Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova

NN 134/2020 (4.12.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2571

Na temelju članka 142. točaka 1., 2. i 5. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU UPOTREBE SPORTSKO REKREATIVNIH ZRAKOPLOVA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova (»Narodne novine«, br. 34/14 i 66/14), članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Amaterski građeni zrakoplov: zrakoplov, uključujući onaj dostavljen u kompletu sastavnih dijelova, na kojem je najmanje 51% zadataka izrade i sastavljanja obavio graditelj ili udruga građana, za vlastitu upotrebu i s nekomercijalnim ciljem

(2) Agencija: Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

(3) Bivši vojni zrakoplov: zrakoplov koji su upotrebljavale vojne snage, osim ako se radi o tipu zrakoplova čiji je projekt usvojila EASA

(4) EASA: Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa

(5) Inozemni sportsko rekreativni zrakoplov: zrakoplov registriran u skladu s propisima druge države, a udovoljava uvjetima za kategoriju sportsko rekreativnog zrakoplova kako je utvrđeno ovim Pravilnikom

(6) Istraživački, eksperimentalni ili znanstveni zrakoplov: zrakoplov posebno projektiran ili prilagođen u istraživačke, eksperimentalne ili znanstvene svrhe, koji će se vjerojatno proizvoditi u vrlo ograničenom broju

(7) Kandidat: podnositelj zahtjeva za polaganje ispita za stjecanje dozvole pilota sportsko rekreativnog zrakoplova ili za stjecanje ovlaštenja, kao i za stjecanje odobrenja ispitivača pilota sportsko rekreativnih zrakoplova

(8) Mikrolaka motorna jedrilica: motorna jedrilica koja nema više od dva sjedala i kojoj MTOM nije veći od 600 kg

(9) Mikrolaki avion: avion koji ima najviše dva sjedala, kojem brzina sloma uzgona nije veća od 45 čvorova kalibrirane brzine i kojem MTOM nije veći od 600 kg za avion koji nije namijenjen za letenje s vodenih površina ili 650 kg za avion koji je namijenjen za letenje s vodenih površina

(10) Mikrolaki helikopter: helikopter koji ima najviše dva sjedala i kojem MTOM nije veći od 600 kg za helikopter koji nije namijenjen za letenje s vodenih površina ili 650 kg za helikopter koji je namijenjen za letenje s vodenih površina

(11) Motorna jedrilica (powered sailplane): jedrilica opremljena s jednim ili više motora koja, kad motori ne rade, ima sve karakteristike jedrilice

(12) Motorna jedrilica s neuvlačećim motorom i/ili elisom (TMG – Touring Motor Glider): vrsta motorne jedrilice koja ima motor i elisu koji se ne mogu uvući, a koja je sposobna poletjeti i penjati se vlastitim pogonom u skladu s letačkim priručnikom

(13) Obnavljanje valjanosti ovlaštenja: postupak koji se provodi nakon isteka valjanosti ovlaštenja u svrhu obnavljanja ovlaštenja na određeno razdoblje koje slijedi nakon ispunjenja propisanih uvjeta

(14) Ovlaštenje: upis u dozvolu ili knjižicu letenja koji određuje dodatna prava s obzirom na dozvolu

(15) Part-FCL: Aneks I Uredbe Europske komisije br. 1178/2011 kako je izmijenjena i dopunjena, kojim su određeni zahtjevi koji se odnose na stjecanje, izdavanje, produžavanje, obnavljanje dozvola i ovlaštenja letačkog osoblja te zahtjevi za polaganje teorijskih ispita za stjecanje dozvola i ovlaštenja

(16) Posebno regulirana motorna jedrilica: motorna jedrilica projektirana da nosi samo pilota, kojom se izvode nekomercijalne letačke operacije i kojoj MTOM nije veći od:

a) 300 kg

b) 315 kg za motornu jedrilicu opremljenu sustavom spašavanja padobranom

c) 330 kg za motornu jedrilicu namijenjenu za letenje s vodenih površina ili

d) 390 kg za amaterski građenu jedrilicu s pomoćnim motorom uz uvjet da omjer njenog MTOM-a i:

1. ukupne snage pogonske grupe iznosi više od 5 kg/kW ili

2. potiska iznosi više od 0.26 kg/N

(17) Posebno regulirani avion: avion projektiran da nosi samo pilota, kojim se izvode nekomercijalne letačke operacije i kojem MTOM nije veći od:

a) 300 kg

b) 315 kg za avion opremljen sustavom spašavanja padobranom

c) 330 kg za avion namijenjen za letenje s vodenih površina ili

d) 390 kg za amaterski građeni avion uz uvjet da omjer njegovog MTOM-a i:

1. ukupne snage pogonske grupe iznosi više od 5 kg/kW ili

2. potiska iznosi više od 0,26 kg/N

(18) Posebno regulirani helikopter: helikopter projektiran da nosi samo pilota, kojim se izvode nekomercijalne letačke operacije i kojem MTOM nije veći od:

a) 300 kg

b) 315 kg za helikopter opremljen sustavom spašavanja padobranom

c) 330 kg za helikopter namijenjen za letenje s vodenih površina ili

d) 390 kg za amaterski građeni helikopter uz uvjet da omjer njegovog MTOM-a i ukupne snage pogonske grupe iznosi više od 3 kg/kW

(19) Posebno regulirani žiroplan: žiroplan projektiran da nosi samo pilota, kojim se izvode nekomercijalne letačke operacije i kojem MTOM nije veći od:

a) 300 kg

b) 315 kg za žiroplan opremljen sustavom spašavanja padobranom

c) 330 kg za žiroplan namijenjen za izvođenje operacija s vodenih površina ili

d) 390 kg za amaterski građeni žiroplan uz uvjet da omjer njegove MTOM i:

1. ukupne snage pogonskog sustava iznosi više od 5 kg/kW ili

2. potiska iznosi više od 0,26 kg/N

(20) Povijesni zrakoplov: zrakoplov koji ispunjava sljedeće kriterije:

a) zrakoplov:

1. čije prvobitno projektiranje prethodi 1. siječnju 1955. i

2. čija je proizvodnja prestala prije 1. siječnja 1975. ili

b) zrakoplov koji je od jasnog povijesnog značaja, u vezi sa:

1. sudjelovanjem u važnom povijesnom događaju

2. važnim korakom u razvoju zrakoplovstva ili

3. važnom ulogom koju je imao u oružanim snagama države članice

(21) Produženje valjanosti ovlaštenja: postupak koji se provodi tijekom valjanosti ovlaštenja i kojim se imatelju dopušta daljnje ostvarivanje prava dodijeljenih ovlaštenjem na određeno razdoblje koje slijedi nakon ispunjenja propisanih uvjeta

(22) Promotivni let: let koji počinje i završava na istom mjestu, a za koji je odobrenim organizacijama za osposobljavanje, u svrhu promocije sportskog i rekreativnog zrakoplovstva, dopušteno primati naknadu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika

(23) Provjera praktične osposobljenosti: provjera osposobljenosti u letu radi stjecanja dozvole ili ovlaštenja. Provjera može uključivati i usmeno ispitivanje ako ispitivač smatra potrebnim

(24) Provjera stručnosti: provjera u letu radi produženja ili obnove valjanosti dozvole ili ovlaštenja, kao i stjecanja hrvatske dozvole ili ovlaštenja temeljem inozemne dozvole i ovlaštenja. Provjera može uključivati i usmeno ispitivanje ako ispitivač smatra potrebnim

(25) Replika zrakoplova: replika povijesnog ili bivšeg vojnog zrakoplova, čija je struktura slična originalnom zrakoplovu

(26) Složeni zrakoplov na motorni pogon:

a) avion:

1. s certificiranom najvećom dopuštenom masom pri uzlijetanju (MTOM) većom od 5700 kg

2. certificiran za konfiguraciju najvećeg dopuštenog broja putničkih sjedala, koji je veći od devetnaest

3. certificiran za let s najmanjom dopuštenom posadom koja se sastoji od najmanje dva pilota ili

4. opremljen jednim ili više turbomlaznih motora ili više elisnomlaznih motora ili

b) helikopter certificiran:

1. za najveću dopuštenu masu pri uzlijetanju (MTOM) veću od 3175 kg

2. za konfiguraciju najvećeg dopuštenog broja putničkih sjedala, koji je veći od devet ili

3. za let s najmanjom dopuštenom posadom koja se sastoji od najmanje dva pilota ili

c) zrakoplov s nagibnim rotorom

(27) Sportsko rekreativni zrakoplov: avion, žiroplan ili helikopter koji nije složeni zrakoplov, a koji je:

a) amaterski građen zrakoplov s najvećom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 1000 kg

b) povijesni zrakoplov s najvećom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 1000 kg

c) bivši vojni zrakoplov s najvećom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 1000 kg

d) replika povijesnog ili bivšeg vojnog zrakoplova s najvećom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 1000 kg

e) mikrolaki avion

f) mikrolaki helikopter

g) žiroplan s najvećom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 560 kg

h) posebno regulirani avion

i) posebno regulirani helikopter ili

j) posebno regulirani žiroplan

kada se na njega ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2018/1139,

(28) Svjedodžba o plovidbenosti: Svjedodžba o plovidbenosti izdana u skladu s Aneksom 8 Čikaške konvencije ili u skladu s propisima države registracije zrakoplova, kojom se utvrđuje sposobnost zrakoplova za sigurnu zračnu plovidbu

