Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

NN 135/2020 (8.12.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

2581

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 36/12. i 15/15.), Hrvatski sabor na sjednici 25. studenoga 2020. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:

1. Financijski plan za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 3.886.610.080 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 3.916.610.080 kune

– manjak u iznosu od 30.000.000 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 410.000.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 380.000.000 kuna.

2. Projekciju plana za 2022. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 5.044.649.857 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 4.863.649.857 kuna

– višak u iznosu od 181.000.000 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 200.000.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 381.000.000 kuna.

3. Projekciju plana za 2023. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 6.037.260.810 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 5.802.260.810 kuna

– višak u iznosu od 235.000.000 kuna.

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 90.000.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 325.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 400-06/20-01/38

Zagreb, 25. studenoga 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.


FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvršenje
2019.
Plan
za 2020.
Plan
za 2021.
Projekcija
plana za 2022.
Projekcija
plana za 2023.
PRIHODI POSLOVANJA3.007.059.4002.871.325.2223.886.510.0805.044.549.8576.037.160.810
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE446.328200.000100.000100.000100.000
UKUPNI PRIHODI3.007.505.7282.871.525.2223.886.610.0805.044.649.8576.037.260.810
RASHODI POSLOVANJA2.341.910.0612.802.005.2223.343.167.0804.174.402.8575.095.010.810
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE391.769.545597.320.000573.443.000689.247.000707.250.000
UKUPNI RASHODI2.733.679.6063.399.325.2223.916.610.0804.863.649.8575.802.260.810
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK273.826.122-527.800.000-30.000.000181.000.000235.000.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Izvršenje
2019.
Plan
za 2020.
Plan
za 2021.
Projekcija
plana za 2022.
Projekcija
plana za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA75.351.060770.000.000410.000.000200.000.00090.000.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA429.709.129242.200.000380.000.000381.000.000325.000.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE82.502.6900000
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-1.970.7430000
NETO-FINANCIRANJE-273.826.122527.800.00030.000.000-181.000.000-235.000.000
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE00000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
Naziv prihodaIzvršenje
2019.
Plan
za 2020.
Plan
za 2021.
Projekcija
plana za 2022.
Projekcija
plana za 2023.
6PRIHODI POSLOVANJA3.007.059.4002.871.325.2223.886.510.0805.044.549.8576.037.160.810
63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna757.700.2701.040.002.8721.742.861.3532.863.972.3643.688.166.051
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU9.200.44633.674.56110.143.2124.325.2173.092.300
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna128.588.027175.747.561248.926.589300.980.868410.028.816
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava619.911.797830.580.7501.483.791.5522.558.666.2793.275.044.935
64Prihodi od imovine8.826.77911.700.0009.600.0009.600.0009.600.000
641Prihodi od financijske imovine7.054.04810.100.0007.590.0007.590.0007.590.000
642Prihodi od nefinancijske imovine1.772.7311.600.0002.010.0002.010.0002.010.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada2.197.163.8521.690.580.0002.047.000.0002.047.000.0002.147.000.000
652Prihodi po posebnim propisima2.197.163.8521.690.580.0002.047.000.0002.047.000.0002.147.000.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija43.368.499129.042.35087.048.727123.977.493192.394.759
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga055.000.00020.000.00010.000.00010.000.000
663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna43.368.49974.042.35067.048.727113.977.493182.394.759
 
 
 
 
 
