrakoplova ili komponente iz upotrebe i

g) evidencija o preinakama i popravcima čuva se najmanje jednu godinu nakon trajnog povlačenja zrakoplova ili komponente iz upotrebe.

(2) Rokovi iz stavka 1. ovoga članka nastavljaju teći i nakon što se odgovornost za kontinuiranu plovidbenost zrakoplova prenese na:

a) novog vlasnika, kada se mijenja vlasništvo nad zrakoplovom

b) operatora, kada se odgovornost za kontinuiranu plovidbenost prenosi na operatora ili

c) organizaciju za kontinuiranu plovidbenost, kada se odgovornost za kontinuiranu plovidbenost prenosi na tu organizaciju.

Primopredaja evidencije kontinuirane plovidbenosti

Članak 18.

(1) Vlasnik odnosno operator ili organizacija za kontinuiranu plovidbenost moraju predati evidenciju kontinuirane plovidbenosti kada se:

a) mijenja vlasnik zrakoplova

b) odgovornost za kontinuiranu plovidbenost prenosi na operatora zrakoplova ili

c) odgovornost za kontinuiranu plovidbenost prenosi na organizaciju za kontinuiranu plovidbenost.

(2) O prijenosu evidencije kontinuirane plovidbenosti mora se sastaviti i potpisom ovjeriti dokument o primopredaji.

Knjižica zrakoplova

Članak 19.

(1) U knjižicu zrakoplova obavezno se upisuju sljedeći podaci:

a) proizvođač i tip zrakoplova

b) godina proizvodnje zrakoplova

c) serijski broj zrakoplova

d) registracijska oznaka zrakoplova

e) ostvareni nalet i broj ciklusa zrakoplova

f) uočene neispravnosti ili oštećenja zrakoplova i/ili komponente

g) Potvrde o otpuštanju u upotrebu zrakoplova i/ili komponente i

h) izvršeni prijeletni pregledi.

(2) Knjižica zrakoplova može sadržavati i dodatne podatke.

POGLAVLJE II.
PROGRAM ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA

Opće odredbe

Članak 20.

(1) Održavanje zrakoplova mora se izvršavati u skladu s programom održavanja zrakoplova.

(2) Program održavanja zrakoplova i sve naknadne izmjene i dopune mora odobriti:

a) Agencija ili

b) organizacija za kontinuiranu plovidbenost.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, program održavanja zrakoplova i sve naknadne izmjene i dopune može proglasiti vlasnik odnosno operator u skladu s člankom 21. ovoga Pravilnika.

(4) Kada program održavanja zrakoplova i sve naknadne izmjene i dopune odobrava Agencija, zahtjev za odobrenjem podnosi se Agenciji na način i na obrascu kako je utvrdila Agencija.

(5) Kada program održavanja zrakoplova i sve naknadne izmjene i dopune odobrava organizacija za kontinuiranu plovidbenost, ta organizacija mora Agenciji dostaviti odobreni program održavanja zrakoplova i sve naknadne izmjene i dopune u roku od 15 dana od datuma njegova odobrenja.

(6) Program održavanja zrakoplova i sve naknadne izmjene i dopune moraju se izraditi temeljem dokumentacije zrakoplova i/ili komponente.

(7) Program održavanja zrakoplova mora biti ažuran.

Proglašavanje programa održavanja zrakoplova

Članak 21.

(1) Vlasnik odnosno operator zrakoplova može izjavom proglasiti program održavanja zrakoplova kojem MTOM nije veći od 2730 kg i kojim se izvode nekomercijalne letačke operacije.

(2) Program održavanja zrakoplova iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati potpisanu izjavu:

»Ovaj program održavanja u skladu je s člankom 21. Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139«.

(3) Vlasnik odnosno operator zrakoplova mora Agenciji dostaviti program održavanja zrakoplova, zajedno sa izjavom, u roku od 15 dana od datuma njegova proglašavanja.

Sadržaj programa održavanja zrakoplova

Članak 22.

(1) Program održavanja zrakoplova mora sadržavati:

a) podatke o vlasniku odnosno operatoru zrakoplova

b) podatke o zrakoplovu:

1. proizvođač i tip zrakoplova

2. godina proizvodnje zrakoplova

3. serijski broj zrakoplova

4. registracijska oznaka zrakoplova

5. pogonska grupa,

6. elisa i

7. rotor

c) opis operacija koje se izvode zrakoplovom

d) opis uvjeta u kojima se koristi zrakoplov

e) preglede i intervale pregleda u skladu s:

1. dokumentacijom zrakoplova i/ili komponente ili

2. minimalnom listom radova

f) preglede i intervale pregleda u skladu sa zahtjevima za kontinuiranu plovidbenost koje izdaje Agencija

g) odstupanja od uputa proizvođača s pripadajućim dodatnim uputama i/ili pregledima

h) odstupanja od intervala pregleda

i) podatke o pilotu-vlasniku i radove održavanja koje izvršava

j) podatke o graditelju ili obnovitelju i radove održavanja koje izvršava

k) izjavu kojom se utvrđuje:

1. odgovornost za sadržaj programa održavanja zrakoplova

2. odgovornost za odstupanja od uputa proizvođača

3. da će se zrakoplov održavati u skladu s programom održavanja zrakoplova i

4. da će se program održavanja zrakoplova redovito evaluirati i ažurirati.

(2) Programom održavanja zrakoplova moraju se utvrditi pregledi i upute koje proizlaze iz specifičnosti samog zrakoplova i konfiguracije, kao i specifičnosti operacija koje se izvode zrakoplovom, pri čemu se u obzir moraju uzeti:

a) specifična ugrađena oprema

b) preinake zrakoplova

c) popravci zrakoplova

d) komponente od presudnog značaja za sigurnost leta

e) preporuke za održavanje zrakoplova i/ili komponente

f) vijek trajanja zrakoplova i komponenti

g) operativni zahtjevi koji se odnose na povremene preglede pojedine opreme

h) odobrenja za izvođenje letačkih operacija

i) odobrenja za provođenje osposobljavanja

j) vrste operacija koje se izvode zrakoplovom i

k) uvjeti u kojima se koristi zrakoplov.

Minimalna lista radova

Članak 23.

(1) Za izradu programa održavanja zrakoplova kojem MTOM nije veći od 2730 kg i kojim se izvode nekomercijalne letačke operacije može se, umjesto uputa proizvođača, koristiti minimalna lista radova.

(2) Minimalna lista radova za:

a) avione, motorne jedrilice s neuvlačećim motorom i/ili elisom, helikoptere, žiroplane, balone i zračne brodove mora sadržavati preglede s intervalima od najmanje jedne godine ili 100 sati naleta, što prije istekne i

b) jedrilice i motorne jedrilice s uvlačećim motorom i/ili elisom mora sadržavati preglede s intervalom od najmanje jedne godine.

(3) Odstupanja od intervala pregleda dozvoljena su ako ne prelaze jedan mjesec ili deset sati naleta.

(4) Minimalna lista radova sadržava sljedeće:

a) radove servisiranja u skladu s uputama proizvođača

b) preglede oznaka i natpisa na zrakoplovu

c) provjeru evidencije o zadnjem vaganju zrakoplova

d) operativnu provjeru transpondera

e) funkcionalnu provjeru pitot-statičkog sustava

f) operativnu provjeru snage, pritiska ulja, pritiska goriva, temperature, magneta i brzine vrtnje motora

g) postupak probe motora s automatiziranim upravljanjem u skladu s uputama proizvođača

h) operativnu provjeru sa svrhom utvrđivanja poremećene cirkulacije fluida za motore sa suhim karterom, motore s ugrađenim turbo-punjačem i motore s hlađenjem rashladnom tekućinom

i) preglede stanja i pričvršćenosti dijelova strukture, sustava i komponenti, za sljedeće zone:

1. trup

2. krilo

3. centroplan

4. repne površine

5. stabilizatori

6. kormila

7. kabina

8. podvozje

9. komande zrakoplova

10. instrumenti i elektroničke komponente

11. pogonska grupa

12. reduktor, prijenos i spojka

13. elisa

14. rotor

15. sustav balasta

16. padobran za spašavanje

17. kočioni padobran

18. kupola balona

19. košara

20. plamenici

21. spremnici za gorivo i

22. ostale zone specifične za zrakoplov.

Evaluacija programa održavanja zrakoplova

Članak 24.

(1) Program održavanja zrakoplova mora se evaluirati najmanje jednom godišnje.

(2) Nedostaci programa održavanja zrakoplova utvrđeni evaluacijom moraju se ispraviti bez odgađanja.

POGLAVLJE III.
SVJEDODŽBA O PLOVIDBENOSTI I DOPUŠTENJE ZA LETENJE

Izdavanje Svjedodžbe o plovidbenosti ili Dopuštenja za letenje

Članak 25.

(1) Svjedodžbu o plovidbenosti ili Dopuštenje za letenje izdaje Agencija.

(2) Kada provjerom plovidbenosti utvrdi udovoljavanje propisanim uvjetima, Agencija će izdati:

a) Dopuštenje za letenje ili

b) Svjedodžbu o plovidbenosti, za zrakoplove koji su certificirani u skladu s Čikaškom konvencijom.

(3) U Svjedodžbu o plovidbenosti ili Dopuštenje za letenje Agencija može upisati odgovarajuća ograničenja.

(4) Svjedodžba o plovidbenosti ili Dopuštenje za letenje izdaje se bez ograničenja roka valjanosti.

(5) Zahtjev za izdavanje Svjedodžbe o plovidbenosti ili Dopuštenja za letenje podnosi se Agenciji na način i na obrascu kako je utvrdila Agencija.

Valjanost Svjedodžbe o plovidbenosti ili Dopuštenja za letenje

Članak 26.

(1) Svjedodžba o plovidbenosti ili Dopuštenje za letenje prestaje valjati ako:

a) je privremeno ili trajno oduzeto

b) je certifikat tipa temeljem kojeg je izdana Svjedodžba o plovidbenosti ili Dopuštenje za letenje privremeno ili trajno oduzet

c) Potvrda o provjeri plovidbenosti nije valjana

d) je prilikom provjere plovidbenosti izdan nalaz razine 1 ili

e) je zrakoplov za koji je izdana Svjedodžba o plovidbenosti ili Dopuštenje za letenje brisan iz Hrvatskog registra civilnih zrakoplova.

(2) Vlasnik odnosno operator mora u roku od 15 dana od datuma prestanka valjanosti Agenciji vratiti izdanu Svjedodžbu o plovidbenosti ili Dopuštenje za letenje.

