Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

NN 135/2020 (8.12.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

2590

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.), Hrvatski sabor na sjednici 25. studenoga 2020. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Infrastrukturi na:

1. Financijski plan za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.547.993.995 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 3.113.752.600 kuna

– manjak u iznosu od 565.758.605 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 688.030.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 117.592.054 kune.

2. Projekciju plana za 2022. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 4.117.672.468 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 4.379.355.000 kuna

– manjak u iznosu od 261.682.532 kune

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 410.675.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 156.790.748 kuna.

3. Projekciju plana za 2023. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 3.634.161.524 kune

– ukupne rashode u iznosu od 3.873.844.000 kuna

– manjak u iznosu od 239.682.476 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 400.000.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 163.028.623 kune.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 400-06/20-01/38

Zagreb, 25. studenoga 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA
ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Plan
2020.
Plan
za 2021.
Projekcija
plana za 2022.
Projekcija
plana za 2023.
PRIHODI POSLOVANJA1.736.252.0002.547.993.9954.117.672.4683.634.161.524
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE0000
UKUPNI PRIHODI1.736.252.0002.547.993.9954.117.672.4683.634.161.524
RASHODI POSLOVANJA1.071.093.5771.084.660.6001.109.060.0001.136.460.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE1.482.911.2482.029.092.0003.270.295.0002.737.384.000
UKUPNI RASHODI2.554.004.8253.113.752.6004.379.355.0003.873.844.000
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-817.752.825-565.758.605-261.682.532-239.682.476

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Plan
2020.
Plan
za 2021.
Projekcija
plana za 2022.
Projekcija
plana za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA512.755.000688.030.000410.675.000400.000.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA74.041.418117.592.054156.790.748163.028.623
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE406.826.5726.468.54311.147.8843.349.604
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-27.787.329-11.147.884-3.349.604-638.505
NETO-FINANCIRANJE817.752.825565.758.605261.682.532239.682.476
VIŠAK/MANJAK + NETO-FINANCIRANJE0000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-skupinaNaziv prihodaPlan
2020.
Plan
za 2021.
Projekcija
plana za 2022.
Projekcija
plana za 2023.
6 
 
PRIHODI POSLOVANJA1.736.252.0002.547.993.9954.117.672.4683.634.161.524
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna1.582.552.0002.316.493.9953.882.172.4683.397.661.524
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU80.000.000700.000.000
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima1.138.177.0001.202.678.843
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava364.375.000413.815.152
64Prihodi od imovine17.700.00023.500.00026.500.00027.500.000
641Prihodi od financijske imovine2.500.0003.300.000
642Prihodi od nefinancijske imovine15.000.00020.000.000
643Prihodi od kamata na dane zajmove200.000200.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija136.000.000208.000.000209.000.000209.000.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga136.000.000208.000.000 
 


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-skupinaNaziv rashodaPlan
2020.
Plan
za 2021.
Projekcija
plana za 2022.
Projekcija
plana za 2023.
3 
 
RASHODI POSLOVANJA1.071.093.5771.084.660.6001.109.060.0001.136.460.000
31Rashodi za zaposlene691.841.162683.320.000686.000.000690.300.000
311Plaće (Bruto)571.009.787568.000.000
312Ostali rashodi za zaposlene20.000.00020.000.000
313Doprinosi na plaće100.831.37595.320.000
32Materijalni rashodi370.472.000390.910.000412.010.000437.010.000
321Naknade troškova zaposlenima24.533.00029.300.000
322Rashodi za materijal i energiju91.972.00096.400.000
323Rashodi za usluge207.207.000215.500.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa0800.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja46.760.00048.910.000
34Financijski rashodi4.580.4156.130.6006.750.0004.850.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove3.230.4152.780.600
343Ostali financijski rashodi1.350.0003.350.000
38Ostali rashodi4.200.0004.300.0004.300.0004.300.000
381Tekuće donacije0300.000
383Kazne, penali i naknade štete4.200.0004.000.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE1.482.911.2482.029.092.0003.270.295.0002.737.384.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine21.000.00041.000.000103.000.00070.000.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva21.000.00041.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.461.911.2481.988.092.0003.167.295.0002.667.384.000
421Građevinski objekti1.376.140.2481.739.446.000
422Postrojenja i oprema49.393.000122.920.000
423Prijevozna sredstva12.708.00077.400.000
426Nematerijalna proizvedena imovina23.670.00048.326.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPod-skupinaNazivPlan
2020.
Plan
za 2021.
Projekcija
plana za 2022.
Projekcija
plana za 2023.
 