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE446.328200.000100.000100.000100.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine308.728200.000100.000100.000100.000
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata308.728100.000100.000100.000100.000
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava137.600100.000000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
Naziv rashodaIzvršenje
2019.
Plan
za 2020.
Plan
za 2021.
Projekcija
plana za 2022.
Projekcija
plana za 2023.
3RASHODI POSLOVANJA2.341.910.0612.802.005.2223.343.167.0804.174.402.8575.095.010.810
31Rashodi za zaposlene170.835.322199.097.000212.000.000219.600.000229.625.000
311Plaće (Bruto)142.684.158164.832.000175.000.000181.600.000190.225.000
312Ostali rashodi za zaposlene4.794.5697.000.0008.000.0008.000.0008.000.000
313Doprinosi na plaće23.356.59527.265.00029.000.00030.000.00031.400.000
32Materijalni rashodi985.582.602998.398.100988.650.000959.989.000917.746.000
321Naknade troškova zaposlenima9.184.25510.350.00012.150.00012.338.00012338000,00
322Rashodi za materijal i energiju19.143.87825.940.00027.280.00026.750.00026750000,00
323Rashodi za usluge950.369.644952.180.400938.514.500909.168.000866925000,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1930000,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.884.6329.927.70010.705.50011.733.00011733000,00
34Financijski rashodi26.178.66824.480.00031.260.00025.790.00024.660.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove25.423.90423.600.00030.300.00024.650.00023.520.000
343Ostali financijski rashodi754.764880.000960.0001.140.0001.140.000
35Subvencije1.833.6002.057.6001.528.00000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.833.6002.057.6001.528.00000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna34.281.95865.268.000130.225.000148.950.000135.650.000
361Pomoći inozemnim vladama534.362500.0007.000.0007.000.0007.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna27.304.93858.400.000118.225.000136.950.000123.650.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna00000
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava6.442.6586.368.0005.000.0005.000.0005.000.000
38Ostali rashodi1.123.197.9111.512.704.5221.979.504.0802.820.073.8573.787.329.810
381Tekuće donacije667.299347.000200.000200.000200.000
383Kazne, penali i naknade štete541.0421.600.0001.600.0001.600.0001.600.000
386Kapitalne pomoći1.121.989.5701.510.757.5221.977.704.0802.818.273.8573.785.529.810
         
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE391.769.545597.320.000573.443.000689.247.000707.250.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine55.938.23930.000.00021.959.00020.000.00018.000.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva55.938.23930.000.00021.959.00020.000.00018.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine147.155.966286.820.000339.484.000427.247.000447.250.000
421Građevinski objekti118.357.423248.570.000295.234.000379.597.000409.600.000
422Postrojenja i oprema21.047.03821.750.00035.250.00038.650.00028.650.000
423Prijevozna sredstva1.535.2198.000.000000
426Nematerijalna proizvedena imovina6.216.2868.500.0009.000.0009.000.0009.000.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini188.675.340280.500.000212.000.000242.000.000242.000.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima188.675.340280.500.000212.000.000242.000.000242.000.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
 
Izvršenje
2019.
Plan
za 2020.
Plan
za 2021.
Projekcija
plana za 2022.
Projekcija
plana za 2023.
         
NETO-FINANCIRANJE-354.358.069527.800.00030.000.000-181.000.000-235.000.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA75.351.060770.000.000410.000.000200.000.00090.000.000
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici2.355.9600000
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora2.355.9600000
84Primici od zaduživanja72.995.100770.000.000410.000.000200.000.00090.000.000
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora0700.000.000410.000.000200.000.00090.000.000
847Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti72.995.10070.000.000000
         
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA429.709.129242.200.000380.000.000381.000.000325.000.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova429.709.129242.200.000380.000.000381.000.000325.000.000
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru24.388.364024.000.00024.000.00024.000.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora176.762.482099.000.000104.100.000119.700.000
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti228.558.283242.200.000257.000.000252.900.000181.300.000

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivIzvršenje
2019.
Plan
za 2020.
Plan
za 2021.
Projekcija
plana za 2022.
Projekcija
plana za 2023.
001HRVATSKE VODE3.163.388.7353.641.525.2224.296.610.0805.244.649.8576.127.260.810
       
1000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE245.973.886288.829.700311.955.000329.029.000338.811.000
       
A100000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE231.941.647264.679.700281.455.000296.029.000305.811.000
31Rashodi za zaposlene170.835.322199.097.000212.000.000219.600.000229.625.000
311Plaće (Bruto)142.684.158164.832.000175.000.000..
312Ostali rashodi za zaposlene4.794.5697.000.0008.000.000..
313Doprinosi na plaće23.356.59527.265.00029.000.000..
32Materijalni rashodi60.302.51164.612.70068.335.00075.129.00074.886.000
321Naknade troškova zaposlenima9.184.25510.350.00012.150.000..
322Rashodi za materijal i energiju8.250.0818.930.00010.950.000..
323Rashodi za usluge39.215.70741.480.00040.682.000..
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa19300..
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.652.2753.852.7004.553.000..
34Financijski rashodi754.515870.000920.0001.100.0001.100.000
343Ostali financijski rashodi754.515870.000920.000..
38Ostali rashodi49.299100.000200.000200.000200.000
381Tekuće donacije49.299100.000200.000..
       