POGLAVLJE IV.
POTVRDA O PROVJERI PLOVIDBENOSTI ZRAKOPLOVA

Izdavanje Potvrde o provjeri plovidbenosti

Članak 27.

(1) Potvrdu o provjeri plovidbenosti može izdati Agencija ili organizacija za kontinuiranu plovidbenost.

(2) Potvrda o provjeri plovidbenosti smije se izdati nakon što se provjerom plovidbenosti utvrdi udovoljavanje propisanim zahtjevima.

(3) Potvrda o provjeri plovidbenosti izdaje se s rokom valjanosti od jedne godine od datuma završetka provjere plovidbenosti.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, za zrakoplov koji se nalazi u kontroliranom okruženju, organizacija za kontinuiranu plovidbenost može provesti provjeru plovidbenosti tijekom posljednjih 90 dana važenja Potvrde o provjeri plovidbenosti i novu Potvrdu o provjeri plovidbenosti izdati s rokom valjanosti od jedne godine od prethodnog datuma isteka valjanosti Potvrde o provjeri plovidbenosti.

(5) Agencija može izdati Potvrdu o provjeri plovidbenosti temeljem preporuke koju izdaje organizacija za kontinuiranu plovidbenost koja je provjerom plovidbenosti utvrdila udovoljavanje propisanim zahtjevima.

(6) Kada Agencija izdaje Potvrdu o provjeri plovidbenosti, zahtjev za izdavanje Potvrde o provjeri plovidbenosti podnosi se Agenciji na način i na obrascu kako je utvrdila Agencija.

Produženje valjanosti Potvrde o provjeri plovidbenosti

Članak 28.

(1) Ako se zrakoplov nalazi u kontroliranom okruženju, organizacija za kontinuiranu plovidbenost smije:

a) produžiti valjanost Potvrde o provjeri plovidbenosti najviše dva puta uzastopno, svaki put na rok od jedne godine i

b) produžiti valjanost Potvrde o provjeri plovidbenosti tijekom posljednjih 30 dana važenja Potvrde o provjeri plovidbenosti na rok od jedne godine od prethodnog datuma isteka valjanosti Potvrde o provjeri plovidbenosti.

(2) Ako valjanost Potvrde o provjeri plovidbenosti produžuje organizacija za kontinuiranu plovidbenost, kopiju izdane Potvrde ta organizacija mora poslati Agenciji najkasnije 15 dana od datuma produžavanja valjanosti.

Valjanost Potvrde o provjeri plovidbenosti

Članak 29.

(1) Potvrda o provjeri plovidbenost prestaje valjati ako:

a) je privremeno ili trajno oduzeta

b) su Svjedodžba o plovidbenosti ili Dopuštenje za letenje privremeno ili trajno oduzeti

c) je certifikat tipa temeljem kojeg je izdana Svjedodžba o plovidbenosti ili Dopuštenje za letenje privremeno ili trajno oduzet ili

d) je zrakoplov za koji je izdana Potvrda o provjeri plovidbenosti brisan iz Hrvatskog registra civilnih zrakoplova.

(2) Vlasnik odnosno operator mora u roku od 15 dana od datuma prestanka valjanosti Agenciji vratiti izdanu Potvrdu o provjeri plovidbenosti.

POGLAVLJE V.
PROVJERA PLOVIDBENOSTI ZRAKOPLOVA

Opće odredbe

Članak 30.

Provjeru plovidbenosti zrakoplova smiju provoditi Agencija i organizacija za kontinuiranu plovidbenost.

Postupak provjere plovidbenosti

Članak 31.

(1) Provjera plovidbenosti provodi se:

a) pregledom dokumentacije i evidencije kontinuirane plovidbenosti

b) fizičkim pregledom zrakoplova

c) izvođenjem probnog leta, prema potrebi i

d) kada se izdaje Dopuštenje za letenje nakon gradnje ili obnove, pregledom dokumentacije gradnje ili obnove koja sadrži najmanje sljedeće:

1. dnevnik radova

2. izvješće o rezultatima ispitivanja zrakoplova i sukladnosti s odabranim specifikacijama za plovidbenost

3. dokumentaciju o otklanjanju nedostatka ili nesukladnosti utvrđenih ispitivanjem zrakoplova i

4. izjavu o provjerom zrakoplova utvrđenoj sposobnosti zrakoplova za sigurnu zračnu plovidbu.

(2) Pregledom dokumentacije i evidencije kontinuirane plovidbenosti mora se utvrditi da:

a) se ispravno evidentira nalet i ciklusi zrakoplova i komponenti

b) Letački priručnik odgovara konfiguraciji zrakoplova i da je ažuran

c) je program održavanja zrakoplova ažuran

d) su izvršeni svi radovi održavanja kako je planirano programom održavanja zrakoplova

e) su dokumentirani svi izvršeni radovi

f) su dokumentirani svi posebni pregledi

g) su sve neispravnosti otklonjene ili da je njihovo otklanjanje odgođeno

h) su dokumentirana sva odgađanja otklanjanja neispravnosti

i) su evidentirane sve primjenjive Direktive o plovidbenosti

j) su evidentirani svi primjenjivi Servisni bilteni

k) su evidentirani svi izvršeni radovi u skladu sa zahtjevima za kontinuiranu plovidbenost zrakoplova i komponente

l) su evidentirani svi izvršeni radovi u skladu sa zahtjevima za kontinuiranu plovidbenost koje je utvrdila Agencija

m) su dokumentirani i izvršeni svi popravci i preinake

n) su sve komponente s ograničenim vijekom trajanja ugrađene na zrakoplovu ispravno utvrđene i da evidencija odražava stvarno stanje

o) je evidencija vaganja u skladu s konfiguracijom zrakoplova i ispravna

p) je zrakoplov:

1. u skladu s certifikatom tipa

2. prihvaćen od nadležnog tijela

3. dokazano u skladu sa standardom za plovidbenost zrakoplova ili

4. udovoljio zahtjevima za provjeru zrakoplova u skladu s Poglavljem II ovoga Pravilnika.

(3) Pregledom zrakoplova mora se utvrditi da:

a) su sve zahtijevane oznake i pločice s natpisima ispravno postavljene

b) konfiguracija zrakoplova odgovara dokumentaciji zrakoplova i/ili komponente i evidenciji kontinuirane plovidbenosti

c) je zrakoplov sukladan letačkom priručniku

d) nema vidljivih oštećenja ili neispravnosti i

e) stanje zrakoplova i komponenti odgovara evidenciji kontinuirane plovidbenosti.

(3) Kada je to potrebno, od vlasnika odnosno operatora može se zatražiti izvođenje probnog leta.

Nalazi provjere plovidbenosti

Članak 32.

(1) Tijekom provedbe provjere plovidbenosti, kada se utvrdi odstupanje od uvjeta propisanih ovim Pravilnikom koje:

a) smanjuje standard sigurnosti i ozbiljno ugrožava sigurnost leta, mora se izdati nalaz razine 1 i

b) bi moglo smanjiti standard sigurnosti i eventualno ugroziti sigurnost leta, mora se izdati nalaz razine 2.

(2) Ako je izdan nalaz razine 1 ne smije se izdati Potvrda o provjeri plovidbenost.

(3) Ako je izdan nalaz razine 2, Potvrda o provjeri plovidbenosti i dalje je valjana i zrakoplovom se smije letjeti uz uvjet otklanjanja nesukladnosti u roku koji ne smije biti duži od tri mjeseca od datuma izdavanja nalaza.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, moguće je, na zahtjev i uz obrazloženje, jednom produžiti rok za otklanjanje nesukladnosti za najduže tri mjeseca.

(5) Nalaz razine 2 postaje nalaz razine 1 kada se:

a) u odobrenom roku ne provedu korektivne aktivnosti ili

b) tijekom nadzora utvrdi ponavljanje istovjetnih nalaza razine 2.

(6) Nalazi razine 1 mogu biti, ali nisu ograničeni na sljedeće:

a) ponavljanje utvrđenih nesukladnosti

b) neodgovarajuće upravljanje ponavljajućim neispravnostima ili nesukladnostima

c) neprovođenje korektivnih aktivnosti u zadanim rokovima

d) održavanje zrakoplova i/ili komponente nije izvršeno u skladu s dokumentacijom zrakoplova i/ili komponente

e) poseban pregled u svrhu utvrđivanja stvarnog stanja nije izvršen u skladu s ovim Pravilnikom

f) preinaka zrakoplova i/ili komponente nije izvršena u skladu s ovim Pravilnikom

g) popravak zrakoplova i/ili komponente nije izvršen u skladu s ovim Pravilnikom

h) ugradnja neispravne komponente

i) značajna oštećenja zrakoplova i/ili komponente

j) neispravnosti sustava bitnih za obavljanje leta ili spašavanje

k) otpuštanje u upotrebu zrakoplova ili komponente nakon djelomičnog izvršavanja radova

l) otpuštanje u upotrebu zrakoplova ili komponente nakon neodgovarajućeg izvršavanja radova

m) nekvalificirana osoba je izvršavala radove održavanja zrakoplova i/ili komponente

n) nekvalificirana osoba je provodila kontinuiranu plovidbenost

o) netočna, neistinita ili krivotvorena evidencija kontinuirane plovidbenosti

p) netočna, neistinita ili krivotvorena evidencija izvršenih radova održavanja zrakoplova i/ili komponente

q) značajne nesukladnosti u programu održavanja zrakoplova

r) direktive o plovidbenosti nisu evaluirane i izvršene

s) neodgovarajuće planiranje radova održavanja zrakoplova i/ili komponente i

t) izvršavanje radova održavanja, popravaka ili preinaka od strane fizičke ili pravne osobe koja nema pravo izvršavanja tih radova.

DIO TREĆI
ODRŽAVANJE ZRAKOPLOVA I KOMPONENTI

POGLAVLJE I.
STANDARDI ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA I KOMPONENTI

Opće odredbe

Članak 33.

(1) Radove održavanja zrakoplova i/ili komponente smije izvršavati:

a) pilot-vlasnik zrakoplova

b) graditelj

c) obnovitelj i

d) organizacija za održavanje zrakoplova i/ili komponente.