(29) Učenik: osoba koja se osposobljava za stjecanje dozvole ili ovlaštenja

(30) Validacija: administrativni postupak kojim se dopušta imatelju valjane inozemne dozvole ili ovlaštenja ostvarivanje prava dodijeljenih tom inozemnom dozvolom ili ovlaštenjem u Republici Hrvatskoj, za određeno vremensko razdoblje

(31) Žiroplan: zrakoplov koji nema više od dva sjedala, teži od zraka, kojeg pokreće motor, a uzgon u letu dobiva poglavito zbog reakcija zraka na jedan ili više rotora bez pogona na približno vertikalnim osima.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. točka b) mijenja se i glasi:

»b) posjeduje valjan certifikat o zdravstvenoj sposobnosti u skladu s propisom kojim se propisuje zdravstvena sposobnost zrakoplovnog osoblja.«

U stavku 2. točki b) riječi »pod nadzorom nastavnika letenja u zrakoplovu« zamjenjuju se riječima »s nastavnikom letenja«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 8. mijenja se i glasi:

»Evidencija naleta«

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pilot mora zabilježiti detalje o izvršenom letu u knjižicu letenja koja mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

1. osobne podatke vlasnika knjižice: ime i prezime i adresa pilota

2. detalje o izvršenom letu:

– ime i prezime zapovjednika zrakoplova

– datum leta

– mjesto i vrijeme uzlijetanja/slijetanja

– tip zrakoplova

– registracija zrakoplova

– ukupno vrijeme leta (ukupno vrijeme od trenutka kad se zrakoplov pokrene u svrhu polijetanja do trenutka kad se potpuno zaustavi nakon leta)

– broj letova

– nalet (ukupan nalet pilota, nalet u ulozi zapovjednika zrakoplova, nalet s nastavnikom) i

– napomene (provjere i dr.).«

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ukupni nalet pilota čine zbroj naleta:

a) u ulozi zapovjednika zrakoplova i

b) s nastavnikom letenja.«

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Nalet u ulozi zapovjednika zrakoplova upisuje:

a) učenik kada leti samostalno

b) učenik kada se provodi provjera praktične osposobljenosti

c) pilot kada leti samostalno

d) pilot kada leti pod nadzorom nastavnika letenja

e) pilot kada se provodi provjera praktične osposobljenosti ili provjera stručnosti ili

f) pilot kada leti u ulozi nastavnika letenja ili ispitivača.«

Stavak 7. mijenja se i glasi

»(7) Nalet s nastavnikom letenja upisuje učenik kada leti s nastavnikom letenja koji provodi osposobljavanje ili nadzor.«

Članak 4.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Pilot smije prevoziti putnike u sportsko rekreativnom zrakoplovu:

a) nakon što ostvari ukupni nalet od 50 sati i 100 letova na pojedinoj klasi i

b) ako je u prethodnih 90 dana, obavio najmanje 3 polijetanja, prilaza i slijetanja na toj klasi zrakoplova.«

Članak 5.

U članku 11. stavku 1. točke a), b), c) i d) mijenjaju se i glase:

»a) valjana svjedodžba o plovidbenosti

b) valjana potvrda o registraciji zrakoplova

c) valjana polica obveznog osiguranja

d) valjana dozvola za rad radiostanice,«.

U stavku 2. točke a) i d) mijenjaju se i glase:

»a) valjanu dozvolu pilota

d) valjani certifikat o zdravstvenoj sposobnosti.«

Članak 6.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Pilot sportsko rekreativnog zrakoplova smije započeti letačke operacije samo kada je zrakoplov opskrbljen dovoljnom količinom goriva i ulja.

(2) Pilot sportsko rekreativnog zrakoplova mora osigurati da je za izvođenje letačkih operacija zrakoplov opskrbljen dovoljnom količinom goriva i ulja pri čemu u obzir mora uzeti:

a) trajanje predviđene rute i moguće devijacije od planirane putanje

b) nemogućnost slijetanja na planirano mjesto i

c) bilo koje druge uvjete koji mogu odgoditi slijetanje zrakoplova ili povećati potrošnju goriva ili ulja.

(3) Zabranjena je opskrba sportsko rekreativnog zrakoplova gorivom tijekom ulaska ili izlaska osoba u zrakoplov ili dok se osobe nalaze u zrakoplovu.”

Članak 7.

Naslov iznad članka 16. i članak 16. brišu se.

Članak 8.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Pilot sportsko rekreativnog zrakoplova prije leta mora informirati putnike u zrakoplovu o:

a) tome da zrakoplov nije u skladu sa standardnim zahtjevima za sigurnost zrakoplova i da lete na vlastitu odgovornost

b) procedurama za slučaj nužde i

c) raspoloživosti i mjestu na kojem se nalazi operama za slučaj opasnosti.

