Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

NN 135/2020 (8.12.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

2589

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.), Hrvatski sabor na sjednici 25. studenoga 2020. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na:

1. Financijski plan za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 767.183.447 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 934.002.156 kuna

– manjak u iznosu od 166.818.709 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 196.729.607 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 51.600.000 kuna

2. Projekciju plana za 2022. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 857.252.827 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 1.008.757.845 kuna

– manjak u iznosu od 151.505.018 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 204.305.018 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 52.800.000 kuna

3. Projekciju plana za 2023. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 1.382.243.549 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 1.375.124.911 kuna

– višak u iznosu od 7.118.638 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 45.681.362 kune

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 52.800.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 400-06/20-01/38

Zagreb, 25. studenoga 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan
2020.
Plan
za 2021.
Projekcija
plana za 2022.
Projekcija
plana za 2023.
PRIHODI POSLOVANJA635.406.993762.183.447856.252.8271.381.243.549
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE10.200.0005.000.0001.000.0001.000.000
UKUPNI PRIHODI645.606.993767.183.447857.252.8271.382.243.549
RASHODI POSLOVANJA575.162.475695.165.900681.082.375682.342.375
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE291.005.722238.836.256327.675.470692.782.536
UKUPNI RASHODI866.168.197934.002.1561.008.757.8451.375.124.911
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-220.561.204-166.818.709-151.505.0187.118.638

B. RAČUN FINANCIRANJA

Plan
2020.
Plan
za 2021.
Projekcija
plana za 2022.
Projekcija
plana za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA209.010.000196.729.607204.305.01845.681.362
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA27.500.00051.600.00052.800.00052.800.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE54.017.37121.689.102 
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-14.966.167000
NETO-FINANCIRANJE220.561.204166.818.709151.505.018-7.118.638
VIŠAK/MANJAK + NETO-FINANCIRANJE0000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPodskupinaNaziv prihodaPlan
2020.
Plan
za 2021.
Projekcija
plana za 2022.
Projekcija
plana za 2023.
6PRIHODI POSLOVANJA635.406.993762.183.447856.252.8271.381.243.549
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna443.527.687477.797.852572.760.3051.083.824.958
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU228.0001.644.405
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna442.195.803474.323.017
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava1.103.8841.830.430
64Prihodi od imovine55.102.30669.862.59536.443.52238.241.591
641Prihodi od financijske imovine510.0002.500.000
642Prihodi od nefinancijske imovine54.592.30667.362.595
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija136.777.000214.523.000247.049.000259.177.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga136.777.000214.523.000
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE10.200.0005.000.0001.000.0001.000.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine10.200.0005.000.0001.000.0001.000.000
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava10.200.0005.000.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod­skupinaNaziv rashodaPlan
2020.
Plan
za 2021.
Projekcija
plana za 2022.
Projekcija
plana za 2023.
3RASHODI POSLOVANJA575.162.475695.165.900681.082.375682.342.375
31Rashodi za zaposlene218.311.000245.526.174238.500.000235.500.000
311Plaće (Bruto)137.828.000149.880.317
312Ostali rashodi za zaposlene5.539.00011.500.000
313Doprinosi na plaće74.944.00084.145.857
32Materijalni rashodi340.931.018422.910.604420.403.253423.613.253
321Naknade troškova zaposlenima18.815.00020.365.000
322Rashodi za materijal i energiju91.991.018134.875.648
323Rashodi za usluge223.971.000261.006.246
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa244.000303.714
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.910.0006.359.996
34Financijski rashodi9.618.45720.629.12216.029.12217.029.122
342Kamate za primljene kredite i zajmove7.189.45715.600.000
343Ostali financijski rashodi2.429.0005.029.122
38Ostali rashodi6.302.0006.100.0006.150.0006.200.000
383Kazne, penali i naknade štete6.302.0006.100.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE291.005.722238.836.256327.675.470692.782.536
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine213.449.722203.173.204310.160.845663.849.911
423Prijevozna sredstva209.469.722192.173.204
426Nematerijalna proizvedena imovina3.980.00011.000.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini77.556.00035.663.05217.514.62528.932.625
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima0150.000
453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima77.556.00035.513.052


B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPod­skupina 
Plan
2020.
Plan
za 2021.
Projekcija
plana za 2022.
Projekcija
plana za 2023.
NETO-FINANCIRANJE181.510.000145.129.607151.505.018-7.118.638
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA209.010.000196.729.607204.305.01845.681.362
84Primici od zaduživanja209.010.000196.729.607204.305.01845.681.362
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora209.010.000196.729.607
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA27.500.00051.600.00052.800.00052.800.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova27.500.00051.600.00052.800.00052.800.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora27.500.00051.600.000

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
2020.
Plan
za 2021.
Projekcija
plana za 2022.
Projekcija
plana za 2023.
      
009HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ893.668.197985.602.1561.061.557.8451.427.924.911
      
9000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE567.973.018679.565.900670.082.375670.342.375
      
A900000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE567.973.018679.565.900670.082.375670.342.375
31Rashodi za zaposlene218.311.000245.526.174238.500.000235.500.000
311Plaće (bruto)137.828.000149.880.317
312Ostali rashodi za zaposlene5.539.00011.500.000
313Doprinosi na plaće74.944.00084.145.857
32Materijalni rashodi340.931.018422.910.604420.403.253423.613.253
321Naknade troškova zaposlenima18.815.00020.365.000
322Rashodi za materijal i energiju91.991.018134.875.648
323Rashodi za usluge223.971.000261.006.246
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa244.000303.714
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.910.0006.359.996
34Financijski rashodi2.429.0005.029.1225.029.1225.029.122
343Ostali financijski rashodi2.429.0005.029.122
38Ostali rashodi6.302.0006.100.0006.150.0006.200.000
383Kazne, penali i naknade štete6.302.0006.100.000
      
      
9001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA34.689.45767.200.00063.800.00064.800.000
      
A900001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA34.689.45767.200.00063.800.00064.800.000
34Financijski rashodi7.189.45715.600.00011.000.00012.000.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove7.189.45715.600.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova27.500.00051.600.00052.800.00052.800.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora27.500.00051.600.000
      
      
9002PROGRAM ULAGANJA291.005.722238.836.256327.675.470692.782.536
      
K900000NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA209.469.722192.173.204308.710.845662.949.911
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine209.469.722192.173.204308.710.845662.949.911
423Prijevozna sredstva209.469.722192.173.204
      
K900001INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE77.556.00035.513.05217.364.62528.782.625
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini77.556.00035.513.05217.364.62528.782.625
453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima77.556.00035.513.052
      
K900002INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE3.980.00011.150.0001.600.0001.050.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.980.00011.000.0001.450.000900.000
426Nematerijalna proizvedena imovina3.980.00011.000.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini0150.000150.000150.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima0150.000