(2) Osoba ili organizacija koja izvršava radove održavanja zrakoplova i/ili komponente mora:

a) osigurati odgovarajući prostor za izvršavanje radova održavanja zrakoplova i/ili komponente

b) osigurati da je čistoća prostora za izvršavanje radova održavanja na razini koja će onemogućiti kontaminaciju tijekom izvršenja radova održavanja zrakoplova i/ili komponente

c) osigurati odgovarajući objekt za izvršavanje održavanja zrakoplova i/ili komponente u slučaju loših meteoroloških uvjeta ili dužeg perioda izvršavanja radova održavanja

d) koristiti odgovarajući alat, opremu i materijale

e) koristiti kontroliran i umjeren alat i opremu

f) uvažiti zahtjeve za zaštitu okoliša

g) osigurati da su rizici od ponavljajućih pogrešaka tijekom radova održavanja koje provodi jedna osoba svedeni na najmanju moguću mjeru

h) osigurati provedbu dvostrukih inspekcija koje se provode nakon izvršenja kritičnih radova održavanja

i) nakon izvršenja radova održavanja zrakoplova i/ili komponente pregledati zrakoplov kako bi se osiguralo da na zrakoplovu ili komponenti nema zaostalog alata, opreme i ostalih stranih dijelova i materijala te da su svi pristupni paneli koji su skinuti ponovno montirani i

j) dokumentirati i pohraniti evidenciju o izvršenom održavanju.

(3) Osoba koja izvršava radove održavanja mora biti:

a) upoznata sa standardnom praksom primjenjivom za održavanje zrakoplova i/ili komponente i

b) sigurna da je sposobna izvršiti radove održavanja.

(4) Kada se izvršavaju radovi održavanja zrakoplova i/ili komponente dozvoljena je asistencija jedne ili više osoba pod izravnim nadzorom osoblja odobrenog za održavanje zrakoplova i/ili komponente.

Održavanje zrakoplova koje izvršava pilot-vlasnik

Članak 34.

(1) Pilot-vlasnik smije izvršavati radove održavanja na zrakoplovu kojem MTOM nije veći od 2730 kg i kojim se izvode nekomercijalne letačke operacije.

(2) Uvjeti koje mora ispunjavati pilot-vlasnik da bi smio izvršavati radove održavanja su:

a) odgovarajuća dozvola pilota i valjano ovlaštenje za upravljanje tim zrakoplovom i

b) osoba mora biti:

i. upisana u Hrvatskom registru civilnih zrakoplova kao vlasnik odnosno operator zrakoplova na kojem želi izvršavati radove održavanja ili

ii. član udruge građana koja je upisana u Hrvatskom registru civilnih zrakoplova kao vlasnik odnosno operator zrakoplova na kojem želi izvršavati radove održavanja.

(3) Za radove održavanja zrakoplova koje izvršava operator zrakoplova potreban je prethodni pisani pristanak vlasnika zrakoplova.

(4) Pilot-vlasnik mora biti:

a) upoznat sa sadržajem programa održavanja zrakoplova

b) upoznat sa standardnom praksom primjenjivom za održavanje zrakoplova i/ili komponente i

c) siguran da je sposoban izvršiti radove održavanja navedene u programu održavanja zrakoplova.

(5) Pilot-vlasnik smije izvršavati preglede i radove održavanja zrakoplova i/ili komponente kako bi utvrdio opće stanje, vidljiva oštećenja i normalno funkcioniranje zrakoplova i komponenti.

(6) Pilot-vlasnik ne smije izvršavati:

a) kritične radove održavanja zrakoplova i/ili komponente

b) radove koji uključuju izgradnju glavnih komponenti ili glavnih sklopova zrakoplova

c) Direktive o plovidbenosti ili radove u skladu sa Stavkama ograničenja plovidbenosti, osim ako u njihovom sadržaju to nije specificirano

d) radove za koje je potrebno koristiti specijalne alate ili alate koji podliježu umjeravanju

e) posebna ispitivanja

f) izvanredne preglede

g) radove koji imaju utjecaj na opremu za letenje bez vanjske vidljivosti i

h) složene radove iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika.

(7) Iznimno od stavka 6. točke d) ovoga članka, pilot-vlasnik smije izvršavati radove moment ključem i alatom za spajanje električnih vodova.

Održavanje zrakoplova koje izvršava graditelj ili obnovitelj

Članak 35.

(1) Graditelj ili obnovitelj smije izvršavati radove održavanja na zrakoplovima kojima se izvode nekomercijalne letačke operacije.

(2) Uvjeti koje mora ispunjavati graditelj ili obnovitelj da bi smio izvršavati radove održavanja su:

a) da je graditelj ili obnovitelj predmetnog zrakoplova i

b) osoba mora biti:

i. upisana u Hrvatskom registru civilnih zrakoplova kao vlasnik odnosno operator zrakoplova na kojem želi izvršavati radove održavanja ili

ii. član udruge građana koja je upisana u Hrvatskom registru civilnih zrakoplova kao vlasnik odnosno operator zrakoplova na kojem želi izvršavati radove održavanja.

(3) Za radove održavanja zrakoplova koje izvršava operator zrakoplova potreban je prethodni pisani pristanak vlasnika zrakoplova.

(4) Graditelj ili obnovitelj mora biti:

a) upoznat sa sadržajem programa održavanja zrakoplova

b) upoznat sa standardnom praksom primjenjivom za održavanje zrakoplova i/ili komponente i

c) siguran da je sposoban izvršiti radove održavanja navedene u programu održavanja zrakoplova.

Dokumentacija za izvršavanje radova održavanja zrakoplova i/ili komponente

Članak 36.

Za izvršavanje radova održavanja zrakoplova i/ili komponente mora se koristiti primjenjiva i ažurna dokumentacija zrakoplova i/ili komponente.

Popravci

Članak 37.

Popravak zrakoplova i/ili komponente mora se izvršiti prema dokumentaciji koju je odobrio:

a) proizvođač

b) organizacija za održavanje zrakoplova

c) organizacija za kontinuiranu plovidbenost

d) zrakoplovni stručnjak

e) odobrena projektna organizacija

f) kontrolor radova

g) graditelj

h) obnovitelj ili

i) organizacija za gradnju ili ispitivanje.

Preinake

Članak 38.

Izvršavanje preinake mora se izvršiti prema dokumentaciji koju je odobrio:

a) proizvođač

b) organizacija za održavanje zrakoplova

c) zrakoplovni stručnjak

d) odobrena projektna organizacija

e) kontrolor radova

f) graditelj ili

g) organizacija za gradnju ili ispitivanje.

Prihvatljivost komponente i potrošnog materijala

Članak 39.

(1) Komponenta se smije ugraditi na zrakoplov ako:

a) njena upotreba neće ugroziti sigurnost leta

b) je odgovarajuća za ugradnju i

c) su na njoj izvršeni svi popravci, primjenjive Direktive o plovidbenosti i primjenjivi zahtjevi za kontinuiranu plovidbenost.

(2) Dozvoljena je upotreba sirovih i potrošnih materijala ako su odgovarajući za ugradnju i namjeravanu upotrebu.

Potvrda o otpuštanju u upotrebu zrakoplova ili komponente

Članak 40.

(1) Izvršeni radovi održavanja zrakoplova ili komponente moraju se potvrditi izdavanjem Potvrde o otpuštanju u upotrebu.

(2) Potvrdu o otpuštanju u upotrebu izvršitelj radova održavanja mora izdati nakon završetka radova održavanja, a prije prvog sljedećeg leta zrakoplova.

(3) Najkasnije 30 dana nakon datuma izvršavanja radova održavanja, u evidenciju kontinuirane plovidbenosti mora se priložiti Potvrda o otpuštanju u upotrebu zrakoplova ili komponente.

(4) Potvrda o otpuštanju u upotrebu mora sadržavati:

a) osnovne detalje izvršenih radova održavanja zrakoplova i/ili komponente

b) datum kada je završeno izvršavanje radova održavanja zrakoplova i/ili komponente

c) identitet osobe koja je izvršila radove održavanja zrakoplova i/ili komponente

d) naziv organizacije za održavanje zrakoplova i/ili komponente i

e) izjavu o izvršenim radovima.

(5) Izjava o izvršenim radovima mora sadržavati sljedeće:

»Potvrđuje se da su svi radovi održavanja, osim ako nije drugačije specificirano, izvršeni u skladu s Pravilnikom o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 te se u skladu s tim zrakoplov smatra spremnim za otpuštanje u upotrebu«.

(6) Potvrda o otpuštanju u upotrebu ne smije se izdati ako postoji saznanje o neispravnosti ili nesukladnosti koje ugrožavaju sigurnost leta.

Neispravnosti zrakoplova i komponenti

Članak 41.

(1) Svaka neispravnost zrakoplova i/ili komponente koja utječe na sigurnost leta mora se otkloniti prije prvog sljedećeg leta.

(2) Otklanjanje neispravnosti moguće je odgoditi:

a) u skladu s odobrenom Listom minimalne opreme

b) u skladu s odobrenom Operatorovom listom dozvoljenih neispravnosti ili

c) kada zapovjednik zrakoplova procijeni da neispravnost ne utječe na sigurnost leta, uz prethodnu suglasnost vlasnika odnosno operatora zrakoplova:

1. kojim se izvode nekomercijalne letačke operacije i

2. koji se ne koristi za osposobljavanje.

(3) Neispravna oprema mora biti jasno označena kao neispravna.

(4) Zapovjednik zrakoplova mora upisati i potpisom ovjeriti u knjižicu zrakoplova svaku neispravnost uočenu:

a) tijekom prijeletnog pregleda ili

b) za vrijeme leta.

(5) Svako odgođeno otklanjanje neispravnosti mora se upisati i potpisom ovjeriti u knjižicu zrakoplova.

POGLAVLJE II.
DODATNI ZAHTJEVI ZA ODRŽAVANJE KOMPONENTI

Komponente s ograničenim vijekom trajanja

Članak 42.

Komponente s ograničenim vijekom trajanja ugrađene na zrakoplov smiju se koristiti u skladu s ograničenjima definiranim u programu održavanja zrakoplova i primjenjivim:

a) Direktivama o plovidbenosti

b) zahtjevima za kontinuiranu plovidbenost komponente i

c) zahtjevima za kontinuiranu plovidbenost koje izdaje Agencija.

Neispravne komponente

Članak 43.

Komponenta je neispravna ako:

a) joj je istekao vijek trajanja definiran u programu održavanja zrakoplova

b) nisu udovoljeni zahtjevi Direktiva o plovidbenosti primjenjivih na komponentu

c) nisu udovoljeni zahtjevi za kontinuiranu plovidbenost primjenjivi na komponentu

d) nije moguće utvrditi status komponente ili njenu prikladnost za ugradnju

e) su na komponenti utvrđena oštećenja ili neispravnosti i

f) ako je komponenta bila ugrađena na zrakoplovu koji je sudjelovao u nezgodi ili nesreći koja je imala utjecaj na ispravnost komponente.