 
 
NETO-FINANCIRANJE 
 
 
 
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA512.755.000688.030.000410.675.000400.000.000
84Primici od zaduživanja512.755.000688.030.000410.675.000400.000.000
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada233.775.000288.030.000
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru184.245.000400.000.000
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora94.735.0000
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA74.041.418117.592.054156.790.748163.028.623
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova74.041.418117.592.054156.790.748163.028.623
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada74.041.418117.592.054

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
2020.
Plan
za 2021.
Projekcija
plana za 2022.
Projekcija
plana za 2023.
011HŽ INFRASTRUKTURA2.628.046.2433.231.344.6544.536.145.7484.036.872.623
1100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE1.097.784.1621.177.160.0001.137.615.0001.147.170.000
      
A110000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.067.863.1621.081.880.0001.104.660.0001.133.960.000
31Rashodi za zaposlene691.841.162683.320.000686.000.000690.300.000
311Plaće (Bruto)571.009.787568.000.000 
 
312Ostali rashodi za zaposlene20.000.00020.000.000 
 
313Doprinosi na plaće100.831.37595.320.000 
 
32Materijalni rashodi370.472.000390.910.000412.010.000437.010.000
321Naknade troškova zaposlenima24.533.00029.300.000
322Rashodi za materijal i energiju91.972.00096.400.000
323Rashodi za usluge207.207.000215.500.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa0800.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja46.760.00048.910.000
34Financijski rashodi1.350.0003.350.0002.350.0002.350.000
343Ostali financijski rashodi1.350.0003.350.000 
 
38Ostali rashodi4.200.0004.300.0004.300.0004.300.000
381Tekuće donacije0300.000
383Kazne, penali i naknade štete4.200.0004.000.000
      
K110000OPREMANJE1.400.0001.200.000800.000200.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.400.0001.200.000800.000200.000
422Postrojenja i oprema1.400.0001.200.000
      
K110001INFORMATIZACIJA14.463.00015.980.00021.980.00012.510.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine14.463.00015.980.00021.980.00012.510.000
422Postrojenja i oprema6.793.0004.654.000
426Nematerijalna proizvedena imovina7.670.00011.326.000
      
K110002PRIJEVOZNA SREDSTVA12.708.00077.400.0009.675.0000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine12.708.00077.400.0009.675.0000
423Prijevozna sredstva12.708.00077.400.000
      
K110003POSLOVNE ZGRADE1.350.000700.000500.000500.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.350.000700.000500.000500.000
421Građevinski objekti1.350.000700.000
      
      
11001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA77.271.833120.372.654161.190.748165.528.623
      
A110001ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA77.271.833120.372.654161.190.748165.528.623
34Financijski rashodi3.230.4152.780.6004.400.0002.500.000
342Kamate za primljene zajmove3.230.4152.780.600
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova74.041.418117.592.054156.790.748163.028.623
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada74.041.418117.592.054
      
11002PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI1.452.990.2481.933.812.0003.237.340.0002.724.174.000
      
K110004PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET586.309.231596.430.000350.811.000199.325.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine586.309.231596.430.000350.811.000199.325.000
421Građevinski objekti573.109.231552.731.000316.606.000141.000.000
422Postrojenja i oprema13.200.00043.699.00034.205.00058.325.000
      
K110005PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET223.000.000138.500.00068.000.000113.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine223.000.000138.500.00068.000.000113.000.000
421Građevinski objekti223.000.000138.500.000
      
K110006PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET7.780.0004.500.0001.500.0000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine7.780.0004.500.000
421Građevinski objekti7.780.0004.500.000
      
K110007PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB6.850.00013.150.00000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.850.00013.150.00000
421Građevinski objekti6.850.00013.150.000
      
K110008PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE92.765.000217.075.000298.577.000266.900.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine92.765.000217.075.000298.577.000266.900.000
421Građevinski objekti48.765.000106.708.000
422Postrojenja i oprema28.000.00073.367.000
426Nematerijalna proizvedena imovina16.000.00037.000.000
      
K110009IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA536.286.017964.157.0002.518.452.0002.144.949.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine21.000.00041.000.000103.000.00070.000.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva21.000.00041.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine515.286.017923.157.0002.415.452.0002.074.949.000
421Građevinski objekti515.286.017923.157.000