K100000OPREMANJE1.219.7702.650.0002.150.0001.650.0001.650.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.219.7702.650.0002.150.0001.650.0001.650.000
422Postrojenja i oprema1.219.7702.650.0002.150.000..
       
K100001INFORMATIZACIJA8.453.55211.500.00012.000.00012.000.00012.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine8.453.55211.500.00012.000.00012.000.00012.000.000
422Postrojenja i oprema2.237.2663.000.0003.000.000..
426Nematerijalna proizvedena imovina6.216.2868.500.0009.000.000..
       
K100002POSLOVNE ZGRADE4.358.91710.000.00016.350.00019.350.00019.350.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.358.91710.000.00016.350.00019.350.00019.350.000
421Građevinski objekti4.358.91710.000.00016.350.000..
       
1001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI455.133.033265.800.000410.300.000405.650.000348.520.000
       
A100001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU30.965.2816.400.00029.850.00029.150.00028.420.000
34Financijski rashodi6.576.9176.400.0005.850.0005.150.0004.420.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove6.576.9176.400.0005.850.000..
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova24.388.364024.000.00024.000.00024.000.000
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru24.388.364024.000.000..
       
A100002ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA185.847.7227.300.000116.150.000117.600.000133.900.000
34Financijski rashodi9.085.2407.300.00017.150.00013.500.00014.200.000
342Kamate za primljene zajmove9.085.2407.300.00017.150.000..
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova176.762.482099.000.000104.100.000119.700.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora176.762.482099.000.000..
A100003ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI238.320.030252.100.000264.300.000258.900.000186.200.000
34Financijski rashodi9.761.7479.900.0007.300.0006.000.0004.900.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove9.761.7479.900.0007.300.000..
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i
zajmova
228.558.283242.200.000257.000.000252.900.000181.300.000
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti228.558.283242.200.000257.000.000..
       
       
1002TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA929.614.554940.200.000968.608.000951.750.000910.150.000
       
A100004REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA649.193.156650.000.000650.000.000650.000.000640.000.000
32Materijalni rashodi649.028.099649.400.000649.400.000649.400.000639.400.000
322Rashodi za materijal i energiju5.541.50610.900.00010.900.000..
323Rashodi za usluge643.142.912638.000.000638.000.000..
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja343.681500.000500.000..
38Ostali rashodi165.057600.000600.000600.000600.000
383Kazne, penali i naknade štete165.057600.000600.000..
       
A100005OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE67.998.84870.000.00075.000.00075.000.00045.000.000
32Materijalni rashodi67.998.84870.000.00075.000.00075.000.00045.000.000
323Rashodi za usluge67.998.84870.000.00075.000.000..
       
A100006TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA56.427.78260.000.00036.583.0009.000.0007.000.000
32Materijalni rashodi53.976.18257.695.40035.055.0009.000.0007.000.000
323Rashodi za usluge53.976.00257.490.40034.952.500..
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja180205.000102.500..
35Subvencije1.833.6002.057.6001.528.00000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.833.6002.057.6001.528.000..
38Ostali rashodi618.000247.000000
381Tekuće donacije618.000247.0000..
       
A100007HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA885.8673.000.0003.000.0003.000.0003.000.000
32Materijalni rashodi885.8673.000.0003.000.0003.000.0003.000.000
323Rashodi za usluge885.8673.000.0003.000.000..
       
A100008IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)140.978.954136.400.000145.000.000140.000.000140.000.000
32Materijalni rashodi139.637.133134.890.000142.960.000137.960.000137.960.000
322Rashodi za materijal i energiju3.688.4993.500.0004.000.000..
323Rashodi za usluge135.770.015131.170.000138.530.000..
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja178.619220.000430.000..
34Financijski rashodi24910.00040.00040.00040.000
343Ostali financijski rashodi24910.00040.000..
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.341.5721.500.0002.000.0002.000.0002.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna1.341.5721.500.0002.000.000..
       