DIO ČETVRTI
DODATNI ZAHTJEVI ZA ORGANIZACIJE ZA KONTINUIRANU PLOVIDBENOST I ORGANIZACIJE ZA ODRŽAVANJE ZRAKOPLOVA I/ILI KOMPONENTE

POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Odobrenje organizacije

Članak 44.

(1) Organizaciju i opseg radova koje ta organizacija smije provoditi mora odobriti Agencija.

(2) Agencija će izdati Odobrenje organizacije kada utvrdi udovoljavanje odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Agencija će izdati Odobrenje organizaciji koja posjeduje odobrenje izdano u skladu s posebnim propisima ili propisima druge države, kada utvrdi da su uvjeti za izdavanje tog odobrenja najmanje na razini zahtjeva odredbi ovoga Pravilnika.

(4) Zahtjev za odobrenje organizacije podnosi se Agenciji na način i na obrascu kako je utvrdila Agencija.

(5) Odobrenje organizacije izdaje se bez ograničenja roka valjanosti.

Valjanost Odobrenja organizacije

Članak 45.

(1) Odobrenje organizacije je valjano sve dok organizacija udovoljava odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Odobrenje organizacije koja posjeduje odobrenje izdano u skladu s posebnim propisima ili propisima druge države valjano je sve dok je valjano odobrenje temeljem kojeg je izdano Odobrenje organizacije.

(3) Odobrenje organizacije prestaje valjati ako je privremeno ili trajno oduzeto.

(4) Organizacija mora u roku od 15 dana od datuma prestanka valjanosti Odobrenja organizacije Agenciji vratiti izdano Odobrenje organizacije.

(5) Organizacija koja posjeduje odobrenje izdano u skladu s posebnim propisima ili propisima druge države mora obavijestiti Agenciju o svim okolnostima koje utječu na valjanost odobrenja temeljem kojeg je izdano Odobrenje organizacije.

Privilegije organizacije za kontinuiranu plovidbenost

Članak 46.

(1) Organizacija za kontinuiranu plovidbenost smije, u skladu s odobrenim opsegom radova te organizacije:

a) voditi kontinuiranu plovidbenost

b) odobravati programe održavanja zrakoplova

c) provoditi provjeru plovidbenosti zrakoplova

d) produžavati valjanost Potvrde o provjeri plovidbenosti

e) izdavati preporuku za produžavanje valjanosti Potvrde o provjeri plovidbenosti i

f) izdavati Potvrdu o provjeri plovidbenosti.

(2) Agencija može organizaciji za kontinuiranu plovidbenost dodatno odobriti privilegiju za izdavanje Potvrde o provjeri plovidbenosti kada utvrdi njenu sposobnost za isto.

Privilegije organizacije za održavanje zrakoplova i/ili komponente

Članak 47.

Organizacija za održavanje zrakoplova i/ili komponente smije, u skladu s odobrenim opsegom radova te organizacije:

a) izvršavati radove održavanja zrakoplova i/ili komponente

b) izvršavati popravke i preinake

c) ugovarati specijalizirane radove izvan odobrenog opsega radova organizacije koji će se izvršavati pod njenim nadzorom

d) izdavati Potvrdu o otpuštanju u upotrebu zrakoplova i/ili komponente i

e) izrađivati ograničeni opseg dijelova koje sama koristi tijekom izvršavanja radova održavanja zrakoplova i/ili komponente.

Promjene

Članak 48.

(1) Organizacija mora obavijestiti Agenciju o svakom prijedlogu promjena prije nego što se te promjene provedu.

(2) Promjene organizacije mora odobriti Agencija.

(3) Promjene iz stavka 1. ovoga članka odnose se na:

a) podatke navedene u Odobrenju organizacije

b) rukovodeće osobe

c) planirani opseg radova organizacije

d) Priručnik organizacije

e) osoblje za kontinuiranu plovidbenost i

f) osoblje za održavanje zrakoplova i/ili komponente.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, Agenciju se bez odgađanja mora obavijestiti o promjenama rukovodećih osoba, koje nisu bile unaprijed poznate.

(5) Zahtjev za odobrenje promjena podnosi se Agenciji na način i na obrascu kako je utvrdila Agencija.

Odgovorne osobe organizacije

Članak 49.

(1) Organizacija mora nominirati Odgovornog rukovoditelja koji ima ovlast osigurati da se sve aktivnosti organizacije mogu financirati i provesti u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) Odgovorni rukovoditelj mora nominirati odgovorne osobe koje će osiguravati da je organizacija kontinuirano usklađena s ovim Pravilnikom.

(3) Osobe iz stavka 2. ovoga članka moraju dokazati odgovarajuće znanje, kvalifikacije i odgovarajuće iskustvo vezano za njihove funkcije, i odgovorne su neposredno Odgovornom rukovoditelju.

Priručnik organizacije

Članak 50.

(1) Priručnik organizacije i sve naknadne izmjene i dopune mora odobriti Agencija.

(2) Zahtjev za odobrenje Priručnika organizacije podnosi se Agenciji na način i na obrascu kako je utvrdila Agencija.

(3) Priručnik organizacije mora sadržavati informacije i postupke koje je uspostavila organizacija kako bi osigurala udovoljavanje odredbama ovoga Pravilnika, a što uključuje sljedeće:

a) izjavu o odgovornosti kojom se organizacija obavezuje da će se kontinuirana plovidbenost i/ili održavanje zrakoplova i/ili komponente provoditi u skladu s ovim Pravilnikom i odobrenim Priručnikom organizacije, koju potpisuje odgovorna osoba organizacije

b) podatke rukovodećih osoba ili osoba za kontinuiranu plovidbenost i/ili održavanje zrakoplova i/ili komponente

c) zaduženja i odgovornosti rukovodećih osoba

d) podatke osoblja za kontinuiranu plovidbenost i/ili održavanje zrakoplova i/ili komponente

e) zaduženja i odgovornosti osoblja za kontinuiranu plovidbenost i/ili održavanje zrakoplova i/ili komponente

f) opći opis objekata smještenih na svakoj adresi navedenoj u Priručniku organizacije

g) opseg radova organizacije

h) postupak izvješćivanja Agencije o promjenama organizacije

i) postupke za izmjene i dopune Priručnika organizacije

j) postupke o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu i

k) postupke i obrasce iz Dodatka 2. ovoga Pravilnika, u skladu s opsegom radova organizacije.

Generički program održavanja zrakoplova

Članak 51.

Organizacija za kontinuiranu plovidbenost mora razviti generičke programe održavanja zrakoplova u skladu s opsegom radova organizacije.

Prostor i oprema organizacije

Članak 52.

Organizacija mora osigurati odgovarajući prostor i opremu potrebne za:

a) vođenje kontinuirane plovidbenosti

b) planiranje izvršavanja radova održavanja zrakoplova i/ili komponente

c) izvršavanje radova održavanja zrakoplova i/ili komponente i

d) čuvanje evidencije kontinuirane plovidbenosti i/ili radova održavanja zrakoplova i/ili komponente.

Alat i oprema

Članak 53.

Za izvršavanje održavanja zrakoplova i/ili komponente organizacija za održavanje zrakoplova i/ili komponente mora osigurati:

a) odgovarajući alat i opremu koji se zahtijevaju u dokumentaciji zrakoplova i/ili komponente i

b) da su alati i oprema kontrolirani i umjereni.

Neispravne komponente

Članak 54.

Neispravne komponente moraju se označiti kao neispravne i pohraniti na za to posebno naznačeno mjesto.

Radni nalog

Članak 55.

Organizacija mora koristiti radni nalog kojim naručitelj i organizacija specificiraju opseg potrebnih radova održavanja zrakoplova i/ili komponente.

Sustav čuvanja evidencije

Članak 56.

Organizacija mora osigurati:

a) prikladan sustav čuvanja evidencije kontinuirane plovidbenosti ili održavanja zrakoplova i/ili komponente i dokumentacije, koji omogućuje dostupnost podataka u razumnom vremenu, zaštitu od oštećenja, neovlaštene izmjene i krađe i

b) sigurnosni sustav evidencije (backup) kada evidenciju kontinuirane plovidbenosti ili održavanja zrakoplova i/ili komponente i dokumentaciju pohranjuje u elektroničkom obliku.

POGLAVLJE II.
STANDARDI OSOBLJA ZA KONTINUIRANU PLOVIDBENOST

Odobravanje osoblja za kontinuiranu plovidbenost

Članak 57.

(1) Agencija će odobriti osoblje za kontinuiranu plovidbenost kada utvrdi udovoljavanje uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

(2) Zahtjev za odobrenje osoblja za kontinuiranu plovidbenost podnosi se Agenciji na način i na obrascu kako je utvrdila Agencija.

Uvjeti za odobrenje osoblja za kontinuiranu plovidbenost

Članak 58.

(1) U postupku odobrenja osoblja za kontinuiranu plovidbenost, Agenciji se mora dokazati:

a) odgovarajuća kvalificiranost

b) odgovarajuće znanje i

c) sposobnost provođenja postupaka kontinuirane plovidbenosti, kada Agencija to procjeni potrebnim.

(2) Odgovarajuća kvalificiranost osoblja za kontinuiranu plovidbenost dokazuje se:

a) dozvolom ili ovlaštenjem za održavanje tipa zrakoplova ili odgovarajuće vrste zrakoplova

b) završenim osposobljavanjem za izvršavanje održavanja zrakoplova i/ili komponente kod proizvođača ili ovlaštene pravne osobe

c) tehničkim predznanjem relevantnim za kontinuiranu plovidbenost i

d) iskustvom relevantnim za kontinuiranu plovidbenost.

(3) Odgovarajuće znanje dokazuje se provjerom znanja o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i komponente i znanja o zahtjevima za organizaciju za kontinuiranu plovidbenost, koju provodi Agencija.

(4) Sposobnost provođenja postupaka kontinuirane plovidbenosti dokazuje se Agenciji demonstracijskim prikazom provođenja postupaka kontinuirane plovidbenosti.

Valjanost odobrenja osoblja za kontinuiranu plovidbenost

Članak 59.

(1) Odobrenje osoblja za kontinuiranu plovidbenost prestaje valjati ako je privremeno ili trajno oduzeto.

