Odluka o posebnoj nagradi radnicima u sustavu socijalne skrbi koji obavljaju poslove vezane za brigu o zdravlju i njegu korisnika usluge smještaja ili organiziranog stanovanja oboljelima od bolesti COVID-19

NN 136/2020 (9.12.2020.), Odluka o posebnoj nagradi radnicima u sustavu socijalne skrbi koji obavljaju poslove vezane za brigu o zdravlju i njegu korisnika usluge smještaja ili organiziranog stanovanja oboljelima od bolesti COVID-19

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2595

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. prosinca 2020. donijela

ODLUKU

O POSEBNOJ NAGRADI RADNICIMA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI KOJI OBAVLJAJU POSLOVE VEZANE ZA BRIGU O ZDRAVLJU I NJEGU KORISNIKA USLUGE SMJEŠTAJA ILI ORGANIZIRANOG STANOVANJA OBOLJELIMA OD BOLESTI COVID-19

I.

Radnicima u sustavu socijalne skrbi koji obavljaju poslove vezane za brigu o zdravlju i njegu korisnika usluge smještaja ili organiziranog stanovanja oboljelima od bolesti COVID-19, utvrđuje se posebna nagrada.

Posebna nagrada iz stavka 1. ove točke utvrđuje se u iznosu od 10 % od osnovne plaće radnika, a isplaćuje uz plaću radnika.

II.

Posebna nagrada iz točke I. ove Odluke isplaćuje se radniku za vrijeme koje je sukladno rasporedu rada poslove obavljao u jedinicama za skrb o oboljelima od bolesti COVID-19.

III.

Radnik koji je privremeno upućen na rad kod drugog pružatelja socijalne usluge ima pravo, umjesto plaće za tekući mjesec koju je ostvario temeljem privremenog rasporeda uvećanu za posebnu nagradu iz točke I. ove Odluke, za to razdoblje ostvariti plaću u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca prije njegovog upućivanja na rad kod drugog pružatelja socijalne usluge, ako je to za radnika povoljnije.

IV.

Sredstva za provedbu ove Odluke, za ustanove socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska, osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na aktivnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

V.

Primjena isplate u skladu s ovom Odlukom započinje s obračunom plaće za mjesec studeni 2020.

VI.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/475

Urbroj: 50301-04/12-20-1

Zagreb, 7. prosinca 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.