(2) Stavak 1. točka a) nije primjenjiv na zrakoplove za koje je izdana Svjedodžba o plovidbenosti u skladu s Aneksom 8 Čikaške konvencije.«

Članak 9.

U članku 22. stavku 5. riječ »Agencija« zamjenjuje se riječima »Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija)«.

Članak 10.

U članku 27. stavku 1. riječ »ispitivač« zamjenjuje se riječju »ispitivača«.

U stavku 2. riječ »ispitivač« zamjenjuje se riječju »ispitivača«.

Članak 11.

U članku 28. stavku 2. riječ »nastavnik« zamjenjuje se riječju »nastavnika«.

Članak 12.

U članku 29. stavku 5. riječi »1 sata« zamjenjuju se riječima »jedan sat«.

Članak 13.

U članku 32. stavku 1. točka c) mijenja se i glasi:

»c) posjeduje valjan certifikat o zdravstvenoj sposobnosti u skladu s propisom kojim se propisuje zdravstvena sposobnost zrakoplovnog osoblja.«

Članak 14.

U članku 34. stavku 1. točka b) mijenja se i glasi:

»b) položiti teorijski ispit, i«.

Članak 15.

U članku 35. stavku 3. točka a) mijenja se i glasi:

»a) posjeduje valjan certifikat o zdravstvenoj sposobnosti u skladu s propisom kojim se propisuje zdravstvena sposobnost zrakoplovnog osoblja.«

Članak 16.

U članku 38. stavku 1. točki a) podtočki 1. riječi »pod nadzorom nastavnika u zraku« zamjenjuju se riječima »s nastavnikom letenja«.

U članku 38. stavku 1. točki b) podtočki 1. riječi »pod nadzorom nastavnika u zraku« zamjenjuju se riječima »s nastavnikom letenja«.

Članak 17.

U članku 41. stavku 1. riječ »nastavnik« zamjenjuje se riječju »nastavnika«.

U stavku 2. riječi »Uredba 216/2008« zamjenjuju se riječima »Uredba (EU) 2018/1139«.

Članak 18.

U članku 42. stavku 1. riječ »nastavnik« zamjenjuje se riječima »ovlaštenja nastavnika«.

U stavku 4. riječ »nastavnik« zamjenjuje se riječju »nastavnika«.

Članak 19.

U članku 47. stavku 2. riječi » pod nadzorom nastavnika letenja u zrakoplovu« zamjenjuju se riječima »s nastavnikom letenja«.

Članak 20.

U članku 49. stavku 2. riječi »pod nadzorom nastavnika letenje u zrakoplovu« zamjenjuju se riječima »s nastavnikom letenja«.

Članak 21.

U članku 51. stavku 2. riječi »pod nadzorom nastavnika letenje u zrakoplovu« zamjenjuju se riječima »s nastavnikom letenja«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Pilot jedrilice ili ovjesne jedrilice koji sudjeluju u operacijama vuče tijekom praktičnog osposobljavanja kandidata za ovlaštenje za vuču mora:

a) posjedovati odgovarajuću dozvolu pilota i

b) imati ukupan nalet jedrilicom ili ovjesnom jedrilicom od 150 sati.«

Članak 22.

U članku 60. stavku 3. riječ »ispitivač« zamjenjuje se riječju »ispitivača«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Agencija će ukinuti odobrenje ispitivaču ako utvrdi:

a) da je protiv ispitivača pokrenuti prekršajni postupak za prekršaje iz zračnog prometa ili

b) da ispitivač ne provodi provjere, administraciju provjera i izvještavanje o provedenim provjerama na način prihvatljiv Agenciji.«

Članak 23.

U članku 61. stavku 1. točki b) iza riječi »provjerama,« briše se riječ »i«.

U stavku 1. točki c) iza riječi »primjenjivo« točka na kraju rečenice zamjenjuje se riječju »i«.

U stavku 1. iza točke c) dodaje se točka d) koja glasi:

»(d) izvijestiti Agenciju o planiranoj provjeri, ne kasnije od 72 sata prije planiranog termina obavljanja provjere sa kandidatom.«

Članak 24.

U članku 65. stavku 1. riječi »Dodaci 1., 2., 3. i 4.« zamjenjuju se riječima »Dodaci 1., 2. i 3.«.

U točki c) iza riječi »zrakoplova« zarez se zamjenjuje točkom, a riječ »i« briše se.

Točka d) briše se.

Članak 25.

Dodatak 4. briše se.

Članak 26.

U cijelom tekstu Pravilnika o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova (»Narodne novine«, br. 34/14 i 66/14) riječ: »PART-FCL« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: ­»Part-FCL« u odgovarajućem padežu.

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. veljače 2021.

Klasa: 011-01/20-01/114
Urbroj: 530-07-1-1-20-2
Zagreb, 24. studenoga 2020.

Ministar
Oleg Butković, v. r.