(2) Odobrenje osoblja za kontinuiranu plovidbenost mora se vratiti Agenciji u roku od 15 dana od datuma prestanka valjanosti.

POGLAVLJE III.
STANDARDI OSOBLJA ZA ODRŽAVANJE ZRAKOPLOVA I/ILI KOMPONENTI

Odobravanje osoblja za održavanje

Članak 60.

(1) Agencija će odobriti osoblje za održavanje zrakoplova i/ili komponente kada utvrdi da osoblje udovoljava uvjetima propisanima ovim Pravilnikom.

(2) Zahtjev za odobrenje osoblja za održavanje zrakoplova i/ili komponente podnosi se Agenciji na način i na obrascu kako je utvrdila Agencija.

Uvjeti za odobrenje osoblja za održavanje

Članak 61.

(1) U postupku odobrenja osoblja za održavanje zrakoplova i/ili komponente, Agenciji se mora dokazati:

a) odgovarajuća kvalificiranost osoblja

b) odgovarajuće znanje i

c) sposobnost izvršavanja radova održavanja, kada Agencija to procijeni potrebnim.

(2) Odgovarajuća kvalificiranost osoblja za održavanje zrakoplova i/ili komponente dokazuje se udovoljavanjem jednom ili više sljedećih uvjeta:

a) dozvolom ili ovlaštenjem za održavanje tipa zrakoplova ili odgovarajuće vrste zrakoplova

b) dozvolom ili ovlaštenjem za održavanje tipa pogonske grupe ili odgovarajuće vrste pogonske grupe

c) završenim osposobljavanjem za izvršavanje održavanja zrakoplova i/ili komponente kod proizvođača ili ovlaštene pravne osobe

d) tehničkim predznanjem relevantnim za održavanje zrakoplova i/ili komponente

e) relevantnim iskustvom za održavanje zrakoplova i/ili komponente

f) relevantnim iskustvom graditelja ili obnovitelja zrakoplova i

g) relevantnim iskustvom zrakoplovnog kontrolora radova gradnje ili obnove zrakoplova.

(3) Odgovarajuća kvalificiranost za izvršavanje specijaliziranih radova može se dokazati usklađenošću s primjenjivim normama.

(4) Odgovarajuće znanje dokazuje se provjerom znanja o održavanju zrakoplova i komponente i znanja o zahtjevima za organizaciju za održavanje, koju provodi Agencija.

(5) Sposobnost izvršavanja radova održavanja dokazuje se Agenciji demonstracijom izvršavanja postupaka održavanja.

Valjanost odobrenja osoblja za održavanje

Članak 62.

(1) Odobrenje osoblja za održavanje prestaje valjati ako je privremeno ili trajno oduzeto.

(2) Odobrenje osoblja za održavanje mora se vratiti Agenciji u roku od 15 dana od datuma prestanka valjanosti.

DIO PETI
POSEBNO REGULIRANI ZRAKOPLOVI

Opće odredbe

Članak 63.

(1) Odredbe ovog Dijela Pravilnika primjenjuju se na posebno regulirane zrakoplove.

(2) Zrakoplov za koji je jednom izdana Dozvola za letenje posebno reguliranog zrakoplova ostaje trajno u statusu posebno reguliranog zrakoplova.

Odgovornosti

Članak 64.

Vlasnik odnosno operator mora osigurati da se let izvodi samo ako:

a) prije svakog leta utvrdi da je zrakoplov sposoban za letenje

b) se zrakoplov koristi u skladu s uputama proizvođača i

c) je Dozvola za letenje posebno reguliranog zrakoplova valjana.

Dozvola za letenje posebno reguliranog zrakoplova

Članak 65.

(1) Zahtjev za izdavanje Dozvole za letenje posebno reguliranog zrakoplova podnosi se Agenciji na način i na obrascu kako je utvrdila Agencija.

(2) Uz zahtjev za izdavanje Dozvole za letenje posebno reguliranog zrakoplova mora se priložiti:

a) fotografije zrakoplova iz nekoliko pogleda

b) podatak o masi praznog zrakoplova

c) podatak o MTOM-u

d) podatak o omjeru MTOM-a i ukupne snage pogonskog sustava ili potiska, za amaterski građene zrakoplove

e) podatak o projektiranom volumenu, za balone i zračne brodove i

f) izjava vlasnika zrakoplova da razumije da zrakoplov za koji je jednom izdana Dozvola za letenje posebno reguliranog zrakoplova ostaje trajno u statusu posebno reguliranog zrakoplova.

(3) Kada utvrdi da su ispunjeni uvjeti propisani ovim Pravilnikom, Agencija će izdati Dozvolu za letenje posebno reguliranog zrakoplova.

(4) Dozvola za letenje posebno reguliranog zrakoplova izdaje se bez ograničenja roka valjanosti.

(5) Dozvola za letenje posebno reguliranog zrakoplova prestaje valjati ako:

a) je privremeno ili trajno oduzeta ili

b) je zrakoplov za koji je izdana Dozvola za letenje posebno reguliranog zrakoplova brisan iz Hrvatskog registra civilnih zrakoplova.

(6) Vlasnik odnosno operator mora u roku od 15 dana od datuma isteka valjanosti Agenciji vratiti izdanu Dozvolu za letenje posebno reguliranog zrakoplova.

DIO ŠESTI
GRADNJA I OBNOVA ZRAKOPLOVA

POGLAVLJE I.
POSTUPAK GRADNJE I OBNOVE ZRAKOPLOVA

Obaveze i odgovornosti

Članak 66.

(1) Graditelj je odgovoran za:

a) gradnju zrakoplova u skladu s programom radova gradnje, odobrenjima, primjenjivim propisima i standardima i

b) provjeru zrakoplova.

(2) Graditelj mora:

a) osigurati sposobnost zrakoplova za sigurnu zračnu plovidbu

b) obavijestiti zrakoplovnog stručnjaka ili odobrenu projektnu organizacija i kontrolora radova o preinakama zrakoplova

c) osigurati vođenje dnevnika gradnje tijekom cijele gradnje zrakoplova i

d) osigurati neometan i neovisan nadzor gradnje.

(3) Obnovitelj je odgovoran za:

a) obnovu zrakoplova u skladu s programom radova obnove, odobrenjima, primjenjivim propisima i standardima i

b) provjeru zrakoplova.

(4) Obnovitelj mora:

a) osigurati sposobnost zrakoplova za sigurnu zračnu plovidbu

b) obavijestiti zrakoplovnog stručnjaka ili odobrenu projektnu organizacija o preinakama zrakoplova

c) osigurati vođenje dnevnika obnove tijekom cijele gradnje zrakoplova i

d) osigurati neometan i neovisan nadzor obnove.

(5) Zrakoplovni stručnjak ili odobrena projektna organizacija mora:

a) poznavati i razumjeti propise i standarde primjenjive na postupak gradnje ili obnove

b) biti siguran da je sposoban izvršiti poslove u skladu s ovim Pravilnikom

c) nadzirati sukladnost zrakoplova s odabranim specifikacijama za plovidbenost

d) nadzirati sukladnost izvršenih radova s planovima i/ili izvornim tipom, kao i njihovim preinakama

e) upozoravati graditelja i kontrolora radova o nesukladnostima uočenim tijekom radova gradnje ili obnove

f) pružati stručnu pomoć pri izradi:

1. planova zrakoplova

2. dnevnika radova

3. programa ispitivanja zrakoplova i izvještaja o izvršenim ispitivanjima

4. letačkog priručnika

5. priručnika za održavanje zrakoplova

6. prijedloga ograničenja u korištenju i

7. programa održavanja zrakoplova.

(6) Kontrolor radova tijekom izvršavanja radova gradnje ili obnove zrakoplova mora:

a) poznavati i razumjeti propise i standarde primjenjive na postupak gradnje ili obnove

b) biti siguran da je sposoban izvršiti poslove u skladu s ovim Pravilnikom

c) nadzirati radove gradnje ili obnove zrakoplova u pogledu pravilne upotrebe materijala, alata i naprava

d) nadzirati primjenu tehnoloških postupaka

e) nadzirati sukladnost izvršenih radova s planovima i/ili izvornim tipom

f) nadzirati prihvatljivost komponenti i potrošnog materijala

g) upozoravati graditelja ili obnovitelja radova o uočenim nepravilnostima i

h) pružati stručnu pomoć pri izradi:

1. dnevnika radova

2. uputa o održavanju zrakoplova i

3. programa održavanja zrakoplova.

Načini gradnje zrakoplova

Članak 67.

(1) Istraživački, eksperimentalni i znanstveni zrakoplov smije se graditi prema vlastitim ili pribavljenim planovima:

a) uz korištenje sirovog materijala, poluproizvoda, uređaja, opreme i dijelova postojećih zrakoplova, ili

b) preinakom postojećih zrakoplova.

(2) Kada se istraživački, eksperimentalni i znanstveni zrakoplov gradi preinakom zrakoplova, izgrađeni zrakoplov više ne pripada izvornom tipu.

(3) Amaterski građeni zrakoplov smije se graditi:

a) prema vlastitim planovima

b) pribavljenim planovima ili

c) sklapanjem iz kompleta sastavnih dijelova.

(4) Amaterski se smiju graditi sve vrste zrakoplova kojima MTOM nije veći od 2730 kg i koji osim pilota mogu ponijeti još najviše pet osoba.

Specifikacije za plovidbenost zrakoplova građenog prema vlastitim planovima

Članak 68.

(1) Zrakoplov koji se gradi prema vlastitim planovima mora biti sukladan s odabranim specifikacijama za plovidbenost.

(2) Zrakoplovni stručnjak ili odobrena projektna organizacija mora dati suglasnost na odabir specifikacija za plovidbenost.

(3) U slučaju novih ili neuobičajenih osobina zrakoplova, uređaja ili opreme, Agencija može zahtijevati dokazivanje sukladnosti s dodatnim specifikacijama za plovidbenost.

Odobrenje gradnje ili obnove zrakoplova

Članak 69.