A100009VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ6.859.7367.800.0004.400.00000
32Materijalni rashodi6.859.7367.800.0004.400.00000
322Rashodi za materijal i energiju1.663.7922.610.0001.430.000..
323Rashodi za usluge5.132.6315.090.0002.900.000..
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja63.313100.00070.000..
A100010IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU4.252.3976.000.0005.500.0005.500.0005.500.000
32Materijalni rashodi4.252.3976.000.0005.500.0005.500.0005.500.000
323Rashodi za usluge4.247.6625.950.0005.450.000..
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.73550.00050.000..
       
A100011OSTALI IZVANREDNI IZDACI3.017.8146.000.0006.000.0006.000.0006.000.000
32Materijalni rashodi2.641.8295.000.0005.000.0005.000.0005.000.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.641.8295.000.0005.000.000..
38Ostali rashodi375.9851.000.0001.000.0001.000.0001.000.000
383Kazne, penali i naknade štete375.9851.000.0001.000.000..
 
A100012INSTITUT ZA VODE1.000.00043.125.00063.250.00063.650.000
36Ostali rashodi1.000.00043.125.00063.250.00063.650.000
363Pomoći unutar općeg proračuna1.000.00043.125.000..
       
1003PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI1.532.667.2622.146.695.5222.605.747.0803.558.220.8574.529.779.810
       
K100003KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA193.983.608299.000.000250.000.000280.000.000280.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna4.458.48415.500.00037.000.00037.000.00037.000.000
361Pomoći inozemnim vladama534.362500.0007.000.000..
363Pomoći unutar općeg proračuna3.924.12215.000.00030.000.000..
38Ostali rashodi849.7843.000.0001.000.0001.000.0001.000.000
386Kapitalne pomoći849.7843.000.0001.000.000..
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini188.675.340280.500.000212.000.000242.000.000242.000.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima188.675.340280.500.000212.000.000..
       
K100004ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE185.681.746262.188.000300.000.000390.000.000390.000.000
38Ostali rashodi185.681.746262.188.000300.000.000390.000.000390.000.000
386Kapitalne pomoći185.681.746262.188.000300.000.000..
       
K100005ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA148.610.757222.300.000200.000.000280.000.000280.000.000
38Ostali rashodi148.610.757222.300.000200.000.000280.000.000280.000.000
386Kapitalne pomoći148.610.757222.300.000200.000.000..
       
K2007EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA5.449.9860000
38Ostali rashodi5.449.9860000
386Kapitalne pomoći5.449.98600..
       
K100006ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE)55.938.23930.000.00021.959.00020.000.00018.000.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine55.938.23930.000.00021.959.00020.000.00018.000.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva55.938.23930.000.00021.959.000..
       
K100007PROJEKTI NAVODNJAVANJA11.835.21418.900.00036.100.00075.197.00073.950.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države6.296.8515.900.0008.100.0009.900.0003.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna6.296.8515.900.0008.100.000..
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.538.36313.000.00028.000.00065.297.00070.950.000
421Građevinski objekti5.538.36313.000.00028.000.000..
K100008IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA892.846.0641.209.307.5221.691.750.5802.452.848.8573.434.454.810
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna6.442.6586.368.0005.000.0005.000.0005.000.000
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava6.442.6586.368.0005.000.000..
38Ostali rashodi758.818.042953.269.5221.405.766.5802.118.898.8573.086.154.810
386Kapitalne pomoći758.818.042953.269.5221.405.766.580..
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine127.585.364249.670.000280.984.000328.950.000343.300.000
421Građevinski objekti108.460.143225.570.000250.884.000..
422Postrojenja i oprema17.590.00216.100.00030.100.000..
423Prijevozna sredstva1.535.2198.000.0000..
       
K100009PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA22.579.25570.000.00070.937.50028.375.00028.375.000
38Ostali rashodi22.579.25570.000.00070.937.50028.375.00028.375.000
386Kapitalne pomoći22.579.25570.000.00070.937.500..
       
K100010SANACIJA KLIZIŠTA15.742.39335.000.00035.000.00031.800.00025.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države15.742.39335.000.00035.000.00031.800.00025.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna15.742.39335.000.00035.000.000..