Odluka o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19

NN 136/2020 (9.12.2020.), Odluka o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2594

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. prosinca 2020. donijela

ODLUKU

O POSEBNOJ NAGRADI RADNICIMA U SUSTAVU ZDRAVSTVA KOJI OBAVLJAJU POSLOVE VEZANE ZA PRUŽANJE ZDRAVSTVENE SKRBI PACIJENTIMA OBOLJELIMA OD BOLESTI COVID-19

I.

Radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19, utvrđuje se posebna nagrada.

Posebna nagrada iz stavka 1. ove točke utvrđuje se u iznosu od 10 % od osnovne plaće radnika, a isplaćuje uz plaću radnika.

II.

Posebna nagrada iz točke I. ove Odluke isplaćuju se radniku za vrijeme koje je sukladno rasporedu poslodavca/ravnatelja doma zdravlja proveo na obavljanju poslova u ustrojstvenim jedinicama/djelatnostima koje pružaju skrb oboljelima od bolesti COVID-19.

III.

Radnik koji je privremeno raspoređen na obavljanje poslova vezano za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelim od bolesti COVID-19 ima pravo, umjesto plaće za tekući mjesec koju je ostvario temeljem privremenog rasporeda uvećanu za posebnu nagradu iz točke I. ove Odluke, za to razdoblje ostvariti plaću u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca prije njegovog privremenog rasporeda, ako je to za radnika povoljnije.

IV.

Sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se u Financijskom planu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

V.

Primjena isplate u skladu s ovom Odlukom započinje s obračunom plaće za mjesec studeni 2020.

VI.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se ministar zdravstva.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/473

Urbroj: 50301-04/12-20-2

Zagreb, 7. prosinca 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.