(1) Gradnju ili obnovu zrakoplova prije početka radova mora odobriti Agencija.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka gradnju ili obnovu zrakoplova Agencija može odobriti nakon početka radova, uz uvjet da:

a) stupanj izgrađenosti ili obnovljenosti ne sprječava uvid u kvalitetu izrade ili obnove osnovne nosive strukture

b) je zrakoplovni stručnjak ili odobrena projektna organizacija provela evaluaciju sukladnosti izvršenih radova s planovima i/ili izvornim tipom i

c) je kontrolor radova proveo evaluaciju izvršenih radova gradnje ili obnove.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, gradnju ili obnovu zrakoplova Agencija može odobriti nakon početka radova, kada je nadzor gradnje ili obnove zrakoplova provodilo inozemno nadležno tijelo, uz uvjet da je:

a) inozemno nadležno tijelo provodilo nadzor izvršenih radova gradnje ili obnove zrakoplova

b) zrakoplovni stručnjak ili odobrena projektna organizacija provela evaluaciju sukladnosti izvršenih radova s planovima i/ili izvornim tipom i

c) kontrolor radova proveo evaluaciju izvršenih radova gradnje ili obnove.

(4) Odobrenje gradnje ili obnove zrakoplova Agencija će izdati nakon što temeljem dostavljene dokumentacije utvrdi mogućnost gradnje ili obnove.

(5) Odobrenje gradnje ili obnove zrakoplova izdaje se bez ograničenja roka valjanosti.

(6) Kada to procijeni potrebnim, Agencija može:

a) izvršiti uvid u izvršene radove gradnje ili obnove

b) izvršiti uvid u stanje zrakoplova prije izdavanja odobrenja za obnovu

c) izvršiti uvid u dokaze o navodima iz programa radova gradnje ili obnove i

d) provesti dodatne provjere za kojima se u postupku uvida u stanje zrakoplova i dokumentaciju ukaže potreba.

(7) Odobrenje gradnje ili obnove zrakoplova prestaje valjati ako dođe do promjena koje se odnose na sadržaj programa radova gradnje ili obnove.

(8) Nakon prestanka valjanosti odobrenja za gradnju ili obnovu, Agencija može odobriti nastavak gradnje ili obnove zrakoplova nakon što temeljem dostavljene dokumentacije utvrdi mogućnost gradnje ili obnove.

Zahtjev za odobrenje gradnje zrakoplova

Članak 70.

(1) Zahtjev za odobrenje gradnje zrakoplova podnosi se Agenciji na način i na obrascu kako je utvrdila Agencija.

(2) Uz zahtjev za odobrenje gradnje zrakoplova mora se priložiti:

a) program radova gradnje

b) pisana izjava graditelja da poznaje i razumije propise i standarde primjenjive na postupak gradnje te da će osigurati njihovu primjenu u izvršavanju radova

c) pisana preporuka zrakoplovnog stručnjaka ili odobrene projektne organizacije, na temelju evaluacije sukladnosti izvršenih radova s planovima i/ili izvornim tipom u skladu s člankom 69. ovoga Pravilnika i

d) pisana preporuka kontrolora radova, na temelju evaluacije izvršenih radova gradnje u skladu s člankom 69. ovoga Pravilnika

Zahtjev za odobrenje obnove zrakoplova

Članak 71.

(1) Zahtjev za odobrenje obnove zrakoplova podnosi se Agenciji na način i na obrascu kako je utvrdila Agencija.

(2) Uz zahtjev za odobrenje obnove zrakoplova mora se priložiti:

a) program radova obnove

b) pisana izjava obnovitelja da poznaje i razumije propise i standarde primjenjive na postupak gradnje te da će osigurati njihovu primjenu u izvršavanju radova

c) pisana preporuka zrakoplovnog stručnjaka ili odobrene projektne organizacije, na temelju evaluacije sukladnosti izvršenih radova s izvornim tipom i dokumentacijom popravaka u skladu s člankom 69. ovoga Pravilnika i

d) pisana preporuka kontrolora radova, na temelju evaluacije izvršenih radova obnove u skladu s člankom 69. ovoga Pravilnika

Zahtjev za odobrenje nastavka gradnje ili obnove zrakoplova kada je nadzor gradnje ili obnove provodilo inozemno nadležno tijelo

Članak 72.

(1) Zahtjev za odobrenje nastavka gradnje ili obnove zrakoplova kada je nadzor gradnje ili obnove provodilo inozemno nadležno tijelo podnosi se Agenciji na način i na obrascu kako je utvrdila Agencija.

(2) Uz zahtjev za odobrenje nastavka gradnje ili obnove zrakoplova mora se priložiti:

a) program radova gradnje ili obnove

b) pisanu izjavu graditelja ili obnovitelja da poznaje i razumije propise i standarde primjenjive na postupak gradnje ili obnove te da će osigurati njihovu primjenu u izvršavanju radova

c) dokumentacija o nadzoru radova gradnje ili obnove zrakoplova koje je provodilo inozemno nadležno tijelo

d) dokumentaciju o udjelu amaterskog rada, za amaterski građene zrakoplove

e) pisana preporuka zrakoplovnog stručnjaka ili odobrene projektne organizacije, na temelju evaluacije sukladnosti izvršenih radova s planovima i/ili izvornim tipom i dokumentacijom popravaka u skladu s člankom 69. ovoga Pravilnika i

f) pisana preporuka kontrolora radova, na temelju evaluacije izvršenih radova gradnje u skladu s člankom 69. ovoga Pravilnika.

Program radova gradnje amaterski građenog zrakoplova

Članak 73.

(1) Program radova gradnje amaterski građenog zrakoplova mora sadržavati:

a) identifikacijsku oznaku zrakoplova

b) crtež zrakoplova u tri projekcije

c) očekivane mase i performanse zrakoplova

d) način na koji se zrakoplov gradi

e) opis zrakoplova, strukture, pogonske grupe i opreme

f) podatke o potrebnim tehnološkim postupcima, radionicama, alatu i opremi

g) podatke o mjestu na kojem će se graditi zrakoplov

h) podatke o graditelju

i) podatke o zrakoplovnom stručnjaku

j) podatke o odobrenoj projektnoj organizaciji

k) podatke o kontroloru radova

l) podatke o osobi za izvršavanje specijaliziranih radova i

m) podatke o organizaciji za izvršavanje specijaliziranih radova.

(2) Program radova gradnje amaterski građenog zrakoplova mora biti prihvatljiv Agenciji.

Program radova gradnje istraživačkog, eksperimentalnog i znanstvenog zrakoplova

Članak 74.

(1) Program radova gradnje istraživačkog, eksperimentalnog i znanstvenog zrakoplova mora sadržavati:

a) identifikacijsku oznaku zrakoplova

b) crtež zrakoplova u tri projekcije

c) očekivane mase i performanse zrakoplova

d) način na koji se zrakoplov gradi

e) opis zrakoplova, strukture, pogonske grupe i opreme

f) opis istraživanja, eksperimenta ili znanstvenog pokusa koji se namjerava provoditi

g) podatke o potrebnim tehnološkim postupcima, radionicama, alatu i opremi

h) podatke o mjestu na kojem će se graditi zrakoplov

i) podatke o graditelju

j) podatke o zrakoplovnom stručnjaku

k) podatke o odobrenoj projektnoj organizaciji

l) podatke o kontroloru radova

m) podatke o osobi za izvršavanje specijaliziranih radova i

n) podatke o organizaciji za izvršavanje specijaliziranih radova.

(2) Program radova gradnje istraživačkog, eksperimentalnog i znanstvenog zrakoplova mora biti prihvatljiv Agenciji.

Program radova obnove zrakoplova

Članak 75.

(1) Program radova obnove zrakoplova mora sadržavati:

a) identifikacijsku oznaku zrakoplova

b) crtež zrakoplova u tri projekcije

c) podatke o performansama i masama zrakoplova

d) podatke o dostupnoj dokumentaciji za izradu i održavanje predmetnog zrakoplova

e) preliminarni opis nedostataka, neispravnosti i nesukladnosti s izvornim tipom

f) podatke o potrebnim tehnološkim postupcima, radionicama, alatu i opremi

g) podatke o mjestu na kojem će se obnavljati zrakoplov

h) podatke o obnovitelju

i) podatke o zrakoplovnom stručnjaku

j) podatke o odobrenoj projektnoj organizaciji

k) podatke o kontroloru radova

l) podatke o osobi za izvršavanje specijaliziranih radova i

m) podatke o organizaciji za izvršavanje specijaliziranih radova.

(2) Program radova obnove zrakoplova mora biti prihvatljiv Agenciji.

Izvršavanje radova gradnje ili obnove zrakoplova

Članak 76.

Radovi gradnje ili obnove zrakoplova moraju se izvršavati u skladu s programom radova gradnje ili obnove zrakoplova, odobrenjima, primjenjivim propisima i standardima.

Dnevnik radova gradnje ili obnove

Članak 77.

(1) Dnevnik radova gradnje ili obnove zrakoplova mora sadržavati:

a) fotografije, skice, mjere, vrste materijala i tehnološke podatke o postupcima gradnje ili obnove

b) datum izrade dijelova i glavnih sklopova zrakoplova

c) podatke o alatima, napravama i mjernim uređajima koji su se koristili za specijalizirane radove

d) rezultate izvršenih funkcionalnih proba komandi, motora i drugih sustava na zrakoplovu

e) završne rezultate izvršenih pregleda, mjerenja i ispitivanja te važnija zapažanja

f) zapažanja zrakoplovnog stručnjaka ili odobrene projektne organizacije

g) zapažanja kontrolora radova i

h) druge podatke koje osobe koje izvršavaju radove gradnje ili obnove zrakoplova i provode nadzor radova smatraju bitnim.

(2) Graditelj ili obnovitelj mora u dnevniku radova gradnje ili obnove evidentirati i potpisom ovjeriti radove gradnje ili obnove.

(3) Zrakoplovni stručnjak, odobrena projektna organizacija i kontrolor radova moraju u dnevniku radova potpisom ovjeriti radove gradnje ili obnove nad kojima su obavili nadzor i točnost podataka o tim radovima.

Nadzor gradnje ili obnove zrakoplova

Članak 78.

(1) Radove gradnje ili obnove zrakoplova mora nadzirati kontrolor radova.

(2) Tijekom gradnje zrakoplova nadzor mora obavljati zrakoplovni stručnjak ili odobrena projektna organizacija kada se:

a) zrakoplov gradi prema vlastitim planovima ili

b) izvršavaju preinake opisane pod točkom 1. i točkom 2. iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Kada se tijekom obnove zrakoplova izvršavaju složeni radovi opisani pod točkom 1. i točkom 2. iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika, nadzor nad tim radovima mora obavljati zrakoplovni stručnjak ili odobrena projektna organizacija.

(4) Kada se utvrdi da radovi gradnje ili obnove zrakoplova nisu izvršeni u skladu s programom radova gradnje ili obnove zrakoplova, primjenjivim propisima i standardima, takvi radovi mogu se prihvatiti uz uvjet da:

a) stupanj izgrađenosti ili obnovljenosti ne sprječava uvid u osnovnu nosive strukturu

b) zrakoplovni stručnjak ili odobrena projektna organizacija provede evaluaciju izvršenih radova i

c) kontrolor radova provede evaluaciju izvršenih radova gradnje ili obnove.

POGLAVLJE II.
PROVJERA I ISPITIVANJE ZRAKOPLOVA

Provjera zrakoplova

Članak 79.

(1) Nakon gradnje ili obnove, provjerom zrakoplova mora se utvrditi sposobnost zrakoplova za sigurnu zračnu plovidbu.

(2) U svrhu provođenja provjere zrakoplova moraju se provesti ispitivanja prema programu ispitivanja zrakoplova.

(3) Provjera zrakoplova kojom je utvrđena sposobnost zrakoplova za sigurnu zračnu plovidbu mora se potvrditi pisanom i potpisom ovjerenom izjavom graditelja ili obnovitelja:

»Potvrđuje se da je provedena provjera zrakoplova u skladu s Pravilnikom o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 kojom je utvrđena sposobnost zrakoplova za sigurnu zračnu plovidbu«.

Postupak ispitivanja zrakoplova

Članak 80.

(1) Program ispitivanja zrakoplova mora:

a) se izraditi prije početka ispitivanja zrakoplova i

b) izraditi ili potpisom ovjeriti zrakoplovni stručnjak ili odobrena projektna organizacija.

(2) Program ispitivanja zrakoplova mora sadržavati razradu ispitivanja na tlu i u letu.

(3) Program ispitivanja na tlu mora sadržavati najmanje:

a) ispitivanja čvrstoće

b) ispitivanja položaja težišta i

c) funkcionalne probe.

(4) Iznimno od stavka 3. točke a) ovoga članka, umjesto ispitivanja čvrstoće:

a) prihvatljivi su proračuni i analize koje je izradio ili potpisom ovjerio zrakoplovni stručnjak ili odobrena projektna organizacija

b) prihvatljivo je da zrakoplovni stručnjak ili odobrena projektna organizacija utvrdi da je ranije provedenim ispitivanjima ili iskustvom u upotrebi zrakoplova istog tipa dokazana zadovoljavajuća čvrstoća ili

c) prihvatljiv je dnevnik radova obnove zrakoplova, uz uvjet da se dokaže da je zrakoplov sukladan izvornom tipu i da je u obnovi korištena odgovarajuća dokumentacija o upotrebi, održavanju i obnovi zrakoplova.

(5) Programom ispitivanja u letu mora se:

a) utvrditi sposobnost zrakoplova za sigurnu zračnu plovidbu unutar njegovih predviđenih ograničenja u upotrebi i

b) predvidjeti praćenje onih parametara leta te parametara uređaja i opreme koji su bitni za dokazivanje sukladnosti sa specifikacijama za plovidbenost.

(6) Nakon provedenih ispitivanja zrakoplova mora se izraditi izvješće o:

a) rezultatima ispitivanja zrakoplova i

b) sukladnosti s odabranim specifikacijama za plovidbenost.

(7) Izvješće o rezultatima provedenih ispitivanja zrakoplova mora izraditi ili potpisom ovjeriti zrakoplovni stručnjak ili odobrena projektna organizacija.

(8) Kada rezultati ispitivanja zrakoplova nisu zadovoljavajući, mora se utvrditi:

a) popis radova koje je potrebno provesti da se otklone utvrđeni nedostaci ili nesukladnosti i

b) popis ispitivanja koja je potrebno provesti da se utvrdi otklanjanje nedostatka ili nesukladnosti.

(9) Popis radova i popis ispitivanja iz stavka 8. ovoga članka mora utvrditi ili potpisom ovjeriti zrakoplovni stručnjak ili odobrena projektna organizacija.

POGLAVLJE III
FIZIČKE ILI PRAVNE OSOBE UKLJUČENE U NADZOR SUKLADNOSTI, GRADNJU ILI OBNOVU ZRAKOPLOVA

Odobravanje zrakoplovnog stručnjaka

Članak 81.

(1) Zrakoplovnog stručnjaka mora odobriti Agencija.

(2) Agencija će odobriti zrakoplovnog stručnjaka kada utvrdi udovoljavanje uvjetima propisanima ovim Pravilnikom.

(3) Zahtjev za odobrenje zrakoplovnog stručnjaka podnosi se Agenciji na način i na obrascu kako je utvrdila Agencija.

Uvjeti za odobrenje zrakoplovnog stručnjaka

Članak 82.

(1) U postupku odobrenja zrakoplovnog stručnjaka Agenciji se mora dokazati:

a) odgovarajuća kvalificiranost

b) odgovarajuće znanje i

c) sposobnost provođenja postupaka propisanih ovim Pravilnikom kada Agencija to procijeni potrebnim.

(2) Odgovarajuća kvalificiranost zrakoplovnog stručnjaka dokazuje se završenim studijem zrakoplovne tehnike, aeronautike, strojarstva ili brodogradnje i iskustvom u:

a) projektiranju:

1. zrakoplova

2. preinaka zrakoplova ili

3. popravaka zrakoplova ili

b) nadziranju:

1. radova gradnje ili obnove zrakoplova

2. preinaka zrakoplova ili

3. popravaka zrakoplova ili

c) izvršavanju:

1. radova gradnje ili obnove

2. preinaka zrakoplova ili

3. popravaka zrakoplova.

(3) Odgovarajuće znanje dokazuje se provjerom znanja o gradnji i obnovi zrakoplova, koju provodi Agencija.

(4) Sposobnost provođenja postupaka propisanih ovim Pravilnikom dokazuje se demonstracijom provođenja postupaka pod nadzorom Agencije.

Valjanost odobrenja zrakoplovnog stručnjaka

Članak 83.

(1) Odobrenje zrakoplovnog stručnjaka prestaje valjati ako je privremeno ili trajno oduzeto.

(2) Odobrenje zrakoplovnog stručnjaka mora se vratiti Agenciji u roku od 15 dana od datuma prestanka valjanosti.

Odobravanje projektne organizacije

Članak 84.

(1) Projektnu organizaciju mora odobriti Agencija.

(2) Agencija će odobriti projektnu organizaciju kada utvrdi udovoljavanje uvjetima propisanima ovim Pravilnikom.

(3) Zahtjev za odobrenje projektne organizacije podnosi se Agenciji na način i na obrascu kako je utvrdila Agencija.

Uvjeti za odobrenje projektne organizacije

Članak 85.

(1) U postupku odobrenja projektne organizacije Agenciji se mora dokazati:

a) odgovarajuća kvalificiranost

b) odgovarajuće znanje i

c) sposobnost provođenja postupaka propisanih ovim Pravilnikom kada Agencija to procijeni potrebnim.

(2) Odgovarajuća kvalificiranost osoblja dokazuje se završenim studijem zrakoplovne tehnike, aeronautike, strojarstva ili brodogradnje i iskustvom u:

a) projektiranju:

1. zrakoplova

2. preinaka zrakoplova ili

3. popravaka zrakoplova ili

b) nadziranju:

1. radova gradnje ili obnove zrakoplova

2. preinaka zrakoplova ili

3. popravaka zrakoplova ili

c) izvršavanju:

1. radova gradnje ili obnove

2. preinaka zrakoplova ili

3. popravaka zrakoplova.

(3) Odgovarajuće znanje dokazuje se provjerom znanja o gradnji i obnovi zrakoplova, koju provodi Agencija.

(4) Sposobnost provođenja postupaka propisanih ovim Pravilnikom dokazuje se demonstracijom provođenja postupaka pod nadzorom Agencije.

Valjanost odobrenja projektne organizacije

Članak 86.

(1) Odobrenje projektne organizacije prestaje valjati ako je privremeno ili trajno oduzeto.

(2) Odobrenje projektne organizacije mora se vratiti Agenciji u roku od 15 dana od datuma prestanka valjanosti.

Odobravanje kontrolora radova

Članak 87.

(1) Kontrolora radova mora odobriti Agencija.

(2) Agencija će odobriti kontrolora radova kada utvrdi udovoljavanje uvjetima propisanima ovim Pravilnikom.

(3) Zahtjev za odobrenje kontrolora radova podnosi se Agenciji na način i na obrascu kako je utvrdila Agencija.

Uvjeti za odobrenje kontrolora radova

Članak 88.

(1) U postupku odobrenja kontrolora radova, Agenciji se mora dokazati:

a) odgovarajuća kvalificiranost i

b) sposobnost provođenja postupaka propisanih ovim Pravilnikom, kada Agencija to procjeni potrebnim.

(2) Odgovarajuća kvalificiranost kontrolora radova dokazuje se iskustvom u:

a) gradnji

b) obnovi

c) nadzoru gradnje

d) nadzoru obnove

e) preinakama ili

f) popravcima.

(3) Sposobnost provođenja postupaka propisanih ovim Pravilnikom dokazuje se demonstracijom provođenja postupaka pod nadzorom Agencije.

Valjanost odobrenja kontrolora radova

Članak 89.

(1) Odobrenje kontrolora radova prestaje valjati ako je privremeno ili trajno oduzeto.

(2) Odobrenje kontrolora radova mora se vratiti Agenciji u roku od 15 dana od datuma prestanka valjanosti.

DIO SEDMI
ODOBRENJE ZA POSEBNE LETOVE

Opće odredbe

Članak 90.

(1) Agencija može izdati Odobrenje za posebne letove za zrakoplov koji više nije sukladan ili nije utvrđeno da je sukladan specifikacijama za plovidbenost, a koji je pod određenim uvjetima sposoban za sigurnu zračnu plovidbu.

(2) Odobrenje za posebne letove može se izdati u sljedeće svrhe:

a) isporuka ili izvoz zrakoplova

b) ispitivanje u letu

c) izvođenja probnog leta u svrhu provođenja provjere plovidbenosti ili nakon izvršenih radova održavanja zrakoplova kada Svjedodžba o plovidbenosti ili Dopuštenje za letenje nije valjano

d) letenje zrakoplovom do mjesta na kojem se trebaju obaviti radovi održavanja ili provjera plovidbenosti zrakoplova

e) letenje zrakoplovom do mjesta skladištenja ili

f) drugu svrha koju uz obrazloženje podnositelja zahtjeva za izdavanje odobrenja prihvati Agencija.

(3) Kada to procijeni potrebnim Agencija može:

a) zatražiti dodatna objašnjenja i dokaze i

b) obaviti uvid u stanje i dokumentaciju zrakoplova.

Zahtjev za izdavanje Odobrenja za posebne letove

Članak 91.

(1) Zahtjev za izdavanje Odobrenja za posebne letove podnosi se Agenciji na način i na obrascu kako je utvrdila Agencija.

(2) Zahtjev za izdavanje Odobrenja za posebne letove može podnijeti:

a) pravna ili fizička osoba odgovorna za kontinuiranu plovidbenost tog zrakoplova ili

b) graditelj ili obnovitelj.

(3) Uz zahtjev za izdavanje Odobrenja za posebne letove mora se priložiti:

a) objašnjenje zašto zrakoplov ne udovoljava specifikacijama za plovidbenost

b) program ispitivanja zrakoplova i

c) Uvjeti za let.

Uvjeti za let

Članak 92.

Uvjeti za let moraju sadržavati sljedeće:

a) opis konfiguracije zrakoplova za koju se traži Odobrenje za posebne letove

b) obrazloženje da je zrakoplov siguran za zračnu plovidbu pod predloženim Uvjetima za let

c) uvjete ili ograničenja neophodna za sigurnu zračnu plovidbu zrakoplova, a što uključuje uvjete i ograničenja koja se odnose na:

1. rute i zračni prostor

2. posadu koja će upravljati zrakoplovom

3. prijevoz osoba koje nisu posada zrakoplova

4. operativna ograničenja, posebne procedure i tehničke zahtjeve

5. program ispitivanja zrakoplova

6. kontinuiranu plovidbenost i

7. održavanje.

Izdavanje Odobrenja za posebne letove

Članak 93.

(1) Agencija će izdati Odobrenje za posebne letove kada utvrdi udovoljavanje propisanim uvjetima.

(2) Odobrenje za posebne letove izdaje se s rokom valjanosti od najviše jedne godine.

Prestanak valjanosti Odobrenja za posebne letove

Članak 94.

(1) Odobrenje za posebne letove prestaje valjati prije isteka roka na koje je izdano ako je:

a) privremeno ili trajno oduzeto

b) došlo do promjena Uvjeta za let ili

c) je zrakoplov za koji je izdano Odobrenje za posebne letove brisan iz Hrvatskog registra civilnih zrakoplova.

(2) Zrakoplov ne smije letjeti ako ne udovoljava odobrenim Uvjetima za let.

(3) Vlasnik odnosno operator mora u roku od 15 dana od datuma isteka valjanosti Agenciji vratiti izdano Odobrenje za posebne letove.

DIO OSMI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prijelazne i završne odredbe

Članak 95.

(1) Dopuštenja za letenje ili Svjedodžbe o plovidbenosti izdani u skladu Pravilnikom o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova na koje se ne primjenjuje uredba (EZ) br. 216/2008 (»Narodne novine«, broj 77/16) valjani su do datuma njihovog isteka.

(2) Valjana Dopuštenja za letenje ili Svjedodžbe o plovidbenosti izdani u skladu Pravilnikom o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova na koje se ne primjenjuje uredba (EZ) br. 216/2008 (»Narodne novine«, broj 77/16), Agencija će zamijeniti odgovarajućim certifikatom u skladu s ovim Pravilnikom.

(3) Programi održavanja zrakoplova odobreni u skladu Pravilnikom o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova na koje se ne primjenjuje uredba (EZ) br. 216/2008 (»Narodne novine«, broj 77/16) valjani su najduže jednu godinu od datuma stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(4) Fizičke i pravne osobe za održavanje zrakoplova odobrene ili prihvaćene u skladu s odredbama Pravilnika o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova na koje se ne primjenjuje uredba (EZ) br. 216/2008 (»Narodne novine«, broj 77/16) smiju izvršavati radove održavanja u skladu s izdanim odobrenjem i ovim Pravilnikom najduže jednu godinu od datuma stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(5) Fizičke i pravne osobe za održavanje zrakoplova odobrene ili prihvaćene u skladu s odredbama Pravilnika o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova na koje se ne primjenjuje uredba (EZ) br. 216/2008 (»Narodne novine«, broj 77/16) moraju se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku jedne godine od datuma stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(6) Fizičke i pravne osobe za provjeru plovidbenosti odobrene ili prihvaćene u skladu s odredbama Pravilnika o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova na koje se ne primjenjuje uredba (EZ) br. 216/2008 (»Narodne novine«, broj 77/16) smiju provoditi provjeru plovidbenosti zrakoplova u skladu s izdanim odobrenjem i ovim Pravilnikom najduže jednu godinu od datuma stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(7) Fizičke i pravne osobe za provjeru plovidbenosti odobrene ili prihvaćene u skladu s odredbama Pravilnika o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova na koje se ne primjenjuje uredba (EZ) br. 216/2008 (»Narodne novine«, broj 77/16) moraju se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku jedne godine od datuma stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(8) Gradnja ili obnova zrakoplova smije se provoditi u skladu s Odobrenjem za gradnju ili obnovu izdanim u skladu s Pravilnikom o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova na koje se ne primjenjuje uredba (EZ) br. 216/2008 (»Narodne novine«, broj 77/16) najduže jednu godinu od datuma stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(10) Nakon prestanka valjanosti odobrenja za gradnju ili obnovu izdanih u skladu s Pravilnikom o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova na koje se ne primjenjuje uredba (EZ) br. 216/2008 (»Narodne novine«, broj 77/16) ili Pravilnikom o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova koji nisu u nadležnosti Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) (»Narodne novine«, broj 40/12), Agencija može odobriti nastavak gradnje ili obnove zrakoplova nakon što temeljem dostavljene dokumentacije utvrdi mogućnost gradnje ili obnove u skladu s ovim Pravilnikom.

Dodaci

Članak 96.

(1) Dodaci 1. i 2. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(2) Dodatke iz stavka 1. ovoga članka čine:

a) Dodatak 1. Popis složenih radova i

b) Dodatak 2. Sadržaj priručnika organizacije.

Stupanje na snagu

Članak 97.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EZ) br. 216/2008 (»Narodne novine«, broj 77/16).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. veljače 2021.

Klasa: 011-01/20-01/115

Urbroj: 530-07-1-1-20-2

Zagreb, 25. studenoga 2020.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

DODATAK 1.

POPIS SLOŽENIH RADOVA

1. Preinaka, popravak ili zamjena zakivanjem, lijepljenjem, laminiranjem ili zavarivanjem bilo kojeg od sljedećih dijelova konstrukcije zrakoplova:

a) dijelovi nosive strukture krila ili repnih površina

b) kobilica ili hrbat trupa amfibije ili plovka

c) upornica krila ili repnih površina

d) nosač motora

e) dijelovi nosive strukture trupa

f) vrata kabine, prtljažnih ili teretnih prostora

g) poklopac kabine

h) nosivi dijelovi sjedala

i) klizni mehanizam sjedala i

j) podvozje.

2. Preinaka ili popravak:

a) oplate zrakoplova ili oplate plovka zrakoplova, kada radovi zahtijevaju upotrebu kalupa (jig) ili fiksatora

b) oplate zrakoplova koja je pod opterećenjem uslijed nadtlaka u kabini zrakoplova, kada veličina oštećenja oplate zrakoplova prelazi 15 cm u bilo kojem smjeru

c) sustava upravljanja zrakoplovom koji prenose sile i

d) strukture koju je proizvođač u dokumentaciji zrakoplova naznačio kao primarnu strukturu.

3. Radovi održavanja na klipnom motoru:

a) svaka izgradnja i ugradnja koja nije u svrhu pristupa:

– sklopu cilindara i

– stražnjem poklopcu kako bi se pregledao ili izmijenio sklop pumpe motora, pri čemu se ne smiju izgrađivati i ugrađivati pogonski zupčanici

b) svaka izgradnja i ugradnja zupčanika reduktora

c) zavarivanje i tvrdo lemljenje spojeva i

d) radovi na pojedinim dijelovima komponente koja se obavezno mora ispitati, osim ako to proizvođač nije definirao kao radove servisiranja.

4. Balansiranje elise.

5. Radovi za koje je obavezno korištenje specijaliziranih alata, postupaka ili infrastrukture.

DODATAK 2.

SADRŽAJ PRIRUČNIKA ORGANIZACIJE

DIO A OPĆENITO

1. Sadržaj

2. Lista važećih stranica

3. Lista revizija

4. Lista distribucije

5. Izjava Odgovornog rukovoditelja

6. Osnovne informacije o organizaciji i opis organizacije

7. Opseg radova organizacije

8. Podatke o Odgovornom rukovoditelju

9. Podatke o odgovornim osobama

10. Podatke o osoblju za kontinuiranu plovidbenost

11. Podatke o osoblju za održavanje zrakoplova i/ili komponente

DIO B IZVJEŠĆIVANJE O DOGAĐAJIMA POVEZANIM SA SIGURNOŠĆU

Reference:

Uredba o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu

Uredba o utvrđivanju popisa u kojem se klasificiraju događaji u civilnom zrakoplovstvu koje treba obvezno prijaviti

Pravilnik o provedbi Uredbe o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu

DIO C KONTINUIRANA PLOVIDBENOST

1. Evidencija kontinuirane plovidbenosti

2. Programi održavanja zrakoplova

3. Odobravanje programa održavanja zrakoplova

4. Dokumentacija zrakoplova i komponenti

5. Direktive o plovidbenosti

6. Servisni bilteni

7. Popravci

8. Odstupanja od uputa proizvođača

9. Vaganje

10. Probni letovi

11. Provođenje provjere plovidbenosti

12. Zrakoplovi u kontroliranom okruženju

13. Evaluacija programa održavanja zrakoplova

14. Produžavanje valjanosti Potvrde o provjeri plovidbenosti

15. Izdavanje preporuke za produžavanje valjanosti Potvrde o provjeri plovidbenosti

16. Izdavanje Potvrde o provjeri plovidbenosti

17. Primopredaja evidencije kontinuirane plovidbenosti

DIO D ODRŽAVANJE

1. Alati i oprema

2. Dokumentacija zrakoplova i komponenti

3. Preinake

4. Popravci

5. Posebni pregledi

6. Direktive o plovidbenosti

7. Servisni bilteni

8. Izrađivanje ograničenog opsega dijelova

9. Specijalizirani radovi

10. Priprema za izvršavanje radova održavanja

11. Potvrda o otpuštanju u upotrebu zrakoplova ili komponente

12. Evidencija radova održavanja

DIO E OBRASCI